Klik Sini - PPD Kluang

Report
“PENDIDIKAN ABAD KE – 21 :
TOWARDS NATIONAL
SHOWCASE”
TN. HJ. A. MANAF BIN MUSLIMIN
PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH KLUANG
• Lahir Tahun 1986 di
Banglore, India
• Bapa seorang tentera
dan ibu seorang
surirumah
• Menjadi freelance Web
developer ketika 13
tahun
• Menjadi usahawan
Website developer
ketika 14 tahun dengan
menubuhkan Global
Inc, di California, USA
Profil Syarikat Global Inc.
• Syarikat IT multinational
(Web, e-Commerce and Mobile
Solutions)
• Berpengkalan di United
States,India,Canada,Germany,
Italy,United Kingdom,
Spain,Australia,Singapore,dan
Timur Tengah.
• Mempunyai 100 pekerja di India
dan 56 pekerja di seluruh dunia
•
www.themegallery.com
Menjana keuntungan sehingga
ratusan juta US dollar setahun
www.themegallery.com
DEEPLY STRONG IMPLEMENTATION AND MAJOR
REALLIGNMENT
PPD Kluang dan Kepimpinan
Sekolah Daerah Kluang seiring
…………….
21st Century
School
Program 80 hari
menjelang 1
Januari 2015
www.themegallery.com
Pengupayaan
pegawai
JPN/PPD dan
kepimpinan
sekolah
PPPM dan
KPI
District
Transformation
Program
1. PENGUPAYAAN KEPIMPINAN SEKOLAH
1.1 MAKLUMAT DAN KEMAHIRAN
• Data driven bagi setiap perancangan
program.
Peranan PGB
Sebelum
peperiksaan
Semasa
peperiksaan
Selepas
peperiksaan
• Murid tidak terlibat dengan program
yang bersifat umum.
• Pembaikan murid mesti berfokus kepada
weakness area bagi kumpulan murid.
• Pengetua tidak bercuti/ meninggalkan
sekolah.
• Analisis item digunakan untuk semua
program pembaikan
Akauntabiliti
Bertanggungjawab atas semua perkara yang berlaku di sekolah
www.themegallery.com
PENGUPAYAAN KEPIMPINAN SEKOLAH
1.2 PEMANTAUAN
PdP Guru
Pemantauan
Pengetua/GB/ Pemimpin
Barisan Hadapan
Sekolah
 Sekolah perlu menyediakan jadual pemantauan/ pencerapan untuk setahun.
 Semua guru perlu dicerap sekurang-kurangnya sekali setahun.
 Fokus pemantauan kepada guru yang prestasi sederhana atau perlu
bimbingan. ( sekurang- kurangnya 2 kali atau lebih ).
 Mengadakan perbincangan bersama guru selepas dicerap.
 Pengisian markah pemantauan dalam ADaPP.
 Bina program sokongan seperti peer coaching, lesson study, coaching &
mentoring atau yang relevan.
www.themegallery.com
2. PPPM DAN KPI
2.1
PENGHAYATAN
DAN BAHANG
Penyebaran
maklumat yang
konsisten
sehingga ke
akar umbi
www.themegallery.com
Mewujudkan
1stop centre
PPPM di
Sekolah
PPPM DAN KPI
2.2
INTERVENSI
DEFISIT
PENCAPAIAN
KPI
www.themegallery.com
1. Semakan secara berkala
2. Pembaikan secara berkala
TAHU
FAHAM
SEDAR
Komitmen untuk berubah
Komitmen
berterusan
MAHU
BOLEH
MAHU
SEDAR
BOLEH
Transformasi adalah
sebahagian daripada cara
saya bekerja. Mempunyai
political will
Inisiatif ini adalah sebahagian
daripada tugas kami dan saya
boleh melakukan
Transformasi akan memberi
peluang untuk membaiki dan
FAHAM
memajukan organisasi. Kita perlu
TAHU
lakukan.
Saya jelas hala tuju dan
OK, Saya telah
matlamat yang hendak dicapai
dengar tentang
oleh PPPM.
inisiatif PPPM”
Masa
Penghayatan PPPM
Source: Mindtool
|
10
3. DISTRICT
TRANSFORMATION PROGRAMME (DTP)
3.4 PROFESIONAL
LEARNING
COMMUNITY (PLC)
• Inter / intra school.
3.1 DASHBOARD
•
•
Data driven dalam Dialog
Prestasi.
Manual Dashoard yang
mesra pelanggan (band,
kehadiran murid,
keberadaan guru, peratus
peningkatan GPS).
3.2 SIP+/SISC+
3.3 WAR ROOM
•Ada,bermaklumat dan
berfungsi.
www.themegallery.com
• Peranan dan dapatan
SIP+ / SISC+
• Hi-impact to school
improvement.
