لینک دانلود

Report
‫بررس ی کاربردی قرارداد حمل دریایی کاال‬
‫از طریق کانتینر‬
‫استاد‪ :‬دکتر فیض ی‬
‫دانشجو‪ :‬مجتبی یوسفی‬
‫دانشگاه عالمه طباطبایی‬
‫‪1392‬‬
‫تعریف‪ :‬محفظه ای که مطابق با معیارهای سازمان بین املللی‬
‫استاندارد (‪ )ISO‬برای بارگیری و حمل کاال ساخته‬
‫شده و ضمن محافظت از کاال از قابلیت جابجایی و‬
‫بارگیری و تخلیه شدن توسط اسپیدر کانتینری‬
‫برخوردار باشد‪.‬‬
‫سازمان بین املللی استاندارد‪ :‬کانتینر باید استحکام الزم برای چندین بار استفاده در زنجیره حمل ونقل را داشته باشد‬
‫قابلیت استفاده در حمل و نقل چندوجهی را داشته باشد‬
‫فضای داخلی آن به گونه ای باشد که بتوان کاالی داخل آن را مهار نمود‬
‫بتوان آن را مهر و موم کرد‬
‫کانتینریزاسیون حمل ‪ :‬پایه و اساس حمل و نقل مرکب‪.‬‬
‫تاریخچه‪ :‬ـ ملکم مکلین سال ‪1937‬‬
‫ـ در سال ‪ 1956‬اولین کشتی کانتینربر (‪ )IDEAL X‬را با ظرفیت ‪ 58‬کانتینر راهی دریا نمود‪.‬‬
21800 kg ‫ فوت‬20 dry container
26780 kg ‫ فوت‬40
26000 kg ‫ فوت‬45
Open top container
Flat rack container
Platform container
Bulk container
ISO tank container
Reefer container
...
‫اولیه‬
‫ثانویه‬
‫نهایی پیدایش انواع مختلف کانتینر‬
:‫اهمیت کانتینر‬
‫انواع بسته بندی‬
‫واحد شمارش کانتینر‪ TEU :‬و ‪BOX‬‬
‫کانتینر به یک کاالی مستقل تبدیل شد‪.‬‬
‫انواع حمل و نقل زمینی جاده ای‬
‫ریلی‬
‫هوایی‬
‫قدیمی ترین و باصرفه ترین‬
‫دریایی‬
‫حجم کاال‬
‫سرعت‬
‫هزینه‬
‫دسترس ی‬
‫قابلیت حمل مرکب‬
‫حمل جاده ای‬
‫کم‬
‫منوسط‬
‫منوسط‬
‫بسیار زیاد‬
‫بسیار زیاد‬
‫حمل ریلی‬
‫متوسط‬
‫منوسط‬
‫کم‬
‫کم‬
‫بسیار زیاد‬
‫حمل هوایی‬
‫بسیار کم‬
‫بسیار زیاد‬
‫بسیار زیاد‬
‫بسیار کم‬
‫متوسط‬
‫حمل دریایی‬
‫بسیار زیاد‬
‫بسیار کم‬
‫بسیار کم‬
‫کم‬
‫بسیار زیاد‬
‫سرعت پایین کشتی به جهت ظرفیت باالی کشتی و هزینه بسیار اندک جبران میشود‪.‬‬
‫امروزه صرفه اقتصادی حمل زمینی (جاده ای و ریلی) و حمل دریایی صرفا به جهت استفاده از کانتینر است‪.‬‬
‫انواع کشتی‬
‫نظامی‬
‫تحقیقاتی‬
‫خدماتی‬
‫صیادی‬
‫تجاری مسافربری‬
‫نفت کش‬
‫حمل گاز مایع‬
‫فله بر‬
‫یخچالی‬
‫کانتینری‬
‫نسل اول (‪)1960S‬‬
‫نسل دوم (‪)1970S‬‬
‫نسل سوم (‪)1980S‬‬
‫نسل چهارم (‪)1990S‬‬
