Chính sách và quy hoạch du lịch có trách nhiệm đối với các cơ

Report
Bài 12
CHÍNH SÁCH VÀ QUY HOẠCH DU LỊCH CÓ TRÁCH
NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ DU LỊCH
1Nguồn ảnh:
Pixabay, www.pixabay.com
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
Mục tiêu
Chủ đề
Sau khi hoàn thành bài học này, học viên có thể:
• Giải thích được tầm quan trọng của du lịch đối với nhà nước
và những thách thức trong tăng trưởng bền vững
• Mô tả được phương pháp lồng ghép tính bền vững vào trong
các quy hoạch du lịch
• Giải thích tầm quan trọng của việc áp dụng phương pháp
quy hoạch có sự tham gia của các bên liên quan trong quy
hoạch và lập chính sách
• Giải thích được chức năng của việc đánh giá tác động trong
quy hoạch du lịch
• Xác định các lĩnh vực chính sách để tạo ra môi trường thuận
lợi cho Du lịch có trách nhiệm
• Xác định các công cụ để thực hiện chính sách Du lịch có
trách nhiệm
1. Du lịch và tầm quan trọng
của nó đối với nhà nước.
2. Những thách thức trong
tăng trưởng bền vững.
3. Lồng ghép tính bền vững
trong các quy hoạch du
lịch.
4. Sử dụng việc đánh giá tác
động trong quy hoạch du
lịch cho tính bền vững.
5. Xác định các lĩnh vực
chính sách để tạo ra môi
trường thuận lợi cho Du
lịch có trách nhiệm.
2
CHÍNH SÁCH VÀ QUY HOẠCH DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI
VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ DU LỊCH
CHỦ ĐỀ 1: DU LỊCH VÀ TẦM QUAN
TRỌNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC
3Nguồn ảnh:
Pixabay, www.pixabay.com
Tổng quan bài thảo luận: Vai trò của nhà nước
trong việc xây dựng du lịch có trách nhiệm
Tầm quan trọng của du
lịch hiện nay với nhà nước
như thế nào và tại sao
chúng ta phải thay đổi
những thứ mà chúng ta
đang làm? CHỦ ĐỀ 1
Làm cách nào du lịch
có trách nhiệm có thể
giúp duy trì sự tăng
trưởng về kinh tế đồng
thời tạo ra bền vững
hơn? CHỦ ĐỀ 2
Làm thế nào để lồng ghép
tốt nhất du lịch có trách
nhiệm vào quy hoạch du
lịch? CHỦ ĐỀ 3
Làm cách nào để sử dụng
đánh giá tác động nhằm
thực hiện được những
mục tiêu của du lịch có
trách nhiệm? CHỦ ĐỀ 4
Những lĩnh vực nào của
chính sách chúng ta phải
giải quyết để hoạt động du
lịch trở nên có trách nhiệm
và những công cụ nào có
liên quan? CHỦ ĐỀ 5
4Nguồn ảnh:
Pixabay, www.pixabay.com
Bài tập nhóm:
Tình huống ủng hộ hay phản đối Du lịch có
trách nhiệm
5
Đóng góp của ngành du lịch vào nền kinh tế
Việt Nam
VND268,761.0 tỷ
VND129,969.0 tỷ
2012
VND140,179.0 tỷ
2013
2023
ĐÓNG GÓP TRỰC TIẾP CỦA NGÀNH DU LỊCH VÀO GDP CỦA VIỆT NAM:
Tỷ giá Đồng Việt Nam là không đổi
6
Nguồn: World Travel & Tourism Council 2013, Travel & Tourism Economic Impact 2013: Vietnam, WTTC, UK
Đóng góp của ngành du lịch vào nền kinh tế
Việt Nam
% GDP TOÀN NỀN KINH TẾ
TỶ ĐỒNG
TỔNG GIÁ TRỊ ĐÓNG GÓP CỦA DU LỊCH & LỮ HÀNH VÀO GDP
Trực tiếp
Gián tiếp
Phát sinh thêm
7
Nguồn: World Travel & Tourism Council 2013, Travel & Tourism Economic Impact 2013: Vietnam, WTTC, UK
Đóng góp của ngành du lịch
đối với việc làm ở Việt Nam
% LAO ĐỘNG TOÀN NỀN KINH TẾ
‘000 Việc làm
Trực tiếp
Gián tiếp
Phát sinh thêm
8
Nguồn: World Travel & Tourism Council 2013, Travel & Tourism Economic Impact 2013: Vietnam, WTTC, UK
Tổng giá trị kinh tế của ngành Du lịch
Việt Nam năm 2013
US$6.2 tỷ
Trong GDP trực tiếp
hay 4.5% trên tổng số
1,831,300
Việc làm trực tiếp
hay 3.8% trên tổng số
US$3.7 tỷ
Trong Vốn đầu tư
hay 8.3% trên tổng số
US$5.9 tỷ
Chi cho du lịch và vận chuyển
của du khách quốc tế
hay 4.6% trên tổng số
Nguồn: World Travel & Tourism Council 2013, Travel &
Tourism Economic Impact 2013: Vietnam, WTTC, UK
9Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
DU LỊCH ĐANG THÚC ĐẨY SỰ PHÁT
TRIỂN CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG Ở VIỆT NAM
10Nguồn ảnh:
Pixabay, www.pixabay.com
Du lịch đang được đầu tư lớn ở Việt Nam
“Huế đầu tư 9 tỷ đồng khôi phục làng
nghề truyền thống” (09/10/13)
“Úc hỗ trợ bảo vệ Vườn
quốc gia Ba Bể” (16/09/11)
“PHÚ YÊN CẤP
PHÉP HAI DỰ ÁN
DU LỊCH” (07/09/11)
“Tập đoàn Vingroup xây trung tâm
du lịch sinh thái lớn nhất Bình
Định” (19/09/13)
“Ba Lan hỗ trợ bảo tồn lăng Tự
Đức – Huế” (12/08/13)
“47 TỶ ĐỒNG ĐỂ NÂNG
CẤP BẾN TÀU TRÊN
ĐẢO TI-TỐP (vịnh Hạ
Long)” (24/07/13)
“ HÀ GIANG ĐẦU TƯ 66 TỶ
ĐỒNG TU BỔ PHỐ CỔ ĐỒNG
VĂN” (03/10/13)
11Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
Du lịch đóng góp vào nền kinh tế địa phương
và phát triển nông thôn ở Việt Nam
Lưu trú tại nhà dân (Homestay)
Nguồn ảnh : http://www.flickr.com/photos/calflier001/6943300353/; http://www.flickr.com/photos/dalbera/4411151036/;
12
http://www.fotopedia.com/items/flickr-197185820; http://www.flickr.com/photos/marfis75/404877169/; http://www.flickr.com/photos/breweruk/6464624651/;
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stilt_house_by_Muong_people_in_Mai_Chau-Hoa_Binh-Viet_Nam.jpg
Du lịch cũng đóng góp vào công tác bảo tồn
các di sản văn hoá và di sản thiên nhiên ở Việt Nam
13
Nghiên cứu trường hợp
Du lịch khiến công tác bảo tồn phải chịu hậu quả
Một nghiên cứu đã được thực hiện bởi Chương trình Kinh tế và Môi trường cho khu vực Đông
Nam Á (EEPSEA) vào năm 2001 để đánh giá giá trị giải trí của cụm đảo Hòn Mun trong vịnh Nha
Trang. Nghiên cứu này xem xét tầm quan trọng về kinh tế của du lịch đối với cụm đảo Hòn Mun,
một khu vực quan trọng về môi trường ở tầm quốc gia.
Nghiên cứu cho thấy rằng những hòn đảo này vốn đã là một nguồn tài nguyên có giá trị kinh tế ở
ngay chính giá trị giải trí; và giá trị kinh tế của cụm đảo có thể được tăng lên đáng kể nếu du lịch
được phát triển một cách thận trọng. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng kế hoạch mở rộng của một cảng
thương mại gần đó sẽ làm giảm doanh thu mà du lịch tạo ra. Nghiên cứu này dự đoán phần thiệt
hại sẽ làm sụt giảm các thu nhập kinh tế từ chính bản thân chương trình mở rộng cảng.
EEPSEA khuyến cáo các kế hoạch mở rộng cảng cần phải được xem xét lại một cách nghiêm túc.
