Taklimat Kod Kursus dan Dokumen COPPA * Jadual 3 (Bidang 2)

Report
Taklimat Kod Kursus dan Dokumen
COPPA – Jadual 3 (Bidang 2)
16 Mei 2014
T.T. Ho
Penambahbaikan Kod Kursus (i)
Kod Lama
EDU 3105
Jenis kursus
Tahap (sijil)
2
Turutan kursus
(dalam program)
Versi kurikulum
Taklimat kod kursus dan
Dokuman COPPA (Jadual 3)
Penambahbaikan Kod Kursus (ii)
Kod baharu
EDU 3053
Jenis kursus
Tahap (sijil)
3
Jumlah kredit
Turutan kursus dalam program
Taklimat kod kursus dan
Dokuman COPPA (Jadual 3)
Penambahbaikan Kod Kursus (iii)
Kod lama Mula
(sama)
Turutan
Kredit
Kod
baharu
PIM3108
PIM3
08
3
PIM3083
PRK3102
PRK3
02
4
PRK3024
WAJ3114
WAJ3
14
3
WAJ3143
PJM3101
PJM3
01
2
PJM3012
ELE3103
ELE3
03
3
ELE3033E
4
Taklimat kod kursus dan Dokuman COPPA (Jadual 3)
Dokumen asal (i)
Pro forma, skema TLO, jadual SLT, matriks CLO
Di manakah lokasi dokumen tersebut?




5
Pro forma: Fail Pegawai Dokumen / Folio pensyarah
Skema TLO/jadual SLT/matriks CLO: Fail kursus MQA
Taklimat kod kursus dan
Dokuman COPPA (Jadual 3)
Dokumen asal (ii)
Apakah kandungan utama dokumen tersebut?





6
Pro forma: Jam kredit, tajuk & pengagihan jam, rujukan
Skema TLO: cadangan aktiviti untuk K/T/A/ISL mengikut hasil
pembelajaran dan tajuk
Jadual SLT: bagaimana jam pembelajaran bersemuka/tidak
bersemuka diagihkan mengikut hasil pembelajaran dan tajuk
Matriks CLO: bagaimana hasil pembelajaran/tajuk memenuhi 8
domain kompetensi dan aras bentuk pentaksiran dalam
taksonomi Bloom
Taklimat kod kursus dan
Dokuman COPPA (Jadual 3)
Jadual 3 menggantikan pro forma,
jadual SLT dan matriks CLO
Berkuatkuasa 1 Jun 2014
7
Taklimat kod kursus dan
Dokuman COPPA (Jadual 3)
Kandungan Jadual 3 (i)
Nama Kursus/Modul – spt pro forma
Kod Kursus – kod baharu
Nama Pensyarah Akademik
1)
2)
3)



4)
5)
8
Setiap jabatan perlu menyediakan senarai nama semua
pensyarah yang pernah mengajar kursus tersebut
mengikut ambilan dan kumpulan
Cth: Bagi kursus WAJ3022, Ambilan 2011 – TL/AG Ho
Theen Theen, BM/SN Christopher Tan dsb
Lampirkan senarai ini kepada Jadual 3
Rasional Kursus/Modul dalam Program – daripada
Jadual 3 sedia ada
Semester dan Tahun ditawarkan – spt pro forma
* Semester 1 atau 2, tahun pengajian (1/2/3/4) BUKAN
bulan/tahun
Taklimat kod kursus dan
Dokuman COPPA (Jadual 3)
Kandungan Jadual 3 (ii)
6. Jumlah Jam
Pembelajaran
Jumlah Jam
Pembelajaran
Bukan
Terbimbing
Bersemuka
dan
Pembelajaran
Kendiri
Bersemuka
K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran
9
K
15
T
15
A
30
P
2.5
57.5
120
Taklimat kod kursus dan
Dokuman COPPA (Jadual 3)
Kandungan Jadual 3 (iii)
Nilai Kredit
 Tiada lagi ‘sistem kurungan’
 1 kredit = 40 jam notional
 Agihan jam untuk K/T/A – rujuk perkara 6 (slaid
sebelum)
* Menggabungkan jadual SLT (dokumen lama)
8) Prasyarat (jika ada) – spt pro forma
9) Objektif Pembelajaran – secara am
7)
10
Taklimat kod kursus dan
Dokuman COPPA (Jadual 3)
Kandungan Jadual 3 (iv)
10)



