siin. - Heiväl Consulting

Report
Mehhatroonika valdkonna inimressursi
võtmekompetentse ning nende
arendamisvõimalusi sisaldav analüüs
INNOREG projekt
Tellija: Tallinna Ettevõtlusamet
Teostaja: HeiVäl Consulting ja projekti ekspertgrupp
HeiVäl Consulting
Kollane 8/10-7, 10147 Tallinn [email protected] www.heival.ee
SISUKORD
2
09.05.2012
Uuringu tutvustus
•
•
•
•
•
•
•
Sissejuhatus
Eesmärk
Teostamine
Projekti piirkond: Lõuna-Soome ja Põhja-Eesti
Küsimustiku ülesehitus
Raporti ülesehitus
Tellija ja teostaja
SISUKORD
3
Uuringu tulemuste tutvustus
•
•
•
•
•
Sissejuhatus
Mehhatroonika valdkonna inimressursi pädevusalad
Mehhatroonika valdkonna töökohad
Mehhatroonika valdkonna töökohad grupeeritult
Valimi iseloomustus
- Ettevõtete töötajate arv
- Ettevõtete käive ja kasum
- Ettevõtete käive töötajate kohta
- Ettevõtete suuruse seos käibega töötaja kohta
- Ettevõtete kasum töötaja kohta
- Kasum töötaja kohta võrrelduna töötajate arvuga
- Kasum võrrelduna mehhatroonika valdkonna töötajate arvuga
• Kokkuvõte valimi iseloomustusest
09.05.2012
SISUKORD
4
09.05.2012
Uuringu tulemuste tutvustus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Töötajate vajadus mehhatroonika valdkonnas
Mehhatroonika valdkonnas täna vajatavad ametid
Töötajate vajaduse suurenemine ametite lõikes
Töötajate vajaduse suurenemine 3-5 aasta pärast
Kompetentside arvuline vajadus ametite lõikes
Kompetentside grupeering
Enimvajatavad kompetentsid täna ja 3-5 aasta pärast
Ettevõtetepoolne väljaõpe täna ja 3-5 aasta pärast
Väljaõppe osakaalud täna ja 3-5 aasta pärast
Koolitusvajadus
Koolitusvajadus ja pakkumine
Ettevõtete soovid haridusasutustele
Koostöösoovid
Kokkuvõte uuringu tulemustest
Kokkuvõte
Soovitused
UURINGU TUTVUSTUS
Sissejuhatus
5
09.05.2012
Uuring „Mehhatroonika valdkonna inimressursi võtmekompetentside analüüs“ on korraldatud INTERREG IVA
projekti “INNOREG - Uudsete äristruktuuride arendamine
konkurentsivõime tagamiseks” raames.
INNOREG on Lõuna-Soome ja Põhja-Eesti piirkonnale
keskenduv rahvusvaheline projekt, mille põhieesmärgiks on
regiooni mehhatroonika valdkonna ettevõtete konkurentsivõime suurenemine läbi tehnoloogiaplatvormi kujundamise,
innovatsioonikeskuse
loomise
ja
koostöövõimaluste
parendamise.
UURINGU TUTVUSTUS
Eesmärk
6
09.05.2012
Uuringu eesmärgiks oli koostada Põhja-Eesti ja
Lõuna-Soome mehhatroonika valdkonna inimressurssi
kvalitatiivne analüüs, mis sisaldab järgmisi ülevaateid:
1. mehhatroonika valdkonna tööjõu kompetentsid ja
tase erinevate ametite lõikes,
2. Põhja-Eesti haridusasutuste poolt mehhatroonika valdkonnas
läbiviidavad täiendkoolitused kompetentside lõikes
ning saadud tulemuste põhjal töötada välja mehhatroonika
valdkonna
inimressursi
kompetentsuse
arendamise
võimaluste soovitused.
UURINGU TUTVUSTUS
Teostamine
7
09.05.2012
Uuringu käigus korraldati perioodil 2012. aasta jaanuar
kuni aprill viie Põhja-Eesti ja viie Lõuna-Soome (vt. joonis
1 lk. 8) mehhatroonika valdkonna ettevõtte ning kahe
Põhja-Eesti haridusasutuse küsitlus ning saadud info
analüüs. Uuringu lõppraport koostati aprillis 2012.
Andmekogumismeetoditena kasutati isetäidetavaid elektroonilisi ankeete ja intervjueerimist.
Käesolev uuring viidi läbi pilootprojektina, millele järgneb
vajadusel samalaadne suurema valimiga uuring.
UURINGU TUTVUSTUS
Projekti piirkond
8
09.05.2012
Lõuna – Soome ja Põhja – Eesti
Projekti piirkond
Lõuna-Soome
Põhja-Eesti
Valimisse
kaasatud
ettevõtete
asukohtade
piirkonnad
Projekti
piirkond
Külgnev ala
EL riik
Mitte EL riik
Joonis 1. Projekti piirkond
Allikas:http://www.centralbaltic.eu/programme, HeiVäl Consulting`u täiendustega
UURINGU TUTVUSTUS
Küsimustiku ülesehitus
9
09.05.2012
Uuringu läbiviimisel kasutati kahte ankeeti – ühte
ettevõtete ja teist haridusasutuste küsitlemiseks.
Mõlemad küsimustikud on üles ehitatud kaheosalistena:
1.) üldandmed ja 2.) kompetentsid. Esimene osa oli
organisatsioonide tausta määramiseks ja teine osa ettevõtete
poolt mehhatroonika valdkonnas vajatavate ja haridusasutuste poolt pakutavate kompetentside kaardistamiseks.
