فصل دوم؛ ارائه شده توسط آقایان بیاتی، عمویی و طاهری

Report
‫بسمه‬
‫تعالی‬
‫عقالنیت و راهبرد در‬
‫بخش دولتي‬
‫ارائه فصل دوم کتاب چالشهای‬
‫مدیریت دولتی در ایران‬
‫عقالنیت‪:‬‬
‫عملي كه با خرد انسان‬
‫مطابقت داشته باشد ‪.‬‬
‫عقالنیت مفهومي مطلق نیست‬
‫بلكه نسبي است‪ .‬عقالنیت‬
‫تابع شرایط‪ ،‬راهكاري تحت‬
‫شرایط خاص عقالني یا غیر‬
‫عقالنیت در خط مشي‬
‫گذاري‬
‫خط مشي هاي دولت تحت تاثیر انواعي‬
‫از عقالنیتها ست ‪:‬‬
‫‪ ‬اقتصادي‬
‫‪ ‬سیاسي‬
‫‪ ‬دیني‬
‫‪ ‬اخالقي‬
‫‪ ‬قانوني‬
‫‪ ‬حرفه اي‬
‫عقالنیت‬
‫اقتصادی‬
‫عقالنیت‬
‫اخالقی‬
‫عقالنیت‬
‫سیاسی‬
‫سیاست دولت‬
‫عقالنیت‬
‫عقالنیت‬
‫عقالنیت‬
‫دینی‬
‫منابع و امكانات یك دولت براي تحقق‬
‫خواسته ها و تقاضاي مردم محدودند در‬
‫‪:‬‬
‫اقتصادي‬
‫عقالنیت‬
‫غیر این صورت با وجود وفور منابع‬
‫عاقل‬
‫دولت‬
‫معناست‪.‬‬
‫بي‬
‫مدیریت‬
‫اقتصادي باید خط مشي ها را در‬
‫محدوده منابع محدود كشور تدوین‪،‬‬
‫اجرا و ارزیابي و تغییر و خاتمه دهد‬
‫‪ .‬نیازهاي مردم فراوان و منابع‬
‫محدودند لذا عقالنیت اقتصادي ضروري‬
‫است‪ .‬خط مشي ها اگر بر اساس اصل‬
‫محدودیت ملي بنا نشوند دولت به علت‬
‫سیاستي از عقالنیت قانوني برخوردار‬
‫عقالنیت قانوني ‪:‬‬
‫است كه با اتكا به قوانین اساسي و‬
‫سایر قوانین در تدوین‪ ،‬اجرا و‬
‫ارزیابي‪،‬تغییر و خاتمه یابند و‬
‫(امنیت‬
‫قانوني‬
‫عقالنیت‬
‫عناصر‬
‫حقوقي‪ ،‬حق واخواهي عادالنه و‪)...‬‬
‫را مخدوش نسازد پس سیاستها باید‬
‫براي داشتن عقالنیت قانوني باتأسي‬
‫از قانون شكل گیرند و اطمینان به‬
‫قانون را در حوزه خود مستحكم‬
‫وقتي عقل جمعي دولتي را بر مسند‬
‫قدرت مي نشاند مسائل مورد نظر آن‬
‫عقالنیت‬
‫سیاسيدر‪ :‬قالب خط مشيها و‬
‫باید‬
‫جمع‬
‫سیاستهایي حل شوند و به اعتماد‬
‫مردم پاسخ داده شود در غیر اینصورت‬
‫متزلزل خواهد شد‪ .‬دولت باید ارزشها‬
‫و اصول سیاسي را در خط مشيهاي خود‬
‫لحاظ كند و جامهی عمل به آنها‬
‫بپوشاند‪.‬‬
‫دولت مقید به عقالنیت سیاسي باید‬
‫لباس سیاسي بر تن خط مشيهاي خود‬
‫كند و اصول سیاسي خود را در عمل‬
‫پیشرفت مادي و معنوي انسانها در سایه‬
‫پیشرفتهاي علمي رخ داده است؛ علم و‬
‫خاصياي) ‪:‬‬
‫حرفه‬
‫علمي (‬
‫عقالنیت‬
‫دارد‪.‬‬
‫منزلت‬
‫شان و‬
‫عالم‬
‫در عرصه حكومت اداري حكومتهایي كه‬
