چالش‌های مدیریت دولتی در حوزه فناوری اطلاعات (IT)

Report
‫مقاله بررسی چالش ها و‬
‫مشکالت مدیران فناوری‬
‫اطالعات در ایران‬
‫ارائه درس بررسی مسائل مدیریت دولتی‬
‫در ایران‬
‫عات‬
‫اوریاطال‬
‫عتفن‬
‫عر ی ف صن‬
‫ت‬
‫عهفناوری ‪ -‬م حصو ل ‪-‬‬
‫کارگیری ”فرآیندتو س‬
‫عتفناوریاطالعاتعبارتا ستازب‬
‫صن‬
‫خد مت جدیدگبه من ظورتبدی لایدههای حوزهفناوریاطالعاتبهفناوریها‪،‬‬
‫م حصوالتویا خدماتا ستانداردوباکیفیتبهن حویکهکاربرد آ نفناوری‪ ،‬م حصو لیا‬
‫خد متنهایی منجربهایجادارز شافزوده مستقیمیا غیر مستقیمبرای مصر فکننده‬
‫قیق‪ ،‬حفظ م حرمان”ی‪،‬شفا ف سازین ظام مند‪،‬افزای ش‬
‫در مصادیقیهمچو نتسری ع‪،‬تد‬
‫ه شهزینه‪،‬افزای شکارایی‪،‬افزای شاثربخشیوبطورکلیافزای شبهرهوریو‬
‫کیفیت‪،‬کا‬
‫بهبودکس بوکار گردد‪.‬‬
‫ا مشکالتزیرساختیعدیدهایروبرواستاماتال ش‬
‫عتنرمافزاردرا یرا نب‬
‫ا ن‪ ،‬صن‬
‫اس‬
‫ارشن‬
‫به گفتهک‬
‫اریدر جهترف عا ی ن مشکالتورس ید نب هایده آ لهاص ورت گرفتهاست‪.‬ازمشکالتپ ی ش‬
‫هایبسی‬
‫رویشرکتهایتولیدکنندهنرمافزاردرا یرا ن میتوا نمشکالتیهمچ و ن‪:‬‬
‫•‬
‫فزارب هدل ی لب هط و لانجا مید ن مدتزما نت ولید‬
‫االب ود نهزینههایت ولیدنرما‬
‫ب‬
‫ا یتهای دولتی‬
‫عدم حم‬
‫•‬
‫ارجی‬
‫انخ‬
‫اتولیدکنند گ‬
‫اطب‬
‫عدمارتب‬
‫ارشی‬
‫تولیدات سف‬
‫انیپ سازفرو ش‬
‫شتیب‬
‫اتوپ‬
‫خد م‬
‫انو نکپیرایت‬
‫ا یتق‬
‫عدمرع‬
‫های متخص ص‬
‫کم ب ودن یرو‬
‫انیهای الزم‬
‫شتیب‬
‫نب ودپ‬
‫انکهای داخلی‬
‫ا یتنکرد نب‬
‫حم‬
‫•‬
‫ا ی لنداشت ن شرکتهای داخلیبهتول یدنرمافزار‬
‫تم‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫کترون ی ک‬
‫اوریاطالعات وتجارت ال‬
‫اونتتو سعه فن‬
‫تعداد شرک تهای فعا ل در ح وز ه آیتیکش وربرا سا س آمار مع‬
‫وزارت صنعت‪ ،‬معد ن وتجارت‬
‫کاربردی)‬
‫عاتی ‪،‬امنیتی ‪،‬‬
‫ا یر (اطال‬
‫س‬
‫‪20‬‬
‫عات و‬
‫اوریاطال‬
‫ات در ح وزهفن‬
‫ا ن خد م‬
‫هند گ‬
‫ائه د‬
‫ا نتجه یزات وار‬
‫تول یدکنند گ‬
‫ات‬
‫اط‬
‫ارتب‬
‫‪2408‬‬
‫هایتلف نهمراه‬
‫‪ 2‬نرمافزار‬
‫اعی‬
‫هن گی ‪-‬اجتم‬
‫های فر‬
‫‪ 0‬نرمافزار‬
‫های آ م وزشی‬
‫‪ 155‬نرمافزار‬
‫های فنی و مهند سی‬
‫‪ 6‬نرمافزار‬
‫ا سیو ن‬
‫هایاداری وات و م‬
‫‪ 31‬نرمافزار‬
‫‪3000‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪500‬‬
‫‪0‬‬
‫اهنوزدورا ناولیهبلوغ خ ود رادرعر صه آیتیتجربه میکند‪،‬دورهای‬
‫کشور م‬
‫ا ستهای‬
‫ا ییکهبرخیاز آنهابه س ی‬
‫الشه‬
‫ا گو ن‪ .‬چ‬
‫الشهای گون‬
‫ا ی لو چ‬
‫اراز م س‬