‫نسل پنجم (‪)2005‬‬
‫نسل ششم (‪)2006‬‬
‫‪800‬‬
‫‪IDEAL X‬‬
‫‪TEU 2500‬‬
‫‪FULL CELLULAR‬‬
‫‪TEU 4000‬‬
‫‪PANAMAX‬‬
‫‪TEU 5000‬‬
‫‪POST PANAMAX‬‬
‫‪TEU 8000‬‬
‫‪SUPER POST PANAMAX‬‬
‫‪TEU 14000‬‬
‫‪NEW POST PANAMAX‬‬
‫‪TEU‬‬
‫به زودی (‪)2014‬‬
‫شرکت کشتیرانی مرسک دانمارک (‪ )MAERSK‬با‬
‫‪ 152‬نمایندگی در دنیا و ‪ 387‬فروند کشتی ‪:‬‬
‫‪18000‬‬
‫‪TEU‬‬
‫هر چه کشتی بزرگتر باشد‪ ،‬بندر نیز باید مدرن تر و مجهزتر باشد‪.‬‬
‫رعایت اصول استاندارد ایمنی شرط موفقیت هر بندر میباشد‬
‫مزایای حمل کانتینری‬
‫برای صاحب کاال ایمنی کاال از ضربه‪ ،‬باران‪ ،‬آفتاب و ‪. . .‬‬
‫امنیت کاال و جلوگیری از سرقت (به جهت پلمپ در کانتینر)‬
‫سرعت زیاد حمل و نقل‬
‫سهولت در عملیات اسنادی‬
‫برای متصدی حمل‬
‫محفوظ ماندن کاال و رهایی از مشکالت مربوط به جبران خسارت و ‪...‬‬
‫کاهش زمان بارگیری و تخلیه در بنادر (تا سال ‪ %50 1956‬هزینه های حمل مربوط به عملیات بارگیری و تخلیه بود‪).‬‬
‫ـ کاهش هزینه شارژ اسکله‬
‫ـ کاهش تعرفه بندری بوینس آیرس‪ :‬عوارض کشتی با ظرفیت ‪ 70 TEU 200‬دالر برای هر کانتینر‬
‫‪TEU 1000‬‬
‫ـ کاهش هزینه های مربوط به نیروی انسانی‬
‫ـ داشتن زمان کافی برای رسیدن به بندر بعدی (کاهش مصرف سوخت)‬
‫کاهش هزینه مهار کاال در درون کشتی‬
‫استفاده بهینه از فضای کشتی وکاهش فضای مرده‬
‫‪ 14‬دالر برای هر کانتینر‬
‫مزایای حمل کانتینری‬
‫برای اپراتور امکان انجام عملیات بارگیری و تخلیه در هر شرایط جوی‬
‫سرعت باالی عملیات و جلوگیری از اتالف وقت نیروی انسانی (افزایش ورود و خروج کشتی)‬
‫افزایش ایمنی کاال جهت نگهداری در محوطه بندری‬
‫امکان استفاده از فضای باز به عنوان انبار‬
‫سهولت در چیدمان کاالها در محوطه بندری و استفاده از حداکثر فضا‬
‫معایب حمل کانتینری‬
‫ـ هزینه های اضافی وارد بر کانتینر خالی (بارگیری‪ ،‬حمل و ‪)...‬‬
‫ـ وزن کانتنیرها به وزن خالص کاالها افزوده میشود (وزن کانتینر‪) 4480 kg ، 3700 kg ، 2220 kg :‬‬
‫وزن بار کشتی کانتینری ‪ TEU 5000‬با کانتینر ُپر ‪ 120,100 :‬تن‬
‫وزن بار کشتی کانتینری ‪ TEU 5000‬با کانتینر خالی‪ 11,100 :‬تن‬
‫ـ افزایش مصرف سوخت (به جهت افزایش سرعت برای رعایت زمانبندی ترمینال های کانتینری)‬
