วิธีการรายงานข้อมูล ขอบเขตของการรายงาน

Report
หลักเกณฑการรายงาน
์
การทาธุรรรมเงินสกุล
หยวน
14 ธันวาคม 2555
หัวข้อในการบรรยาย
• ความเป็ นมาและวัตถุประสงคของรายงาน
์
• วิธก
ี ารนาส่งรายงาน
• วิธก
ี ารรายงานขอมู
้ ล
– ขอบเขตของการรายงาน
– รายละเอียดใน Template รายงาน
2
ความเป็ นมาและวัตถุประสงค ์
ความเป็ นมา
1)
จีนมีการผ่อนคลายระเบียบโดยอนุญาตให้มกี ารซือ้ ขายเงินหยวนทีต่ ลาดฮ่องกง (Offshore CNY
หรือมีรหัสสกุลเงินเป็ น CNH) เมือ่ ก.ค.ปีพ.ศ. 2553
2) การรายงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศในปจั จุบนั ผ่านระบบบริหารข้อมูล (Data Management
System; DMS) รองรับเฉพาะรหัสสกุลเงิน CNY และไม่สามารถแยกธุรกรรม CNH และ CNY
ออกจากกันได้
3) ธปท. ได้มหี นังสือเวียนลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เรือ่ งรายงานการทาธุรกรรมเงินหยวน
เพิม่ เติมจากระบบ DMS
วัตถุประสงค์
ปรับวิธีการส่งรายงาน และปรับรูปแบบรายงานให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ธปท. เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่
ครบถ้ วน ถูกต้ อง เพื่อประโยชน์ในการใช้ ข้อมูลทังทางด้
้
านการวิเคราะห์ ติดตามข้ อมูล หรื อการ
กาหนดนโยบายในภาพรวมของประเทศต่อไป
3
วิธก
ี ารรายงานขอมู
้ ล
ขอบเขตของการรายงาน
การจัดส่งรายงาน
1) รายงานรายเดือน จัดส่งภายใน 7 วันทาการนับจากวันสิน้ เดือน
2) กรณีทย่ี งั ไม่เปิดให้บริการธุรกรรมเงินหยวน ให้
- ส่ง e-mail ขอผ่อนผันไม่ตอ้ งจัดส่งรายงาน ทัง้ นี้ ให้สง่ e-mail มายัง
[email protected] แจ้งเพือ่ ทราบด้วย (โดย ให้สง่ e-mail แจ้งเพือ่ ทราบ
ภายในวันที่ 11 ก.พ. 2556)
3) กรณีให้บริการเงินหยวน แต่ไม่มธี ุรกรรมในเดือนทีร่ ายงาน
ให้สง่ File Template (ว่าง ; ระบุเฉพาะชือ่ ธนาคาร เดือน ปี พ.ศ.) มายังช่องทาง
DA Extranet ทุกครัง้ ทีไ่ ม่มธี ุรกรรม
4
วิธก
ี ารรายงานขอมู
้ ล
ขอบเขตของการรายงาน (ตอ)
่
ภาพรวมรายงาน
1) จัดทารายงานเป็ นรูปแบบ excel file ตาม Template ทีก่ าหนด
2) รายงานข้อมูลการทาธุรกรรมสกุลเงินหยวนกับลูกค้าทัง้ Resident และ Non-Resident
โดยแยกสกุลเงินหยวนเป็ น CNY และ CNH
CNY หมายถึง ธุรกรรมสกุลเงินหยวนใน mainland
CNH หมายถึง ธุรกรรมสกุลเงินหยวน offshore
3) แบ่งรายงานออกเป็ น 2 รายงาน ได้แก่
รายงานที่ 1 รายงานการทาธุรกรรมเงินหยวนของลูกค้า ตัง้ แต่ USD 50,000
- รายงานธุรกรรมเงินหยวน ตัง้ แต่ USD 50,000 (หรือเทียบเท่า) ขึน้ ไป
รายงานที่ 2 รายงานการทาธุรกรรมเงินหยวน ต่ากว่า USD 50,000
- รายงานธุรกรรมเงินหยวน มากกว่า 0 และน้อยกว่า USD 50,000 (หรือ
เทียบเท่า)
- ธุรกรรมซือ้ และขาย Group รวมตามสกุลเงิน และวัตถุประสงค์
5
วิธก
ี ารรายงานขอมู
้ ล
ขอบเขตของการรายงาน (ตอ)
่
รายละเอียดการรายงาน
1. รายงานการทาธุรกรรมเงินหยวนของลูกค้า ตัง้ แต่ USD 50,000
1) หัวตาราง
รายงานการทาธุรกรรมเงินหยวนของลูกค้าตงแต่
ั้ USD50,000
1
ธนาคาร..................................
2
ณวันที.......................