‫سرش‬
‫کارا ن‬
‫فزارو دستاندر‬
‫ها یخا صنرما‬
‫کش ور مرت ب طوبرخیدی”رزای یدهویژگی‬
‫کال ن‬
‫عهی آ نا ست‪.‬‬
‫تولید وتو س‬
‫ادهاز‬
‫اط می گو ید‪:‬تولیدنرمافزاربهدل ی لعدما ستف‬
‫ا ندرا ی نارتب‬
‫اس‬
‫ارشن‬
‫کیازک‬
‫ی‬
‫ام سه لبهن ظر‬
‫اهع‬
‫اب للم سن یست وازا ی ن روتول ید آ نازن ”‬
‫ابزاروانرژیفیزیکیق‬
‫عیتتولید یکنرمافزارکه حجمیکمتراز یک سی دی رابه‬
‫ق‬
‫ادروا‬
‫میر سدا م‬
‫ا ص‬
‫ا ن رابه خ وداختص‬
‫اس‬
‫ارشن‬
‫ارک‬
‫ا لک‬
‫ا س‬
‫ار ی‬
‫اههاک‬
‫ًم‬
‫عض‬
‫ا‬
‫هد‪،‬ب‬
‫ا ص می د‬
‫خ وداختص‬
‫دادها ست‪.‬‬
‫ازبه‬
‫اشکست م واجه میشوند‪،‬نی‬
‫هاینرمافزاریبهنوعیب‬
‫شترپروژه‬
‫اکهبی‬
‫از آنج‬
‫عل وم میش ود‪.‬‬
‫ها م‬
‫برر سیعل ل وعوا م لشکستدرپروژه‬
‫ا ن»‪،‬‬
‫هز ینه»‪ ،‬قز م‬
‫ار مورد ق‬
‫هاینرمافزاریدرهر یکاز چه‬
‫شکستدرپروژه‬
‫ا‬
‫اکها گرپروژهایب‬
‫هدا ف» مطرح می گردد؛بد ی نمعن‬
‫ابیبها‬
‫قکیفیت» و قد ست ی‬
‫ام گردد‪،‬علیرغمبه‬
‫ا ی ی نترانج‬
‫اکیفیتپ‬
‫اب‬
‫ا نبی شتر ی‬
‫از م‬
‫صر فهز ینهیبیشتر ی‬
‫اشکست میدان یم‪.‬‬
‫ا نر س ید نپروژه‪ ،‬آ ن راتوأمب‬
‫ای‬
‫پ‬
‫ها ی آیتی درایرا نرا میت وا نب هدو دست هی‬
‫ص لیشک ستپروژه‬
‫بطورکلیدالی لا‬
‫ارجیتقسیمکرد‪:‬‬
‫عوا م ل داخلیو خ‬
‫ع وا م ل داخلی‪:‬‬
‫‪ ‬مدیرا نپروژهکمتجربه‬
‫هایتولیدنرمافزار‬
‫کت‬
‫هایشر‬
‫‪ ‬ناتوانی‬
‫هایناپخته‬
‫‪‬قرارداد‬
‫‪‬کمبودنیرویانسانی متخص ص‬
‫های جدید‬
‫ها درپذیر ش سیستم‬
‫هایکاربرا نو سازما ن‬
‫‪ ‬مقاو مت‬
‫‪ ‬ارتباطبا مشتریا نوکاربرا نوعدم درگیرنمود نکاربرا ن درپروژه‬
‫ارجی‪:‬‬
‫عوا م ل خ‬
‫ه ش وت حق یقدر حوزهنرمافزار‬
‫ا س ببرایپژو‬
‫ا یه گذاری من‬
‫‪ ‬نب ود سر م‬
‫‪‬‬
‫ا یتدولت‬
‫ا یه گذاریکمدربخ شخصو صیوعدم حم‬
‫سر م‬
‫اندارد وا حد‬
‫ادهاز یکا ست‬
‫‪ ‬عدما ستف‬
‫‪‬‬
‫صاتب ینالمللی‬
‫ق‬
‫مشکالت حض وردر منا‬
‫اال‬
‫‪ ‬ارزا نب ود ننرمافزاروعدمدرن ظر گرفت ن آ نبصورت یکک‬
‫‪‬‬
‫عط یالترس میوبرنا مهریزیزمانی‬
‫ا ل‪،‬ت‬
‫اههای س‬
‫م‬
‫ها‬
‫ام شورا‬
‫‪ ‬اد غ‬
‫انو نکپیرایت‬
‫ق‬
‫ا یی حقو» مولفی نو‬
‫اس‬
‫‪ ‬عدمشن‬
‫‪ ‬فیلترینگ وت حر یما یرا ن‬
‫عایت‬
‫ص والتنرمور‬
‫کش وردرز مینه مستندسازیت ولید م ح‬
‫‪ ‬مشکالت موج ود‬
‫عری فشدهنرمافزاری‬
‫نکرد ن مستنداتت‬
‫مد یرا نپروژهکمتجربه‬
‫عری ف میش ود؛‬
‫ا ‪9‬توانمندیت‬
‫هنمای دان ش مد یریتپروژهفرآ یندهای مد یریتپروژهب‬
‫دررا‬
‫ارتنداز‪:‬‬
‫ا ی نتوانمندیهاع ب‬
‫ارچ ”یپروژه‬
‫‪ ‬مد یریتیکپ‬
‫‪‬‬
‫م حدوده‬