‫توسعه تجارت کانتینری‬
‫رقابت در تجهیز بنادر بنادر نسل اول‪:‬‬
‫تخلیه و بارگیری (جهان سوم)‬
‫بنادر نسل دوم‪ :‬دارای مراکز صنعتی جهت ایجاد ارزش افزوده (‪1980‬ـ‪)1960‬‬
‫بنادر نسل سوم‪ :‬تفکر «کاال به دنبال شناور» جای خود را به «تفکر شناور به دنبال کاال» داده است‪.‬‬
‫کشور‬
‫بندر‬
‫رتبه در سال ‪2009‬‬
‫عملکرد (‪)TEU‬‬
‫سنگاپور‬
‫سنگاپور‬
‫‪1‬‬
‫‪25,866,400‬‬
‫چین‬
‫شانگ های‬
‫‪2‬‬
‫‪25,002,000‬‬
‫چین‬
‫هنگ کنگ‬
‫‪3‬‬
‫‪20,983,000‬‬
‫چین‬
‫شن زن‬
‫‪4‬‬
‫‪18,250,100‬‬
‫کره جنوبی‬
‫بوسان‬
‫‪5‬‬
‫‪11,954,861‬‬
‫چین‬
‫گوانگ جو‬
‫‪6‬‬
‫‪11,190,000‬‬
‫امارات‬
‫جبل علی‬
‫‪7‬‬
‫‪11,124,082‬‬
‫چین‬
‫نینگ بوجوسان‬
‫‪8‬‬
‫‪10,508,000‬‬
‫چین‬
‫کینگ دآاو‬
‫‪9‬‬
‫‪10,260,000‬‬
‫هلند‬
‫روتردام‬
‫‪10‬‬
‫‪9,743,290‬‬
‫بندر مادر‬
‫فیدر‬
‫در مسیر اصلی حمل و نقل دریایی قرار گرفته باشد‪.‬‬
‫قابلیت پهلودهی کشتی های بزرگ را داشته باشد‪.‬‬
‫تجهیزات ترمینال کانتینری مدرن و به روز داشته باشد‪.‬‬
‫ایران ندارد‬
‫ایران ندارد‬
‫ایران ندارد!‬
‫اجزاء ترمینال کانتینری اسکله‬
‫محوطه موقت پس از تخلیه از کشتی‬
‫مارشالینگ یارد‬
‫محل انبار کانتینر‬
‫کانتینر یارد‬
‫محل استریپ‪ ،‬استافینگ و انبار نگهداری کاالهای کانتینر ‪ LCL‬و ‪FCL‬‬
‫‪CFS‬‬
‫جهت بارگیری به قطار‬
‫محوطه کانتینری ریلی‬
‫تعمیرگاه و محل شستشو‬
‫کانتینرهای هر خط کشتیرانی به ترتیب تاریخ نگهداری شده تا زودتر به چرخه حمل و‬
‫محوطه کانتینر خالی‬
‫نقل بازگردند‪.‬‬
‫محوطه کانتینر یخچالی‬
‫محوطه کااللی خطرناک‬
‫خدمات مشتریان (امور اداری)‬
‫گیت ورود و خروج‬
‫انتقال کانتینر از کشتی مادر به کشتی کوچکتر فیدری‬
‫محوطه ترانشیپ‬
‫انبار کانتینری و محل ترخیص کاال در داخل کشور (انتقال گمرک به داخل)‬
‫بندر خشک (‪)ICD‬‬
‫‪....‬‬
‫تجهیزات ترمینال‬
‫گیره مخصوص حمل کانتینر از کشتی به ماشالینگ یارد‪( .‬اولین جرثقیل مخصوص کانتینر‬
‫در سال ‪ 1959‬در کالیفرنیا در عرض ‪ 3‬دقیقه یک کانتینر را تخلیه یا بارگیری نمود و زمان توقف‬
‫کشتی را از ‪ 3‬هفته به ‪ 18‬ساعت تقلیل داد‪).‬‬
‫ـ اسپیدر‪:‬‬
‫ـ گنتری کرین‪:‬‬
‫پایه عظیم حامل اسپیدر‬
‫ـ جرثقیل متحرک ساحلی‬
‫ـ ‪:RTG‬‬
‫دروازه های محوطه جهت صفافی کانتینرها‬