Nguồn: Báo cáo Nghiên cứu EEPSEA 2001-RRI7, Phân tích Giá trị giải trí của Cụm đảo San hô Hòn Mun , Việt
Nam, Phạm Khánh Nam và Trần Võ Hùng Sơn (Bộ môn Kinh tế Môi trường, Khoa Kinh tế, Trường đại học Kinh
tế, Thành phố Hồ Chí Minh
14
CHÍNH SÁCH VÀ QUY HOẠCH DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ DU LỊCH
CHỦ ĐỀ 2. THÁCH THỨC CỦA TĂNG
TRƯỞNG BỀN VỮNG TRONG DU LỊCH
15Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
Thảo luận: Chúng ta muốn đi đến đâu?
16Nguồn ảnh:
Pixabay, www.pixabay.com
Phát triển bền vững ảnh hưởng
tính cạnh tranh của du lịch
?
17Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
Thách thức trong việc cân bằng
giữa tăng trưởng với bền vững
Tăng trưởng
Bền vững
18
Thảo luận:
Nguyên tắc về phát triển bền vững trong du lịch
không phải là mới và đã được biết đến cũng như
được hiểu rõ trong một thời gian dài, nhưng nhiều
nước trên thế giới vẫn đang phải ra sức để đạt
được sự cân bằng giữa tăng trưởng và bền vững
trong du lịch. Tại sao lại như vậy?
19
Một số lý do lý giải tại sao
mục tiêu du lịch bền vững khó đạt được 1/2
Thiếu sự cam kết
Nhận thức còn hạn
chế
Quan niệm sai lầm về
giá trị đầu tư và ngoại
hối trong phát triển bền
vững
Phát triển về kinh tế
được ưu tiên
Ngân quỹ ít ỏi cho việc sửa
chữa và nâng cấp
Khung phát triển bền
vững còn hạn chế
Quy hoạch nông thôn
chưa đầy đủ
Cơ chế kiểm soát chưa
tương xứng
Du lịch triển khai tại
những địa điểm không
phù hợp và lý do sai lầm
Uy thế của cộng đồng
địa phương bị hạn chế
20Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
Một số lý do lý giải tại sao mục tiêu du lịch bền vững
khó có thể thực hiện được 2/2
…và…
Du lịch bền vững không
đòi hỏi bất kỳ ai làm bất
kỳ điều gì!
21Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
Bước phát triển từ Du lịch bền vững…
XÃ HỘI
KINH TẾ
DU LỊCH
BỀN VỮNG
MÔI TRƯỜNG
22
…đến Du lịch có trách nhiệm
Chúng ta phải chấp nhận một
thực tế là mỗi quyết định và
hành động chúng ta thực hiện
trong cuộc sống hàng ngày đều
tạo ra một tác động.
1. CHỊU TRÁCH NHIỆM
XÃ HỘI
Chúng ta phải
chịu trách nhiệm
về hành động của
mình và sử dụng
những kiến ​thức,
kỹ năng và nguồn
lực để tạo ra sự
thay đổi.
KINH TẾ
DU LỊCH
BỀN VỮNG
2. CÓ
NĂNG
LỰC
MÔI TRƯỜNG
DU LỊCH
CÓ TRÁCH NHIỆM
3. HÃY
HÀNH
ĐỘNG
Chịu trách nhiệm
không chỉ là một ý
định. Nó đòi hỏi hành
động. Và hành động
đó phải vì mục đích
tốt đẹp - dựa trên pháp
luật, đạo đức và luân
lý của chúng ta.
23
Các lợi ích nhà nước có được
khi áp dụng cách tiếp cận của Du lịch
có trách nhiệm
Tạo ra lợi ích kinh tế khả thi
về lâu dài cho tất cả
Nhiều địa danh du lịch hấp dẫn hơn
Đáp ứng nhu cầu
thị trường
Sử dụng tốt hơn các nguồn tài
nguyên thiên nhiên và tài nguyên
văn hóa
24Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
Ảnh hưởng của nhà nước trong việc mở rộng
các điểm đến du lịch
Thực hiện du lịch có trách nhiệm sẽ
giữ cho các điểm đến du lịch được
ổn định hoặc thậm chí hồi sinh như
trước đây
(Phát triển)
Đình trệ
(Ổn định)
Củng cố
Lượng du khách
VỊNH HẠ
LONG
HỘI AN
Phát triển
HUẾ
(Giảm sút)
Ngưỡng phát triển
THÁNH ĐỊA MỸ SƠN
Tham gia
Thăm dò
Sơ đồ khái niệm của giai đoạn
phát triển của các di sản quan
trọng tại Việt Nam
THỜI GIAN
25
7 lĩnh vực chủ đạo mà nhà nước có thể thực hiện
nhằm thúc đẩy du lịch có trách nhiệm
Phối hợp các hoạt
động trong ngành
du lịch để khuyến
khích du lịch có
trách nhiệm
1 6 4
3
7 2 5
Đặt ra các
tiêu chuẩn
về du lịch
có trách
nhiệm
Tăng cường
các hoạt
động du lịch
có trách
nhiệm
Cung cấp khả
năng lãnh
đạo trong du
lịch có trách
nhiệm
Quản lý có trách
nhiệm các nguồn
tài nguyên thiên
nhiên và tài
nguyên văn hóa
Bồi dưỡng
năng lực
trong du lịch
có trách
nhiệm
Thực thi luật
du lịch có trách
nhiệm
26
Thảo luận:
Sau nội dung trình bày ở trên, chúng ta đã biết được những mục
tiêu của du lịch có trách nhiệm, cách thức hoạt động, và những
điểm mà nhà nước có thể tham gia vào. Nhưng tại nhiều nước trên
thế giới, các chính sách và quy hoạch vẫn tiếp tục được thực hiện
mà không xem xét đến những vấn đề phát triển bền vững. Vậy hậu
quả mà chúng ta có thể dự đoán trước của các chính sách và quy
hoạch không bền vững này là gì?
27
Gia tăng tính mùa vụ trong du lịch
Nguồn ảnh:
Pixabay, www.pixabay.com
http://www.geograph.org.uk/photo/818858
28
Các điểm nóng du lịch/ Những lợi ích
không đến được tay người nghèo
29Nguồn ảnh :
http://en.wikipedia.org/wiki/Slum
Giảm chất lượng các tiện nghi và dịch vụ địa
phương, và nguy cơ thiếu an toàn
Nguồn ảnh:
www.pixabay.com
http://www.flickr.com/photos/j-cornelius/2989147380/
http://en.wikipedia.org/wiki/Abbey_Road_Studios
30
http://www.flickr.com/photos/archer10/5187399563/
Thương mại hoá văn hoá và đánh mất bản sắc
…liệu đây có thật sự là một
điệu múa truyền thống?
…những con rối nước bây giờ
đã trở thành quà lưu niệm
nhưng liệu khách du lịch có
hiểu được ý nghĩa văn hóa
của chúng?
Nguồn ảnh:
http://www.flickr.com/photos/runran/6885362990/
www.pixabay.com
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vietnamese_Dancers.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Vietnam
31
Sự phát triển của du lịch và những biến đổi
đối với hệ thống xã hội và tự nhiên
Trông khá đẹp…
…nhưng ai là những người đã từng sinh
sống ở đó?
… và tầm quan trọng
của khu vực ven biển
trong việc bảo vệ con
người trước các hiện
tượng thời tiết cực
đoan thì thế nào?