‫توجه بیشتري به علم عالمان كردهاند‬
‫استقرار حكومتي بیشتري تجربه كرده‬
‫اند‪.‬‬
‫خط مشيهایي كه دولت تصویب مي كند در‬
‫صورتي در عمل موفق مي شوند كه جوهره‬
‫آنها را علم و دانش شكل داده باشد‪،‬‬
‫یعني از مرحله درك مشكل‪ ،‬تدوین‬
‫اجرا‪،‬‬
‫مشي‪،‬‬
‫خط‬
‫تدوین‬
‫دستوركار‪،‬‬
‫ارزیابي‪ ،‬تغییر و خاتمه خط مشي‬
‫براساس مبناي علمي باشد دولت عاقل‬
‫حرفه اي (علمي) دولتي است كه جامه‬
‫هر جامعه بشري داراي اصول و قواعد‬
‫‪:‬‬
‫اخالقي‬
‫عقالنیت‬
‫اخالقي است كه مورد احترام همهي مردم‬
‫آن جامعه اس در زندگي مردم رخنه كرده‬
‫و تخطي از آن جامعه را آزرده ميكند و‬
‫جامعه انتظار دارد كه با افرادي كه‬
‫تخطي مي كنند برخورد كند‪.‬‬
‫دولت باید ارزشهاي مورد احترام مردم‬
‫را در خط مشيهاي خود لحاظ كنند چرا‬
‫كه با تخطي از آنها مشروعیت نظام‬
‫كاسته مي شود‪ ،‬یعني دولت باید عقالنیت‬
‫اخالقي را براي ادامه حكومت خود رعایت‬
‫این نوع عقالنیت را در‬
‫عقالنیتبتوان‬
‫شاید‬
‫دیني ‪:‬‬
‫عقالنیت اخالقي جست ولي مرزهایي مي توان‬
‫مشاهده كرد‪.‬‬
‫دین به مثابه راهنماي عمل انسانها بر‬
‫همهي ابعاد و عقالنیتها تاثیر ميگذارد‪.‬‬
‫دولت باید در سیاستهاي خود ارزشهاي‬
‫دیني را لحاظ كند‪ ،‬اگر دولت در خط‬
‫مشيهایش ارزشهاي دیني را رعایت كند‬
‫دولتي با عقالنیت دیني است یعني خط مشي‬
‫ها لباس دیني برتن كنند‪.‬‬
‫خط مشي هاي غیر این خط مشي ها مورد‬
‫نفرت مردم اند‪.‬‬
‫نمي توان ارزشهاي دیني را از خط مشي‬
‫ها جدا كرد‪.‬‬
‫شمای کلی پارادایم ها‪:‬‬
‫رویکرد مدیریتی‪:‬‬
‫بخش‬
‫در‬
‫مدیریت‬
‫به‬
‫رویكردها‬
‫در این رویكرد كه نخستین بار توسط ویلسون در نهضت‬
‫دولتی ‪:‬‬
‫اداري بروز یافت علم و ارزشها در دست مدیران‬
‫مدیریت‬
‫قرار دارد‪ ،‬سازمان به مثابه یك كسب و كار است و مدیر‬
‫یك كاس و فردي كه به سازمان مراجعه مي كند یك مشتري‬
‫است‪.‬‬
‫به كارایي مي اندیشد و آن را در‬
‫نهضت مدیریت اداري‬
‫یكي كردن نوع مدیریت در بخش دولتي با خصوصي مي داند‪.‬‬
‫مدیریت اداري كارایي را در بخش دولتي حاصل جدایي‬
‫سیاست از اداره مي دانست‪ ،‬اما نهضت مدیریت دولتي نوین‬
‫قائل به برون سپاري قانون اساسي یك كشوراست‪ .‬جدائي‬
‫محض سیاست از اداره كه سالهاست با شكست مواجه شده با‬
‫صبغه علمي دادن محض به اداره عملي نخواهد بود‪.‬‬
‫گستره عمل و آزادي عمل مدیریت در امور عمومي‬