‫ـ ریچ استاگر‪:‬‬
‫لیفتراک مخصوص حمل کانتینر‬
‫ـ ‪:empty handler‬‬
‫جهت صفافی کانتینرها‬
‫نرم افزار کانتینری (سال ‪)1988‬‬
‫ضرورت استفاده از نرم افزار‪ :‬ـ افزایش تعداد کانتینرها در داخل کشتی (‪ 18000‬و ‪ 14000‬و ‪) ...‬‬
‫ـ لزوم مدیریت انواع مختلف کانتینر (خشک‪ ،‬یخچالی و‪ )...‬در کشتی و محوطه‬
‫ـ ضرورت ردیابی کاالهای درون یک کانتینر‬
‫ـ افزایش تعداد کانتینرهای ورودی به بنادر (‪ TEU 29,920,000‬در بندر سنگاپور)‬
‫کارکردها ـ تعیین نقشه بارچینی کشتی‪:‬‬
‫ـ عملیات ترمینال کانتینری‪:‬‬
‫ـ عملیات بارشماری محوطه‪:‬‬
‫ـ ارتباط با شرکت کشتیرانی‪:‬‬
‫ـ ارتباط با صاحبان کاال‬
‫ـ صورت حساب های مالی‬
‫کانتینر پر و خالی‪ ،‬سالم و معیوب‪ ،‬محل و زمان تخلیه‪ ،‬محموله های خطرناک و ‪...‬‬
‫تخلیه‪ ،‬بارگیری‪ ،‬صفافی‪ ،‬ورود و خروج کشتی و ‪ 50( ...‬مورد)‬
‫ثبت تخلیه و بارگیری کشتی‪ ،‬تعیین محل یارد کانتینر‪ ،‬ورود و خروج کانتینر‪ ،‬تخلیه کاالی داخل‬
‫کانتنیر تحویل کانتینر خالی و ‪...‬‬
‫جهت ایجاد هماهنگی بین کشتی و ترمینال کانتینری (تعیین مدت زمان انتظار‪ ،‬پهوگیری‪ ،‬تخلیه ‪،‬‬
‫بارگیری کاال‪ ،‬دریافت کانتینر خالی و ‪...‬‬
‫ـ صورت حساب شرکت کشتیرانی‪ :‬محاسبه هزینه شارژ‪ ،‬زمان ورود به بندر‪ ،‬میزان هزینه انبارداری‬
‫و کانتینر خالی و ‪...‬‬
‫ـ صورت حساب صاحب کاال‪ :‬محاسبه هزینه استریپ کاال از کانتنیر‪ ،‬هزینه انبارداری کانتینر‪،‬‬
‫هزینه جابجایی کانتینر و ‪...‬‬
‫مسائل حقوقی‪:‬‬
‫ـ کانتینر مسائل حل ناشده زیادی دارد و تاکنون مقررات بین املللی گسترده ای در این مورد تدوین نشده است‪.‬‬
‫ـ روال تجاری‪ :‬صادرکننده پس از توافق با واسطه حمل و یا یک خط کشتیرانی کانتینری کاالی خود را به ‪ CFS‬برده و‬
‫در آنجا بارگیری میکند‪ .‬در این موقعیت قرارداد اجاره کانتینر منعقد میشود‪.‬‬
‫اگر کانتینر ‪ FCL‬باشد فروشنده میتواند کشتی را به محل انبار خود ببرد (ورورد موقت کانتینر به داخل‬
‫کشور)‬
‫اگر محل تحویل کاال در محل تجاری خریدار خارجی باشد قرارداد مبدأ تا مقصد (‪)door to door‬‬
‫در بندر باشد کانتینر در ‪ CFS‬تخلیه میشود‪.‬‬
‫کانتینر باید توسط ارسال کننده یا متصدی حمل یا خط کانتینری مهر و موم شود‪.‬‬
‫اگر کانتینر ‪ LCL‬باشد ‪...‬‬