Nguồn ảnh:
http://en.wikipedia.org/wiki/Benidorm
http://www.flickr.com/photos/jurvetson/5314774452/
http://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake_engineering
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoi_An_Fish_Market,_Vietnam).jpg
32
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:House_of_fisherman_Vietnam.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lecount_Hollow_Private_Beach_Access_Sign.jpg
Ô nhiễm ảnh hưởng đến các quá trình sinh
thái quan trọng và sức khoẻ của con người
Nguồn ảnh:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smoking_cruise_ships_Nile.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_B-47_Stratojet
http://www.flickr.com/photos/kk/4712861851/
33
http://en.wikipedia.org/wiki/Landfill
Bài tập nhóm:
Dựa vào phần trình bày sau đây, hãy suy nghĩ
để đưa ra các ý kiến về những việc mà nhà
nước hiện nay đang thực hiện và những việc
mà bạn cho rằng nhà nước có thể / phải làm
để đẩy mạnh du lịch có trách nhiệm ở
Việt Nam
34
CHÍNH SÁCH VÀ QUY HOẠCH DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI
CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ DU LỊCH
CHỦ ĐỀ 3: LỒNG GHÉP TÍNH BỀN VỮNG
VÀO CÁC QUY HOẠCH DU LỊCH
35Nguồn ảnh:
Pixabay, www.pixabay.com
Quy hoạch du lịch trong quá khứ phạm vi nhỏ, địa điểm bị giới hạn
THỊ TRƯỜNG
Giao thông vận tải
KHÁCH SẠN
Xúc tiến thương mại
NHÀ NƯỚC
Lựa chọn địa điểm
Áp dụng các tiêu chuẩn về
thiết kế quy hoạch điểm, cảnh
quan và kỹ thuật
36
Quy hoạch du lịch hiện nay tích hợp và mang tính chiến lược
Môi
trường
THỊ TRƯỜNG A
Cộng đồng
KHÁCH SẠN
THỊ TRƯỜNG B
NHÀ NƯỚC
THỊ TRƯỜNG C
Tác động tại
điểm du lịch
VÀ tác động đến
môi trường, cộng
đồng và nền kinh
tế lân cận
Kinh tế
37
Vai trò và tầm quan trọng của quy hoạch du
lịch trong phát triển du lịch có trách nhiệm
Người
hưởng lợi
Vị trí
Loại du
khách
Thời điểm
QUY
HOẠCH
DU LỊCH
Hình thức
38
Những ảnh hưởng từ việc không lồng ghép
tính bền vững vào quá trình quy hoạch du lịch
TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC LỚN
lên môi trường, kinh tế
và cộng đồng địa phương
Gây ra thêm nhiều hoạt động
và quy trình
MANG TÍNH XUNG ĐỘT
Thêm nhiều thách thức
trong việc tìm hỗ trợ
Đánh mất
Cơ hội
tối đa hoá các tác động tích cực
39
Tại sao các quy hoạch du lịch truyền thống
thường thất bại?
Thiếu tính linh
hoạt
Các quy hoạch hợp lý và
lô gic thường quá khắt
khe và không thể thích
nghi kịp khi điều kiện
thay đổi
Thiếu tư duy và
tầm nhìn mang
tính chiến lược
Các kế hoạch hợp lý và lô
gic thường thiếu tầm nhìn
lãnh đạo trong quá trình
hình thành
Quy hoạch từ
trên xuống không
hiệu quả
Chỉ các cán bộ kế hoạch
của chương trình hoặc các
chuyên gia quy hoạch từ
bên ngoài được tham gia,
trong khi những người
này không đại diện được
cho nhu cầu của tất cả các
bên liên quan
Liên kết yếu kém
giữa việc lên
chương trình và
việc thực hiện
Quy hoạch truyền thống
thường không thể liên kết
quá trình đưa ra kế hoạch
với kết quả cuối cùng để
đảm bảo về trách nhiệm
giải trình hay đo lường sự
thành công
40
Nguyên tắc cơ bản cho việc tích hợp tính bền
vững vào các quy hoạch du lịch
Du lịch với mục tiêu phát triển
Phối hợp kế hoạch
Từ trên xuống với địa phương
Chi phí với lợi ích
Phân phối lợi ích
Khả năng tương thích của cộng đồng
Cân bằng lợi ích
Các mục
tiêu về
chính trị
Các mục
tiêu về
kinh tế
Tính vụ mùa của du lịch
Việc làm
Mức sống
Tôn trọng văn hóa
Thiết kế có tính tương thích
Nhu cầu của du khách-cộng đồng
Các mục
tiêu về xã
hội
Cân bằng sinh thái
Tốc độ phát triển
Tổn hại về môi trường
Các tác động được đánh giá
Các mục
tiêu về
môi
trường
ĐẠT ĐƯỢC
TÍNH BỀN
VỮNG TRONG
QUY HOẠCH
DU LỊCH
41
Tích hợp tính bền vững vào các quy hoạch
du lịch
CẤP QUỐC
GIA
CẤP VÙNG
CẤP ĐỊA
PHƯƠNG
TẠI ĐIỂM
ĐẾN
PHÂN TÍCH BỐI
CẢNH
CÁC YẾU TỐ CƠ
BẢN
YÊU CẦU THỰC
HIỆN
Các tổ chức, cơ quan
chính
Cơ sở hạ tầng
Công tác tài chính
Khung pháp lý
Trang thiết bị và dịch
vụ
Công tác tiếp thị
Vai trò và chức năng
của các bên liên quan
Sức hút của các điểm
du lịch
Công tác nguồn nhân
lực
Bối cảnh thị trường
QUY HOẠCH DU LỊCH
42
Tích hợp tính bền vững vào các quy hoạch
du lịch
CẤP QUỐC
GIA
Tích hợp tính
bền vững
tại đây
CẤP VÙNG
CẤP ĐỊA
PHƯƠNG
TẠI ĐIỂM
ĐẾN
PHÂN TÍCH BỐI
CẢNH
CÁC YẾU TỐ
CHÍNH
YÊU CẦU THỰC
HIỆN
Các tổ chức, cơ quan
chính
Cơ sở hạ tầng
Công tác tài chính
Khung pháp lý
Cơ sở vật chất và dịch
vụ
Công tác tiếp thị
Vai trò và chức năng
của các bên liên quan
Sức hút của các điểm
du lịch
Công tác nguồn nhân
lực
Bối cảnh thị trường
QUY HOẠCH DU LỊCH
43
Quy hoạch cho tính bền vững
trong cơ sở hạ tầng du lịch
CƠ SỞ HẠ TẦNG DU LỊCH
A. Giao thông vận tải
B. Các dịch vụ tiện ích
C. Quản lý chất thải
D. Vui chơi & Giải trí
E. Y tế & An toàn
44
A. Những nguyên tắc cơ bản đối với quy
hoạch giao thông vận tải du lịch
Phát triển hệ thống lưu
thông vận tải đường bộ
quan trọng kết nối các
điểm đến hấp dẫn
Kết nối hiệu quả với
các dịch vụ hàng
không quốc tế
Mạng lưới sân bay nội
địa toàn diện
Cung cấp các lựa
chọn và trải nghiệm
về vận chuyển
đường thuỷ
45
Những vấn đề về phát triển bền vững cần xem
xét trong quy hoạch giao thông vận tải du lịch
Lưu lượng du lịch so
với sức chứa của điểm
đến
Gây ra những tác động xấu
tới chất lượng đời sống xã
hội của người dân
Phá huỷ các khu
vực tự nhiên
trong quá trình xây
dựng và vận hành
cơ sở vật chất
Những vấn đề khác?
46Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
B. Những nguyên tắc cơ bản trong quy hoạch
các dịch vụ tiện ích du lịch
Đảm bảo cung cấp
đủ nước để đáp ứng
nhu cầu
Đảm bảo trữ và
phân phối nước hiệu
quả
Lấy nước một các hợp
lý dựa trên vị trí địa lý
Đảm bảo cung cấp
điện đầy đủ để đáp
ứng nhu cầu
47
Những vấn đề về phát triển bền vững cần phải
xem xét trong quy hoạch dịch vụ tiện ích du lịch
Khách du lịch sử dụng
một lượng nước lớn
Sử dụng quá nhiều
nước để duy trì
những điểm du lịch
đông khách
Vấn đề khác
Nguồn cung cấp liên
tục và đầy đủ cho nước
uống và điện
Các tác động môi
trường từ các công
tác xây dựng và vận
hành
48Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
C. Những nguyên tắc chủ đạo trong việc
quản lý rác thải trong du lịch
Giảm thiểu khối lượng
chất thải lỏng và bảo đảm
xử lý hiệu quả trước khi
thải ra môi trường
Triển khai thực hiện
hệ thống tái chế giấy,
nhựa, thủy tinh và kim
loại
Đảm bảo xử lý và tiêu
huỷ chất thải rắn một
cách hiệu quả
Phát triển cơ cấu và
hệ thống giám sát
các hoạt động quản
lý chất thải
49
Những vấn đề bền vững cần xem xét trong
quy hoạch quản lý rác thải du lịch
Tác động của việc lưu
trữ, thu gom, xử lý và
đào thải rác yếu kém
lên sức khỏe con người
và hệ sinh thái
Các vấn đề khác?
