Mida ootavad järgmiselt valimisperioodilt linnad, sealjuures kas

Report
Eesti riikluse taasloomine ja kohalikud
omavalitsused ning 2013. aasta kohalike
volikogude valimiste järgsed ootused –
kas uus algus või … ?
Jüri Võigemast
MTÜ Polis & partnerite suvekonverents
Jõgisoo seltsimaja, Saue vald, 19. august 2013
Mida ootavad järgmiselt valimisperioodilt
linnad, sealjuures kas dialoog riigi keskvõimuga
on sisuline ?
Majandusprotsessid
Rahvastikuprotsessid
Euroopa rahaliit
EL 2014-2020 eelarveperiood
Hariduskorraldus
…
Tsentraliseerimisprotsessid
…
Jõgisoo
Kohalik omavalitsus - õigus, võime ja vastutus
Jõgisoo
HARTA … Kohalikele omavalitsusele antud õiguste ja
kohustuste ulatust ning reaalselt tagatud võimet
oma ülesandeid täita võib käsitleda tõelise
demokraatia mõõdupuuna.
Kohalikul demokraatial ja kohalikul autonoomial
on sisu, kui kohalikul omavalitsusel on tegelikud
õigused, kohustused ja rahalised vahendid iseseisva
juhtimisprotsessi täideviimiseks.
Ning vastupidi, kohalik demokraatia ja kohalik
autonoomia ei oma sisu, kui kohalikul omavalitsusel
puuduvad õigused, kohustused ja rahalised vahendid
iseseisvalt kohaliku elu küsimusi otsustada ja
korraldada.
Jõgisoo
… Ettepanek Riigikogule KOV MÕTTEKOJA
loomiseks
Täna, kiirete arengute ja murrangute perioodil on
süvenemas arusaam, et Eesti vajab tugevat
kohaliku ja regionaalse valitsemise strateegiat, et
adekvaatselt vastata viimasel kahekümnel aastal
kujunenud
globaalsetele
ja
lokaalsetele
väljakutsetele.
Selle strateegia võtmeküsimuseks on riigi,
regionaalse tasandi ja omavalitsuste partnerlus,
milleta täna ei ole võimalik avalikke poliitikaid
kujundada ja edukalt ellu viia.
Linnade ja Valdade Üldkogu 31.03.2012
Jõgisoo
Linnade ja Valdade Üldkogu (31.märtsil 2012)
Linnade ja Valdade üldkogul käsitleti kolme kohalike
omavalitsuste jaoks olulist teemat:
• Regionaalhalduse ja kohaliku omavalitsuse reform või
riigi halduskorralduse muutmine;
• Finantseerimiskorraldus maakondliku juhtimise ja
kohaliku omavalitsuse muudatuste tagamiseks;
• Ettepanekud Euroopa Liidu järgmise perioodi (2014–
2020) toetusvahendite kasutamiseks.
http://f.ell.ee/failid/ELL_volikogu/2012/2012-0331_Eestimaa_Linnad_ja_Vallad/Trykis.pdf
Jõgisoo
Omavalitsusliitude Koostöökogu lähtealused
(eelarve)läbirääkimistel
http://portaal.ell.ee/16977
Jõgisoo
Omavalitsusliitude Koostöökogu lähtealused
läbirääkimistel (1):
1. Kohaliku omavalitsuse osakaalu, otsustusõiguse ja
vastutuse suurendamine ühiskonnaelu juhtimisel ja
korraldamisel, kohalike omavalitsuste poolt osutatavate
avalike teenuste kättesaadavuse parandamine ja kvaliteedi
tõstmine.
2. Riigikohtu üldkogu 2010. aasta 16. märtsi otsuse 2009.
aasta lisaeelarve kohta (kohtuasi nr 3-4-1-8-09) seisukohad
ning OECD ja CLRAE ettepanekud omavalitsuste
finantsautonoomia suurendamiseks, partnerluse
arendamiseks ja omavalitsuste koostöö suurendamiseks.
3. Kohalike omavalitsuste tegevustingimuste kujundamisel,
reformide kavandamisel ja läbiviimisel Euroopa kohaliku
omavalitsuse harta põhimõttest lähtumine.
Jõgisoo
Omavalitsusliitude Koostöökogu lähtealused
läbirääkimistel (2):
4. Enamuse riigieelarvest eraldatavate toetuste
integreerimine kohalike omavalitsuste tulubaasiga, mis
jaotatakse maksutulude ja tasandusfondi kaudu.
5. Kohalike omavalitsuste poolt täidetavate riiklike
ülesannete eristamine õigusaktides ja rahastamine
kulupõhiselt riigieelarvest.