‫ان‬
‫‪‬ز م‬
‫‪‬هز ینه‬
‫‪‬کیفیت‬
‫انی‬
‫اب عان س‬
‫‪ ‬من‬
‫ات‬
‫اط‬
‫‪‬ارتب‬
‫‪‬ریسک‬
‫اری‬
‫‪‬برو ن سپ‬
‫هایت ولیدنرمافزار‬
‫کت‬
‫های شر‬
‫نات وانی‬
‫ابی شتر‬
‫ارا نتولیدنرمافزاردرکشور م‬
‫د ستاندرک‬
‫الیاند ک‬
‫های م‬
‫شتوانه‬
‫اپ‬
‫هایکوچکنرمافزاریب‬
‫شرکت‬
‫هستند‪.‬‬
‫اب عازرویکرد‬
‫ابهدل ی ل م حدود یت من‬
‫ا ی ن شرکتهاعمدت‬
‫اابزاروروشهاینو ی ن‬
‫ا ییب‬
‫عهتکنولوژیبه من ظور آشن‬
‫تو س‬
‫اف ل م یشوند‪.‬‬
‫تولیدنرمافزار غ‬
‫هایناپخته‬
‫قرارداد‬
‫ا را‬
‫ا ن مهم حوزهینرمافزاردرکشور م‬
‫بی شتری نمشتری‬
‫هند‪.‬‬
‫هایدولتیونیمهدولتیتشکی ل مید‬
‫ان‬
‫از م‬
‫س‬
‫اپخته و یک طرفه‬
‫ا یین‬
‫ه‬
‫قرارداد‬
‫هایتولیدنرمافزار‪،‬‬
‫قرارداد‬
‫هینس بتبه‬
‫ا‬
‫ا وجود آ گ‬
‫ا یی‪،‬ب‬
‫ه‬
‫ا ن چن ی نپروژه‬
‫هستند و مجر ی‬
‫صادی مجب ورب ه‬
‫قت‬
‫اتبه دالی لا‬
‫ق‬
‫شتراو‬
‫های آ نبی‬
‫عف‬
‫ض‬
‫هستند‪.‬‬
‫پذ یر ش آنها‬
‫کافیتیمپروژه‬
‫هاینا‬
‫تجربه‬
‫کتهایکوچکو متو س طوجود دارد‪،‬‬
‫چال ش دی”رینیزپی شروی مدیرا نشر‬
‫عد‬
‫هو ش‪ ،‬خال»و مست‬
‫برایتما می مدیرعا مال ن مهما ستکهکار مندانیتیز‬
‫ا ستخدامکنند‪.‬‬
‫کیاز مهمتری نعوا م ل موفقیتپروژ ههاینرمافزاریراافرادنامبرد‪.‬‬
‫شاید ی‬
‫کیاز چال شهایعمده میباشد‪.‬‬
‫متا سفانه درکشور ماکمبودنیروی متخص ص ی‬
‫کنولوژیروزو‬
‫درکشور ماعمدتا میتوا نعدمب هروزبود نو د ستر سیبهت‬
‫کنولوژیقدیمیبابرنا مههای آ موزشینا منا س بو‬
‫کهنیرویکاررویت‬
‫این‬
‫ع فتیمنرمافزاری دانست‪.‬‬
‫کیازعوا م ل ض‬
‫کافیپیوند خوردها سترا ی‬
‫نا‬
‫کثر‬
‫که م حتوی آ موزشیا‬
‫ع فن ظام آ موزشی در دانش”ا ههاواین‬
‫متا سفانه ض‬
‫هیکاربردیوعملینبودهو صرفاتئوری میباشدو دربازارکار‬
‫درو س دانش”ا‬
‫ع ف متخصصی نایرانینامبرد‪.‬‬
‫کیازعوا م ل ض‬
‫کاربردینداردرا میتوا ن ی‬
‫ها درپذیر ش‬
‫هایکاربرا ن و سازما ن‬
‫مقاو م ت‬
‫های جدید‬
‫سی ستم‬
‫عتی‪ ،‬خدماتیو‬
‫کز صن‬
‫های آیتیهمچنا ن دراغل ب سازمانهاو مرا‬
‫بخ ش‬
‫کا م ل‬
‫عیفی دارندواز دان شوفناوریروز‪ ،‬درعرصهایکهت‬
‫بازرگانی سازما ن ض‬
‫وت حو ل در آ ن‪ ،‬ساعتبه ساعتر خ مینماید‪،‬به دورهستند؛ چو نپروژ ههای‬
‫هدا فکال ن سازما ن آغاز میشوند‪،‬نهایتا‬
‫آیتی به من ظوربرآورده ساخت نا‬
‫هایکاربرا نباشند‪.‬‬
‫میبایست در سط حعملیاتیپا سخ”وینیاز‬
‫کنولوژی مداربر خال فپروژههایکار مدار‪،‬نمیتوانندبهبرآورده‬
‫هایت‬
‫پروژه‬
‫هدا ف سازما نا میدوارباشند‪.‬‬
‫ساخت نا‬
