22721021 *lk Yard*m

Report
1
2
«İşyerlerinde
İlkyardım
Organizasyonu»
Dr.Deniz ÇALIŞKAN
AÜTF HALK SAĞLIĞI AD
[email protected]
3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
KAÇ TANE ÜÇGEN
GÖRÜYORSUNUZ?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
2
3
8
7
5
9
6
12
10
13
4
11
14
15
17
16
BEKLENTİLERİNİZ ?
6
AMAÇ
 İşyerlerinde
ilkyardım organizasyonu
konusunda temel bilgi ve becerileri
gözden geçirmek.
7
HEDEFLER
Bu oturum sonunda katılımcılar;
 İlk
yardım, tıbbi yardımın farkını tanımlayacak,
 İşyerlerinde
ilkyardım organizasyonu konusunda
mevzuat metinlerini gözden geçirecek,
 İlkyardımın
çalışan sağlığı alanındaki rolü ve bu
konudaki eğitimin önemini kavrayacak,
 Temel
ilkyardım uygulamalarını anımsayacaktır.
8
İLKYARDIM
*Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye
düşüren bir durumda,
*Sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı
sağlanıncaya kadar;
*Hayatın kurtarılması, durumun daha
kötüye gitmesini önlemek amacıyla
*Olay yerinde, tıbbi araç gereç
aranmaksızın mevcut araç, gereçle yapılan
*İLAÇSIZ uygulamalardır.
ACİL TEDAVİ-TIBBİ YARDIM
Hasta ve yaralılara acil tedavi ünitelerinde doktor ve
sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir.
İLKYARDIMIN ÖNCELİKLİ AMAÇLARI
Yaşam fonksiyonlarının sürdürülmesini
sağlamak,

Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini
önlemek,


İyileşmeyi kolaylaştırmak.
İŞYERİNDE İLKYARDIM ORGANİZASYONU
 İşyerinde
ilkyardımla ilgili düzenlemeleri
yapmak işverenin yasal sorumluluğudur.
 İşveren
işyerinde çalışanların yaralanması
veya hastalanması halinde ilk yardım
hizmetinin uygun koşullarda ve yeterli
düzeyde verilmesini sağlayacak ekipman
ve personele sahip olduğunu
garantilemelidir.
12
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU-6331
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
MADDE 11 – (1) İşveren;
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı
ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana
gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek,
çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün
ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların
olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri
alır.
13
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU-6331
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk
yardım
MADDE 11 – (1) İşveren;
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden
korunmak üzere gerekli ölçüm ve
değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını
hazırlar.
14
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU-6331
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
MADDE 11 – (1) İşveren;
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve
taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile
işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme,
koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri
konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli
yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak
eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır
bulunmalarını sağlar.
15
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU-6331
Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
MADDE 11 – (1) İşveren;
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve
yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki
kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri
yapar.
16
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU-6331
Çalışanların bilgilendirilmesi
MADDE 16 – (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin
sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren,
çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de
dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir:
a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri,
koruyucu ve önleyici tedbirler.
b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.
c) İlk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla
mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen
kişiler.
17
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR Hk YÖNETMELİK
18 Haziran 2013 RG Sayı : 28681
Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Çalışanların acil durumlarla ilgili
yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan
önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak.
b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda
kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye
düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en
yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya
veya çalışan temsilcisine haber vermek.
18
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR Hk YÖNETMELİK
18 Haziran 2013 RG Sayı : 28681
Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1)
c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri
dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal
eden ekiplerin talimatlarına uymak.
ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma
arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek
şekilde davranmak.
19
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR Hk YÖNETMELİK
18 Haziran 2013 RG Sayı : 28681
Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları
MADDE 6 – (2) İşveren, çalışanların kendileri veya
diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir
tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber
veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların
önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik
donanımları çerçevesinde müdahale
edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda
çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları
olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu
tutulamaz.
20
İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR Hk YÖNETMELİK
18 Haziran 2013 Resmî Gazete
Sayı : 28681
Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
MADDE 11 – İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını
tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan
çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana,
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve
az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana
kadar;
(2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve
24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım
Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı
görevlendirir.
21
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762
Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç
Madde 1 –Bu yönetmeliğin amacı: Fertlerin ve
toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım
bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi,
her kamu özel kurum ve kuruluşunda personel
sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu
doğrultuda eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni
yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş
ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul
ve esasları düzenlemektir.
22
23
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762
Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406
BEŞİNCİ BÖLÜM
İlkyardım Eğitim Süresi
Madde 18 – İlkyardım eğitimleri “temel ilkyardım
eğitimi”, “standart ilkyardım eğitimi” olmak üzere
iki kategoride verilir. Eğitim süreleri: temel
ilkyardım eğitimi için toplam iki günden az on
günden çok olmamak üzere asgari on altı saat,
standart ilkyardım eğitimi için toplam beş günden
az on günden çok olmamak üzere asgari kırk saat
olarak düzenlenir.
24
STANDART İLKYARDIM EĞİTİMİ
TOPLAM SÜRE: 40 SAAT
1-Genel İlkyardım Bilgileri, 45 Dk.
2- Hasta / Yaralının ve Olay Yerinin
Değerlendirilmesi, 120 Dk.
3-Temel Yaşam Desteği, 660 Dk.
4-Kanamalarda İlkyardım, 120 Dk
5-Yaralanmalarda İlkyardım, 60 Dk
6-Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında
İlkyardım, 45 Dk
25
STANDART İLKYARDIM EĞİTİMİ
TOPLAM SÜRE: 40 SAAT
7-Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım,120Dk
8-Bilinç Bozukluklarında İlkyardım:, 120 Dk
9-Zehirlenmelerde İlkyardım, 30 Dk
10-Hayvan Isırmalarında İlkyardım, 30 Dk
11 - Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim
Kaçmasında İlkyardım, 15 Dk
12-Boğulmalarda İlkyardım, 30 Dk
13-Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri, 30 Dk
26
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762
Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yeterlilik
Madde 20 -Katılımcılar eğitim süresinin tamamına devam
etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı
sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı
100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları
şartı aranır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar,
yetersiz oldukları konularında bir ay içerisinde veya
yapılacak olan ilk eğitime katılarak, tekrar sınava tabi
tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız
olanlara, kuruluşlar tarafından “Katılımcı Belgesi”
düzenlenir.
27
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762
Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sertifika
Madde 21 devamı - Geçerlilik süresi dolan sertifika
sahipleri, yapılacak değerlendirme sınav sonucuna
göre asgari on altı saatlik bir güncelleme eğitimine
tabi tutularak sertifikaları yenilenir. İlkyardımcı
sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik
süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak
değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme
eğitimi verilir. Güncelleme eğitimlerin, sertifikada
belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde
düzenlenir.
28
29
İşyerlerinde İlkyardım Organizasyonunda
Gereksinimlerin Belirlenmesi
1. İşyeri Tehlike ve Riskleri
2. İşyerinin Büyüklüğü
3. İşyerinin Kazalar Açısından Öyküsü
4. İş Gücünün Yapısı ve Dağılımı
30
İşyerlerinde İlkyardım Organizasyonunda
Gereksinimlerin Belirlenmesi
5. İşyerinin Lokalizasyonu
6. İşyerinin Haberleşme Olanakları
7. Uzakta ve Yalnız Çalışan İşlerin Varlığı
8. Farklı İşverenlerce Paylaşılmış İşin Yapıldığı Yerler
9. İlkyardımcı Çalışanların Yıllık İzin veya Diğer
Nedenlerle Bulunmayışları
31
HASTA YARALININ İLK
DEĞERLENDİRME AŞAMALARI
İLK YARDIMCI SİZSENİZ
*Soğukkanlı
ve telaşsız olmalısınız.
*Bilgili olmalısınız.
*Atak ve hızlı olmalısınız.
*Çabuk karar vermeli ve kararlı olmalısınız.
*Eldeki olanakları değerlendirmelisiniz.
*Çevrenizdeki kişilerden yararlanmayı bilmelisiniz.
*Kendi bilgilerinizin doğruluğuna önce siz
inanmalısınız.
İLK YARDIMCI SİZSENİZ;
! Siz güvende misiniz? Öncelikle sizin güvende
olmanız gerekir,
! Ne olmuştur? Olayın oluşu hakkında bilgi sahibi
olmanız gerekir.
! Kaç yaralı vardır? Olayın boyutu hakkında bilgi
sahibi olmanız gerekir.
! Yardım alınabilecek başkaları var mı?
! Yaralılara yardımı, onlar adına yaptığımızı
unutmayın.
! Bilinci açıksa mutlaka izin alın.
35
OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AMAÇ
Tekrar kaza olması riskini ortadan
kaldırmak,
Olay yerindeki yaralıların sayısı ve türlerini
belirlemek
HASTA YARALININ
İLK VE İKİNCİ
DEĞERLENDİRMESİ
İLK YARDIMDA TEMEL UYGULAMALAR
Hasta ve yaralıları yatır.
Fazla hareket ettirme
Hızla A-B-C yönünden değerlendir.
Kanama-kırık var mı? İncele.
Sıcak tut.
Bilinci kapalı ise su verme.
Sakin ve kararlı ol.
Çevredeki telaşlıları uzaklaştır.
Tıbbi yardım iste.
Yarasını görmesine izin verme.
HASTA YARALININ İLK
DEĞERLENDİRME AŞAMALARI
HASTA YARALININ İLK
DEĞERLENDİRME AŞAMALARI
BİLİNÇ DURUMUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yetişkin ve çocuklarda bilinç kontrolü;
Omuzlarından dokunarak ve seslenerek,
Bebeklerde bilinç kontrolü;
Bebeğin ayak tabanına vurulması ile yapılır.
YARALI VE HASTANIN MUAYENESİ
-Acil
önlem alınması gereken durumları
değerlendirmelisiniz.
-Bilinci açık mı? Bunu değerlendirmenin en
iyi yolu, sorulan soruya cevap alınıp
alınmamasıdır. Ona dokunarak ‘iyi misiniz?’
sorusunu sorun.
-Yanıt yoksa; -Nefes yolu açık mı?
-Nefes alıp veriyor mu?
-Kalbi çalışıyor mu?
TEMEL
YAŞAM
DESTEĞİ
SUNİ
SOLUNUM
VE
GÖĞÜS BASISI
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
Hayat kurtarmak amacı ile solunumu durmuş
kişiye suni solunum ile akciğerlerine oksijen
gitmesini, göğüs basısı ile kalpten kan
pompalanmasını sağlamak için yapılan ilaçsız
müdahaledir.
İLK YARDIMIN AB’si
Önce Bilinç kontrolü
A-Hava yolu açıklığının sağlanması
 Ağız içi kontrolü
 Baş çene pozisyonu
B. Solunumun değerlendirilmesi
 Bak-Dinle-Hisset
HİÇ UNUTMAYIN !!!
* Yaralıyı
oldukça az hareket ettirin.
* Çevre güvenli değilse, yöntemine uygun şekilde
taşıyın.
* Bilinç kapalı ise ağızdan bir şey vermeyin.
* Vücut ısısını korumaya çalışın.
TEŞEKKÜR EDERİM
47

similar documents