UURINGU TUTVUSTUS
Raporti ülesehitus
10
09.05.2012
Uuringuraporti ülesehitus põhineb küsitluse aluseks
olnud kahe ankeedi struktuuril ja tulemused on jagatud
valdkondadesse järgmiselt:
• Valimi iseloomustus
• Ettevõtete vajadused mehhatroonika valdkonna
kompetentside osas täna
• Ettevõtete vajadused mehhatroonika valdkonna
kompetentside osas 3 kuni 5 aasta pärast
• Haridusasutuste poolt õpetatavad mehhatroonika
valdkonna kompetentsid täna
• Haridusasutuste poolt õpetatavad mehhatroonika
valdkonna kompetentsid 3 kuni 5 aasta pärast
UURINGU TUTVUSTUS
Tellija ja teostaja
11
09.05.2012
Uuring mehhatroonika valdkonna inimressursi võtmekompetentside
kohta Põhja-Eesti ja Lõuna-Soome piirkonnas on koostatud
Tallinna Ettevõtlusameti tellimusel konsultatsiooniettevõtte HeiVäl
Consultingu poolt. Uuringu teostamise aluseks on tellija poolt
püstitatud lähteülesanne ja kohtumistel antud info ning teostaja
poolt koostöös ekspertgrupiga väljatöötatud küsitlusankeedid.
Ettevõtteid küsitlesid HeiVäl Consultingu ja Koneteknologiakeskus
Turku OY töötajad.
Uuringu teostas HeiVäl Consultingu konsultantide
koosseisus:
Kaido Väljaots – klastrite valdkonna konsultant;
Tõnu Hein – tehnoloogia konsultant;
Ülly Aun – uuringu projektijuht.
töörühm
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Sissejuhatus
12
09.05.2012
Käesoleva uuringu läbiviimine oli ajendatud tarvidusest
selgitada välja Põhja-Eesti ja Lõuna-Soome mehhatroonika
valdkonna
ettevõtete
vajadused
tootmistöötajate
kompetentsuse tõstmise osas.
Mehhatroonika
on
mehaanika-,
elektroonikaja
infotehnoloogiliste süsteemide (samasuunalist) koostoimet käsitlev tehnikaala (vt. joonis 2 lk. 13).
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Mehhatroonika valdkonna inimressursi pädevusalad
13
09.05.2012
PERSONAALSED
JA MEESKONNATÖÖ
OSKUSED
Allikas: TTÜ, HeiVäl Consulting`u
täiendustega
Joonis 2. Mehhatroonika valdkonna inimressursi pädevusalad
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Mehhatroonika valdkonna töökohad
14
Mehhatroonika valdkonna töökohad
peamisse gruppi (vt. joonis 3 lk. 13):
• Numbrilise juhtimisega seadmed
• Automatiseeritud juhtimissüsteemid
• Kohtautomatiseerimise lahendid
• Aparatuuri koostamine
Töökohad on jaotatud kolmeks
keskastmejuhid ja spetsialistid.
09.05.2012
võib
jagada
tasemeks:
nelja
insenerid,
Kõige rohkem tegelevad
mehaanika-, elektroonika ja
infotehnoloogiliste süsteemide integreerimisega insenerid,
vähem keskastmejuhid ja spetsialistid.
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Mehhatroonika valdkonna töökohad grupeeritult
15
09.05.2012
Mehhatroonika
spetsialistid
keskastmejuhid
Insenerid
Numbrilise
juhtimisega
seadmed
Automatiseeritud
tootmissüsteemid
Kohtautomatiseerimise
lahendid
Aparatuuri
koostamine
Arenduste juht / Tehnika juht
Mehaanika / Elektri / Elektroonika / Automaatika / Tehnoloogia / Tootearenduse / Tarkvara insener
Tootmisjuht
Tootmisjuht
Tootmisjuht
CNC tööpingi
seadistaja
Liini operaator
Masina operaator
Koostaja /
Koostelukksepp
Automaatik
Elektrik-seadistaja
Hooldustehnik
Elektrik
Mehhatroonik
Elektroonik
Mehaanik
Mehaanik
Hooldustehnik
Hooldustehnik
Elektrik
Elektroonik
Mehaanik
Mehaanik
Automaatik
Mehhatroonik
Joonis 3. Mehhatroonika valdkonna töökohad grupeeritult
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Valimi iseloomustus
16
09.05.2012
Valimi koostamisel lähtuti ettevõtete osas piirkondlikust
paiknemisest ja mehhatroonika valdkonna kompetentside
kasutamisest, seejuures arvestati, et esindatud oleks nii
väiksemad (aastakäibega 2-19 M€) kui ka suuremad
(aastakäibega üle 20 M€) ettevõtted 2010. aasta andmete
põhjal. (vt. joonis 4 lk. 17)
Haridusasutustest otsustati kaasata käesolevasse pilootprojekti kaks Põhja-Eesti kõrgemat õppeasutust.
Valimisse
kaasatud
Põhja-Eesti
ja
Lõuna-Soome
mehhatroonika valdkonna ettevõtteid nimetatakse uuringus
edaspidi lühendatult Eesti ja Soome ettevõteteks.
Uuringu tulemused on esitatud joonistel ja järjestatud suuruse
järgi.
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Valimi iseloomustus
17
09.05.2012
Ettevõtete töötajate arv
töötajate arv
(logaritmiline skaala)
10000
1000
Eesti
100
Soome
10
1
ettevõtted
Joonis 4. Eesti ja Soome ettevõtete töötajate arv
Enam kui 100 töötajaga ettevõtteid oli valimis neli, vahemikku
25-99 töötajat jäi viis ja vähem kui 25 töötajat oli ühes firmas.