Tác động của ô
nhiễm nước và đất
đến sự hài lòng
của du khách
Khả năng đối phó
của các cơ sở quản
lý rác thải đối với
lượng rác thải vượt
quá dự kiến liên
quan tới du lịch
50Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
D. Những nguyên tắc chủ đạo trong quy
hoạch các cơ sở vui chơi và giải trí
Cung cấp một loạt
các lựa chọn về vui
chơi và giải trí
Phát triển các khu vực
vui chơi và giải trí
hiệu quả
51
Những vấn đề bền vững cần xem xét khi quy
hoạch các cơ sở vui chơi và giải trí
Xáo trộn trong xã hội
từ các hoạt động giao
thông, tiếng ồn, chen
chúc và các hành vi rối
loạn nhân cách
Tác động của các
cơ sở quy mô lớn
lên môi trường
địa phương
Các vấn đề khác?
Gây ra các vấn đề
xã hội mới từ việc
người dân địa
phương tham gia
vào các hoạt động
vui chơi mới lạ
52
Picture source:
Pixabay, www.pixabay.com
E. Những nguyên tắc chủ đạo trong quy hoạch
dịch vụ dịch vụ y tế và an toàn du lịch
Đảm bảo cung cấp
đầy đủ các dịch vụ
chăm sóc sức khỏe
và an toàn du lịch
Đảm bảo các dịch
vụ về an toàn và sức
khỏe dễ dàng tiếp
cận
Đảm bảo hệ thống quản lý tốt
nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn về
vệ sinh an toàn thực phẩm cho
các cơ sở kinh doanh ăn uống
53
Những vấn đề bền vững cần xem xét trong
quy hoạch dịch vụ y tế và an toàn du lịch
Khả năng của các cơ sở
dịch vụ địa phương để
đáp ứng nhu cầu của số
lượng du khách tăng
vượt dự kiến
Tác động của du
lịch đại chúng lên
khả năng tiếp cận
các dịch vụ y tế
đối với người dân
địa phương
Tác động của các
loại thuế dịch vụ
xã hội lên mức
sống của cộng
đồng địa phương
Các vấn đề khác?
54Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
Quy hoạch bền vững trong các cơ sở và
dịch vụ du lịch
CÁC CƠ SỞ VÀ DỊCH VỤ
A. Cơ sở lưu trú
B. Các cơ sở kinh doanh ăn uống
C. Cơ sở mua sắm
D. Các dịch vụ tour và lữ hành
55
A. Những nguyên tắc chủ đạo trong quy
hoạch cơ sở lưu trú
Đảm bảo phát triển
cơ sở lưu trú phù
hợp
Hiểu được tình hình
hiện tại
Hiểu được nhu cầu cần
thiết có thể tính toán
được
56
Những vấn đề bền vững cần xem xét khi quy
hoạch cơ sở lưu trú
Các tác động về quy mô,
tầm cao và mức độ tập
trung
Tác động của vị trí
địa lý
Tác động về thiết kế
Các vấn đề khác?
Tác động của
cung vượt cầu/
cung nhỏ so với
cầu
Tác động của việc
sử dụng điện,
nước, và rác thải
Nhu cầu của du khách
so với lợi ích của
cộng đồng
57Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
B. Những nguyên tắc chủ đạo cho việc quy
hoạch các dịch vụ ăn uống
Khuyến khích phát
triển ngành thông
qua các ưu đãi và
dịch vụ hỗ trợ
Tăng cường việc
cung cấp một loạt
các cơ sở kinh
doanh ăn uống
Củng cố các tiêu
chuẩn về vệ sinh, dịch
vụ và chất lượng
Quyết định các vị trí
phù hợp
Thúc đẩy các thông
số thiết kế
58
Những vấn đề bền vững cần xem xét khi
quy hoạch các dịch vụ ăn uống
Các tiêu chuẩn về
chất lượng dịch vụ
và bữa ăn
Tác động của cung quá
lớn/ quá nhỏ
Tác động của
việc sử dụng
điện, nước, và
rác thải
Các tác động về
quy mô, tầm cao
và mức độ tập
trung
Tác động về thiết
kế
Các tiêu chuẩn
về vệ sinh
Các vấn đề khác?
Nguồn ảnh:
Pixabay, www.pixabay.com
59
C. Những nguyên tắc chủ đạo trong quy
hoạch các cơ sở mua sắm
Thúc đẩy các hoạt
động mùa thấp điểm
để hỗ trợ các cửa
hàng bán lẻ
Giúp cho các cơ sở
mua sắm hấp dẫn hơn
và khuyến khích sự da
dạng
Có các quy định về
bảo vệ các mặt hàng
được sản xuất chính
thức của địa phương
Thiết lập các cơ sở
bán hàng cho các
hàng hóa sản xuất
tại địa phương
Kết nối các điểm du
lịch thông qua các
“hành lang” mua
sắm
60
Những vấn đề bền vững cần xem xét khi quy
hoạch các cơ sở mua sắm
Rác thải từ các sản
phẩm và bao bì
Cung quá mức/ các tác
động mua du lịch
Suy thoái về kinh tế do giá
đất kinh doanh và thuế bán lẻ
tăng cao
Các vấn đề khác?
Vị trí và phân bố các
tác động môi trường và
xã hội
Thất thoát về kinh tế từ
các sản phẩm nhập khẩu
Nguồn ảnh:
Pixabay, www.pixabay.com
61
D. Những nguyên tắc trong quy hoạch các
dịch vụ tour và lữ hành
Đảm bảo các hướng
dẫn viên được đào
tạo và cấp chứng chỉ
hành nghề
Đảm bảo các dịch
vụ thông tin du lịch
được đặt ở vị trí
thích hợp
Đảm bảo cho các nhà
điều hành tour được
cấp giấy phép và đáp
ứng đủ các tiêu chuẩn
quy định
Tạo môi trường để
thực hiện bộ nguyên
tắc ứng xử
Hỗ trợ các hướng
dẫn viên địa phương
62
Những vấn đề bền vững cần xem xét trong
quy hoạch các dịch vụ tour và lữ hành
Các tiêu chuẩn trong
hướng dẫn du lịch và điều
hành tour
An ninh và an toàn
cho các đoàn khách
Các vấn đề khác?
Các tiêu chuẩn trong
việc cung cấp dịch vụ
vận chuyển và các tác
động lên môi trường
Tác động của hành vi
của du khách lên cộng
đồng và điểm tham
quan
Nguồn ảnh:
Pixabay, www.pixabay.com
63
Quy hoạch bền vững tại các điểm tham quan
du lịch
ĐIỂM THAM QUAN DU LỊCH
A. Điểm du lịch tự nhiên
B. Điểm du lịch văn hóa
C. Các hoạt động và sự kiện đặc biệt
64
A. Những nguyên tắc chủ đạo trong quy
hoạch các điểm du lịch tự nhiên
Thực hiện các chính
sách và hành động
để bảo tồn thiên
nhiên đồng thời làm
hài lòng du khách
Phát triển trụ sở
thông tin tài nguyên
tự nhiên
Tạo ra các cơ sở tiện
nghi để tham quan và
trải nghiệm môi
trường tự nhiên
Cung cấp thông tin
giải thích các nguồn
tài nguyên thiên
nhiên
65
Những vấn đề bền vững cần xem xét khi quy
hoạch các điểm du lịch tự nhiên
Nguồn lực hạn chế
trong việc bảo tồn
và bảo đảm an toàn
của du khách
Các vấn đề khác?
Tác động của các
hoạt động cũng như
việc phát triển hạ
tầng cơ sở lên hệ
sinh thái
Hiểu biết hạn chế về
đa dạng sinh thái và
phong cảnh
66Nguồn ảnh:
Pixabay, www.pixabay.com
B. Những nguyên tắc chủ đạo trong quy
hoạch các điểm du lịch văn hóa
Hiểu biết về các
nguồn tài nguyên
văn hóa
Kiểm soát các tác
động của du khách
Cung cấp và giải thích
các thông tin về văn
hóa
Giữ gìn bản sắc
67
Những vấn đề bền vững cần xem xét trong
quy hoạch các điểm du lịch văn hóa
Sự xói mòn các truyền
thống và các hành vi
phản xã hội
Nguồn lực hạn chế trong việc hiểu
được ý nghĩa của văn hóa địa
phương
Các vấn đề khác?
