Súkromné právo Antické Grécko a Gortynský zákonník

Report
Súkromné právo
Antické Grécko
a Gortynský zákonník
Siedmi mudrci sú podľa antickej tradície siedmi
myslitelia, ktorými začínajú dejiny gréckej
filozofie a kultúry. Ich štandardný zoznam je:







Solón z Atén – Ničoho príliš / Všetkého veľa škodí
Chilón zo Sparty – Poznaj sám seba
Táles z Milétu – Istota všetko zruinuje
Bias z Prieny – Príliš veľa robotníkov pokazí prácu/Príliš
veľa kuchárov presolí polievku
Cleobulus z Lindu – Miernosť je najvyšší statok
Pittakos z Mytilény – Poznaj svoju príležitosť
Periander z Korintu – Prezieravosť vo všetkom
„svätý zákonodárca“
Solón cca 630 pred Kr. – † cca 555 pred
Kr.)
(archont a diallaktes – "zmierovateľ"),
reformátor, básnik.
Jeden z tzv. siedmich mudrcov.
zakladateľ aténskej demokracie.
vystavil nové zákony na mramorových
doskách a vzdal sa úradu.
(drevených doskách – otáčali sa
v štvorhranoch) na AGORE.
SPOLOČENSKÁ REVOLÚCIA zlomila moc GERONTOKRATOV a moc TIMOKRACIE (štát)
Dokončil - TYRAN - Peisistratos
a jeho synovia.
Zachovalo sa
Viac ako 250 veršov zákonov, ktoré sú
napísané v jamboch.
1.) ZÁSAH DO ZMLUVNÉHO (ZÁVÄZKOVÉHO)
PRÁVA .
2.) VECNÉ PRÁVO - POTVRDENIE
SÚKROMNÉHO (Individuálneho vlastníctva)
občanov;
3. DEDIČSKÉ PRÁVO - Testamentárna dispozícia
(nakladať s prídelom pôdy pre prípad smrti)
Nariadenia - SOLÓNOVE ZÁKONY mali platiť
STO ROKOV.
ZÁSAH DO ZÁVAZKOVÉHO PRÁVA
I. SEISACHTEIA - zrušenie bremena
a) zrušenie dlžného otroctva (otroctva za nezaplateného
dlhy)
b) vykúpil za štátne peniaze – 4000 aténskych občanov
z otroctva (ich repatriácia)
c) zákaz ručiť za dlhy - osobou (jej slobodou);
II. Z hľadiska SÚKROMNÉHO PRÁVA - ŠTÁT - zásah do súkromných
vzťahov – ich zrušením
a) do individuálneho záväzkového (dlžníckeho) vzťahu,
b) do súkromného vlastníctva;
c) do autonómie zmluvy (vôle, predmetu)
ATÉNSKY OBČAN - Nie je PREDMETOM - zmluvy, ani
Osobná SLOBODA OBČANA – nie je predmetom
garancie plnenia dlhu:
Ani predmetom Exekúcie – vymáhania plnenia dlhu.
OCHRANA SÚKROMNÉHO VLASTNÍCTVA
a PRÁVA OBČANOV podľa MAJETKU
a) DRAKONICKÁ - (Drakón) zrušený
trest smrti
( za všetko) - potom
a nahradený nižším
trestom
b) TIMOKRATICKÁ ÚSTAVA
oblasť verejného práva
občan
nie ROVNOSŤ pred zákonom,
PRÁVA
Hierarchicky odstupňované
Bol občan - I. triedy ; II. triedy
III. triedy ; IV. triedy
Podľa určeného MAJETKOVÉHO CENZU (podľa ročnej úrody)
triedy
I. Päťsto – meríc
(meričník)
II. Hippeis
– jazdci (300 až 500 meríc);
III. zaprahári (200 – 300 meríc)
I V. théti - (menej ako 200 meríc)
Zásada: KOĽKO MÁ MAJETKU - TOĽKO MÁ PRÁV
SOLÓNOV ZÁKON O ZÁVETOCH
Platilo - Dom aj majetok -
Solón:
BEZDETNÍ
-
musí - ZOSTAŤ v RODE ZOMRELÉHO
( - ako „rodové zverenstvo“ )
Primogenitúra, majorát
mohli ODKÁZAŤ svoj Majetok KOMÚ CHCÚ
Úkon (závet, odkaz) „mortis causa“
TU Kvalitatívna zmena (dedičské právo)
Spôsobila zmenu vo vecnom práve
SKUTOČNÝM VLASTNÍKOM.
-
sloboda testamentárna
DRŽITEĽ Majetku sa stal
Teda - spôsob VZNIKU
SÚKROMNÉHO VLASTNÍCTVA
Aj k domu, majetku rodu (pôde) – hnuteľným i nehnuteľným veciam.
VÝHRADY - a) aby nekonal vo svoj neprospech,
aa) pod nátlakom,
ab) podvodom.
SOLÓNOV ZÁKON - PREVZATÝ Z EGYPTA
Aténčan – každý rok – oznámiť kolégiu archontov ČIM sa ŽIVÍ .
