Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Hitlerova cesta k moci
Kdo mohl být nepřítelem nacistů?
Proti komu mohli nacisté vystupovat?
Kdo je podle vás postava na obrázku?
Jak jsou Židé vyobrazeni?
• Proč autor volí takové
vyobrazení?
• Jaký má záměr?
• Jakých stereotypů vůči Židům propaganda
využívá?
Máme u nás dnes nějakou skupinu obyvatel,
kterou spojujeme s negativními stereotypy?
S jakými?
Jaké rozdíly vidíme?
Kde je na levém obrázku a kdo na pravém?
Nacistická ideologie
• Základem je představa o
německém nadčlověku a rasové
převaze nadřazeného nordického
typu – Árijce
• Árijská rasa – prototyp
německého nadčlověka
(Übermensch): blonďák, štíhlý,
urostlý; vynikají i v myšlení a
kreativitě
Odpovídali hlavní představitelé
nacismu teorii rasového učení?
Joseph Goebbels
Herman Göring
Reinhard Heydrich
Heinrich Himmler
Nadřazenost árijské rasy
• Válka je vedena oprávněně za účelem zvětšení
„životního prostoru“
• Silné pohrdání „méněcennými národy
a rasami“ – Slovany, Židy, Romy a „barevnými“
Protižidovská opatření
• Vyloučení z veřejného života, vysokých škol,
úřadů
• Bojkot židovských obchodů, bank, lékařů
a advokátů
• 15. 9. 1935 schváleny „Norimberské rasové
zákony“ – na ochranu „německé krve a
německé cti“ – Židé zbaveni německého
občanství a práv, zakázána smíšená manželství
Norimberské zákony
• Zákon o říšském občanství § 2 stanovil,
že „říšským občanem je jen státní
příslušník německé krve nebo krve
podobného charakteru“. Říšské občanství
se získávalo udělením dekretu o říšském
občanství.
• V zákoně o ochraně krve bylo mimo jiné
stanoveno:
• § 1: Sňatky mezi Židy a státními příslušníky
německé krve nebo krve podobného charakteru
jsou zakázány. Uzavřená manželství jsou neplatná,
i když byla uzavřena v zahraničí.
• §
2:
Mimomanželský
styk
mezi
Židy
a státními příslušníky německé krve nebo krve
podobného charakteru je zakázán.
• § 3: Židé nesmějí zaměstnávat ve své domácnosti
ženské státní příslušnice německé krve nebo krve
podobného charakteru mladší 45 let.
• § 4: Židům je zakázáno vyvěšovat říšskou státní
vlajku či užívat jejích barev.
Křišťálová noc
• V noci z 9. na 10. listopadu
• Vypalování synagog, ničení
židovských obchodů, vraždění
Židů
• Tisíce Židů odvezeno do
koncentračních táborů
Oběti nacistického režimu
• Na smrt posílali také Romy, homosexuály a
tělesně postižené
• Za méněcenné považovali i Slovany – plánovali
pro ně stejný osud
• Všichni kdo nesouhlasili s režimem – i umělci,
spisovatelé – jejich díla ničena
Zahraniční politika
• Co Hitler zamýšlel s východním prostorem?
• Útočil proti versaillerskému systému –
původce všech problémů
• Hlásal právo německého národa na obsazení
rozsáhlých území v Evropě
Zahraniční politika
• Začali rozsáhlou zbrojní výrobu, budování
armády, 1935 – zavedena všeobecná branná
povinnost
• 1936 – obsadili demilitarizované pásmo v
Porýní
• Porušení mezinárodních smluv - VB, Francie a
Společnost národů – nic neudělaly
• Hitler → cesta ke světovládě je otevřena!

similar documents