Politické ideologie 3

Report
fašismus
nacismus
rasismus
anarchie
darwinismus
VY_32_INOVACE_29-16
z latiny fascio – sjednocení, svazek prutů
 rasistické, šovinistické hnutí, diktátorská forma
vlády
 v praxi se projevoval agresivní politikou,
útočnými válkami, genocidou, terorismem
 podporu získává napříč sociálním složením
společnosti
 vhodná doba pro podporu - období krize politiky
 Španělsko – frankismus (horní vrstva)
 Německo – hitlerismus (střední vrstva)
 Argentina – peronismus (nižší vrstva)

vznik především v Itálii po 1.sv.válce
 teoretické prameny fašismu
 koncepce absolutní vlády (Hobbes, Machiavelli)
 organicismus (Aristoteles, Hegel)
 jednotlivý orgán může plnit svou funkci jen v
rámci organismu, celek je nadřazen části
 Friedrich Nietzsche (vůle k moci, nadčlověk)
 Teorie elit
 Vilfredo Pareto
 Gaetano Mosca

 Teorie





elit
vznik na přelomu 19. a 20. století
představa o rozdělení společnosti
 vyšší vrstva – elita – vládne
 nižší vrstva – masa – je ovládána
dění ve společnosti – dění v elitě
Vilfredo Pareto – rozvrstvení společnosti sociální kužel – na vrcholu stojí elita (ti, kteří
jsou ve vrcholných pozicích)
dějiny - koloběh elit
„záměrně iracionální ideologie“
 chybí snaha o racionální vysvětlení
 teoretikové se opírali o pudy, mýty, rasové
předsudky, věhlasnost Římské říše
 Italský fašismus
 Mario Palmieri
 Giovani Gentile 1875-1944)
 Benito Mussolini (1883-1945), zakladatel italské
fašistické strany
 Německý fašismus
 Ernst Huber
 Adolf Hitler (1889-1945)


Dílo: „Mein Kampf“
 politický traktát
 zdůrazňuje rasovou čistotu, vyjadřuje
obavu z židovského nebezpečí
 staví se jednoznačně proti demokracii,
komunismu
 Fašismus
reprezentován Hitlerem
způsobil smrt miliónů lidí!!!

Nacionální socialismus
 oficiální ideologie v Německu v letech 1935-45
 ideologie, politický směr, základní hodnotou je
národ – jeho zvyky, tradice, mýty, jazyk,
literatura
 národ má nadřazenou pozici nad všemi
ostatními hodnotami
 Cíl: prosazení zájmů vlastního národa, cílovou
skupinou je nespokojená masa
 myšlenky národního socialismu jsou obohaceny
prvkem rasové nadřazenosti
 stojí proti liberalismu, demokracii
Z arabštiny ras – hlava
 ideologie o nerovnosti lidských plemen, podle
které tyto nerovnosti spočívají v biologických
(rasových) rozdílech
 důsledek – utlačování rasy nebo i její likvidace
 osudovost rasismu – člověk nemůže změnit své
fyzické znaky
 Joseph A.de Gobinau (1816-1882)
 francouzský filosof, diplomat
 Dílo: Rozprava o nerovnosti lidských ras
 dělení ras na bílou, žlutou, černou, které se
liší fyzicky i v inteligenci

Houston S.Chamberlain (1885-1927)
 Dílo: Základy 19.století
 svérázně se zmiňuje o „biologicky
hodnotnějších rasách“
 Adolf Hitler (1889-1945)
 odsuzoval Židy
 r.1935 tzv. Norimberské zákony o ochraně
německé cti a krve
 r.1941 „konečné řešení“ židovské otázky –
holocaust – genocida (vyvraždění) 6 miliónů
Židů

patří mezi rasistické a nacionalistické teorie
 „použití“ Darwinovy teorie evolučního vývoje na
společnost
 silnější druhy přežívají, slabší uhynou – příroda
(aplikace ve společnosti)
 vývoj společnosti je možné urychlit určením a
následným zlikvidováním slabší rasy
 rok 1951 !!!
 dokument UNESCO (vypracován genetiky a
antropology)
 všichni lidé patří ke stejnému druhu „homo
sapiens“

 r.1965
Úmluva o odstranění všech forem
rasové diskriminace (přijalo VS OSN)
 21.březen – Mezinárodní den boje proti
rasismu
 JAR – apartheid – oddělení ras
 90.
léta minulého století postupné
odstraňování
 Nelson Mandela – vězněn 26 let
 Martin Luther King
 černošský kazatel, bojoval za práva
černošských obyvatel, zavražděn v r.1968
 NC míru v r.1964
z řečtiny anarchia – bezvládí
 ideologie, která odmítá jakoukoli formu politické
autority, právní řád i státní moc
 stát „brání“ v dosažení maximálních svobod
 kritika kapitalismu
 Individualistický proud
 Max Stirner (1806-1856)
 německý filosof, zastánce egoismu
 Kolektivistický proud
 společné vlastnictví, spolupráce
 Michail Bakunin (1814-1876)
 Petr Kropotkin (1842-1921)

Mgr. Monika Brzá
Zdroj obrazového materiálu:
KLIPARTY MS OFFICE

similar documents