(Joonisel on kasutatud logaritmilist skaalat.)
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Valimi iseloomustus
18
09.05.2012
Ettevõtete käive ja kasum
tuhat EUR
(logaritmiline skaala)
1,000,000
10,000
100
Eesti ettevõtete käive
Eesti ettevõtete kasum
Soome ettevõtete käive
Soome ettevõtete kasum
1
ettevõtted
Joonis 5. Käive ja kasum ettevõtete lõikes järjestatuna käibe järgi
Valimis oli kolm ettevõtet käibega üle 20 M€ (Eestist) ja seitse
vahemikus 2-19 M€. 2010. aasta oli majanduses raske aeg ja
kasum jäi nii Eesti kui Soome ettevõtetel vahemikku 0,710,4% käibest v.a. kahel aasta kahjumiga lõpetanud firmal.
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Valimi iseloomustus
19
09.05.2012
Ettevõtete käive töötaja kohta
tuhat EUR
200
Eesti
150
Soome
100
Eesti keskmine
Soome keskmine
50
0
ettevõtted
Joonis 6. Eesti ja Soome ettevõtete käive ja keskmine käive töötaja kohta
Valimisse kaasatud Soome ettevõtete keskmine käive töötaja
kohta on kaks korda kõrgem Eesti samast näitajast (piiritletud
joonisel punase joonega).
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Valimi iseloomustus
20
09.05.2012
Ettevõtte suuruse seos käibega töötaja kohta
tuhat EUR / töötajate arv
(logaritmiline skaala)
10000
1000
100
10
1
ettevõtted
Eesti ettevõtete käive
töötaja kohta
Eesti ettevõtete töötajate
arv
Soome ettevõtete käive
töötaja kohta
Soome ettevõtete
töötajate arv
Joonis 7. Käive töötaja kohta ja töötajate arv ettevõtete lõikes
järjestatuna käibe järgi
Valimisse kaasatud Eesti ettevõtetest teenivad rohkem käivet
töötaja kohta suurema töötajate arvuga firmad (v.a. üks).
Valimisse kaasatud Soome ettevõtetest kolme puhul ilmnes
tendents, et suuremates on käive töötaja kohta väiksem.
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Valimi iseloomustus
21
09.05.2012
Ettevõtete kasum töötaja kohta
tuhat EUR
10
Arvutuslik kõigi ettevõtete
keskmine
Eesti
Soome
5
0
Eesti
Soome
-5
-10
-15
ettevõtted
Välistuste puhul keskmine
Eesti
Soome
Joonis 8. Eesti ja Soome ettevõtete kasum töötaja kohta
ja keskmine kasum töötaja kohta
Kui jätta arvutustest välja kaks suurima kasumiga Eesti ja
2010. aasta kahjumiga lõpetanud kaks Soome ettevõtet, siis
ilmneb, et keskmiselt on Soome firmade kasum töötaja kohta
kaks korda kõrgem (piiritletud joonisel punase joonega).
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Valimi iseloomustus
22
09.05.2012
Kasum töötaja kohta võrrelduna töötajate arvuga
tuhat EUR / töötajate arv
(logaritmiline skaala)
Eesti ettevõtete kasum
töötaja kohta
Eesti ettevõtete
töötajate arv
Soome ettevõtete
kasum töötaja kohta
Soome ettevõtete
töötajate arv
10000
1000
100
10
1
0.1
ettevõtted
Joonis 9. Kasum töötaja kohta ja töötajate arv ettevõtete lõikes
järjestatuna kasumi järgi
Kasum töötaja kohta ei sõltunud valimisse kaasatud
ettevõtetel firma suurusest.
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Valimi iseloomustus
23
09.05.2012
Kasum võrrelduna mehhatroonika valdkonna töötajate arvuga
tuhat EUR / töötajate arv
(logaritmiline skaala)
10,000
1,000
100
Eesti ettevõtete kasum
Eesti ettev. mehhatroonika
valdkonna töötajate arv
Soome ettevõtete kasum
10
1
Soome ettev. mehhatroonika
ettevõtted valdkonna töötajate arv
Joonis 10. Ettevõtete kasumi ja mehhatroonika valdkonna töötajate arvu
võrdlus järjestatuna kasumi järgi
Eesti ettevõtete puhul joonistub selgelt välja tendents, et
rohkem teenivad kasumit ettevõtted, kus on rohkem
mehhatroonika valdkonna töötajaid (v.a. üks ettevõte).
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Kokkuvõte valimi iseloomustusest
24
09.05.2012
Uuringus käsitleti ettevõtete üldandmete all töötajate arvu,
tegevusala, käivet ja kasumit.
2010. aasta näitajaid aluseks võttes oli uuringu valimisse
kaasatud nii väiksemad kui ka suuremad mehhatroonika
ettevõtted: kolm ettevõtet käibega üle 20 M€ (Eestist) ja viis
vahemikus 2-19 M€.
2010. aastal teenisid valimisse kaasatud firmad kasumit 0,710,4%. Nii Eesti kui Soome ettevõtetest (v.a. kolm) teenisid
suuremat kasumit suurema arvu mehhatroonika
töötajatega ettevõtted.
Keskmine käive töötaja kohta oli Soome firmadel kaks
korda kõrgem Eesti samast näitajast. Ka Eesti ettevõtete
keskmine kasum ühe töötaja kohta (v.a. kaks firmat) oli
kaks korda madalam kui Soome ettevõtetel.