่
1
2
ธนาคาร ให้ ระบุชื่อธนาคาร ตาม Template
ณ วันที่ ให้ ระบุเดือน และ ปี พ.ศ.ทาธุรกรรม ตาม Template
6
วิธก
ี ารรายงานขอมู
้ ล
ขอบเขตของการรายงาน (ตอ)
่
2) รายละเอียดตาราง
3
3
4
5
6
4
5
6
7
ที่
ลาดับที่การทาธุรกรรม
ชื่อผู้ทาธุรกรรม ชื่อผู้ทาธุรกรรมกับธนาคาร (ชื่อลูกค้ า)
trade date
วันที่ทาสัญญา
value date
วันที่สง่ มอบ
(กรณีธรุ กรรม swap หมายถึงวันส่งมอบของ swap ขาแรก )
7
maturity date
วันครบกาหนดสัญญา
7
วิธก
ี ารรายงานขอมู
้ ล
ขอบเขตของการรายงาน (ตอ)
่
ประเภทธุรกรรม
ซอื้
สกุลเงิน
จำนวนเงิน
ขำย
Swap Point
สกุลเงิน จำนวนเงิน
วัตถุประสงค์
หมำยเหตุ
8
8
ประเภทธุรกรรม ได้ แก่
Spot
Forward
NDF
Sell Swap (Buy-Sell Swap)
Buy Swap (Sell-Buy Swap)
Cross Currency Swap
Currency Option
Sell Call
Buy Call
Sell Put
Buy Put
Other
8
วิธก
ี ารรายงานขอมู
้ ล
ขอบเขตของการรายงาน (ตอ)
่
ประเภทธุรกรรม
ซอื้
สกุลเงิน
ขำย
Swap Point
สกุลเงิน จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
วัตถุประสงค์
หมำยเหตุ
9
9
สกุลเงิน จานวนเงิน
สกุลเงินซือ้
จานวนเงินซือ้
สกุลเงินขาย
จานวนเงินขาย
: สกุลเงินที่ธนาคารซื ้อเงินตราต่างประเทศจากลูกค้ า
: จานวนเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินซื ้อ
: สกุลเงินที่ธนาคารขายเงินตราต่างประเทศให้ กบั ลูกค้ า
: จานวนเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินขาย
9
วิธก
ี ารรายงานขอมู
้ ล
ขอบเขตของการรายงาน (ตอ)
่
ประเภทธุรกรรม
ซอื้
สกุลเงิน
จำนวนเงิน
ขำย
Swap Point
สกุลเงิน จำนวนเงิน
10
10
วัตถุประสงค์
11
หมำยเหตุ
12
Swap Point ผลต่างระหว่างอัตราซื ้อขายทันทีกบั อัตราซื ้อขายล่วงหน้ า
(Forward Rate - Spot Rate)
11
วัตถุประสงค์
318132 ค่าสินค้า (Goods)
318075 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
318061 เงินลงทุนในธุรกิจในเครือ/สาขา
318082 เงินกู้ (Borrowing)
318089 เงินให้กยู้ มื (Lending)
318096 ปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ
318111 เงินทุนอืน่ ๆ
318141 อืน่ ๆ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
12
หมายเหตุ หมายเหตุอื่น ๆ เพิ่มเติม(ถ้ ามี)
10
วิธก
ี ารรายงานขอมู
้ ล
ขอบเขตของการรายงาน (ตอ)
่
2. รายงานการทาธุรกรรมเงินหยวนของลูกค้า ตา่ กว่า USD 50,000
1) หัวตาราง
รายงานการทาธรก
ุ รรมเงินหยวนของลูกค้าตาก
่ ว่าUSD50,000
1
ธนาคาร..................................
2
ณวันที.......................
่
1
2
ธนาคาร ให้ ระบุชื่อธนาคาร ตาม Template
ณ วันที่ ให้ ระบุเดือน และ ปี พ.ศ.ทาธุรกรรม ตาม Template
11
วิธก
ี ารรายงานขอมู
้ ล
ขอบเขตของการรายงาน (ตอ)
่
2) รายละเอียดตาราง
3
4
5
ที่
วัตถุประสงค์
13
2
3
4
ที่
วัตถุประสงค์
สกุลเงิน จานวนเงิน
ซอื้
สกุลเงิน
ขำย
สกุลเงิน จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
5
ลาดับที่การทาธุรกรรม
ตาม Template ที่กาหนด
จานวนเงิน สกุลเงิน ซื ้อ ขาย Group ตามวัตถุประสงค์
12
รายละเอียดการรายงาน
Trade Value และ Maturity Date
ประเภทธุรกรรม
Spot
Forward
NDF
Future
Sell Swap
Buy Swap
CrossCurrency Swap
Currency Option
Sell Call
Buy Call
Sell Put
Buy Put
Other
วน
ั ที่
T =< V= M
T < V= M
T < V= M
T < V= M
T <= V< M
T <= V< M
T <= V< M
T < V= M
T < V= M
T < V= M
T < V= M
T <= V<= M
13

similar documents