Decentralisatie en wijkteams in Nijmegen

Report
Presentatie
3 maart 2014
Transitie van het
Sociaal domein
Wijkpilots in Nijmegen:
Sociale wijkteams & wijknetwerken
Percentuele stijging uitgaven in de zorg
De gehele Jeugdzorg
2011
Transitie Jeugdzorg en Awbz
Opgave van € 54 + € 34 mln (regionaal)
Forse bezuinigingen (15% en 25%)
2013
De grote stappen
Wijkpilots
(2012-2013)
Sturing &
Bekostigings
beleid
Uitrollen en
Inkopen
Operationeel
(2015)
2012: de start van de WIJKPILOTS
- Wijkgericht
- 1 gezin, 1 plan
- Van 0 tot 100
- Minder bureaucratie
- Zelfregie,
- Samenredzaamheid
- Niet indiceren
Budgetaanvraag NIM - Tandem
- Maatwerk
EN WE SCHEPPEN RUIMTE VOOR
VERANDERING
•
•
•
•
Geen blauwdruk
Professional centraal, niet de organisatie
Van onderop: beleid volgt uitvoering
Faciliteren van de verandering (training, ICT, budget en
werkruimte)
• Gemeente neemt het voortouw, de regie! (maar niet alleen)
• Ontschotten, ontdubbelen, ontregelen
• Gewoon doen wat nodig is
2013: het jaar van de WIJKPILOTS
• 4 wijkteams
• Gezonde leefstijl
• Ouderenzorg
• Basis GGZ
Budgetaanvraag NIM - Tandem
Samen met VGZ
WIE ZIJN HET SOCIAAL WIJKTEAM?
WIE ZIJN HET SOCIAAL WIJKTEAM?
Maatschappelijk
werker
Ouderenadviseur
Wijk
verpleegkundige
Sociaal
Psychiatrisch
verpleegkundige
WMO
consulent
MEE consulent
Jongerenwerker
Opbouwwerker
Nieuwe Stijl
Intercultureel
werker
Het keukentafelgesprek(-en)
•
•
•
•
•
•
•
•
Wat kan iemand zelf, netwerk, vrijwilligers
Kleine zaken oppakken
Snel regelen ondersteuning, zorg, voorzieningen
Samen zorgen dat het plan wordt uitgevoerd
Integrale zorguitvraag
Plan opstellen
Regie blijft bij de klant
Wederkerigheid
Wijkpilot is meer dan Sociale Wijkteam
Signaleren
Adviseren
Mee uitvoeren
Bepalen
Laagdrempelig advies&informatie punt
• Alle vragen
• Alle wensen
• Alle ideeën
• Vrijwilligers
• Formulierenbrigade&papierwinkel
• Professionele achtervang
Regieteams MPH
1. Overlast in de wijk
2. Multiprobleemhuishoudens
3. Regierol voor gemeente
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning,
prestatieveld 8)
2008: pilot Wolfskuil
2010: 7 aandachtswijken
2012: stadsdekkend
Hoe ziet dat er straks uit? (in grote lijnen)
STRUCTUUR VAN ONDERSTEUNING ( in de wijk/lokaal)
Vindplaatsen
Huisartsen
JGZ
Scholen
Buurtbeheerders,
wijkagent
STIP: Informatie & Advies
-Sociaal Juridisch
-Enkelvoudige vragen
Wmo
-Eenvoudige aanvragen
-Verbeterde dienstverlening
Ondersteuning
Reguliere uitvoering
Regie (evt. drang &
dwang)
Sociale Wijkteams
Wijkgericht organiseren Regieteams
Individueel > Collectief
Woonbegeleiding
Dagbesteding
Aanbod > Vraaggericht
CTI en Factteams
Veiligheidshuis
Formeel > Informeel
toeleiden
opschalen
MOTTO:
Slimmer, Beter, Goedkoper en Sneller
• Wijkprofielen per wijk/stadsdeel
• Wijkprogramma’s
• Wijkbewoners aan zet (de wijkcoöperatie)
• Wijkbudgettering
• Wonen en Zorg wordt dominant thema!

similar documents