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Töötajate vajadus mehhatroonika valdkonnas
25
09.05.2012
töötajate arv
Eesti
+89%
+18%
+0%
+0%
+28%
+50%
+220%
+16%
+38%
1000
+12%
(logaritmiline skaala)
100
Eesti 3-5 aasta pärast
Soome
Soome 3-5 aasta pärast
10
Eesti ja Soome kokku
1
ettevõtted
Eesti ja Soome kokku 3-5
aasta pärast
Joonis 11. Eesti ja Soome ettevõtetes töötajate vajadus mehhatroonika
valdkonnas täna ja 3-5 aasta pärast
Valimisse kaasatud Eesti ja Soome ettevõtetes on täna
kokku 519 mehhatroonika valdkonna töötajat. (piiritletud
joonisel punase joonega) Firmad prognoosisid, et 3-5 aasta
pärast on see number 728. Seega eeldatakse kokku
40%-list mehhatroonika valdkonna töötajate arvu tõusu.
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Mehhatroonika valdkonnas täna vajatavad ametid
26
09.05.2012
Eesti ja Soome ettevõtetes on täna mehhatroonika
valdkonnas ametikohti 35 nimetust. Arvuliselt kõige rohkem
(vt. joonis 12 lk. 27) on töötajaid järgmistes ametigruppides:
• SMA operaatorid
• Elektroonikatehnikud
• Keevitajad
• CNC tööpingi operaatorid
• Insener-programmeerijad
• Seadistajad
• Müügiinsenerid
• Testitehnikud, testiinsenerid
• Mehaanikud, mehaanika projekteerijad
• Lõikajad
• Elektromehaanikud
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Mehhatroonika valdkonnas täna vajatavad ametid
27
09.05.2012
ametid
töötajate arv 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
SMA operaator
Elektroonikatehnik
Keevitaja
CNC tööpingi opaatorer
Insener-programmeerija
Seadistaja
Müügiinsener
Testitehnik, testiinsener
Mehaanik, mehaanika projekteerija
Lõikaja
Automaatik, insener
Elektromehhaanik
Mehhatroonik, insener
Montöör
Elektrik
Laserlõikuse operaator, insener
Laooperaator
Tootmistöötajad
Hooldustehnik
Tootmisinsener
Konstrueerija
Roboti programmeerija
Müügiesindaja
Kvaliteedijuht
Ekspordi müügiesindaja
Tootearendusinsener
Koostaja
Korrashoiuspetsialist
Praktikandid
Peainsener
Tarkavara projekteerija
Projektijuht
Joonis 12. Eesti ja Soome ettevõtetes täna mehhatroonika valdkonna
töötajad arvuliselt ametigruppide lõikes
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Töötajate vajaduse suurenemine ametite lõikes
28
09.05.2012
Valimisse kaasatud ettevõtted prognoosisid 3-5 aasta jooksul
mehhatroonika valdkonna töötajate vajaduse arvulist kasvu
kõige rohkem järgmistes ametites (vt. joonis 13 lk. 29):
• Insener-programmeerija (+ 61 in.)
• Mehhatroonik (+ 31 in.)
• Automaatik (+ 30 in.)
Töötajate struktuuris suuri muutusi ette ei nähtud (vt. joonis
13 lk. 29). Uute ametitena märgiti:
• Disainer (6 in.)
• Metroloogia insener (2 in.)
• Insener-projekteerija (3 in.)
Järgneval joonisel on küsitlusel mainitud ametitest ära toodud
need 26, mille osas prognoositi töötajate arvu vajaduse kasv.
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Töötajate vajaduse suurenemine ametite lõikes
29
09.05.2012
ametid
SMA operaator
Elektroonikatehnik
Keevitaja
CNC tööpingi opaatorer
Insener-programmeerija
Testitehnik, testiinsener
Elektromehhaanik
Mehhatroonik, insener
Montöör
Automaatik, insener
Laserlõikuse operaator, insener
Laooperaator
Hooldustehnik
Roboti programmeerija
Kvaliteedijuht
Ekspordi müügiesindaja
Tootearendusinsener
Koostaja
Peainsener
Liinioperaator
Korrashoiuspetsialist
Tarkavara projekteerija
Projektijuht
Insener-projekteerija
Metroloogia insener
Disainer
Täna vajatavad
töötajad
arvuliselt ametite
lõikes
3-5 aasta pärast
töötajate
vajaduse
suurenemine
arvuliselt ametite
lõikes
töötajate arv
150
100
50
0
Joonis 13. Töötajate arvuline vajadus täna ja prognoositud vajaduse
suurenemine 3-5 aasta pärast ametite lõikes
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Töötajate vajaduse suurenemine 3-5 aasta pärast
30
09.05.2012
Protsentuaalselt kõige rohkem prognoositakse mehhatroonika
valdkonnas töötajate arvu kasvu järgmistes ametites (vt.
joonis 14 lk. 31) (kahanevas järjekorras):
•Disainer (uus)
•Insener-projekteerija (uus)
•Automaatik, insener
•Mehhatroonik, insener
•Insener-programmeerija
•Metroloogia insener (uus)
•Projektijuht
•Korrashoiuspetsialist
•Tootearendusinsener
*Joonisel 14 (lk. 31) disainerite, metroloogia inseneride ja insener-projekteerijate
kuvamisel on lisandumisprotsendi arvutamisel võetud aluseks eeldus, et täna on
neid kõiki 1 töötaja.