Jõgisoo
Omavalitsusliitude Koostöökogu lähtealused
läbirääkimiste (3):
6. Kohalike omavalitsuste koostöö edendamiseks,
haldussuutlikkuse tõstmiseks ning teenuste efektiivsemaks
osutamiseks analüüsida seadusandlust ja täpsustada seda
valdkondades kus omavalitsuste koostöö on otstarbekam,
kindlustades koostöö võimalikkuse erineva suurusega
territooriumil ja erineva arvu omavalitsuste vahel.
7. Omavalitsuspoliitika põhimõtete ja suundade
avamine riigi strateegiadokumentides.
Jõgisoo
Majandus- ja eelarveprotsess
…
2005-2009
2009-2013
2014-2017
Millised olid/on keskvalitsuse valikud majanduskriisist väljumisel
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (2014-2017) KOV suunal ?
Kohalike
350%
omavalitsuste maksutulud ja tasandusfond
Tulubaasi taastamise korral (11,93% (=30,9)+ tasandusfond (=19,1) milj eurot)
Riigieelarve
300%
puhastulu
250%
200%
150%
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
100%
Jõgisoo
KOV ettepanek: kohalike omavalitsuste
tulubaasi taastamine
Valitsuskomisjoni seisukoht:
Jätkatakse sama suure KOV tulumaksu osa ja
tasandusfondiga.
Jõgisoo
Kõrvalpilk
Jõgisoo
Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike
Omavalitsuste Kongress (CLRAE) on Eesti kohalike
omavalitsuste olukorra kohta koostanud kaks raportit
ja esitanud vastavad soovitused:
Esimene raport: 23.-25. mail 2000 „Kohalikust
demokraatiast Eestis.“ Soovitus 81 (2000)
Teine raport: 26.-28. oktoobril 2010 “Kohalikust
demokraatiast Eestis.” Soovitus 294 (2010)
OECD raport ja soovituse 2011
„Ühtsema riigivalitsemise suunas“)
Jõgisoo
*EL Nõukogu soovitus, milles käsitletakse Eesti 2012.
aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu
arvamus Eesti stabiilsus-programmi (2012–2015) kohta.
{COM(2012) 311 final} Brüssel, 30.5.2012. SWD(2012)
311 final
* EL Nõukogu soovitus milles käsitletakse Eesti 2013.
aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu
arvamus Eesti stabiilsusprogrammi (2012–2017) kohta
{SWD(2013) 356 final}
Jõgisoo
Eestile tehtud riigipõhiste soovitused omavalitsuste
efektiivsuse tõstmiseks teenuste pakkumisel.
2012: 5. Suurendada kohalike omavalitsuste
rahanduslikku jätkusuutlikkust, parandades samal ajal
nende tõhusust ning tagades teenuste tõhusa
osutamise, eeskätt neile tugevamate ühinemis- või
koostööstiimulite pakkumise kaudu.
Ettepanekud asjakohasteks reformideks tuleks teha
mõistliku aja jooksul.
Jõgisoo
Eestile tehtud riigipõhiste soovitused omavalitsuste
efektiivsuse tõstmiseks teenuste pakkumisel.
2013: 5. Tasakaalustada paremini kohalike
omavalitsuste tulud ja neile pandud vastutus.
Muuta kohalike omavalitsuste tegevus tõhusamaks ja
tagada kohaliku tasandi avalike teenuste kvaliteetne
pakkumine.
EK soovitused 2013
2013: 5. Eesti on teinud kõnealuse riigipõhise soovituse
rakendamisel piiratud edusamme.
Kahes õigusaktis on tehtud piiratud muudatusi, et
toetada omavalitsuste vabatahtlikku ühinemist, kuid
muudatused ei käsitle kohalike omavalitsuste tulusid
ega teenuseid ning nende potentsiaalne mõju on
tõenäoliselt väike.
EK soovitused 2013
2013: 3.5. Avaliku halduse moderniseerimine (Raport lk 23)
Kohalike omavalitsuste fiskaalvõimekuse mittevastavus neile
pandud kohustustele muudab teenuste osutamise kohalikul
tasandil väga raskeks.
Seda olukorda raskendab paljude omavalitsuste väiksus ning
enamike maakondade madal rahvastikutihedus, millega
kaasneb üldiselt madal kohaliku tasandi haldussuutlikkus.
2011. aasta augustis koostas OECD Eesti palvel ülevaate,31 milles
tõsteti esile ebapiisavat tõhusust, andmete ja süsteemidega
seotud kehva koostalitlusvõimet ning killustatud vahendeid ja
menetlusi
EK soovitused 2013
Seadusega ette nähtud kvaliteetse teenuse osutamine näib
endiselt ebatõhus enamikes sektorites: transport, haridus ja
sotsiaalteenused, sealhulgas lastehoid, pikaajaline hooldamine
ja esmane tervishoid.
Kuna enamik omavalitsusüksusi on väikesed, ei suuda nad
palgata vajalikul määral pädevaid spetsialiste, sest neil ei ole
võimalik pakkuda piisavat koormust.