‫قانوني‬
‫رویكرد‬
‫‪ :‬و سایر قوانین مادر تعیین مي‬
‫اساسي‬
‫قانون‬
‫را‬
‫كنند‪.‬‬
‫قانون اساسي قلمرو فعالیت دولت بخش خصوصي و‬
‫تعاوني را مشخص مي كند و مدیران دولتي باید‬
‫بند به بند فعالیتهاي خود را بر اساس قوانین و‬
‫مقررات كشور انجام دهند پس در رویكرد قانوني‬
‫به مدیریت دولتي‪ ،‬مدیریت با اتكا بر قانون‬
‫اساسي نقش قاضي را ایفا مي كند كه شهروندان و‬
‫كاركنان سازمانهاي دولتي دولتي ارباب رجوعان‬
‫این دادگاهها (سازمانهاي دولتي ) به شمار مي‬
‫روند و مدیر براساس قانون دور از احساسات و‬
‫رویكرد سیاسي به مدیریت دولتي كه به رویكرد غنایم‬
‫جنگي نیز مشهور است بحث سیاست – اداره مطرح ميشود‬
‫یكي‪ :‬فكر كند دیگري اجرا كند یا باید‬
‫رویكرد باید‬
‫كه آیا‬
‫سیاسي‬
‫در كنار هم باشند‪.‬‬
‫اگر دولتي با نگاه سیاسي خاصي بر مسند حكومت تكیه‬
‫زند حزب حاكم یا احزاب ائتالف گر پستهاي مدیریتي را‬
‫در بین هواداران خود تقسیم ميكنند دولتي كه نگاه‬
‫خصوصي سازي جارویي دارد مسلما وزیر اقتصاد عدالت‬
‫محور را بر منصب وزارت قرار نمي دهد‪.‬‬
‫در این رویكرد ساختار سازماني حول ارزشهاي سیاسي‬
‫شكل مي گیرد‪.‬‬
‫ساختار اداري بیشتر ساختار احزاب سیاسي است در‬
‫رویكرد سیاسي به مدیریت بخش دولتي تصمیم گیريها بر‬
‫اساس آزادي عمومي مردم و افكار عمومي صورت ميگیرد‬
‫هر چند مدیریت دولتي آگاه بیان كننده خواست عموم‬
‫در‬
‫را‬
‫نهضت) ‪:‬مدعي اند دولت‬
‫این‬
‫حامیان‬
‫رویكرد حرفه اي ( علمي‬
‫صورتي موفق است كه دولت علمي‬
‫جانشین دولت سنتي كند‪.‬‬
‫در صورتي مدیریت در بخش دولتي موفق‬
‫خواهد شد كه اصول مدیریت بازرگاني را‬
‫در سازمانهاي دولتي تزریق كند‪.‬‬
‫در این رویكرد تفاوتي بین مدیریت در‬
‫بخش خصوصي دولتي نیست و نفع طلبي شخصي‬
‫شاه كلید توفیق مدیریتي است‪.‬‬
‫دولت حرفه اي – عقالنیت حرفه اي – مدیریت‬
‫دولتي نوین – نهضت بازار گرائي‬
‫رویكرد اخالقي به مدیریت در بخش دولتي‪،‬‬
‫مدیریت محملي اخالقي است نه كارآیي‪.‬‬
‫رویكرد اخالقي ‪:‬‬
‫بر این اساس وقتي دزدي به منزل‬
‫شهروندي دستبرد بزند به هر قیمتي باید‬
‫دستگیر گردد در حالي كه در رویكرد‬
‫حرفه اي (علمي) كه اساس آن كارآئي است‬
‫براي دستگیري دزد هزینه معیني تعیین‬
‫مي شود‪.‬‬
‫در رویكرد اخالقي ساختار سازماني‬
‫وسیلهاي براي خدمت به شهروندان است كه‬