‫اگر کانتینر ‪ LCL‬باشد کاال مستقیما به ‪ CFS‬رفته و در آنجا یک گروه (‪ )gropage‬میشوند‪.‬‬
‫بارنامه داخلی صادر میشود‬
‫اشمیتوف‪ :‬اصال بارنامه نیست و مقررات قانون بارنامه ها ‪ 1855‬به آن اعمال نمیشود‪( .‬چون قابل انتقال نیست)‬
‫پس از رسیدن به مقصد ‪ degrope‬میشود و در انبار ‪ CFS‬به مشتری تحویل میشود (مشتری نمیتواند‬
‫رسید آن را به دیگری انتقال دهد)‬
‫‪ FCL‬ـ ‪ :FCL‬فروشنده همه محتویات کانتینر را یکجا ارسال کرده‬
‫خریدارحق دارد کل کانتینر را باز کند‪.‬‬
‫‪ FCL‬ـ ‪ :LCL‬فروشنده همه محتویات را یکجا ارسال کرده‬
‫کانتینر فقط در ‪ CFS‬استریپ میشود و هر خریدار کاالی خود را دریافت میکند‪.‬‬
‫بارنامه کانتینری صادر میکند‬
‫دریافت کننده کاال رسید صادر میکند خط کشتیرانی‬
‫واسطه حمل و نقل سند حمل و نقل مرکب فیاتا‬
‫سند حمل و نقل مرکب‬
‫بارنامه داخلی‬
‫‪ . . . .‬و یا هر چیز دیگری !!‬
‫در حمل و نقل کانتینری «نقطه تعیین کننده» برای تحویل کاال و انتقال مسئولیت خطر احتمالی با آنچه در قراردادهای‬
‫سنتی قراردادهای صادراتی (‪ FAS‬ـ ‪ FOB‬ـ ‪ CIF‬ـ ‪ )C&F‬وجود دارد متفاوت است‪.‬‬
‫در اشکال سنتی نقطه تعیین کننده بندر ارسال کاالست‬
‫بندر مقصد کاالست (اگر در قرارداد ورود کاال به مقصد شرط تحویل در نظر گرفته شده باشد‪).‬‬
‫در حمل کانتینری نقطه تعیین کننده محلی است که در آن متصدی حمل یا نماینده او مسئولیت کاال را بر عهده میگیرد‬
‫که حتی ممکن است این محل ایستگاه کانتینری در داخل کشور باشد (بندر خشک)‬
‫اینکوترمز ‪ :1980‬اگر طرفین بر حمل و نقل کانتینر توافق کنند باید شروط تجارت کانتینری را رعایت کنند نه‬
‫شروط تجارت سنتی را‪.‬‬
‫تحویل کاال در محل مقرر به متصدی حمل‬
‫هزینه کرایه و بیمه پرداخت شود‬
‫هزینه و کرایه پرداخت شود‬
‫مسئولیت عامل کانتینر‪ :‬اگر کاال انتقال یافته در کانتینر یا در طول محل گم شود یا خسارت ببیند یا تأخریی پیش آید با توجه به‬
‫شرایط باید عامل کانتینر مسئول شناخته شود‪.‬‬
‫‪ Unimodal‬در محل و نقل دریایی‪ :‬قواعد الهه ـ ویزبی‪ :‬مسئول نیست مگر خالف آن اثبات شود‪.‬‬
‫کنوانسیون ورشو‪ :‬مسئول است مگر خالف آن را اثبات کند‬
‫محل و نقل هوایی‪:‬‬
‫‪ CMR‬و ‪ :CIM‬متصدی مطلقا مسئول است‪.‬‬
