Psihodijagnostika_djece_s_TUR-1

Report
PSIHODIJAGNOSTIKA
DJECE S TEŠKOĆAMA
U RAZVOJU
mr.spec.Tatjana Žižek
stručni suradnik psiholog mentor
Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec
Psihologijska procjena:
• Intervju
• Opažanje ponašanja djeteta i roditelja
• Psihologijsko testiranje
• Testovi- mjerni instrumenti kojima se po
pravilu, objektivno mjeri određena
karakteristika objekta koji podvrgavamo
testu
• u psihologiji -psihičke osobine (emocije,
motivacija, sklonosti, inteligencija)
• najpoznatiji - testovi inteligencije za
određivanje razine naše mentalne
efikasnosti
• kvocijent inteligencije IQ
Mjerne karakteristike
testova:
• Valjanost – test je toliko valjan koliko mjeri ono što
se želi mjeriti
• Pouzdanost – predstavlja mjeru u kojoj se moguće
osloniti na dobivene rezultate
• Objektivnost – predstavlja veličinu koja se može
točno, kvantitativno odrediti i to na temelju slaganja
raznih ocjenjivača
• Osjetljivost – mogućnost razlikovanja malih razlika
među ispitanicima
• Standardiziranost – postojanje kriterija za
uspoređivanje uspjeha koje ispitanici postignu
- u okviru kliničke psihodijagnostike
• kako bismo što bolje procijenili određenu
osobu, njeno doživljavanje, mišljenje i
ponašanje (osobito ona neprilagođena)
te kako bi joj se mogla pružiti adekvatna
psihološka ili psihijatrijska pomoć
- prilikom profesionalne orijentacije
• pomoć u odabiru budućeg zanimanja
koje će biti u skladu s intelektualnim
sposobnostima, osobinama ličnosti i
profesionalnim interesima
- u svrhu procjene potencijala
• kada želimo bolje upoznati i procijeniti
potencijale pojedinaca
• psihologijsko testiranje pruža uvid u
intelektualne sposobnosti, osobine ličnosti
i specifične vještine vezane uz obrazovno
okruženje
Pravilnik o psihodijagnostičkim sredstvima
HPK
• kategorizira sva PDS i navodi kome su
namijenjena
• prema područjima i ciljevima koji se žele
postići njihovom primjenom te stručnoj
osposobljenosti potrebnoj za pravilnu primjenu
pojedinog PDS-a
• u obavijestima izdavača, distributera,
zastupnika i autora pojedino PDS treba biti
označeno s «0», «A»,»B» ili «C»
“0” kategorija
• PDS za mjerenje psihičkih osobina u
istraživačkim projektima, pokusima, vježbama…
• primjena i interpretacija ne zahtijeva specifična
psihološka znanja
• uz psihologe mogu primjenjivati i drugi
stručnjaci u postupcima prikupljanja statističkih
podataka u svrhu znanstvenog istraživanja ili
stručnog opažanja te za njihovu uporabu nije
potrebno posebno dopuštenje Komore
• ne služe za individualne dijagnostičke ili
prognostičke svrhe
“A” kategorija
• PDS koja upotrebljavaju i drugi stručnjaci (npr.
logopedi, psihijatri, neurolozi i drugi doktori
medicine, pedagozi, defektolozi, socijalni radnici.)
• za psihodijagnostičke i prognostičke svrhe
• primjena i interpretacija rezultata može imati
statusne posljedice za sudionike mjerenja
• HPK propisuje potrebu za dodatnom izobrazbom
drugih stručnjaka i određuje provođenje edukacije
• npr. Procjena psihomotoričkog razvoja RPM,
Reynell razvojne ljestvice govora RLJG
“B” kategorija
• PDS za isključivo psihologe, a za koja nije
nužna dodatna izobrazba
• M serija, Mill-Hill ljestvica rječnika,
Revidirana serija Beta
“C” kategorija
• PDS- proceduralno i interpretativno najsloženiji
instrumenti (npr. pojedini multidimenzionalni
inventari ličnosti, individualni testovi
inteligencije i projektivne tehnike)
• za psihodijagnostičku i prognostičku svrhu
• dozvoljena uporaba samo psiholozima s
dodatnom izobrazbom
• pr. Projektivna tehnika mozaik PPM,
Weschlerovi testovi, TAT
• Psihodijagnostička sredstva iz kategorija
«B» i «C» uvrštavaju se u Popis posebno
zaštićenih psihodijagnostičkih sredstava.