‫آزارواذیتیکهکاربرا ن درونیو سطوحپائی ن یک مجموعهاز سیستمهای‬
‫هاقاب ل‬
‫جدید مت حم ل میشوند درعر صه ی گستر ش آیتی در سازما ن‬
‫کا نعدم آشناییکاربربا سیستمنرمافزاری‬
‫برر سی میباشدعلیالخصو صا م‬
‫جدیدبه خصو ص در مواردیکهابزار موردا ستفادهکاربربه صورت د ستیبوده‬
‫ا ست‪.‬‬
‫ارتبا طبا مشتریا ن وکاربرا ن وعدم درگیر‬
‫نم ود نکاربرا ن درپروژه‬
‫کستپروژههای آیتی درایرا نا ست‪.‬‬
‫کیاز دالی لش‬
‫عدم درگیریکاربری‬
‫کبرانهو غ یر منطقی‬
‫عا لکاربرا ن‪ ،‬مت‬
‫اجرایپروژههای آیتیبدو ن درگیریف‬
‫ا ست‪.‬‬
‫گروهاصلیو ذینف ع مرتب طبا یک م حصو لنرمافزاریرا مشتریا نیاکاربرا ن آ ن‬
‫هند‪.‬‬
‫کی ل مید‬
‫تش‬
‫کنندهی مناب ع مالیالزمبرایتولید آ نبهشمار‬
‫کسانیکه در حقیقتتا می ن‬
‫میروند‪.‬‬
‫ها درتقاب لباای ن گروه ‪-‬که‬
‫شایدبه جرئتبتوا ن گفتکهبی شتری ن چال ش‬
‫هایتولیدنرمافزارهمهستند ‪-‬ر خ‬
‫عمدهتری نتا می نکنندهی مناب ع مالیبخ ش‬
‫مینماید‪.‬‬
‫ه شو‬
‫عدم سرمایهگذاری منا س ببرایپژو‬
‫ت حقی ق در ح وزهنرمافزار‬
‫های مختل ف خصوصیو دولتی در‬
‫هایی دراختیاربخ ش‬
‫اگرچه مساعدت‬
‫هااغل ببه‬
‫های مختل فقرار گرفتها ست‪،‬عمدهیای ن سرمایه‬
‫چهارچو ب طرح‬
‫سمتبخشهای سختافزاری سرازیرو درعم ل سرمایه گذاری درعرصهتولیدو‬
‫ه شکاربردی حوزهینرمافزارکه درز مرهی سود‬
‫بهتنا س ب آ نت حقیقوپژو‬
‫قتصادی در دنیاشناخته میشود‪،‬بسیاراند کا ست‪.‬‬
‫هایا‬
‫آورتری نعرصه‬
‫سرمایه گذاریکم دربخ ش خص وصی وعدم‬
‫حمای ت دول ت‬
‫درکشور ما حمایتکافیازبخ ش خصوصی درز مینهی آیتیبهعم ل‬
‫نمیآید‪.‬‬
‫کالتیکهای ن گروهبا آ ن مواجهندعبارتنداز‪:‬‬
‫مش‬
‫‪ ‬سرمایه گذاری دولت دربخ ش خصوصیکم میباشدو دولت حمایتکافیاز‬
‫هابهعم لنمیاورد‪.‬‬
‫آن‬
‫‪‬روند طوالنیپیشرفتکار درادارات دولتی‬
‫عل ل درا مورباعث میشود یکپرو سه مدت‬
‫کاغذبازی درادارات دولتیوت‬
‫(‬
‫کشدوای ن خودباعث طو لکشید نبی شاز حدپروژه‬
‫زما نزیادی طو لب‬
‫میشود‪).‬‬
‫عدما ستفادهاز ی کا ستاندارد وا حد‬
‫کنندهنرمافزاریای نا ستکهتولیدات آنها‬
‫کتهایتولید‬
‫هایشر‬
‫عف‬
‫کیاز ض‬
‫ی‬
‫هایالزمبرخوردارنیست‪.‬‬
‫ازا ستاندارد‬
‫عداد‬
‫کتهایکوچکوبات‬
‫کتهای نرمافزاریاغل ب درردهشر‬
‫درایرا نشر‬
‫ک ل می گیردو سپ سپروژههای در د ستراتبدی لبه‬
‫م حدودینیرویفنیش‬
‫کهای نکار‬
‫قدامبهفرو ش آ ن میکنند‪،‬‬
‫یک م حصو لکردهوبه صورتعمو میا‬
‫اغل ببدو ننیاز سنجی دربازار صورت می گیرد‪،‬بنابرای ن م حصو لتولیدشدهاز‬
‫هایالزمبرخوردارنیستند‪.‬‬
‫ا ستاندارد‬
‫کتهاینرمافزاری و مشکالت ح ض ور در‬