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Töötajate vajaduse suurenemine 3-5 aasta pärast
31
09.05.2012
ametid
% 800
600
400
200
0
Disainer *
Insener-projekteerija *
Automaatik, insener
Mehhatroonik, insener
Insener-programmeerija
Metroloogia insener *
Projektijuht
Korrashoiuspetsialist
Tootearendusinsener
Tarkavara projekteerija
Ekspordi müügiesindaja
Koostaja
Montöör
Liinioperaator
Peainsener
Kvaliteedijuht
Roboti programmeerija
Laserlõikuse operaator, insener
CNC tööpingi opaatorer
Hooldustehnik
Keevitaja
Elektromehhaanik
Laooperaator
Testitehnik, testiinsener
SMA operaator
Elektroonikatehnik
Joonis 14. Ettevõtetes mehhatroonika valdkonna töötajate arvu tõusu
prognoos 3-5 aasta pärast väljendatuna protsendina ametite lõikes
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Kompetentside arvuline vajadus ametite lõikes
32
09.05.2012
Valimisse kaasatud ettevõtetes vajatakse mehhatroonika
valdkonna kompetentse arvuliselt kõige rohkem (vt. joonis 15
lk. 33, LISA 1) järgmistes ametites (kahanevas järjekorras):
• Mehhatroonik
• Automaatik
• Insener-mehhatroonik
• Automaatikainsener
• Korrashoiuspetsialist
• Testiinsener
• Hooldustehnik
• Peainsener
• Mehaanika projekteerija
• Elektrik
• Tarkvara projekteerija
• Automaatikainsener
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Kompetentside arvuline vajadus ametite lõikes
33
09.05.2012
ametid
80
kompetentside arv
60
40
20
0
Mehhatroonik
Automaatik
Insener-mehhatroonik
Automaatikainsener
Korrashoiuspetsialist
Testiinsener
Hooldustehnik
Peainsener
Mehaanika projekteerija
Elektrik
Tarkavara projekteerija
Automaatika insener
Tootmisinsener
Testi-automaatikatehnik
Mehaanik
Lasertehnoloogia insener
Tootmistöötajad
Elektromehaanik
Seadistaja
Meetodi arendaja
CNC-tööpingi operaator
Konstruktor
Kvaliteedijuht
Testitehnik
Montöör
Tootearendusinsener
Joonis 15. Eesti ja Soome ettevõtetes mehhatroonika valdkonna
kompetentside vajadus arvuliselt ametite lõikes
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Kompetentside grupeering
34
09.05.2012
Uuringu läbiviimisel kasutatud küsitlusankeetides (vt. LISA 1)
on mehhatroonika valdkonna kompetentsid grupeeritud
järgmiselt:
Teadmised
1. Mehaanika
2. Hüdraulika
3. Pneumaatika
4. Peenmehaanika
5. Elektromehaanika
6. Elektroonika
7. Infotehnoloogia
8. Mehhatroonilised süsteemid
Oskused
Isikuomadused
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Enimvajatavad kompetentsid täna ja 3-5 aasta pärast
35
09.05.2012
Kompetentside arvulist vajalikkust firmadele hinnati
summaarse töötajate arvuga, kes vajavad oma ametis
antud kompetentsi.
Eesti ja Soome ettevõtted vajavad täna ja 3-5 aasta pärast
arvuliselt kõige rohkem järgmiste gruppide kompetentse (vt.
joonis 16 lk. 36) :
• Isikuomadused
• Mehaanika (teadmised)
• Oskused (praktilised)
• Mehhatroonilised süsteemid (teadmised)
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Enimvajatavad kompetentsid täna ja 3-5 aasta pärast
36
09.05.2012
kompetentsigrupid
Isikuomadused
Mehaanika
Kompetentside
tänane vajadus
Oskused
Mehhatroonilised süsteemid
Elektromehaanika
Kompetentside
vajaduse
suurenemine 3-5
aasta pärast
Pneumaatika
Hüdraulika
Elektroonika
Infotehnoloogia
Peenmehaanika
töötajate arv
6000
4000
2000
0
Joonis 16. Kompetentside arvuline vajadus täna ja prognoositud vajaduse
suurenemine 3-5 aasta pärast kompetentsigruppide lõikes
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Enimvajatavad kompetentsid täna ja 3-5 aasta pärast
37
09.05.2012
Kõigi töötajate puhul on erinevate erialaste oskuste kõrval
väga olulised ka isikuomaduste kompetentsid. Eesti ja
Soome ettevõtete mehhatroonika valdkonna töötajate jaoks
on arvuliselt kõige vajalikumad neist järgmised (vt. joonis 17
lk. 38) (kahanevas järjekorras):
• Kohusetundlikkus ja vastutustunne
• Individuaalse töö oskus
• Meeskonnatöö oskus
Joonisel 17 (lk. 38) ära toodud eesti ja vene keele vajadus on
täna ja 3-5 aasta pärast peamiselt Eesti firmadel.
Soome keelt vajavad Eesti ning Soome ettevõtted
mehhatroonika valdkonna töötajate puhul peaaegu võrdselt.
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Enimvajatavad kompetentsid täna ja 3-5 aasta pärast
38
09.05.2012
kompetentsid
Kohusetundlikkus ja vastutustunne
Individuaalse töö oskus
Meeskonnatöö oskus
Arvuti kasutamise oskus - spetsiaaltarkvara…
Arvuti kasutamise oskus - kontoritarkvara
Iseseisva analüüsi ja otsustamise oskus
Inglise keel
Eesti keel *
Vene keel *
Kompetentside
tänane vajadus
Juhtimisoskus
Soome keel *
Saksa keel
800 700 600 500 400 300 200 100
töötajate arv
0
Kompetentside
vajaduse
suurenemine 3-5
aasta pärast
Joonis 17. Isikuomaduste kompetentsigrupi kompetentside arvuline
vajadus täna ja prognoositud vajaduse suurenemine 3-5 aasta pärast
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Enimvajatavad kompetentsid täna ja 3-5 aasta pärast
39
09.05.2012
Mehhatroonika valdkonna oskuste kompetentsigrupist on
Eesti ja Soome ettevõtetel arvuliselt enimvajatavateks
kompetentsideks täna ja 3-5 aasta pärast järgmised (vt.