Nguồn lực hạn chế trong việc
bảo vệ các điểm di sản văn hóa
Xung đột
văn hóa
Thương mại hóa văn hóa và
đánh mất bản sắc
68Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
C. Những nguyên tắc căn bản trong quy
hoạch các hoạt động và sự kiện du lịch
Cung cấp thông tin/
giải thích
Nắm được các sự
kiện sẵn có
Phát triển và đẩy mạnh
lịch hoạt động và lịch
sự kiện
Cung cấp hạ tầng cơ
sở và các dịch vụ
69
Những vấn đề bền vững cần xem xét trong
quy hoạch các hoạt động và sự kiện du lịch
An toàn và an
ninh cho tất cả
mọi người
Tiếng ồn, giao thông,
rác thải và ô nhiễm
Khả năng của cơ sở hạ
tầng và các cơ sở vật
chất
Các vấn đề khác?
Các hành vi không
mong muốn hoặc
phản xã hội
Nguồn ảnh:
Pixabay, www.pixabay.com
70
Tạo ra sự bền vững trong thực hiện
quy hoạch du lịch
QUY ĐỊNH TRONG THỰC HIỆN
A. Tài chính
B. Tiếp thị và quảng bá
C. Phát triển nguồn nhân lực
71
A. Những nguyên tắc chủ đạo trong quản lý
tài chính các quy hoạch du lịch
Theo đuổi đến cùng
các cơ hội hỗ trợ từ
nước ngoài
Đưa ra một loạt các
ưu đãi
Tạo điều kiện cho các
đầu tư tư nhân nước
ngoài
Hỗ trợ các nguồn
đầu tư trong nước
72
Những vấn đề bền vững cần xem xét trong
quản lý tài chính các dự án du lịch
Nhu cầu nhà đầu tư
so với nhu cầu của
địa phương
Hỗ trợ nước ngoài và việc
Kiểm soát sự phát triển tại
địa phương
Thất thoát trong
kinh tế du lịch
Cân nhắc các tác động về xã
hội và môi trường trong các
quyết định kinh tế
Các vấn đề khác?
73Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
B. Những nguyên tắc chủ đạo trong
quy hoạch tiếp thị du lịch
Hiểu rõ tình hình thị
trường hiện nay
Quy hoạch mang
tính chiến lược và
chiến thuật
Thiết kế các chương
trình xúc tiến du lịch
cho các thị trường mục
tiêu
74
Những vấn đề bền vững cần xem xét trong
quy hoạch tiếp thị du lịch
Các thị trường mục tiêu
phù hợp với mong muốn
của cộng đồng địa
phương
Yếu tố mùa vụ của
lượt khách đến và các
tác động kinh tế-xã hội
Các yếu tố khác?
Quảng bá du lịch phải
tạo ra kỳ vọng thực tế,
và phù hợp với nền văn
hóa địa phương
Các mục tiêu phải
qua xem xét khả
năng chi tiêu và khả
năng cung cấp của
địa phương
75Nguồn ảnh:
Pixabay, www.pixabay.com
C. Những nguyên tắc chủ đạo trong
quy hoạch nhân sự cho du lịch
Đáp ứng nhu cầu
các doanh nghiệp
nhỏ, những người tự
làm chủ, và nhà
nước
Hiểu được tình hình
hiện tại
Chiến lược trong dự
đoán được các yêu cầu
về lực lượng lao động
có kỹ năng trong
tương lai
Các chính sách
trong sử dụng lao
động du lịch và đào
tạo, giáo dục trong
du lịch
76
Những vấn đề bền vững cần xem xét trong
quy hoạch nguồn nhân lực du lịch
Điều kiện làm việc
trong ngành du lịch
Giáo dục và đào
tạo phù hợp và
có thể tiếp cận
Khả năng sẵn có của
các kỹ năng du lịch
đạt yêu cầu
Khả năng tiếp cận
việc làm đối với lao
động địa phương
Các vấn đề khác?
Nguồn ảnh:
Pixabay, www.pixabay.com
77
Sự cần thiết để đảm bảo quy hoạch du lịch là
có sự tham gia
• Nhận biết các mối lo ngại và các mục
tiêu
• Mời các bên liên quan tham gia dựa
vào các mối quan tâm, kỹ năng và
chuyên môn của họ
• Hiểu và truyền đạt được tất cả các giá
trị của du lịch
• Mở mang những hiểu biết chung và
tầm nhìn cho du lịch
• Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của
tất cả mọi người
• Thực hiện cơ cấu quản trị tốt
Các tổ chức, công ty
Các phòng ban nhà
nước và các hiệp hội
Khách du lịch
Cộng đồng
Nhà đầu tư/ người
xây dựng-phát triển
Chủ sở hữu đất
Các hội trong
ngành
Các tổ chức liên
quan đến du lịch
Các tổ chức môi
trường và phát triển
cộng đồng
78
Bài tập nhóm:
Xác định và phát triển chuỗi các quyết định đối
với khoản đầu tư tư nhân nước ngoài vào du
lịch Việt Nam. Kiểm tra xem có điểm nào chưa
hiệu suất trong quá trình và các điểm có thể cải
thiện để tạo ra hiệu suất lớn hơn. Xác định xem
mối quan tâm về tính bền vững có thể được kết
hợp vào quá trình đó như thế nào và ở đâu?
79
CHÍNH SÁCH VÀ QUY HOẠCH DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI
VỚI CÁC CƠ QUAN QuẢN LÝ DU LỊCH
CHỦ ĐỀ 4. SỬ DỤNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
TRONG QUY HOẠCH DU LỊCH BỀN VỮNG
80Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
Đánh giá tác động du lịch là yêu cầu quan
trọng trong việc đảm bảo phát triển du lịch
bền vững
Đánh giá tác
động trong
du lịch cung
cấp cho
những
người ra
quyết định:
Hiểu biết về các tác
động của các kế
hoạch đề xuất phát
triển du lịch
Bằng chứng hỗ trợ tại
sao các dự án đặc biệt
lại được thông qua
Các lựa chọn phát
triển thay thế tiềm
năng, với các loại tác
động khác
Cơ chế duy trì sự phối
hợp giữa các bên liên
quan
Đề nghị nhằm tránh
hoặc giảm các hư
hại và các tác động
khác
Cơ chế gia tăng sự
tham gia của cộng
đồng vào quá trình ra
quyết định
81
Đánh giá tác động phát triển du lịch phải
bao gồm ba vấn đề trọng yếu
CÁC LĨNH VỰC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
MÔI TRƯỜNG
ĐỀ XUẤT
PHÁT TRIỂN
DU LỊCH
XÃ HỘI
KINH TẾ
82
Đánh giá tác động kinh tế của phát triển
du lịch
Mục tiêu:
Xác định lợi ích và chi phí của nền
kinh tế phát triển trong một cộng đồng
do có các hoạt động hay phát triển
trong du lịch đem lại về việc làm, thu
nhập và của cải
Nguồn dữ liệu:
Quan sát trực tiếp, khảo sát mua bán
và chi tiêu của khách du lịch, ước tính
chi tiêu dựa vào các hóa đơn kinh
doanh hoặc khảo sát mẫu đối với
khách du lịch bị động (tourists) và
khách du lịch chủ động (travellers)
Đánh giá:
• Định giá các lợi ích kinh tế liên quan
tới hoạt động lữ hành, chi tiêu, việc
làm, thu nhập từ kinh doanh, lợi
nhuận, và doanh thu thuế
• Định giá các chi phí kinh tế dựa vào
việc đo lường tình hình hiện tại và
các chi phí bổ sung có thể xảy ra do
phát triển du lịch theo quy hoạch,
hoặc thay vào đó, là các chi phí của
việc không tạo ra thay đổi nào.