‫محل و نقل زمینی‪:‬‬
‫‪ Multimodal‬میتوان از طریق قرارداد‪ ،‬یکی از موارد فوق را حاکم منود‪.‬‬
‫!؟! هیچ کنوانسیونی در این مورد وجود ندرد‪ .‬خصوصا اگر تعینی اینکه گم شدن یا خسارت به‬
‫کاال در طی کدام مرحله از محل و نقل چند وجهی واقع شده ممکن نباشد‪.‬‬
‫باید یک نظام یکنواخت مسئولیت برای عامل محل و نقل چندوجهی اختاذ شود‪:‬‬
‫ـ کنوانسیون ملل متحد در مورد محل نقل بنی املللی چند کیفیتی کاالها در سال ‪ 1980‬ژنو‬
‫تصویب شده‪.‬‬
‫ـ آنسیرتال هم مشغول کار بر روی پیش نویس کنوانسیون مسئولیت عامالن پایانه های محل و نقل‬
‫است‪.‬‬
‫مبنای مسئولیت‪ :‬عامل محل و نقل چند وجهی مسئول است مگر اینکه اثبات کند متامی تدابری الزم را اختاذ کرده است‬
‫گم شدن‬
‫خسارت‬
‫تأخری‪ :‬زمانی که کاال طی مذتی که قرارداد به تصریح دارد و یا در یک مهلت متعارف حتویل‬
‫نگردد‬
‫اگر ظرف مدت ‪ 90‬روز از تاریخ مقرر یا متعارف حتویل نشده باشد خواهان میتواند‬
‫کاال را گم شه حمسوب مناید‪.‬‬
‫اسنادی که در محل و نقل کانتینری به کار مریود‬
‫ـ سند محل و نقل مرکب‪:‬‬
‫اسناد مورد استفاده فعلی از حیق اثر و ویژگی متفاوت اند‪.‬‬
‫هیچ رویه یکسانی در مورد استفاده از یک سند خاص به وجود نیامده‬
‫سند ‪ CT‬یک سند ‪ start to finish‬است و نیازی به صدور اسناد جداگانه برای هر مرحله از‬
‫محل و نقل مرکب وجود ندارد‪.‬‬
‫متصدی محل مسئولیت کامل اجرای محل و نقل مرکب‪ ،‬مسئولیت گم شدن کاال‪ ،‬خسارت و‬
‫تأخری در متام طول محل و نقل مرکب را میپذیرد‪.‬‬
‫ـ بارنامه کانتینری‪ :‬اگر متصدی محل مرکب یک خط کشتریانی باشد میتواند بارنامه کانتینری صادر مناید‪.‬‬
‫بارنامه کانتینری یک بارنامه وصولی است نه ارسالی (یعنی صرفا دلیل حتویل کاال به متصدی محل است) و‬
‫نه دلیل بر بارگریی (سند وصولی کم ارزشرت از سند ارسالی است)‬
‫بارنامه کانتینری حتت نظام مسئولیت شبکه ایست و معموال در آن قید شده زمانی که تنوان مرحله ای را‬
‫که در آن گم شدن یا خسارت دیدن کاالها حمقق میشود احراز کرد‪ .‬فرض بر این است که گم‬
‫شدن یا خسارت به کاال در طی محل آبی واقع شده و مسئولیت متصدی محل بر طبق قواعد الهه ـ‬
‫ویزبی خواهد بود‪.‬‬
‫بر اساس بارنامه کانتینری متصدی محل حق دارد کاالها را روی عرشه محل کند و یا زیر عرشه قرار دهد اما‬