Hasil Pembelajaran
Sila rujuk silang kepada pro forma lama, sama
ada terdapat perbezaan
Pemetaan Hasil Pembelajaran kepada aras
taksonomi pembelajaran (Bloom) dalam aspek
kognitif, afektif dan psikomotor – daripada
matriks CLO (dokumen lama)
Pensyarah hendaklah memastikan PdP yang
dilaksanakan mencapai aras yang bersesuaian
Contoh
11
Taklimat kod kursus dan
Dokuman COPPA (Jadual 3)
Kandungan Jadual 3 (v)
11)
Kemahiran Boleh Pindah (Transferable Skills,
TS)

Maklumat tambahan untuk memenuhi
keperluan COPPA
Pensyarah hendaklah berusaha
mengintegrasikan TS yang dikenalpasti ke dalam
aktiviti PdP mengikut kesesuaian

12
Taklimat kod kursus dan
Dokuman COPPA (Jadual 3)
Kandungan Jadual 3 (vi)
12)
13)
14)
15)
13
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran serta
Pentaksiran – secara am, spt pro forma & Jadual 3
sedia ada
Sinopsis – spt pro forma (mungkin berubah sedikit
jika hasil pembelajaran berubah)
Mod penyampaian – spt pro forma & Jadual 3 sedia
ada
Kaedah dan Jenis Pentaksiran – spt pro forma &
Jadual 3 sedia ada
Taklimat kod kursus dan
Dokuman COPPA (Jadual 3)
Kandungan Jadual 3 (vii)
16)




14
Pemetaan Hasil Pembelajaran Program
(Programme Learning Outcomes, PLO) dengan
Objektif Pendidikan Program (Programme
Educational Objectives, PEO)
PEO adalah seragam untuk semua program kecuali
no. 4 (nama bidang mengikut program) dan no. 6
(berlainan sedikit bagi program tertentu)
PLO adalah spesifik kepada program
PEO dan PLO wajar diingati oleh semua pelajar guru
dan pensyarah yang berkenaan
Pastikan pemetaan PEO & PLO adalah sama bagi
semua kursus dalam program yang ditawarkan
jabatan (major dan elektif) kecuali bagi WAJ, EDU dll
kursus yang diambil oleh semua pelajar guru - ada
pemetaan tersendiri
Taklimat kod kursus dan
Dokuman COPPA (Jadual 3)
Kandungan Jadual 3 (viii)
17)
Pemetaan Hasil Pembelajaran Kursus
(Course Learning Outcomes, CLO) dengan
Hasil Pembelajaran Program ( Programme
Learning Outcomes, PLO)
Pastikan PLO bagi kursus tertentu adalah betul
mengikut major

Pemetaan ini adalah berbeza mengikut kursus

Pensyarah hendaklah memastikan aktiviti PdP
mencerminkan pemetaan yang ditetapkan
Contoh

15
Taklimat kod kursus dan
Dokuman COPPA (Jadual 3)
Kandungan Jadual 3 (ix)
18)



19)
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,
SLT) setiap tajuk
Contoh
Berdasarkan pro forma (sila buat rujukan silang untuk
mengenalpasti perubahan sekiranya ada)
Gunakan bahagian ini untuk menyediakan LAM PT-05-02
(perancangan semester)
Rujukan – spt pro forma, tetapi rujukan
lama mungkin telah dikeluarkan / diganti
rujukan terkini

Perlu perhatian/tindakan Pusat Sumber dengan kerjasama
Ketua Jabatan / pensyarah
16
Taklimat kod kursus dan
Dokuman COPPA (Jadual 3)
Kandungan Jadual 3 (x)
Penyediaan LAM PT-05-03 (perancangan
mingguan) adalah berdasarkan skema TLO yang
perlu disediakan oleh jabatan / unit
Bengkel penyediaan skema TLO (memo akan
menyusul)





17
Latihan fasilitator untuk AJK Akreditasi pada Jumaat,
23 Mei 2014, 2.00 – 4.30 ptg
Bengkel untuk semua pensyarah pada Isnin, 26 Mei
2014, 10.00 pagi – 1.00 ptg
Dokumen perlu disediakan sebelum 23 Jun 2014
untuk audit dalaman terakhir sebelum Audit MQA
Taklimat kod kursus dan
Dokuman COPPA (Jadual 3)
SELAMAT HARI GURU KEPADA
SEMUA RAKAN PENDIDIK
Guru Pencetus Kreativiti Penjana Inovasi
18
Taklimat kod kursus dan
Dokuman COPPA (Jadual 3)

similar documents