83
Đánh giá tác động kinh tế du lịch –
các tiêu chí
VÍ DỤ VỀ CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KINH TẾ
Thu nhập từ trao đổi ngoại tệ
Thay đổi mức độ thu nhập
Thay đổi cơ hội việc làm
Thay đổi về đầu tư và tăng cường đầu tư theo cấp số nhân
Sự kích thích phát triển của các ngành công nghiệp khác
Thay đổi trong cán cân thanh toán
Mở rộng các loại thuế
Thay đổi về giá trị tài sản
Hỗ trợ các hoạt động bảo tồn
Sự kích thích của các doanh nhân địa phương
84
Đánh giá các tác động môi trường của việc
phát triển du lịch
Mục tiêu:
Đánh giá tác động tiềm năng lên môi
trường và các hệ sinh thái do phát triển
và các hoạt động du lịch, trong đó đề
cập cụ thể tới bản chất phạm vi và các
hậu quả có thể xảy ra về xáo trộn trong
môi trường
Nguồn dữ liệu:
Các bản khảo sát môi trường sẵn có,
các số liệu thống kê, báo cáo, kế hoạch
và chiến lược, quan sát, ghi chép các
cuộc họp các bên liên quan, họp nhóm
tập trung, phỏng vấn
Đánh giá:
• Phân tích các tác động dự đoán lên
môi trường do thực hiện dự án theo
kế hoạch
• Phân tích mức độ tác động và biến
đổi
• Xác định ý nghĩa của những biến đổi
và tác động
• Xác định các cách giảm nhẹ, cải
thiện hoặc kiểm soát các tác động
85
Các tiêu chí đánh giá tác động môi trường của
du lịch
VÍ DỤ VỀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Hệ thực vật
Không khí
Hư hại về vật chất
Thải khí CO từ xe cộ, thuyền, vv.
Sự biến mất các loài dễ bị tổn thương
Hệ động vật
Xáo trộn cân bằng sinh thái
Xáo trộn môi trường sống
Xáo trộn việc tái sinh và tốc độ tăng trưởng
Hành vi sống
Giảm độ che phủ của rừng và đa dạng loài
Giết hại/ loại bỏ động vật
Nước
Sự gián đoạn của mối quan hệ vật ăn thịt – con mồi
Giảm chất lượng nước
Ô nhiễm đời sống của cá và san hô
Phú dưỡng làm cỏ dại phát triển
86
Đánh giá các tác động xã hội của việc
phát triển du lịch
Mục tiêu:
Nghiên cứu tác động lên hệ thống xã
hội, văn hóa và chính có thể do tác
động của du lịch
Nguồn dữ liệu:
Các số liệu, báo cáo, quy hoạch và
chiến lược của thành phố/ tỉnh/ huyện,
các khảo sát địa phương đã thực hiện,
tài liệu sẵn có, quan sát, ghi chép từ
các cuộc họp cộng đồng, kết quả hội
thảo, họp nhóm tập trung, đường dây
nóng, phỏng vấn
Đánh giá:
• Thực hiện hồ sơ cơ sở để hiểu được các tác
động hiện nay của hoạt động đang được
khảo sát và xác định các nhóm và cộng
đồng có liên quan tới hoạt động đó.
• Đánh giá các tác động trực tiếp của thay đổi
có thể thấy được của các cá nhân, nhóm,
công ty; mức độ và bản chất những tác
động tiềm tàng của các hoạt động, và phạm
vi các tác động tiềm ẩn của các biến đổi
theo dự đoán.
• Đánh giá các tác động gián tiếp của các
thay đổi ở mức độ rộng hơn do tác động
nhận biết được bởi các cá nhân, nhóm hay
tổ chức liên nquan trực tiếp đế nbiến đổi đó
bằng cách lập hồ sơ vùng, khảo sát và/hoặc
lập sơ đồ
87
Các tiêu chí đánh giá tác động xã hội của
du lịch
VÍ DỤ VỀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI
Thay đổi về độc lập kinh tế của các nhóm dân số
Sự buộc phải di dời của các cộng đồng địa phương
Thay đổi tiếp cận tới các vùng kinh tế truyền thống
Thay đổi từ cơ cấu việc làm truyền thống
Thay đổi hình thức giá trị đất đai
Thay đổi về mức sống
Gia tăng các hoạt động không mong muốn
Tiếp nhận các giá trị, lý tưởng, hành vi của người nước ngoài
Thay đổi quan niệm giá trị đối với nghệ thuật, âm nhạc, các nghi lễ truyền thống
Thay đổi về thái độ đối với khách du lịch
88
Bài tập nhóm:
Khảo sát và xác định các địa điểm đặc biệt nơi có
các đặc điểm môi trường khác thường cần phải
được bảo vệ khỏi du lịch đại chúng, từ đó quyết
định xem vùng nào có thể được phát triển cho du
lịch đại chúng, vùng nào cho du lịch sinh thái trong
vòng 10-15 năm nữa. Danh sách các điểm đến bền
vững có thể trở thành “Danh sách đăng ký các
Điểm đến Đặc biệt cần Bảo vệ”.
89
CHÍNH SÁCH VÀ QUY HOẠCH DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI
VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ DU LỊCH
CHỦ ĐỀ 5. XÁC ĐỊNH CÁC KHU VỰC CHÍNH
SÁCH TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI CHO
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
90Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
12 khu vực chính sách của UNWTO
cho du lịch bền vững
KINH TẾ BỀN VỮNG
1. Kinh tế phát
triển
2. Địa phương
phồn thịnh
3. Chất lượng
tuyển dụng
MÔI TRƯỜNG BỀN
VỮNG
XÃ HỘI BỀN VỮNG
4. Toàn vẹn về
cơ sở vật chất
8. Công bằng xã
hội
5. Đa dạng sinh
học
6. Hiệu suất
việc sử dụng
các tài nguyên
7. Môi trường
trong sạch
9. Hài lòng của
du khách
10. Kiểm soát
của địa phương
11. Phúc lợi cộng
đồng
12. Văn hóa
phong phú
91Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
Đáp ứng Khu vực chính sách 1:
Phát triển kinh tế
Hiểu được thị trường
Làm du khách hài lòng
PHÁT TRIỂN
KINH TẾ
Giữ được các điều kiện thương mại tốt
Duy trì và phát huy các điểm đến hấp dẫn
Hỗ trợ doanh nghiệp
HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH
92
Đáp ứng Khu vực chính sách 2:
Địa phương phồn thịnh
Giảm thất thoát
ĐỊA PHƯƠNG
PHỒN THỊNH
Củng cố mối liên hệ giữa các doanh nghiệp
Tăng chi tiêu của du khách
HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH
93
Đáp ứng Khu vực Chính sách 3:
Chất lượng tuyển dụng
Tăng các cơ hội việc làm
CHẤT
LƯỢNG
TUYỂN
DỤNG
Đảm bảo và thực thi các quy định về lao động
Cung cấp đào tạo kỹ năng và phát triển nghề nghiệp
Đảm bảo phúc lợi cho người lao động bị mất việc
HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH
94
Đáp ứng Khu vực Chính sách 4:
Toàn vẹn cơ sở vật chất
Phát triển du lịch phù hợp với môi trường
TOÀN VẸN CƠ
SỞ VẬT CHẤT
Giảm thiểu tác động vật chất của các hoạt động du lịch
Duy trì các thắng cảnh chất lượng cao ở nông thôn
và thành thị
HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH
95
Đáp ứng Khu vực Chính sách 5:
Đa dạng sinh học
Làm việc với các khu bảo tồn
Thúc đẩy du lịch sinh thái
Lấy du lịch làm cớ để khuyến khích quản lý đất bền vững
ĐA DẠNG
SINH HỌC
Làm việc với các công viên và khu bảo tồn tư nhân
Giảm thiểu hư hại tới di sản tự nhiên do du lịch
Nâng cao nhận thức của du khách về đa dạng sinh học
Tăng sự hỗ trợ đối với công tác bảo tồn
HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH
96
Đáp ứng Khu vực Chính sách 6: Hiệu suất sử
dụng các nguồn tài nguyên
HIỆU SUẤT
SỬ DỤNG
CÁC
NGUỒN TÀI
NGUYÊN
Tính toán nguồn cung về tài nguyên cho quy hoạch du lịch
Giảm thiểu sử dụng nước trong ngành du lịch
Sử dụng đất và vật liệu thô có hiệu quả trong phát triển
Khuyến khích tâm lý giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế
HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH
97
Đáp ứng Khu vực Chính sách 7: Môi trường
trong sạch
Khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông bền vững hơn
MÔI
TRƯỜNG
TRONG
SẠCH
Giảm việc sử dụng các chất hóa học gây hủy hoại môi trường
Tránh xả nước thải ra sông, hồ, biển
Giảm thiểu rác thải và xử lý cẩn thận
Tạo ảnh hưởng đến việc phát triển các cơ sở du lịch mới
HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH
98
Đáp ứng Khu vực Chính sách 8:
Công bằng xã hội
CÔNG
BẰNG
XÃ HỘI
Khai thác cơ hội tạo nguồn thu nhập cho những người
có hoàn cảnh khó khăn