‫شر‬
‫قصاتبی نالمللی‬
‫منا‬
‫هاینرمافزاری‬
‫کت‬
‫کالتاجراییبسیاریبر سرراه حضورشر‬
‫در حا ل حاضر مش‬
‫قصاتبی نالمللیوجود داردکهبخشیاز آ نبه دولت‪،‬و‬
‫جهت حضور در منا‬
‫کالت‬
‫هاینرمافزاریبر می گردد‪.‬ای ن مش‬
‫کت‬
‫بخ ش دی”ریاز آ نبه خودشر‬
‫عبارتنداز‪:‬‬
‫قصه‪،‬‬
‫کت در منا‬
‫های مختل فارزین ظیرشر‬
‫کا ن صدور آسا ن ضمانتنا مه‬
‫‪‬عدما م‬
‫کتهاینرمافزاری‪.‬‬
‫پی شپرداختو حس نانجامکاربرایشر‬
‫کها‬
‫‪‬عدم حمایت منا س ببان‬
‫کتهاینرمافزاری‬
‫کالتشر‬
‫‪ ‬مش‬
‫ارزا نب ود ننرمافزار وعدم درن ظر گرفت ن آ ن‬
‫عت‬
‫بص ورت ی ککاالیا صن‬
‫کرد ن‬
‫ارزا نبود ننرمافزاردرایرا نبر خال فهزینهیتولیدباالی آ نورعایتن‬
‫ها‬
‫کلیکهبسیاریازنرمافزار‬
‫حقو»تولیدکنندگا ن م حصوالتنرمافزاربهش‬
‫قیمتیبسیار‬
‫هایتولید داخ لو چهتولید خارج)بهرا حتیوبا‬
‫(چهنرمافزار‬
‫اند ک در د ستر سهم”ا نا ست(بسیاریاز خریدارا نکامپیوتربهرا حتیبابت‬
‫کننداما حتیاگرنرمافزاری مورد‬
‫عات جانبی آ نهزینهوپو لپرداخت می‬
‫قط‬
‫نیازشا نباشدکهبتواننداز آ ننیز در آ مدکس بکنندباز مای لب هپرداخت‬
‫کر مانسبتبهپرداختپو لبابت م حصولی‬
‫ق عنوعتف‬
‫هزینهنیستندو دروا‬
‫نرمافزاریوالبتهقاب لکپیاشتباها ست‪).‬‬
‫عطیالتر سمی وبرنا مهریزیزمانی‬
‫های سا ل‪،‬ت‬
‫ماه‬
‫کتتولیدکنندهنرمافزاریبایدبرنا مهریزیزمانی داشتهباشند‪،‬بدی ن‬
‫شر‬
‫هدا ف خود درقال ببرنا مههایبلند مدت میا ن‬
‫عنیکهبرایر سید نبها‬
‫م‬
‫عری فکند‪.‬‬
‫مدتوکوتاه مدت‪ ،‬گامهاییرات‬
‫کت‪،‬تاب عشرای طاجتماعینیزهست‪،‬‬
‫هانهشر‬
‫میتوا ن گفتکهبرنا مهریزی ما‬
‫عطیلی ن‬
‫عدادبی نالت‬
‫عطیلیناگهانیاعالمشدهاز سوی دولت(بهت‬
‫برای مثا لت‬
‫ه شناگهانیوبدو ناعالم‬
‫کشید ن ساعاتکار‪،‬کا‬
‫توجهکنید)‪ ،‬جلوکشید نیان‬
‫کتهاتاثیر‬
‫عالیتهای جاریشر‬
‫قبلی ساعاتکار در ماهر مضا نویا‪ ....‬درف‬
‫گذارا ست‪.‬‬
‫درایرا ن ما ماههای متفاوتی داریمکهبراسا س آ نشرای ط جا م ع متفاوتا ست‬
‫وای نشاید درهیچ جای دنیا سابقهنداشتهباشد‪:‬ای ن ماههاعبارتنداز‬
‫فروردی ن‪،‬اردیبهشت‪ ،‬خرداد‪،‬شهریور‪ ،‬دی‪،‬بهم ن‪،‬ا سفند!بهاضافه ماه م حرمو‬
‫ماهر مضا ن درتاریخقمری‪.‬‬
‫ها‬
‫ادغام ش ورا‬
‫کزناظربرکلیهینهادهای مختل ف دربرنا م هریزیو‬
‫عدموجود یکنهاد متمر‬
‫مدیریتوقانو ن گذاری درز مینه ی آیتی‬
‫کیاز دالیلیکهباعثکندپی شرفت ن طرح آزمایشی‬
‫بهعنوا ن مثا ل ی‬
‫ها ی مسئو ل میباشد‪.‬‬
‫کپیرایتنرمافزار میشودادغامشورا‬
‫عالیت درای نز مینهرابا‬