DISTRICT TRANSFORMATON PROGRAM
PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH
KPPD
SIP+
SISC+
GC
DATA
1 2
Perubahan dalam
peranan PPD dan
JPN untuk
menumpukan
usaha daerah
dalam menyokong
sekolah
Dashboard dan
ranking baharu
untuk
menumpukan
usaha (dari KPM ke
sekolah) pada KPI
terpenting
Sokongan yang
disasarkan dan
intervensi bagi
sekolah dipacu
oleh daerah, dan
diupayakan oleh
negeri
Dialog prestasi
pada semua
peringkat
untuk memastikan
sekolah, daerah
dan negeri dapat
mencapai sasaran
3 4
PELAN
TINDAKAN
PILL
3 FT PLAN
GROW
AUDIT
KEBERADAAN GURU
KUALITI GURU
KUALITI KEPIMPINAN
KEHADIRAN MURID
DISIPLIN MURID
POST MORTEM
PENAMBAHBAIKAN
KPM-JPN
JPN-PPD
PPD-SEKOLAH
12
CONTOH : DTP melibatkan proses membuat keputusan
berpandukan data di semua peringkat organisasi
Pengetua/GB sekolah perlu memahami
bahawa semua keputusan dan intervensi
yang dibuat mestilah berasaskan data
Pengetua/GB dan barisan pentadbir
sekolah perlu merancang dan bertindak
setelah menganalisis data yang
diperoleh
Intervensi tidak lagi berdasarkan
bayangan idea daripada seorang
pengetua/GB tetapi dilaksanakan
berasaskan fakta / data
www.themegallery.com
Ringkasnya : Peranan Baharu PPD dalam DTP
1
Menetapkan matlamat yang jelas untuk sekolah yang
diterjemahkan daripada PPPM (KPI sekolah selari dengan
KPI PPD)
2
Memberikan bimbingan kepada PGB (SIPartner+) dan
guru-guru (SISC+)
3
Penggunaan data bagi tujuan pemantauan bagi
penambahbaikan prestasi sekolah (Dashboard & Dialog
Prestasi)
4
Mewujudkan kolaborasi antara sekolah (PLC)
5
Penempatan semula sumber kepada sekolah yang lebih
memerlukan
www.themegallery.com
4. PROGRAM 80 HARI MENJELANG 1
JANUARI 2015
Pelan
Tindakan
80 Hari
Task
force
www.themegallery.com
1. Timeline
2. Reality checking (separuh
penggal)
1. Pelantikan Pegawai
2. Peranan dan Fungsi Tugas
5. 21ST CENTURY SCHOOLS
Berdaya
saing
Pengantarabangsaan
(JSL)
Bermaklumat
sains dan
teknologi
Semangat jati diri
jaya diri dan
keusahawanan
Kreatif dan
inovatif
Nilai luhur
dan murni
www.themegallery.com
Berketrampilan
21ST CENTURY SCHOOLS
pdp
Kualiti
kepimpinan
sekolah
Bilik darjah
5.2 SCHOOL
LANDSCAPE
Kualiti dan
keterampilan
guru
www.themegallery.com
Kemudahan
Infrastruktur
dan ict
KESIMPULAN DAN REFLEKSI
1
Sejauh mana
Pengetua / GB
menjadi contoh
dan rujukan
dalam memimpin
perubahan?
www.themegallery.com
2
3
Adakah Pengetua
/ GB menjadi key
player sebagai
peneraju sistem
pendidikan abad
ke-21?
Sejauh mana
Pengetua/GB
menggerakkan
transformasi pendidikan
di sekolah?
(Cth: One Stop Centre,
Showcase school, trust
school replicate model,
war room, 21st Century
Learning…)
KESIMPULAN DAN REFLEKSI
4
Sejauh mana
Pengetua/GB
dapat
menyemarakkan
bahang PPPM /
DTP kepada
seluruh warga
pendidikan di
sekolah?
www.themegallery.com
5
Sejauh mana
perkongsian
tentang
pelaksanaan 21st
Century Learning
mengakar umbi
dalam kalangan
guru?
6
Apakah
keutamaan
tindakan
Pengetua/GB
dalam
memastikan
matlamat PPPM /
DTP tercapai?
KESIMPULAN DAN REFLEKSI
7
Sejauh mana
Pengetua/GB berani
mengambil risiko
untuk mencipta iklim
daripada peluang
yang mencabar
kepada kejayaan
yang luar biasa
(Cth: set the tone
of the school
environment
towards the 21st
Century Learning)
www.themegallery.com
8
Bagaimana
Pengetua/GBmeli
hat semula kerja
buat sedia ada
supaya memberi
impak yang lebih
besar (value for
money)?
9
Adakah
Pengetua/GB
menilai semula
aktiviti/ program/
perancangan
strategik agar
usaha-usaha
pembetulan dan
penambahbaikan
dapat
dilaksanakan.
KESIMPULAN DAN REFLEKSI
10
11
Sejauh mana usaha membina upaya
semua warga sekolah dilaksanakan
dengan berkesan agar mereka dapat
bergerak bersama dalam mengubah
sistem, memberi sokongan kepada guru
serta berfokus kepada kemahiran utama
(21st Century Pedagogy, KBAT, iThink,
Collaboration….)?
Sejauh mana
Pengetua/GB
dapat
mewujudkan
kerjasama dan
kerja sepasukan
dalam kalangan
warga sekolah
bagi
merealisasikan
matlamat PPPM?
www.themegallery.com
KESIMPULAN DAN REFLEKSI
12
Sejauh mana budaya
perkongsian ilmu dan
maklumat (PLC) dalam
kalangan warga sekolah
disemarakkan agar
usaha pembetulan dan
penambahbaikan dapat
dilaksanakan secara
kreatif dan inovatif?
www.themegallery.com
Sejauh mana
Pengetua/GB turun
padang untuk
memastikan inisiatif
DTP dilaksanakan
dengan berkesan dan
seterusnya memberi
penghargaan kepada
warga sekolah yang
telah dapat
melaksanakannya
dengan baik/
cemerlang?

similar documents