Pikaajaliste töötute tööturule integreerimise teeb raskemaks
eelkõige kohalike omavalitsuste ebatõhusus teenuste
osutamisel, kuna sihtgrupp vajab uuesti tööleasumise või
aktiveerumise eeltingimusena tavaliselt mitmesuguseid
kohalikke sotsiaalteenuseid.
Jõgisoo
Kohaliku omavalitsuse perspektiiv järgmiseks
valimisperioodiks
PROJEKTSIOON: RES 2014-2017
Tabel 10. Kohaliku omavalitsuse üksuste
väljaminekud (v.a finantseerimistehingud)
tegevusvaldkonniti (mln eurot) (Lk 53)
Jõgisoo
Valdkond
01 Üldised
valitsussektori
teenused
2012
2013*
2014*
2015*
2016*
125 999 979
136 753 857
134 289 223
134 766 521
137 355 875
10 616
12 622
12 673
12 729
12 785
4 972 986
5 128 745
5 429 834
5 530 501
5 727 684
230 105 506
245 955 580
212 175 281
209 756 790
209 770 023
44 444 478
47 401 471
36 837 778
37 156 022
37 194 647
107 369 583
101 544 012
84 854 468
77 708 232
73 109 323
10 223 308
8 818 503
9 526 527
9 344 178
9 890 490
08 Vabaaeg, kultuur
ja religioon
09 Haridus
166 349 787
168 047 315
162 992 667
171 809 802
169 535 574
614 150 322
618 595 957
615 979 283
627 224 718
634 920 270
10 Sotsiaalne kaitse
123 073 764
135 371 365
131 069 143
137 472 676
140 986 712
1 426 700 329 1 467 629 426 1 393 166 878 1 410 782 169
1 418 503 382
02 Riigikaitse
03 Avalik kord ja
julgeolek
04 Majandus
05 Keskkonnakaitse
06 Elamu- ja
kommunaalmajandus
07 Tervishoid
KOKKU
Jõgisoo
Euroopa kohaliku omavalitsuse harta
Jõgisoo
Euroopa kohaliku omavalitsuse harta võeti vastu
1985. aasta juunis.
• Harta kohustab sellega ühinenud riike tagama
kohalike omavalitsuste poliitilise, haldusliku ja
majandusliku iseseisvuse.
• Harta seletuskirjas öeldakse, et harta eesmärk
peaks olema tagada, et seda dokumenti
järgivad need, kelle tegevus on peaasjalikult
vaatluse all seoses igasuguse kohaliku
iseseisvuse kaitsmisega, nimelt keskvalitsused.
Jõgisoo
Hartaga on ühinenud kõik demokraatlikud
Euroopa riigid.
Euroopa Nõukogu liikmesriigina ratifitseeris
Riigikogu 1994. aastal Euroopa kohaliku
omavalitsuse harta täies mahus, kinnitades
sellega Eesti riigi kohustust järgida mööndusteta
kõiki hartas sätestatud väärtusi ja
aluspõhimõtteid kohaliku omavalitsuse
vabaduste ja autonoomia kaitseks.
Jõgisoo
Harta on Euroopa riikide kokkulepe lihtsate
eelduste täitmiseks ja lihtsate põhimõtete
kaitsmiseks, mis on ühiskonna demokraatlikuks
toimimiseks ja ühiskonna demokraatia nurgakivi
püsimiseks vajalikud:
• Õigus demokraatlikule elukorraldusele kodanike õigus osaleda ühiskonnaelus on üks
demokraatlikke põhimõtteid, mida jagavad kõik
Euroopa Nõukogu liikmesriigid. Just kohalikul
tasandil saab seda õigust kõige otsesemalt
kasutada
Jõgisoo
• Õigus kohalikule omavalitsusele - kohalik
demokraatia on demokraatliku riigi nurgakivi,
üks demokraatliku valitsemisviisi põhilisi
alustugesid.
Kohalikku omavalitsust teostatakse
esindusdemokraatia kaudu.
• Lähimuse põhimõtte järgmine - avaliku võimu
kohustusi täidetakse ja otsuseid tehakse nii
kodanikulähedaselt kui võimalik. Tõelise
vastutuse saab tagada kodanikule lähedalseisva
juhtimisega.
Jõgisoo
• Õigus kohalikule autonoomiale - kohalikul
omavalitsusel peab oma kohustuste, nende
kohustuste täitmiseks vajalike vahendite ja
viiside ning tarvilike rahaliste vahendite suhtes
ulatuslik autonoomia. Ilma autonoomiata oleks
kohalik omavalitsus vaid keskvõimu
käepikendus. Riik ei tohi kohaliku omavalitsuse
sisu kaotada.
• Õigus piisavatele rahalistele vahenditele –
kohaliku omavalitsuse rahalised vahendid
peavad olema vastavuses neile põhiseaduse ja
seadusandlusega seatud kohustustega.
Tänan kuulamast ja edu kõigile !

similar documents