SPRAVODLIVÝ PÔVOD PEŇAZÍ , z ktorých žije
a) nepreukáže b) neoznámi - prepadá trestu smrti.
Vraj - je to ZÁKON , ktorému NEMOŽNO NIČ
VYTÝKAŤ.
SOLÓN - OSOBNÉ PRÁVO - a VENO NEVESTY
1. ZÁKON na OCHRANU - DOBRÉHO MENA, CTI OSOBY
a) zakazuje sa nepekne hovoriť o mŕtvom
(mŕtvy za
svätých, je to zbožné)
b) zákaz ohovárania živých - vo svätyniach, na súdoch,
úradoch aj pri hrách
pokuta 3 + 2 drachmách
2. SOLÓN - pri sobášoch odstránil VENO
Nevesta nemá – priniesť do nového domu - iba TROJE
ŠIAT a LACNÉ NÁRADIE
Manželstvo – NIE zdroj zisku – a Forma – KÚPY a predaja
ALE vzájomná náklonnosť, LÁSKY a PLODENIE detí ;
Nemalo by sa trpieť – aby sa manželstvá uzatvárali – a) príliš neskoro
b) bez lásky
Nie – Starci – ženísi;
nie bohatá starena - má mladíka.
VÝROKY SOLÓNA o ZMYSLE
ZÁKONODARSTVA
ZÁKON - písané slovo - urobí koniec nespravodlivosti
a ziskuchtivosti občanov.
1.) Podmienka dodržiavania ZMLUVY - ak nie je pre niektorú
zo zmluvných strán prospešné
ju PORUŠOVAŤ
2.) Prispôsobuje zákony občanom tak, - že všetkým dokazuje –
Že je LEPŠIE JEDNAŤ SPRAVODLIVO ako
NESPRAVODLIVO !
3.) MOŽNOSTI ZÁKONODARCU - a) zákonmi - meniť pomery
(prispôsobovať pomery zákonom)
b) prispôsobovať zákony pomerom
Dosiahnutie SPRAVODLIVOSTI
a MOŽNOSTI ZÁKONOV
1. téza - vydaním Zákonov - sa zmení svet - tzv. Juristický
svetonázor !
2. téza - urobí sa prietrž nespravodlivosti a ziskuchtivosti
občanov.
3. téza - Zákony ako písané slovo – sa ničím neodlišujú od
PAVUČÍN,
pretože ony zadržia z tých, ktorých polapia, len ľudí
slabých a nepatrných
kdežto - MOCNÍ A BOHATÍ ich ROZTRHNÚ.
(výrok – Anarchisia) .............................
LYKURGOS - o počte zákonov.
Na otázku preto Lykúrgos vydal len neveľký počet zákonov, odpovedal jeho synovec Charilaos - takto:
ĽUDIA , ktorí Nepotrebujú Mnoho Slov,
Nepotrebujú ani MNOHO ZÁKONOV :
Lakonické vyjadrovanie sa:
Lykurgos viedol mládencov na Sparte používať - stručný výraz,
ktorý má hlboký zmysel.
Resp. Jednoduché a stručné vyjadrenie
(niekoľko slov,
viet)
Priviedlo - k hojnému a nesmierne bohatému zmyslu.
„Železný peniaz reči“ - málo slov, s bohatou informačnou hodnotou.
„DCÉRA – DEDIČKA“ - ZÁKON O ZÁVETOCH.
Zomrel otec – a zanechal po sebe iba DCÉRY ;
1.) Ženy sa nestali dedičkami - nemali túto spôsobilosť
Dedičmi - synovia, týchto dcér (ale iba manželskí synovia)
ale tým tento majetok (kléros) do vlastníctva iného
rodu)
2.) iná možnosť – aby kléros zostal v rode ;
Vyžiadať si od archonta, najbližší príbuzný zomrelého:
- a) prideliť pozostalý majetok (kléros)
b) prideliť mu súčasne aj dcéru za manželku.
TO – často – proti prírode (starí – muž – impotencia, ...)
3.) riešenie prospech dcéry dedičky – stýkať sa s kým chce –
len z niektorých príbuzných
Ktorého si ona vyberie:
a) ten povinný - súložiť – mini – trikrát za mesiac
aby vzišli deti .
GORTYNSKÝ ZÁKONNÍK
Pochádza - okolo r. 450 pred n.l. (možno aj zo 6. A 7. Storočia)
Najstarší zachovaný právny dokument Európy
Najrozsiahlejší antický právny dokument vôbec - 12 kvádrov
(tabule)
Regina inscriptionis - KRÁĽOVNÁ nápisov.
Pôvodne 600 riadkov ( zachovalo sa asi 400 riadkov textu)
Štruktúra: dedičské,
Rodinné,
Procesné a
Trestné právo,
Status otrokov .
Gortyn
Odeion v Gortynu
Crete - law of Gortyn
Summary
Description
English: Fragmentary boustrophedon inscription in the
agora of Gortyn (Crete) - code of law
Law Code Gortyn Louvre
GORTYNA a ÚPRAVY RODINNÉHO PRÁVA
I. OSVOJENIE –
Zásada – Adoptovať môže KAŽDÝ, a
KOHO CHCE .
