Татаж авах

Report
Макро эдийн засгийн ойлголт:
Макро
эдийн
засгийн
Санхүүгийн
зах зээл
- Түүхий
эдийн зах ойлголт:
зээл
Санхүүгийн зах зээл
Түүхий эдийн зах зээл
Агуулга
2

Макро эдийн засгийн ойлголт

Санхүүгийн зах зээл

Түүхий эдийн зах зээл
МАКРО ЭДИЙН ЗАСАГ
3
Макро эдийн засгийн ойлголт
Макро эдийн засаг нь тухайн улсын, эсхүл бүс нутгийн, эсхүлдэлхийн эдийн
засгийн үзүүлэлт, тогтолцооны өөрчлөлт хандлагыг бүхэлд нь авч тодорхойлдог.
Макро эдийн засгийн судалгаа нь ДНБ, Ажилгүйдлийн түвшин, Үнийн индекс
гэсэн 3 индикаторт чиглэдэг бөгөөд
 үндэсний орлого,
 үйлдвэрлэлийн гарц,
 хэрэглээ,
 ажилгүйдэл,
 инфляци,
 хадгаламж,
 хөрөнгө оруулалт,
 олон улсын худалдаа болон санхүүжилт зэрэг хүчин зүйлсүүдийн
харилцан хамаарлыг илэрхийлэх загваруудыг хөгжүүлдэг
4
Макро эдийн засгийн эдгээр индикторуудын цаана эдийн
засгийн оролцогч ажилчид, хэрэглэгчид, үйлдвэрлэгчдийн
харилцан хамаарал хамгийн чухал
Макро эдийн засгийн бодлого:
Төсвийн бодлого ба Мөнгөний бодлого
5
Макро эдийн засгийн тогтолцоо
Нийлүүлэлт
Цалин хөлс
Өрх
S – Хадгаламж
Т – Татвар
Эрэлт
Хөдөлмөр
ийн зах
Засгийн
газар
Компани
Санхүүгийн
зах зээл
Ашиг
Tr – ЗГ-ын үйлчилгээ
G – ЗГ-ын зардал
Import
Гадаад зах
Export
Хэрэглээ
6
Таваарын
зах
Макро эдийн засгийн индикатор
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн: ДНБ = С+I+G+X





C – хэрэглээ;
I – Хөрөнгө оруулалт;
G – Засгийн газрын зардал
X – Цэвэр экспорт (Exports – Imports)
Инфляци

ДНБ оны үнээр /их наяд төгрөгөөр/
10.8
8.2
Ажилгүйдлийн түвшин

6.5
6.6
2008
2009
4.6
3.7
2006
7
2007
2010
2011
Макро эдийн засгийн индикатор
Инфляци
35
32.4
32.7
30
23.2
25
20.6
17.2
20
15.1
14.3
15
12.6
10.9
10
8
7.8
10.9
9
10.5
6.2
4.7
5
10.1
10.2
10.8
1.9 1.9
0
2007/12
8
2008/12
2009/12
2010/12
2011/8
2011/12
САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ
9
Cанхүүгийн зах зээл

Санхүүгийн зах зээл нь үнэт цаас, бараа таваар,
санхүүгийн бусад хэрэгслүүдийг хамгийн бага хэлцлийн
өртгөөр, тухайн хэрэгслийн эрэлт нийлүүлэлтийг агуулсан
үр ашигтай үнээр арилжих зах зээл.




Зах зээлийн эрэлт – Ирээдүйд өгөөж авчрах төслийг
санхүүжүүлэхэд шаадлагатай хөрөнгийг зээлэх сионрхол
Зах зээлийн нийлүүлэт – Ирээдүйд ашиглах мөнгөний худалдан
авах чадварыг хадгалах сонирхол
Үнэт цаас гэдэгт - хувьцаа, өрийн бичиг (bond), таваарт
үнэт метал, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, санхүүгийн
хэрэгсэлд мөнгө, чек, фьючерс, опцион, ETF гэрээ.
Санхүүгийн зах зээл нь үнэт цаас (хөрөнгө)-ны зах зээл
дээрх хөрөнгийн өсөлтөд, үүсмэл үнэт цаасны зах зээл
дээрх эрсдлийн хуваарилалтад, мөнгөний зах зээл дээрх
олон улсын худалдаанд дэмжлэг үзүүлж байдаг.
10
Санхүүгийн зах зээлийн функц

Санхүүгийн хэрэгслийг арилжих

Клиринг, төлбөр тооцоог гүйцэтгэх

Мэдээллээр хангах

Эрсдэлийг удирдах

Мэргэжлийн ажил үйлчилгээг зохицуулах
11
Cанхүүгийн зах зээлийн төрөл

Үнэт цаасны (хөрөнгийн) зах зээл - Capital
markets:





Тааварын зах зээл - Commodity markets
Мөнгөний зах зээл - Money markets
Үүсмэл үнэт цаасны зах зээл - Derivatives markets:




Хувьцааны зах зээл – Stock markets
Өрийн бичгийн зах зээл - Bond markets.
Фьючерсийн зах зээл - Futures markets
Опционы зах зээл - Options markets
Даатгалын зах зээл - Insurance markets
Гадаад валют арилжааны зах зээл - Foreign
exchange markets
12
Cанхүүгийн зах зээлийн харилцан хамаарал
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
МӨНГӨНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛ
(securities market)
(money market)
ҮҮСМЭЛ ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ
ЗЭЭЛ
ТААВАРЫН ЗАХ ЗЭЭЛ
(derivatives market)
13
(commodities market)
Cанхүүгийн хэрэгсэлүүд
МӨНГӨНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛ
ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
Мөнгө (cash, foreign currencies)
- Хувьцаа (common stocks, ETF,
preferred stocks, warrants, interest
rights, unit shares)
Мөнгөтэй адилтгах баримт
(checks, short term receivables,
Government bill, Central bank’s
commercial papers)
- Өрийн бичиг (corporate bonds,
government & municipal bonds,
mortgages)
ҮҮСМЭЛ ҮНЭТ ЦААСНЫ
ЗАХ ЗЭЭЛ
- Фьючерсийн
(futures contracts)
гэрээ
- Oпционы гэрээ (options
contracts)
14
Санхүүгийн зах зээлийн оролцогчид
ЗОХИЦУУЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Төв банк, Санхүүгийн зохицуулах хороо,
мэргэжлийн холбоо
МӨНГӨНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛ
Арилжааны банкууд
Банк бус санхүүгийн байгууллага
ҮНЭТ ЦААСНЫ & ҮҮСМЭЛ ҮНЭТ
ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛ
- Бирж (хөрөнгийн, таваарын, )
- Төлбөр тооцооны байгууллага
- Хадгаламжийн байгууллага
- Үнэт цаас гаргагчид
- Мэргэжлийн байгууллага (Андеррайтер,
Дилер, Брокер, хөрөнгө оруулалтын сан,
хамтын сан, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх,
менежментийн компани, хөрөнгө
оруулалтын банк)
- Хөрөнгө оруулагчид(ялангуяа, даатгалын
сан ба компани)
15
ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ
16
Түүхий эдийн зах зээл

“Түүхий эдийн зах зээл“ гэж түүхий эдийг бэлтгэн
нийлүүлэх, хадгалах, тээвэрлэх, биржээр арилжихтай
холбогдсон үйл ажиллагаа юм.

Биржээр арилжих түүхий эд гэж биржийн гэрээний
стандартыг хангасан, гарал үүсэл, чанарын гэрчилгээтэй
бараа, түүхий эд.

Биржийн арилжих гэрээ гэж урьдчилан тодорхойлсон
үнээр тогтсон өдөр түүхий эдийг худалдах, худалдан авах
гэрээ = Түүхий эдийн фьючерсийн гэрээ.

Биржийн арилжих эрхийн гэрээ гэж урьдчилан
тодорхойлсон үнээр тогтсон өдөр түүхий эдийг худалдах,
худалдан авах эрхийг = Түүхий эдийн Oпционы гэрээ.
17
Түүхий эдийн фьючерсийн гэрээ




http://www.gs.de/product/detail/index/isin/DE000GT1
8PL9
http://www.dce.com.cn/portal/cate?cid=11145864521
00
http://english.czce.com.cn/DispDocument.aspx?dn=W
TContract.htm
http://futures.tradingcharts.com/specs/summary.html
18
19
20
Product
Trading Unit
Price Quote
Tick Size
Daily Price Limit
Corn
10MT/contract
CNY/MT
1 CNY/MT
4% of last settlement price (temporarily 5%)
Contract Months
Jan, Mar, May, July, Sep, Nov
Trading Hours
Time, Monday - Friday
Last Trading Day
10th trading day of the delivery month
Last Delivery Day
2nd day after the last trading day of the delivery month
Deliverable Grades
Corn at par is subject to th DCE corn delivery quality
standard(F/DCE D001-2009)
Delivery Location
The warehouses appointed by the DCE
Minimum Trading Margin
5% of the contract value (temporarily 7%)
Trading Fee
Delivery Form
Ticker Symbol
No more than 3 CNY/contract
Physical delivery
C
White Sugar Futures Contract Specs
21
Underlying Product
White Sugar
Contract Size
10 Tons
Price Quote
Yuan (RMB)/Ton
Tick Size
1 Yuan/Ton
Daily Price Limit
4% of above or below the previous trading day's settlement price.
Contract Months
Jan, Mar, May, Jul, Sep and Nov
Trading Hours
Monday through Friday(legal holidays excepted)
9:00-11:30 a.m. 1:30-3:00 p.m.
Last Trading Day
The tenth trading day of the contract month.
Delivery Date
The twelfth trading day of the contract month.
Deliverable Grades
Standard: the 1st grade white sugar (Exchange standard,
Q/ZSJ002-2005). Substitutions at differentials see Delivery Rules
of ZCE for White Sugar
Delivery Place
Exchange-appointed delivery warehouses
The Lowest Margin Rate
6% of contract value
Trading Fees
4 Yuan/contract (including risk fund)
Delivery Method
Physical delivery
Ticker Symbol
SR
Listed Exchange
Zhengzhou Commodity Exchange
Түүхий эдийн зах зээлийн оролцогчид





Санхүүгийн зохицуулах хороо – биржийн байнгын гишүүн
оролцогч (биржийн арилжааны зуучлагч) биржийн арилжаанд
оролцох тусгай зөвшөөрөл олгох
Биржийн зохицуулах зөвлөл – биржийн арилжааны зах зээлд
оролцогчдын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, тэдгээрийн үйл
ажиллагааг уялдуулах
Мэргэжлийн байгууллага - Түүхий эдийн бирж, биржийн төлбөр
тооцоо, хадгаламж, биржийн арилжааны зуучлагч (брокер)
Хоршоо - биржийн байнгын бус гишүүн ба стандартын
шаардлага хангасан түүхий эдийг биет байдлаар нийлүүлэх
гэрээ байгуулж оролцох
Хөрөнгө оруулагчид – биржийн арилжааны зуучлагчаар
зуучлуулан оролцох.
22
АСУУЛТ & ХАРИУЛТ
П. Золзаяа
Биржийн сургалт, санхүүгийн бүтээгдэхүүн, гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн

similar documents