Sử dụng thu nhập từ du lịch để hỗ trợ các chương trình xã hội
HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH
99
Đáp ứng Khu vực Chính sách 9:
Chăm sóc du khách
Đáp ứng trải nghiệm an toàn và hài lòng
cho tất cả du khách
CHĂM SÓC
DU KHÁCH
Cung cấp cơ hội nghỉ dưỡng cho đối tượng thiệt thòi
Duy trì chăm sóc khách hàng cho du khách
Giám sát và xử lý các vấn đề để làm du khách hài lòng
HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH
100
Đáp ứng Khu vực Chính sách 10:
Kiểm soát địa phương
Đảm bảo cộng đồng địa phương được tham gia và
được trao quyền
KiỂM
SOÁT
ĐỊA
PHƯƠNG
Cải thiện điều kiện để qúa trình ra quyết định ở
cấp địa phương đạt hiệu quả
Trao quyền cho các cộng đồng truyền thống và cộng đồng bản địa
HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH
101
Đáp ứng Khu vực Chính sách 11:
Sự phong phú về văn hóa
Sự phong phú
về văn hóa
Đảm bảo quản lý và bảo tồn hiệu quả các điểm di
sản
Làm việc với cộng đồng trong việc thể hiện và thúc
đẩy khéo léo các truyền thống và văn hóa
HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH
102
Đáp ứng Khu vực Chính sách 12:
Chất lượng cuộc sống cộng đồng tốt đẹp
Thúc đẩy sử dụng phương tiện giao thông bền vững hơn
Giảm việc sử dụng các chất hóa học gây hủy hoại môi trường
CHẤT
LƯỢNG
CUỘC
SỐNG
CỘNG
ĐỒNG
TỐT ĐẸP
Tránh xả nước thải ra sông, hồ, biển
Giảm thiểu rác thải và xử lý cẩn thận
Tạo ảnh hưởng đến việc phát triển các cơ sở du lịch mới
HOẠT ĐỘNG ĐÁP ỨNG CHÍNH SÁCH
103
Dự thảo Khung Chính sách Du lịch
có trách nhiệm Việt Nam
NĂNG ĐỘNG & HiỆU SUẤT
CẠNH TRANH VÀ BỀN VỮNG
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI
TRI THỨC VÀ HIỂU BiẾT
NGUỒN VỐN NHÂN LỰC
TÀI NGUYÊN VĂN HÓA VÀ TÀI NGUYÊN TỰ NHIÊN
104
1. Một ngành du lịch hiệu quả và năng động
Khu vực
hành động
1.1 Chính sách
và quy hoạch
Vấn đề chính
•
•
•
•
•
•
•
1.3 Môi
•
trường kinh
•
doanh có sự hỗ
•
trợ
1.2 Hoạt động
ngành hiệu
quả
1.4 Phối hợp
giữa các bên
liên quan
•
•
Sự công nhận Du lịch CTN trong các chính sách phát triển
Những khoảng trống và điểm chồng chéo trong chính sách
Các chính sách không rõ ràng và gây nhiều cản trở
Thiếu dữ liệu chất lượng cho quy hoạch, lập chính sách và quy
hoạch đầu tư
Phối hợp giữa các bộ
Thực hiện quy hoạch và các quy định
Cấp visa cho du khách
Hạn chế về tài chính và quy định
Ngành du lịch không được thừa nhận đầy đủ
Các chính sách đầu tư cho du lịch không hỗ trợ phát triển bền
vững
Các vấn đề về thuế
Hỗ trợ các bên liên quan tham gia vào quy hoạch du lịch
105
2. Cạnh tranh song song với bền vững
Lĩnh vực
hoạt động
Các vấn đề trọng yếu
2.1 Thúc đẩy các
điển hình kinh
doanh tốt
•
•
Cạnh tranh tiêu cực dẫn tới chất lượng dịch vụ thấp hơn
Đối xử không công bằng giữa các doanh nghiệp đối với du
khách
2.2 Khuyến
khích phát triển
sản phẩm
•
2.3 Tiếp thị và
quảng bá chiến
lược
•
•
•
•
Thiếu sự đa dạng và khác biệt trong các sản phẩm và dịch
vụ
Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ
Nhiều sản phẩm địa phương hơn nhằm tạo thêm sự khác biệt
và lợi ích cho địa phương
Các thương hiệu Việt Nam được hỗ trợ và nâng tầm cao hơn
Các thị trường tạo ra nhiều tác động kinh tế hơn
Việt Nam hiện nay được coi là ‘điểm đến một lần’
Thiếu vốn hỗ trợ cho việc tiếp thị hiệu quả
2.4 Khuyến
khích các trải
nghiệm tích cực
của du khách
•
•
Đối xử công bằng với các du khách tại các điểm đến
Đảm bảo an toàn cho du khách tại điểm đến
•
•
106
3. Phát triển kinh tế-xã hội trên diện rộng
Lĩnh vực
hoạt động
Các vấn đề trọng yếu
3.1 Toàn • Các lợi ích gắn liền với du lịch không đạt đến mức
thể xã hội
nhiều nhất có thể
• Thiếu quá trình quy hoạch có sự tham gia của dân địa
phương
• Thiếu các cơ hội cho người có hoàn cảnh khó khăn
3.2 Giảm
nghèo
• Thiếu hỗ trợ cho phát triển các doanh nghiệp nhỏ
• Quy hoạch và chính sách không gắn liền với việc
giảm nghèo
• Hỗ trợ phát triển du lịch tại nơi dân nghèo sinh sống
• Rào cản cho doanh nghiệp trong việc thuê người có
hoàn cảnh có khăn
• Rào cản đối với người có hoàn cảnh khó khăn trong
việc tham gia vào làm du lịch
107
4. Mở rộng tri thức và hiểu biết
Lĩnh vực
hoạt động
4.1 Khu vực
nhà nước
(quốc gia/
tỉnh/ địa
phương)
Các vấn đề trọng yếu
• Thiếu cam kết chặt chẽ của Chính phủ cho ngành du lịch
• Không nhận biết được các loại hình du lịch lợi nhuận cao và ít tác
động
• Thiếu nhận biết về tầm quan trọng của du lịch bền vững
• Sự tham gia của các bên liên quan để đạt được chức năng hoạt
động hiệu quả của ngành
4.2 Khối kinh
doanh (quản
lý/ nhân viên)
4.3 Du khách
và chủ nhà
• Thiếu hiểu biết về cách tiếp cận du lịch có trách nhiệm trong quy
hoạch
• Thiếu nhận thức về các hoạt động/ thực hành kinh doanh có trách
nhiệm
• Chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc coi trọng chất hơn
lượng
• Năng lực kém trong việc quản lý tương tác giữa du khách và cộng
động địa phương
• Du khách có biểu hiện không phù hợp tại các điểm du lịch
• Thiếu thông tin về cộng đồng và các phong tục địa phương
• Cải thiện việc chăm sóc du khách tại cấp cộng đồng
• Các cộng đồng chủ nhà không phải lúc nào cũng vui vẻ làm du lịch
4.4 Người dân
nói chung
• Nhận thức kém về tầm quan trọng của du lịch
108
5. Đầu tư vào nguồn vốn con người
Lĩnh vực hoạt
động
Các vấn đề chính
5.1 Quản lý hành
chính (khu vực
công, tất cả các
cấp)
• Nhân viên chính phủ/ tỉnh/ địa phương khi tham gia Du lịch
có trách nhiệm thì có ít kinh nghiệm hay không được đào tạo
chuyên về du lịch
5.2 Khối kinh
doanh (quản lý và
nhân viên)
• Nhiều quản lý kinh doanh trong du lịch thiếu các kỹ năng cần
thiết cả trong việc kinh doanh hoạt động hiệu quả lẫn đóng góp
hiệu quả vào du lịch CTN
• Nhân viên nhiều doanh nghiệp du lịch có ít hiểu biết về du
lịch bền vững hay du lịch CTN
5.3 Người dân địa
phương
5.4 Việc làm và
công việc tốt
• Thiếu các kỹ năng đối với người dân sống gần hay sống tại các
điểm du lịch, nên họ khó tham gia và khó có thể đóng góp cho
ngành du lịch
• Điều kiện làm việc trong nhiều trường hợp chưa đạt các tiêu
chuẩn phù hợp
• Bảo hiểm lao động và bảo hiểm y tế không đầy đủ
109
6. Bảo tồn và cải thiện các nguồn tài nguyên
Lĩnh vực hoạt
động
6.1 Các vấn đề
liên ngành
Các vấn đề chính
• Quá đông đúc tại các điểm du lịch
• Phá hủy các tài nguyên do du khách hoặc các doanh nghiệp làm
du lịch
• Thương mại hóa dẫn tới việc xuống cấp các tài nguyên
• Các tác động tiêu cực từ các ngành kinh tế khác
• Phối hợp lỏng lẻo giữa các bên tại địa phương tại các điểm du
lịch
• Hỗ trợ không đáng kể về việc bảo tồn các nguồn tài nguyên văn
hóa và môi trường trong các chính sách và quy hoạch du lịch
6.2 Tài nguyên
thiên nhiên
• Các doanh nghiệp hoạt động theo cách không bền vững đối với
môi trường
6.3 Tài nguyên
văn hóa
• Nhận thức chưa tốt về các chính sách, chiến lược liên quan tới
biến đổi khí hậu và các tác động lên, và từ, ngành du lịch
• Xung đột về lợi ích giữa các cơ quan có trách nhiệm bảo tồn di
sản và các cơ quan có nhiệm vụ quảng bá/ phát triển du lịch
110
Bài tập nhóm:
Xem xét dự thảo Khung Chính sách Du lịch
Có trách nhiệm Việt Nam và phát triển một kế
hoạch hành động để giúp đưa khung chính
sách này trở thành luật, phổ biến và được
ngành chấp nhận.