Uporaba psihodijagnostičkih sredstava u
ispitivanju osoba s teškoćama u razvoju
• razmotriti uporabu alternativnih metoda procjene umjesto
modificiranja PDS
• potražiti relevantni profesionalni savjet, ako potreba za
modifikacijom primjene PDS nadilazi postojeće
mogućnosti
• znati da modifikacije, ako su potrebne, ovise o prirodi
posebne potrebe i trebaju biti napravljene tako da
minimalno utječu na valjanost rezultata.
• omogućiti dostupnost informacije o prirodi svake
modifikacije u PDS ili primjeni PDS onima koji
interpretiraju ili odlučuju na temelju dobivenih rezultata,
da interpretacija ne bude pristrana, a odluka nepravedna
• napraviti odgovarajuće prilagodbe za korisnike
sa slušnim, vizualnim i motoričkim oštećenjima:
• vid – češća primjena verbalnih zadataka
• sluh –češća primjena neverbalnih zadataka,
ponavljanje zadataka za vježbu
• kod nagluhosti -jasno napisane upute i verbalni
zadaci
• motoričke teškoće- povećan testni materijal
Testovi kognitivnih
sposobnosti za djecu
školske dobi:
• Razvojni test Čuturić (RTČ-P)
• Wechslerova ljestvica inteligencije za djecu
(WISC III, WISC IV-HR)
• Ravenove progresivne matrice (CPM)
• Columbia test mentalne zrelosti
• Cattelov test inteligencije (CTI)
• Naglierijev test neverbalne sposobnosti (NNAT)
• “Nacrtaj čovjeka”- crtež ljudske figure
Razvojni test Čuturić
• ispitivanje mentalnog razvoja predškolske
djece – RTČ – P
• Djeca u dobi od 2. do 8. godine
• okulomotorika, emocionalnost, govor, verbalno
izražavanje znanja
• individualna primjena uz prisutnost roditelja ili
odrasle osobe
Wechslerova ljestvica
inteligencije za djecu
(WISC-IV-HR)
• najpoznatiji i najčešće upotrebljavan test
inteligencije za djecu (6.-16.g.)
• 10 temeljnih i 5 dopunskih subtestova
• Četiri indeksa:
1.
2.
3.
4.