Právny úkon: - vyhlásenie na AGORE – pred
občanmi, z Kameňa na vyhlasovanie
Obetné zviera – konvinu vína.
Status : osvojenej osoby
Zrušenie adopcie :
Žena a nedospelý - adoptovať nesmie
Gortyna - ROZVOD MANŽELSTVA
Úplne v právomoci – muža a ženy - osobné vzťahy
Úprava majetkových vzťahov – rozvádzajúcich
sa:
Čo si ponechá žena:
Postavenie VDOVY :
Ak rozvedená žena PORODÍ Uplatňovanie práv – voči OTCOVI dieťaťa
Právna úprava vzťahu – OTEC, MATKA, DETI
Otec
-
moc nad deťmi aj vecami (ak sa majú deliť)
MATKA - má moc nad svojimi vlastnými
vecami.
Dedenie po smrti jedného z rodičov (príp.
Oboch)
a) domy, zariadenie v nich, ovce, dobytok
- patria synom
b) všetky ostatné – nech sa riadne rozdelia
každý syn - dva diely a
dcéry - jeden diel
DCÉRA - DEDIČKA Upravený postup
I. kategória - mužov - to sú - „bratia otca“ (zomrelého) .
a) nech sa vydá za otcovho brata - najstaršieho zo žijúcich b) ak je
dedičiek i otcových bratov viacej
postup a) najstaršia dcéra – za najstaršieho otcovho brata ; b) mladšia za najstarišho po
ňom
II. kategória - otcových bratov niet, - ale sú SYNOVIA BRATOV
a) dedička sa vydá – za toho ktorý je synom najstaršieho, b) ak je
viac dedičiek aj synov bratov – - vydá sa mladsia za syna najstaršieho po
najstaršom.
………………..
Tretí prípad - Oprávnený (ženích) sa oženiť nechce –
a) sudca mu uloží oženiť sa (do dvoch mesiacov) b) ak sa tak
nestane – vydá sa za iného oprávneného (príbuzného, bratanca)
III. kategória c) ak nechce – vydá sa z nápadníkov zo svojho rodu – za
koho bude chcieť .
IV. kategória - nie sú oprávnení (bratanci) – ani oprávnení nápadníci z
rodu,
VEREJNÁ VÝZVA - „nechce sa s ňou niekto oženiť ?“
V. kategória - až potom za koho môže.
KONCEPCIA VLASTNÍCTVA ako PRÁVNEHO
INŠTITUTU v ATTIKE
Vlastnícke právo („majetok) - hlavné vecné
právo
 Úsilie udržať nehnuteľnosť v záujme rodu –
v rukách RODINY (OIKOS)
 Z vlastníctva nehnuteľnosti vylúčení NEOBČANIA (aj cudzinci – metoikovia
 Iba osobitné povolenie

ATTICKÉ PRÁVO
VLASTNÍCKE PRÁVO – pojem relatívneho vlastníctva.
Vlastníctvo = držba
POJEM: Držba (Zachádzanie s vecou ako vlastnou, bez
vlastníckeho práva)
VÝRAZ - MAŤ a VLÁDNUŤ.
Pri spore – rozhodnúť ktorá zo strán ktoré si robili nárok na tú
istú vec –
Má LEPŠIE PRÁVO na túto vec.
NIE - Absolútne právo
NIE - TRIÁDA OPRÁVNENÍ vlastníka
o vyhlásenie, že toto právo platí voči všetkým, absolútne.
STAROVEKÁ CIVILIZÁCIA
a/ RIEČNA ( Mezopotámia, Níl, - India, Čína )
b/ PRÍMORSKÁ civilizácia ( klasické otrokárske
zriadenie)
grécke mestské štáty, helenistické štáty ;
Rím (Itália, impérium )
ZÁKLADNÁ PRÍČINA DELENIA
CIVILIZÁCIÍ
STAROORIENTÁLNE DESPÓCIE vývoj
„akoby“ v KRUHU (opakovanie)
dlho pozemkové a rodové občiny,
a kolektívny etatizmus
(pôda, otroci, hospodárstvo - paláca a kláštorov)
Kooperatívne spoločenstvo
Až na treťom mieste - individuálne vlastníctvo
(pôdy, remesiel), obchod, financie
KLASICKÉ OTROKÁRSKE ŠTÁTY zmena, nový stupeň
vývoj,
Vývoj v špirále (od individuálnej malovýroby k veľkovýrobe;
trh na území impéria, tovarovo – peňažné vzťahy s otrokmi
ako rozhodujúcou výrobnou silou
individuálne vlastníctvo pôdy,
(slobodný roľník, neskôr latifundium s otrokmi)
obchod, financie, tovarová výroba a peňažné hospodárstvo
Súťažné spoločenstvá (KONKURENČNÉ pospolitosti);
ľudské indivíduum (slobodný človek) - sloboda konania,
MOTÍV ZISKU, SÚKROMNÝ MAJETOK

similar documents