‫ها مطرحا ست‪،‬ف‬
‫مبا حثیکه درز مینهادغامشورا‬
‫کلهای خصوصیبی شاز چندی ن‬
‫ههاوتش‬
‫کندی مواجهکردها ستای ن د ست”ا‬
‫د ست”اها ستکهاز آ ن جمله میتوا نبهوزارتارتباطاتوفناوریاطالعات‪،‬‬
‫هنگوارشادا سال می‪،‬نیرویانت ظا میو سازما نن ظام صنفیرایانهای‬
‫وزارتفر‬
‫کشوراشارهکرد‬
‫لذا دولتباید یکنهادر سمیرابهعنوا ن متولیای نا مرانتخا بواز موازی‬
‫کاری درای نز مینه جلوگیریکند‪.‬‬
‫عدم شنا سایی حق وق م ولفی ن وقان و نکپیرای ت‬
‫قداماتیا ستکه میتواندز مینه‬
‫کیاز مهمتری نا‬
‫تالی ف درز مینهنرمافزار ی‬
‫هم آورد‪.‬‬
‫عترافرا‬
‫ایجادت حر کوپویاییالزمبرای گستر شای ن صن‬
‫در حا ل حاضرکاربرا نایرانیکهعادتبهکپی م حصوالتنرمفزاریهای‬
‫عی‬
‫ق‬
‫خارجیباهزینهبسیاراندا ک دارند دی”رهرگزتمایلیبهپرداختهزینهوا‬
‫هایایرانی مجبورند م حصوالت خ ودرابا‬
‫کت‬
‫نرمافزاریایرانیندارندوشر‬
‫هزینهو سودبسیارکمتریبهفرو شبرسانند‪.‬‬
‫عیترنرمافزار آشناکندو‬
‫ق‬
‫رعایتقانو نکپیرایت میتواندکاربرا نرابابهایوا‬
‫بنابرای ن آنهانسبتبه م حصوالتایرانینیزرغبتبیشترینشا ن دادهوهزینه‬
‫هندکرد‬
‫بیشتریپرداخت خوا‬
‫فیلترینگ وت حریمایرا ن‬
‫ادراتنرمافزار‬
‫الهت حر یم رایکیاز موان عبزر گبر سرراه ص‬
‫ا ننرمافزار م س‬
‫اس‬
‫ارشن‬
‫کیازک‬
‫ی‬
‫ادراتدارد‬
‫ادکشوراز جمله ص‬
‫قتص‬
‫اثیربسزاییبرا‬
‫ا سیت‬
‫ائ ل سی‬
‫میداند و می گو ید‪ :‬ق م س‬
‫اریاز‬
‫اثیر گذارب وده وبسی‬
‫ادراتنرمافزاربیشترت‬
‫الهدرزم ینه ص‬
‫انها ی ن م س‬
‫ا سف‬
‫که مت‬
‫ا مشک ل م واجهکردها ست‪» .‬‬
‫ا ننرمافزارراب‬
‫ادرکنند گ‬
‫ص‬
‫ادهافراداز خط وطا ینترنتپر سرعت را میتوا نیکیدی ”رازمشکالتنام‬
‫م حدود یتا ستف‬
‫برد‪.‬‬
‫ان یهه ست‪.‬‬
‫ابیتدرث‬
‫قل ‪1‬م”‬
‫اند حدا‬
‫ایب‬
‫من ظورازا ینترنتپر سرعت‪،‬پهن‬
‫ا س ببه‬
‫عیازا ینترنت متن‬
‫ق‬
‫هاینودر حوزها ینترنت‪،‬وتجربه وا‬
‫ه یمف ن آوری‬
‫ا‬
‫اریاز مف‬
‫بسی‬
‫انند‬
‫ادکه شماهمهم‬
‫انیبد ست م ی‬
‫علی سرویسهایا ینترنتی‪،‬تنها ز م‬
‫عیتف‬
‫انیازو ض‬
‫فهم جه‬
‫انیکها ی ننوع‬
‫اش ید‪.‬ک س‬
‫اندکه گفتیمب‬
‫ایب‬
‫قلیازپهن‬
‫ازا نا ی نعلم‪ ،‬دارای یک حدا‬
‫شت‬
‫پی‬
‫ا یی‬
‫رنیه‬
‫ا ینترنتروتجربهکردهاند حتما من ظورب حثروبخوبیدر ک میکن ن ممک نا ستن ”ا‬
‫اره‪ ،‬م حدود‬
‫ا را ه چ‬
‫اشد‪،‬ا م‬
‫ا وج ود داشتهب‬
‫هنگ م‬
‫افر‬
‫ارب‬
‫از گ‬
‫اس‬
‫ایتهاین‬
‫درزم ینهد ستر سیبه س‬
‫ههای‬
‫اپد ید‬
‫انطورکهتجربههای گذشتهدربرخورد منفیب‬
‫کرد ند ستر سینیست‪،‬هم‬
‫ا موفقب ودهاند‪.‬‬