‫چیدمان واحدها بر اساس نیاز شهروندان‬
‫صورت مي گیرد‪.‬‬
‫دیني به مدیریت بخش دولتي‬
‫رویكرد‬
‫در‬
‫دیني ‪:‬‬
‫رویكرد‬
‫بر اساس دین مبین اسالم نیت خدمت است‪،‬‬
‫خدمت به قصد رضایت خلق كه رضایت خدا‬
‫را نیز در پي دارد‪.‬‬
‫ساختار سازماني در آن باید بر اساس‬
‫اصل رضایت مردم و رضایت خداوند طراحي‬
‫ميشود و هر فردي به عنوان بنده خداوند‬
‫در جاي خود و در گستره جامعه از‬
‫احترام برخوردار است‪.‬‬
‫دولت دیني – عقالنیت دیني مردم ساالر‪ -‬نهضت اداره‬
‫امور عمومي دیني مردم ساالر – رضایت گرائي‬
‫تفاوت راهبرد در بخش دولتي با بخش‬
‫خصوصي‪:‬‬
‫الف ‪ -‬تفاوت محتوائي راهبرد در بخش‬
‫دولتي ‪:‬‬
‫‪ -1‬منافع عامه حاكم است به جاي منافع‬
‫شخصي بخش خصوصي‬
‫‪ -2‬رضایت شهروندان به جاي فرد‬
‫‪ -3‬همكاري به جاي رقابت‬
‫‪ -4‬حاكمیت قانون اساسي به جاي قانون‬
‫صرف تجارت ‪.‬‬
‫ب – تفاوت شكلي ‪:‬‬
‫در بخش خصوصي راهبردها بر اساس‬
‫ماموریت شركت تدوین مي شوند ولي در‬
‫بخش عمومي نخست سیاستهاي دولت ابالغ مي‬
‫شود وسپس موسسهها براي اجراي آن‬
‫راهبردها خط مشي تدوین و در نهایت به‬
‫تدوین سایر راهبردها مي پردازند‪.‬‬
‫در‪:‬بخش دولتي‬
‫راهبردها‬
‫انواع‬
‫مشي‬
‫راهبرد خط‬
‫‪-1‬‬
‫‪:‬‬
‫وقتي دولت سیاستي تدوین ميكند موسسه‬
‫براي اجراي آن باید راهبردي داشته‬
‫باشد‪ ،‬این نوع راهبرد در بخش خصوصي‬
‫معنا ندارد‪.‬‬
‫در واقع به روابط مستمر وزارتخانهها و‬
‫موسسههاي تابعه در تدوین و اجراي خط‬
‫مشي اشاره دارد مثال براي سیاست‬
‫اشتغالزایي دولت‪ ،‬راهبرد توسعه تسهیالت‬
‫محدود كم بهره را اجرا مي كند‪.‬‬
‫‪ -2‬راهبرد سازماني ‪:‬‬
‫سازمانهاي تابعه وزارتخانه باید‬
‫راهبردهاي سازماني تدوین كنند تا‬
‫اجراي آنها راهبرد خط مشي را مشخص‬
‫كند‪ ،‬مثال راهبرد كاهش تسهیالت بلند مدت‬
‫كالن شاید بتواند به راهبرد توسعه‬
‫تسهیالت محدود كم بهره كمك كند ‪.‬‬
‫‪ - 3‬راهبرد مدیریتي ‪:‬‬
‫براي اجراي راهبردهاي سازماني مدیریت‬
‫دولتي باید راهبردهایي را تدوین كند‬
‫مثال در زمینه اعطاي تسهیالت محدود كم‬
‫بهره مدیریت بانكها راهبرد ایجاد‬
‫كمیته هاي متخصص را به منزله راهبرد‬
‫مدیریتي در پیش مي گیرد‪.‬‬
‫همسازی عقالنیت و راهبرد‪:‬‬
‫نظریه کامل کوالژ عقالنیت و‬
‫راهبرد‪:‬‬
‫بیاتی – عمویی ‪ -‬طاهری‬

similar documents