‫اگر شرط شود که کاال باید زیر عرشه محل شود در صورت خسارت ناشی از آن (سقوط‪ ،‬باران‪ ،‬و‬
‫‪ ...‬و نه مواردی مهچون آتش سوزی اتفاقی و غرق شدن کشتی) متصدی محل مسئول است‪.‬‬
‫بارنامه محل و نقل مرکب فیاتا‪ :‬که یک سند محل و نقل مرکب که بانک های میتوانند در معامالت اعتبارات اسنادی خود آن را‬
‫بپذیرند‪.‬‬
‫بارنامه داخلی‪ :‬بارنامه یک گروه کردن کاالها‬
‫بسته یا واحد در حمل کانتینری‪:‬‬
‫طبق ماده ‪ 4‬قواعد الهه ـ ویزبی‪ ،‬آیا کانتینر یک بسته یا واحد است یا هر یک از حمموله های منفرد موجود در آن؟‬
‫به نفع صاحب کاال‬
‫مثره‪ :‬تعینی سقف مسئولیت در صورت خسارت کانتینر یک واحد است‬
‫هر یک از حمموله ها یک واحد است به نفع متصدی محل‬
‫اگر بارنامه فقط به یک کانتینر اشاره کند خود کانتینر یک بسته یا واحد است‬
‫اگر در بارنامه تعداد حمتویات کانتینر به طور جداگانه ذکر شده باشد هر یک از حمموله های یک واحد یا بسته‬
‫جمزا خواهد بود متامی موارد ‪LCL‬‬
‫قریب به اتفاق موارد ‪FCL‬‬
‫اگر بارنامه فقط برخی حمتویات را ذکر شده و در مورد باقی سکوت کرده باشد‬
‫اقالمی که به طور جمزا ذکر شده بسته جمزا تلقی میشود‪.‬‬
‫بقیه کانتینر حتت مسئولیت عام قرار دارد‪.‬‬
‫خسارات ناش ی از کانتینر‪ :‬ـ خسارات مالی‬
‫ـ خسارت به کشتی‬
‫ـ خسارت جانی‬
‫بیمه‪ :‬بیمه بدنه کانتینر‬
‫بیمه مسئولیت برای خساراتی که توسط کانتینر به اشخاص ثالث وارد شده‬
‫بیمه مسئولیت اپراتور‬
‫این بیمه غیر از بیمه کاالی داخل کانتینر است‪.‬‬
‫در سال ‪ 1972‬سازمان جهانی دریانوردی (‪ )IMO‬کنوانسیون کانتینرهای ایمن را تصویب نمود‪ .‬ایران در سال ‪ 1380‬به‬
‫ساخت کانتینر‬
‫آن ملحق شد) تعیین استاندارد برای‬
‫حمل دریایی کانتینر‬
‫حمل جاده ای کانتینر‬
‫نکهداری و انبارداری کانتینر‬
‫منابع‪:‬‬
‫سعید جعفری‪ ،‬حمل و نقل کانتینری‪ ،‬اسرار دانش‪ ،‬تهران‪1391 ،‬‬
‫محمد علی حسن زاده محمدی‪ ،‬اقتصاد حمل و نقل دریایی‪ ،‬آرامش‪1390 ،‬‬
‫کالیوام ‪ .‬اشمیتوف‪ ،‬ترجمه بهروز اخالقی‪ ،‬حقوق تجارت بین امللل‪ ،‬سمت‪ ،‬چاپ سوم‪،‬‬
‫‪1391‬‬
‫فرانک ربیعی‪ ،‬حقوق حمل و نقل (زمینی‪ ،‬هوایی‪ ،‬دریایی)‪ ،‬آریان‪1386 ،‬‬
‫پایان‬
‫مچتبی یوسفی‬
‫پاییز ‪1392‬‬
‫دانشگاه عالمه طباطبایی‬

similar documents