111
Sử dụng các công cụ hỗ trợ các chính sách
du lịch có trách nhiệm
• Các chính phủ có thể sử dụng
các công cụ để gây ảnh hưởng
đến tính bền vững của du lịch
• Để có hiệu quả tốt nhất, tất cả
các công cụ cần được sử dụng
theo cách hỗ trợ và củng cố
lẫn nhau
Các công cụ có chức năng
khác nhau:
• Nhằm đo mức độ phát triển
du lịch và các tác động
• Nhằm kiểm soát các mặt của
phát triển và hoạt động
• Nhằm gây ảnh hưởng lên
hành vi và các tác động
• Nhằm khuyến khích việc gắn
liền các hướng phát triển bền
vững vào các hoạt động
• Nhằm gây ảnh hưởng tới các
doanh nghiệp và du khách
giúp cho các hoạt động trở
nên bền vững
112
Sử dụng các chỉ số và kiểm soát nhằm hỗ trợ
các chính sách du lịch có trách nhiệm
• Đặt ra các mục tiêu du lịch bền
vững
• Thiết lập một phép đo tiêu chuẩn
• Lập các mục tiêu cho các chính
sách và lên kế hoạch hành động
nhằm đạt được mục tiêu
• Kết hợp việc đánh giá và kiểm tra
các hành động đã thực hiện
• Tạo điều kiện cho việc cải thiện
liên tục
113Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
Sử dụng giới hạn thay đổi để hỗ trợ các chính
sách du lịch có trách nhiệm
• Thiết lập các giới hạn thay đổi có thể chấp
nhận được về kinh tế, môi trường, xã hội
• Giúp quản lý mức độ của các tác động không
mong muốn
114Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
Sử dụng luật du lịch quốc gia nhằm hỗ trợ các
chính sách du lịch có trách nhiệm
• Đặt ra các trách nhiệm
của nhà nước và các cơ
quan đối với du lịch
• Các nguyên tắc du lịch
bền vững phải được kết
hợp vào phần lời nói đầu
và trong cách diễn đạt của
các điều khoản nhằm tạo
ra sự hài hòa
115Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
Sử dụng các quy định nhằm hỗ trợ chính sách
du lịch có trách nhiệm
• Giúp đảm bảo sự tuân thủ
• Có thể bao gồm:
– Tương tác với môi trường địa
phương và cộng đồng địa
phương
– Hoạt động được phép và các loại
hình hoạt động
– Khả năng tiếp cận các nơi và/
hoặc tần suất sử dụng
– Yêu cầu trình độ
– Tiêu chuẩn xây dựng và tiêu
chuẩn kiến trúc
116Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
Sử dụng quy hoạch sử dụng đất và kiểm soát sự
phát triển nhằm hỗ trợ các chính sách du lịch có
trách nhiệm
• Tác động lên loại hình và vị trí
phát triển du lịch và các hoạt
động du lịch
• Đặt thứ tự ưu tiên các khu vực
và các điểm cho việc bảo tồn
đối với các hoạt động du lịch
• Có thể đảm bảo sử dụng đất
bền vững
117Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
Sử dụng đánh giá tác động du lịch nhằm hỗ
trợ chính sách du lịch có trách nhiệm
• Yêu cầu những nhà đầu tư
phải đánh giá các tác động
tiềm tàng trong các bản đề
xuất phát triển
• Đảm bảo tính bền vững
bằng cách xác định lợi ích
cũng như tác hại (phí tổn)
về mặt kinh tế, xã hội và
môi trường
118
Picture source:
Pixabay, www.pixabay.com
Sử dụng thuế và phí nhằm hỗ trợ chính sách
du lịch có trách nhiệm
• Thuế doanh nghiệp và thuế du
lịch có thể giúp gây ảnh hưởng
tới các doanh nghiệp và hành
vi của khách du lịch
• Các chi phí sẽ giúp kiểm soát
được số lượng khách du lịch
• Doanh thu có được có thể được
sử dụng cho việc quản lý, bảo
tồn, hoặc hỗ trợ các dự án phát
triển của cộng đồng địa
phương, vv.
119Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
Sử dụng các thỏa thuận và ưu đãi tài chính nhằm
hỗ trợ chính sách du lịch có trách nhiệm
• Ảnh hưởng lên hành vi của các
doanh nghiệp bằng cách thưởng
các ưu đãi tài chính khi các
doanh nghiệp này hoạt động theo
các cách nhất định
• Có thể yêu cầu các doanh nghiệp
hoạt động theo các cách cụ thể có
sự cân nhắc về môi trường, xã
hội và kinh tế
• Có thể được sử dụng để giúp các
loại hình hoạt động du lịch bền
vững nhất định và hướng các
nguồn đầu tư chính phủ vào các
doanh nghiệp du lịch bền vững
120Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
Sử dụng các cơ chế tình nguyện nhằm hỗ trợ
chính sách du lịch có trách nhiệm
• Các nguyên tắc ứng xử không ràng
buộc về mặt pháp lý và các hướng
dẫn cho du khách và doanh nghiệp
• Giúp thiết lập các mong muốn hay
yêu cầu về hành vi
• Các chương trình trao chứng nhận
có thể thúc đẩy việc cải thiện các
tiêu chuẩn về chất lượng
121
Picture source:
Pixabay, www.pixabay.com
Sử dụng các công cụ hỗ trợ nhằm hỗ trợ các
chính sách du lịch có trách nhiệm
• Điều khoản về hạ tầng cơ sở và
dịch vụ - nhằm thúc đẩy phát triển
du lịch
• Bồi dưỡng năng lực - đáp ứng nhu
cầu về lao động có kỹ năng và cải
thiện việc sử dụng lao động và thu
nhập tại địa phương
• Tiếp thị và các dịch vụ thông tin hỗ trợ các công cụ kinh tế, hướng
dẫn và chứng nhận, cũng như tạo
điều kiện gia nhập thị trường,
quảng bá các hình thức du lịch hay
sản phẩm nhất định, và tạo ảnh
hưởng tới hành vi của du khách
122Nguồn ảnh :
Pixabay, www.pixabay.com
Bài tập nhóm:
Trình bày một bộ các bản tuyên bố về du lịch
có trách nhiệm trong đó bao quát tất cả các
tiểu ngành du lịch chính của Việt Nam. Phát
triển một kế hoạch hành động để thực hiện
các bản tuyên bố này.
123
Xin trân trọng cảm ơn!
Thank you!
124
124

similar documents