‫هوارهو‪...‬هم ”ین‬
‫ا‬
‫انندفک س ووید ئوو م‬
‫کنولوژیک م‬
‫ت‬
‫ها‬
‫ا ستاندارد‬
‫اد‬
‫قتص‬
‫عت وا‬
‫اوریا ستکهدرپیشرفت صن‬
‫ا یههایعلم وفن‬
‫انداردازپ‬
‫انداردکرد ن وا ست‬
‫ا ست‬
‫شرفته‬
‫کردتاب هفناوریپ ی‬
‫ا یددر جهتافزای ش سط حکیفیتهاتال ش‬
‫نقشیبه سزادارد وب‬
‫ا ی ل آ مد‪.‬‬
‫تولیدهر محصو لن‬
‫ش ناییبااستانداردنرم‬
‫های جهانیعدم آ‬
‫فزارایرانی دربازار‬
‫کتهاینرما‬
‫کیازمشکالتش ر‬
‫ی‬
‫عری فنشدها ست‬
‫ات‬
‫هنوزدرا یرا نبهدر ستیتدو ی ن و ی‬
‫انداردنرمافزار‬
‫انها ست‬
‫ا سف‬
‫افزارا ست مت‬
‫انداردتول یدنرمافزار صورتن ”رفته‬
‫عیی نا ست‬
‫ابرایت‬
‫قدام من سجمیدرکشور م‬
‫ه یچا‬
‫اکنو ن‬
‫وت‬
‫ها وج ودنداشتها ست‪.‬‬
‫ا مهنرمافزار‬
‫ا سن‬
‫اریبرایارایهشن‬
‫ه یچاج ب‬
‫و‬
‫عت‬
‫اتا ی ن صن‬
‫ادا ست‪،‬ادا مه ح ی‬
‫ارزی‬
‫اکهتنوع حوزهعملکرددرزم ینهنرمافزاربسی‬
‫ازانج‬
‫اتوجهبها ینکههر‬
‫اشد‪.‬ب‬
‫های من سجم و یکد ستب‬
‫اندارد‬
‫ازازوج ودا ست‬
‫نمیتواندبینی‬
‫اختاز‬
‫اذ میکند ودر مرا ح ل س‬
‫ا ص خ وداتخ‬
‫تولیدکنندهنرمافزاری یک رو شتول ید خ‬
‫اظ روندکیفی‬
‫ارشرکتهای مختل فبهل ح‬
‫اده میکند‪،‬نتیجهک‬
‫اوتا ستف‬
‫متدولوژیهای متف‬
‫کپارچ ”یدرای نبازاررا‬
‫هد داشت وا ی نا مرا صوال ی‬
‫ا گو ن خوا‬
‫ا یلی گون‬
‫واجراییشک ل وشم‬
‫انداردنرمافزاربهو ضوح ح س میش ود‪.‬‬
‫ا ستکهلزوم وج ودا ست‬
‫هدکرد‪،‬ا ینج‬
‫فدای خ ود خ وا‬
‫مشکالت م وج ودکش ور درز مینه م ستند سازیت ولید م حص والتو‬
‫عری ف شدهنرمافزاری‬
‫رعای تنکرد ن م ستنداتت‬
‫ق لتوصیهایوا حدبرای مستندسازی‬
‫أ سفانهبهعلتفقدا نا ستانداردیاالا‬
‫مت‬
‫های‬
‫م حصوالتنرمافزاریوبیتوجهی سازندگا ننرمافزاروکارفرمایا ن‪،‬نرمافزار‬
‫ق ل مستنداتالزمهستند‪.‬‬
‫قد حدا‬
‫ًفا‬
‫کثرا‬
‫تولیدشده درایرا نا‬
‫ه شهزینهتولیدنرمافزارعموما‬
‫ً‬
‫کارا نبرایکا‬
‫البتهفشارکارفرمایا نبهپیمان‬
‫هاینرمافزاریشده‬
‫منجربه حذ فویاکمرنگشد نبخ ش مستندات سیستم‬
‫ا ست‪.‬یادآوری می”رددبطور متو س ط ‪% 30‬هزینهتولیدهرنرمافزار صر فتهیه‬
‫مستندات آ ن سیستم می”ردد‪.‬‬
‫فرایندتولیدنرمافزاریابه طور م حدودتر متدولوژیتولیدنرمافزار‪ ،‬من حنی‬
‫کارا ن میباشد‪ .‬درایرا نب سیاریاز‬
‫شناختهشدهبرای متخصصی نود ستاندر‬
‫هاو‬
‫افراد درای نز مینهاطالعاتکافی دارندو در جریا ن آخری ن د ست آورد‬
‫مقاالتروزهستند‪.‬اما درپیاده سازی سیستمهای در داخ لایرا ن‪،‬ردپایای ن‬
‫هاکمتر دیده میشود‪.‬‬
‫ص حبت‬
‫نتیجه گیری‬
‫عات درایرا نپرداخت یماگ رچ هعل ل‬