Joonis 18 lk. 40) (kahanevas järjekorras):
•
•
•
•
Dokumentatsiooni kasutamine
Elektriskeemide lugemine
Elektrimõõteriistade käsitlemine
Tööpingi käsitlemine
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Enimvajatavad kompetentsid täna ja 3-5 aasta pärast
40
09.05.2012
kompetentsid
Dokumentatsiooni kasutamine
Elektriskeemide lugemine
Kompetentside
tänane
vajadus
Elektrimõõteriistade käsitlemine
Tööpingi käsitlemine
Kompetentside
vajaduse
suurenemine
3-5 aasta
pärast
800
Operatsioonitehnoloogia koostamine
Juhtimisprogrammide koostamine
Tööpingi seadistamine
600
400
200
0
töötajate arv
Joonis 18. Oskuste kompetentsigrupi kompetentside arvuline vajadus täna
ja prognoositud vajaduse suurenemine 3-5 aasta pärast
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Enimvajatavad kompetentsid täna ja 3-5 aasta pärast
41
09.05.2012
Mehhatroonika valdkonna teadmiste kompetentsigrupist on
Eesti ja Soome ettevõtetel arvuliselt enimvajatavateks
kompetentsideks täna ja 3-5 aasta pärast järgmised (vt.
Joonis 19 lk. 42) (kahanevas järjekorras):
Mehhatrooniliste süsteemide osas
• Seadmete kasutamine vastavalt nõuetele
• Kvaliteedinõuded
• Seadmete käitamine vastavalt nõuetele
Mehaanika osas
• Dokumentatsiooni kasutamine ja koostamine
• Hooldus
• Talitushäirete tuvastamine ja kõrvaldamine (remont)
• Installeerimine
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Enimvajatavad kompetentsid täna ja 3-5 aasta pärast
42
09.05.2012
kompetentsid
Seadmete kasutamine vastavalt nõuetele
Kvaliteedinõuded
Seadmete käitamine vastavalt nõuetele
Dokumentatsiooni kasutamine ja koostamine
Hooldus
Talitushäirete tuvastamine ja kõrvaldamine (remont)
Installeerimine
Valmistamine
Koostamine
Süsteemi projekteerimin
Dokumentatsiooni kasutamine ja koostamine
Testimine (füüsikaliste ja füüsiliste parameetrite mõõtmine)
Talitushäirete tuvastamine ja kõrvaldamine (remont)
Testimine (elektriliste suuruste mõõtmine)
Installeerimine
Lahtivõtmine
Elektromehaaniliste komponentide valik
Valmistamine
Testimine
Installeerimine
CAD-tarkvara
Kompetentside vajadus täna:
Mehhatroonilised süsteemid
Mehaanika
Hüdraulika
Elektromehaanika
Elektroonika
Infotehnoloogia
Kompetentside vajaduse
suurenemine 3-5 aasta pärast
600
500
400
300
200
100
0
töötajate arv
Joonis 19. Teadmiste kompetentsigrupi enimvajatavad kompetentsid täna ja
prognoositud vajaduse suurenemine 3-5 aasta pärast
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Ettevõtetepoolne väljaõpe täna ja 3-5 aasta pärast
43
09.05.2012
Valimisse kaasatud ettevõtted on teinud kõige rohkem
väljaõpet järgmiste kompetentside osas (vt. joonis 20 lk. 44)
(kahanevas järjekorras):
• Meeskonnatöö oskus (isikuomadus)
• Kohusetundlikkus ja vastutustunne (isikuomadus)
• Seadmete kasutamine vastavalt nõuetele
(mehhatroonilised süsteemid)
• Kvaliteedinõuded (mehhatroonilised süsteemid)
• Talitushäirete tuvastamine ja kõrvaldamine (mehaanika)
• Arvuti kasutamise oskus – spetsiaaltarkvara (inseneri)
Väljaõppe mahtu on hinnatud ettevõtete poolt mainitud vastava kompetentsi
sisese koolitamise nimetamise alusel. Arvesse pole võetud seda, mitut inimest ja
mitu korda on ettevõtted pidanud iga kompetentsi osas koolitama.
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Ettevõtetepoolne väljaõpe täna ja 3-5 aasta pärast
44
09.05.2012
kompetentsid
Meeskonnatöö oskus
Kohusetundlikkus ja vastutustunne
Seadmete kasutamine vastavalt nõuetele
Kvaliteedinõuded
Väljaõppe maht täna:
Isikuomadused
Mehhatroonilised
süsteemid
Mehaanika
Talitushäirete tuvastamine ja kõrvaldamine…
Väljaõppe maht 3-5
aasta pärast
Iseseisva analüüsi ja otsustamise oskus
Arvuti kasutamise oskus - spetsiaaltarkvara
Seadmete käitamine vastavalt nõuetele
Dokumentatsiooni kasutamine ja koostamine
Installeerimine
50
40
30
20
10
0
väljaõppe maht nimetamise kordade arvu alusel
Joonis 20. Eesti ja Soome ettevõtete poolt korraldatud väljaõppe mahud
täna ja prognoositult 3-5 aasta pärast kompetentside lõikes
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Väljaõppe osakaalud täna ja 3-5 aasta pärast
45
väljaõppe
maht
09.05.2012
1500
+52%
1000
-31%
500
Ettevõtted
Haridusasutused
0
Täna
3-5 aasta pärast
Joonis 21. Eesti ja Soome ettevõtete ning haridusasutuste poolt
korraldatud väljaõppe maht täna ja prognoositult 3-5 aasta pärast
Eesti ja Soome ettevõtted prognoosivad 3-5 aasta pärast
firmadepoolse töötajate väljaõppe mahu vähenemist 31%
ning haridusasutuste poolt saadava koolituse osakaalu tõusu
52 %.
