*PowerPoint* pateiktis

Report
Literatūros, susijusios su tiriamąja veikla,
analitiniu mąstymu, duomenų analize, apžvalga
Parengė: LKNUC mokytoja R. Kumštytė
Tiriamojoje veikloje naudojami kokybiniai bei
kiekybiniai tyrimai
Kokybinis tyrimas – sisteminis
situacijos, įvykio, grupės ar individo
tyrimas, kuriuo siekiama išsamiai
suprasti žmonių elgesį ir jo priežastis.
Tiriama kodėl ir kaip priimami
sprendimai, o ne tik objektyvūs
duomenys. Tokiam tyrimui dažniausiai
reikalinga mažesnė, bet tiksli imtis.
Kiekybinis tyrimas
Kokybinio tyrimo metu gauta
informacija atspindi tik specifinį
atvejį, todėl bendros išvados yra
hipotetinės. Joms patvirtinti arba
paneigti naudojami kiekybiniai
tyrimai.
K. Kardelis, Mokslinių tyrimų metodologija ir
metodai. 2-asis leidimas, 2002 metai, Šiauliai

Šiame leidinyje pristatomos kokybinio bei kiekybinio tyrimų sampratos
bei santykis;

Išsamiai aprašomas imties tūrio nustatymas bei parinkimo būdai;

Analizuojami tyrimo vertinimo kriterijai, tyrimo metodologinės
klaidos;

Išsamiai pristatomi apklausų klausimų tipai pagal pateikimo formą bei
klausimų rūšys pagal turinį, anketos sudarymo bei interviu vedimo
ypatumai.
B.Bitinas, L. Rupšienė, V. Žydžiūnaitė,
Kokybinių tyrimų metodologija.
Vadovėliai vadybos ir administravimo studentams

Vadovėliuose atskleidžiamas kokybinių tyrimų
teorinis kontekstas bei tyrimo programos
rengimo ypatumai.

Išsamiai aprašomi kokybinio tyrimo planavimo
etapai, tyrimo imtis

Autoriai daug dėmesio skiria tyrimo validumo
ir patikimumo aspektams

Itin pabrėžiama tyrimo etika, kurios būtina
laikytis atliekant kokybinius tyrimus
Duomenų analizės metodai pristatomi el.
svetainėje: www.analize.lt
Empirinių duomenų analizei dabar plačiai naudojamas statistinis socialinių mokslų
paketas (statistical package for the Social Sciences - SPSS).
Šioje el. svetainėje apibūdintos pagrindiniai duomenų analizės metodai:

Faktorinė analizė - daugiamatis matematinės statistikos metodas, paprastai
taikomas nustatant socialinių objektų tarpusavio ryšius ir, remiantis tai
ryšiais, klasifikuojant požymius.

Klasterinė analizė - eksperimentinių duomenų ir klasių grupavimo metodas.
Vienos klasės stebėjimai tam tikra prasme tampa artimi vieni kitiems.

Koreliacinė analizė - koreliacinės priklausomybės tarp dviejų (ar daugiau)
atsitiktinių požymių ar faktorių statistiniai metodai.
STATISTINĖ KIEKYBINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ SU SPSS
IR STATA
Autoriai: doc. Vytautas JANILIONIS, dr. Vaidas MORKEVIČIUS, dr. Rimantas
RAULECKAS

ĮVADINIO KURSO Į STATISTINĘ ANALIZĘ MOKOMOJI MEDŽIAGA;

STATISTINĖS ANALIZĖS PAVYZDŽIŲ NAUDOJANT PAVYZDINĘ SKAITMENINĘ
DUOMENŲ BAZĘ MEDŽIAGA.
Pateikiama informacija apima:


aprašomąją statistiką,
hipotezių tikrinimą,

vidurkių palyginimą su SPSS,

požymių priklausomumo tyrimą bei koreliacinę analizę.
El. svetainėse gausu mokomosios medžiagos,
padedančios įvaldyti SPSS programą.

www.youtube.com gausus
pasirinkimas įvairaus lygio
mokomųjų filmukų: tiek
pradedantiesiems, tiek
pažengusiems ar siekiantiems tapti
profesionaliais SPSS naudotojais.

Tereikia į paiešką įvesti raktinius
žodžius: SPSS, SPSS tutorial ar pan.
Svetainėje www.ssc.wisc.edu
pateikiama mokomoji medžiaga,
padedanti susipažinti su SPSS
programos pagrindais bei
naudotis:
Data Editor, Output Viewer,
Syntax Editor.
Interneto erdvėje gausu įvairios literatūros,
nurodančios SSGG analizės ypatumus

SSGG analizė yra modelis, nurodantis
bendrovės, organizacijos ar
institucijos strateginių planų vystymo
kryptį ir suteikiantis jiems pagrindą.

SSGG atspindi stiprybes (ką
organizacija yra pajėgi atlikti),
silpnybes (ko organizacija negali
atlikti), galimybes (potencialiai
naudingos sąlygos organizacijai) ir
grėsmes (potencialiai nenaudingos
sąlygos organizacijai).
http://www.visasverslas.lt/por
tal/categories/11/1/0/1/articl
e/975/kompanijos-irkonkurencines-aplinkos-ssggswot-analize;
http://www.verslas.in/ssggswot-analize/
http://ctb.ku.edu/en/tableofcontents/assessment/assessing
-community-needs-andresources/swot-analysis/main
SSGG analizės privalumus atskleidžia
mokomieji filmukai el. svetainėje:
www.youtube.com
SSGG analizė:

įvertina organizacijos būklę;

nustato sritis, kurias reikėtų tobulinti;

atskleidžia išorinės aplinkos galimybes, kuriomis galima pasinaudoti;

nustato pavojus, kurių būtina išvengti.
Raktinis
žodis: SWOT
Šaltiniai:
K. Kardelis, Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. 2-asis leidimas, 2002
metai, Šiauliai.
B.Bitinas, L. Rupšienė, V. Žydžiūnaitė, Kokybinių tyrimų metodologija, 2008,
Vilnius.
Statistinė kiekybinių duomenų analizė su SPSS ir STATA, Autoriai: doc. Vytautas
Janilionis, dr. Vaidas Morkevičius, dr. Rimantas Rauleckas
El. svetainės: www.analize.lt, www.youtube.com, www.ssc.wisc.edu ir kt.
Nuorodos:
http://www.visasverslas.lt/portal/categories/11/1/0/1/article/975/kompanijosir-konkurencines-aplinkos-ssgg-swot-analize;
http://www.verslas.in/ssgg-swot-analize/
http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/assessing-communityneeds-and-resources/swot-analysis/main
Dėkoju už dėmesį 

similar documents