‫اوریاطال‬
‫علیفن‬
‫عیتف‬
‫اله یفو»بهنفد و ض‬
‫در مق‬
‫ا‬
‫ارفر م‬
‫ا نک‬
‫از م‬
‫اشدهر مد یرپروژهبستهبهو یژ گیهای س‬
‫عدد می ب‬
‫شکستپروژههای آیتی مت‬
‫افهکند‪.‬‬
‫قالم جدیدیب هفهر ستباالاض‬
‫ا ن خ ود‪ ،‬میتواندا‬
‫ا مشتری‬
‫ی‬
‫ه ش دهد‪.‬‬
‫ا‬
‫ا یتتو صیههایز یر میتوانداحتما لشکستپرو ههای آیتیدرکشورراک‬
‫رع‬
‫هی‬
‫عاتاگا‬
‫اوریاطال‬
‫امعهدر مقوله یفن‬
‫هی ج‬
‫ا‬
‫‪‬افزای ش م یزا ن سط حا گ‬
‫کنولوژیروزبا‬
‫عاتبات‬
‫اوریاطال‬
‫ا نعر صه یفن‬
‫هی متخصص‬
‫ا‬
‫‪‬افزای ش م یزا ن سط حا گ‬
‫ازینیروی متخص ص‬
‫اده س‬
‫ا یتدولتبرایتربیت و آ م‬
‫اتیت حت حم‬
‫ا س ی س مو س س‬
‫ت‬
‫های من سجم و یکد ست‬
‫اندارد‬
‫اده ازا ست‬
‫‪‬ا ستف‬
‫انو نکپیرایت‬
‫ا یتق‬
‫عیهر چهبی شتردر جهترع‬
‫‪ ‬س‬
‫ا مهر یزیو‬
‫اظربرکلیه ینهادهای مختل فدربرن‬
‫‪‬درن ظر گرفت ن یکنهاد متمرکزن‬
‫انو ن گذاریدرزم ینه ی آیتی‬
‫مد یریت وق‬
‫مناب ع‬
‫انیق‪،‬تدب یر‪،‬‬
‫انهایا یر‬
‫از م‬
‫اتژ ی کدر س‬
‫ابیتطب یقیپروژههای مد یر یتا ستر‬
‫‪.1‬اکبری ‪ ،‬ح س یــ ن ود یگرا ن‪،‬ارز ی‬
‫اره ‪،143‬فرورد ی ن ‪ ،83‬ص ‪.16‬‬
‫شم‬
‫اره ‪،89‬دی‬
‫ات یک‪ ،‬شم‬
‫ا مهانف ور م‬
‫ابـــیپروژههای آیتی‪/‬آیا س‪،‬خبرن‬
‫هم یتارز ی‬
‫انک‪،‬ا‬
‫قیا سکو یی‪،‬فر‬
‫‪.2‬راز‬
‫اه ‪ ،82‬ص ‪.18‬‬
‫م‬
‫اره ‪ 7‬و ‪ ،8‬مرداد و‬
‫ا‪ ،‬شم‬
‫عات وارتباطاتق‪،‬تکف‬
‫اوریاطال‬
‫ا م ع فن‬
‫ا یندتدو ی ن طر حهای ج‬
‫‪.3‬فه یمی‪ ،‬مهدی‪،‬فر‬
‫شهر ی ور ‪ ،82‬ص ‪.62‬‬
‫ن یستیت وایزایرا ن ‪.1380 -‬‬
‫شاراتا‬
‫نت‬
‫عاتی ‪،‬ا‬
‫عه س ی ستمهایاطال‬
‫اد وتو س‬
‫ا ی سه متــــدول وژ یهایا یج‬
‫‪ .4‬مق‬
‫ات و آ م وز ش‬
‫ان ش)‪ ،‬مو س سهت حق یق‬
‫اه مد یر یت د‬
‫ات مد یرا ن(ازد ید گ‬
‫ازیتجرب ی‬
‫عفری مقدم‪ ،‬س‪ ، .‬م ستند س‬
‫‪ .:‬ج‬
‫ا پاو ل‪1382 ،‬‬
‫مد یر یت‪ ،‬چ‬
‫‪TURNER, J. R. , THE HANDBOOK OF PROJECT-BASED MANAGEMENT, 2nd .6‬‬
‫‪.EDITION, MCGRAW - HILL, 1998, P. 71‬‬
‫‪http://www.ictir. net/content/interviews/2284 .7‬‬
‫‪http://www.senmerv.com/archives/000097.php .8‬‬
‫‪http://ITiran. net/archives/000562.php .9‬‬
‫‪http://www.copyright. gov/circs/circ1.html .10‬‬
‫‪/http://www.aftab.ir/articles .11‬‬
‫‪id=7930&http://www.ITiran.com/?type=news .12‬‬
‫‪/http://www.ictir. net/content/news/1977 .13‬‬
‫‪http://www.senmerv.com/archives/000101.php .14‬‬
‫با تشکر از حسن‬
‫توجه شما‬

similar documents