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Koolitusvajadus
46
09.05.2012
Eesti ja Soome ettevõtted vajavad kõige rohkem täiendkoolitust
järgmiste kompetentside osas (vt. joonis 22 lk. 47, LISA 1):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Meeskonnatöö (Isikuomadus)
Inglise keel (Isikuomadus)
Juhtimisoskus (Isikuomadus)
Iseseisva analüüsi ja otsustamise oskus (Isikuomadus)
Dokumentatsiooni kasutamine ja koostamine (Elektromeh.)
Talitushäirete tuvastamine ja kõrvaldamine (Elektromeh.)
Elektromehaaniliste komponentide valik (Elektromehaanika)
Soome keel (Isikuomadus)
Süsteemi projekteerimine (Mehaanika)
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Koolitusvajadus
47
09.05.2012
kompetentsid
Eesti
Soome
Meeskonnatöö oskus (Isikuomadused)
Inglise keel (Isikuomadused)
Juhtimisoskus (Isikuomadused)
Iseseisva analüüsi ja otsustamise oskus (Isikuomadused)
Dokumentatsiooni kasutam. ja koost. (Elektromehaanika)
Talitushäirete tuvastamine ja kõrvald. (Elektromehaanika)
Elektromehaanil. komponentide valik (Elektromehaanika)
Soome keel (Isikuomadused)
Süsteemi projekteerimine (Mehaanika)
Talitushäirete tuvastamine ja kõrvaldamine (Mehaanika)
Valmistamine (Mehaanika)
Arvuti kasutamise oskus - spetsiaaltark. (Isikuomadused)
Juhtimisprogrammide koostamine (Oskused)
Dokumentatsiooni kasutamine (Oskused)
Elektriskeemide lugemine (Oskused)
Tööpingi käsitlemine (Oskused)
30
20
10
0
väljaõppe maht nimetamise kordade arvu alusel
Joonis 22. Eesti ja Soome ettevõtetes täna enim väljaõpet vajavad
kompetentsid järjestatuna Eesti ettevõtete vajaduse järgi
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Koolitusvajadus ja pakkumine
48
09.05.2012
Järgneval joonisel (vt. joonis 23 lk. 49) on ära toodud:
• 13 kompetentsi, millele märgiti Eesti ja Soome ettevõtete
poolt täienduskoolituse vajadust 10 ja rohkem korda ning
• vastavad koolitusvõimalused Tallinna Tehnikaülikoolis
(TTÜ-s) ja Tallinna Tööstushariduskeskuses (THK-s).
Joonise tingmärkide tutvustus:
Roheline – süvaõpe
Kollane – sissejuhatav õpe
K – teadmised (inglise k.: knowledge)
S – oskused (inglise k.: skill)
T – tootmisseadme kasutamine (inglise k.: technology)
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Koolitusvajadus ja pakkumine
49
09.05.2012
koolitusvajadused
Eesti
koolituse pakkumine
Soome
Kompetentsid
TTÜ
THK
doktori
magistri
bakalaureuse
tehniku
KST
KST
KST
K
1. Mehaanika
1.1 Süsteemi projekteerimine
9
8
1.2 Valmistamine
7
8
KS
KST
KS
1.6 Talitushäirete tuvastamine ja kõrvaldamine (remont)
7
5
KS
KST
KS
5.1 Elektromehaaniliste komponentide valik
10
1
KST
KST
KS
5.5 Talitushäirete tuvastamine ja kõrvaldamine (remont)
12
KS
KST
KS
5.6 Dokumentatsiooni kasutamine ja koostamine
10
KST
KST
KS
KS
KST
KS
KST
KST
5. Elektromehaanika
KST
Oskused
9.1 Juhtimisprogrammide koostamine
6
5
9.4 Tööpingi käsitlemine
1
9
9.7 Dokumentatsiooni kasutamine
5
5
KST
KST
KS
10.1 Meeskonnatöö oskus
20
10
KS
KS
K
10.3 Juhtimisoskus
13
6
KS
KS
K
10.4 Iseseisva analüüsi ja otsustamise oskus
12
10
KS
KS
KS
K
10.8 Inglise keel
18
4
KS
KS
KS
K
Isikuomadused
Joonis 23. Eesti ja Soome ettevõtetel kõige enam täiendkoolitust vajavad
kompetentsid ja TTÜ ning THK poolt pakutav
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Koolitusvajadus ja pakkumine
50
09.05.2012
Tallinna Tehnikaülikool pakub mehhatroonika valdkonnas
bakalaureuse-,
magistrija
doktoriõpet,
Tallinna
Tööstushariduskeskus tehnikuõpet. Nimetatuga on praktiliselt
kogu peamiste ning küsitluses loetletud (vt. LISA 1)
kompetentside õpe (Eestis) teemade osas kaetud.
Täna ei paku TTÜ veel erialase soome, vene ja saksa keele,
THK soome keele õpet. Samas planeerib TTÜ 3-5 aasta
jooksul vene ja saksa keelt õpetama hakata. Erialase soome
keele õpet ei paku täna ja ei planeeri ka 3-5 aasta pärast
pakkuda kumbki õppeasutus. Samas mõned Eesti ettevõtted
vajavad täna ja on ka tulevikku planeerinud osadele ametitele
soome keele oskamise vajaduse.
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Ettevõtete soovid haridusasutustele
51
09.05.2012
• On vaja, et mehhatroonikute väljaõppel oleks suurem rõhk sõna teisel
poolel, seega elektrooniku teadmiste andmisel.
• Majanduse arenguks ei piisa nö kodulehe tegemise oskustest.
Tootmisettevõte vajab, et suudetaks tootmises elektroonika
mehhaanikat juhtima panna.
• On vaja ettevõtteid kaasavat õppekavade arendamise süsteemi.
• Praktilised oskused võiksid/peaksid kooli lõpetanul olema kõrgemal
tasemel.
• Töökultuur on probleemiks, seda võiks koolitada juba praktika käigus.
• Kool peaks andma parema arusaamise näiteks talitlushäirete
tuvastamise valdkonnas.
• Ettevõtete st tänapäevaseid seadmeid võiks rohkem kasutada
praktikaprotsessis.
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Koostöösoovid
52
09.05.2012
IMECC-ilt:
• Metalli pinna töötlemist ja katmist
• Metalli kõrgtehnoloogilist töötlemist
• Konkurentsivõimelise hinna ja kiirusega komponentide ja
detailide valmistamise allhanget
• Uusi tehnoloogiaid, õpetajate täiendkoolitust jne.
Teistelt ettevõtetelt:
• Koostööd raskeveokite tootjaga elektrooniliste seadmete
osas
• Tootearenduse alast koostööd lõpptoote valmistajate ja
allhanke tegijatega
• Metallist elementide tootmise ja montaaži tellimusi
• Häid praktikakohti
UURINGU TULEMUSTE TUTVUSTUS
Kokkuvõte uuringu tulemustest
53
09.05.2012
Eesti ja Soome ettevõtted prognoosivad 3-5 aasta pärast
firmadepoolse töötajate väljaõppe mahu vähenemist 31%
ning haridusasutuste poolt saadava koolituse osakaalu tõusu
52 %.
Ettevõtted ootavad haridusasutuste suuremat rolli täpselt
ettevõtte vajadustele vastava töötaja koolitamisel. See
võimaldaks vähendada töötajate täiendõppe vajadust
ettevõtete poolt.
KOKKUVÕTE
54
09.05.2012
Ettevõtete
soovid
Haridusasutuste
pakkumine
Joonis 24. Ettevõtete soovid ja haridusasutuste pakkumine pole kooskõlas
• Ettevõtted peavad paljusid kompetentse sisekoolitustega üle õpetama.
• Ettevõtted soovivad tulevikus rohkem väljaõpet saada haridusasutustelt.
• Haridusasutused arvavad, et õpetatakse kõiki kompetentse piisavalt.
Järeldus: struktureerida õppepraktika kompetentsigruppide kaupa
mitmetes ettevõtetes
SOOVITUSED
55
09.05.2012
• Korraldada
iga-aastaselt
mehhatroonika
valdkonna
ettevõtete ja koolide “ümarlaudu”, et saada parem
ülevaade tööturu tänastest ja homsetest vajadustest.
• Kaaluda n.ö. “garantiiremondi” süsteemi rakendamise
võimalust. Antud kokkuleppe puhul teeks õppeasutus näiteks
aasta jooksul peale diplomi/tunnistuse väljastamist tööandja
soovil soodustingimustel täiendkoolitusi, kui lõpetanul ei piisa
kompetentse vastaval tasemel töötamiseks. Samuti annaks
see
süsteem
kohest
tagasisidet
haridusasutusele.
Garantiiremondi süsteemi reaalseks toimimiseks tuleb luua
motivatsioonisüsteem
nii
haridusasutustele
kui
ka
ettevõtetele.
SOOVITUSED
56
09.05.2012
Kaasata ettevõtted õppekavade väljatöötamisse tunduvalt
aktiivsemalt ja seda juba põhikooli lõpuklassi tasemest
alates.
Käesolev uuring jõudis ameti tasemele. Samas ettevõtet
huvitab iga antud ametis töötaja pädevus. Seega võiks
ettevõtetele pakkuda keskkonda, kus kaardistavad iga töötaja
koolitusvajadusi, samas näevad valdkonna teiste ettevõtete
kompetentside üldist taset. (vt. www.innomet.ee kogemust)
Haridusasutused võiks ettevõtete ametialaste kompetentside
kaardistamise teostada perioodiliselt õppetöö raames. Sellest
tekiks õppekavade arendamiseks vajalik vahetu tagasiside
haridusasutustele. Selle tegevuse koordineerija võiks olla
IMECC.
SOOVITUSED
57
09.05.2012
• Statistiliselt usaldusväärsemate tulemuste saamiseks võiks
järgnevasse uuringusse olla kaasatud 10-15 ettevõtet Eestist
ja Soomest.
• Haridusasutused võiks korraldada lisaks kompetentside
kaardistamisele ka lõpetanute tasemega rahulolu-uuringut
ettevõtete hulgas. Uuringut võiks korraldada igal aastal või üle
aasta.
• Võimalusel viia kompetentside tänase olemasolu ja tuleviku
vajaduse uuring läbi lisaks mehhatroonikale ka teistes
õppeasutustele ja ettevõtetele olulistes valdkondades.

similar documents