-
Indeks verbalnog shvaćanja
Indeks perceptivnog rasuđivanja
Indeks radnog pamćenja
Indeks brzine obrade informacija
hrvatska standardizacija
upute za prilagodbu uz minimalnu modifikaciju
standardnog postupka primjene
IPR
Slaganje kocaka
Slikovno
poimanje
Neverbalno
rasuđivanje
IVS
Sličnosti
Rječnik
Shvaćanje
Obaviještenost
Verbalno
rasuđivanje
Dopunjavanje
slika
UKUPNI
IQ
IBOI
Šifriranje
Prepoznavanje
simbola
Križanje
IRP
Raspon
pamćenja
brojeva
Pamćenje nizova
slova i brojeva
Računanje
Ravenove progresivne
matrice
• zahtijeva od ispitanika uviđanje određenih odnosa u
apstraktnim vizualnim prikazima
• manje ovisan o formalnoj naobrazbi i kulturalnim iskustvima
• mjera “fluidne” inteligencije ( kao i neverbalni WISC)
• ne uključuje jezik – često se koristi kod male djece, starijih
ljudi i osoba s jezičnim teškoćama
• rezultat u obliku centila- pr. u SPM – rezultat 49 od 60
zadataka kod 10.god. – 99. centil- rezultat 49 bolji je od
rezultata koji postiže 99% drugih desetogodišnjaka
• Wecshlerovi testovi, pogotovo verbalni dijelovi
visoko koreliraju s uspjehom u osnovnoj školi i
prosječnim ocjenama srednjoškolaca i
studenata
• Ravenove matrice slabije previđaju školski
uspjeh jer se u manjoj mjeri oslanjaju na jezik,
matematiku i informiranost – više mjere opće
kognitivne sposobnosti tzv. g-faktor
Cattelov test inteligencije (CTI)
• kod ljudi iz različitih jezičnih i kulturnih
sredina ili vrlo različitog društvenog statusa
• nastoji mjeriti faktor opće sposobnosti
ili tzv. g-faktor
- Ljestvica 1 – za djecu od 4-8 g. te odrasle
osobe s intelektualnim teškoćama
Naglierijev test
neverbalne sposobnosti
• neverbalna mjera sposobnosti za
školovanje, neovisna o kulturi
• djeca od 5 – 17 godina
• likovne matrice – bez zahtijevanja znanja
čitanja, pisanja ili govora
• i za učenike s različitom jezičnom i
kulturološkom pozadinom, za učenike s
teškoćama u učenju, s oštećenjima sluha,
govora ili motorike
• rješavanje – 30 minuta
• ukupan rezultat:
indeks neverbalne sposobnosti – centili
• hrvatska standardizacija
• novo u ponudi Naklade Slap – od početka
sljedeće godine
Columbia test mentalne
zrelosti
• mjeri opće kognitivne sposobnosti
• pogodan za ispitivanje osoba s
motoričkim teškoćama
Goodenough crtež
čovjeka
• test inteligencije za dječju dob koji se temelji
na crtežu ljudske figure
• razmatra se broj anatomskih i odjevnih
detalja koje je dijete navelo, kako su
sklopljeni i sl.
• ljudski lik - česta tema dječjih crteža i blizak
svakom djetetu
• umjetnička sposobnost nema utjecaja na
uspješnost na tom testu
• važno-dijete ne crta uvijek sve ono što zna,
nego ono što je za njega važno u spoznajnoj ili
emocionalnoj sferi
• crteži djece s IT zaostaju za crtežima vršnjaka i
sličniji su crtežima djece normalne inteligencije,
ali niže dobi
• uspješnost crteža kod djece ovisi i o stupnju
razvoja grafomotorike, tj. dijete može imati
smetnje u vidno-motoričkoj koordinaciji i vidnoprostornoj percepciji unatoč normalnoj
inteligenciji
Testovi
pamćenja
• Test auditivno verbalnog učenja (AVLT)
- učenje liste riječi – provjera neposredno
nakon čitanja i odgođeno – dosjećanje
Ray-Osterriethov test
složenog lika
• dva zadatka: precrtavanje lika prema
predlošku i reproduciranje lika nakon
uklanjanja predloška
• · rezultat precrtavanja- mjera vidnokonstruktivnih funkcija
• · rezultat dosjećanja - mjera količine zadržanih
informacija
• reproduciranje može biti neposredno nakon
uklanjanja predloška te nakon dužeg vremena
– funkcije neposrednog i odgođenog pamćenja
Vizuokonstruktivne
sposobnosti
• Bender gestalt vidno-motorički test (LB-G)
- mjeri vizualno-motoričke i perceptivne
vještine
- koristan pri otkrivanju organskih oštećenja,
te procjenu vizualne zrelosti, vizualnomotoričke integracije, reakcija na
frustraciju
- precrtavanje zadanih likova
Reynellova razvojna
ljestvica govora
• ispitanici: djeca u dobi od 7 mjeseci do 7 godina.
• test je prilagođen i za primjenu na djeci oštećenog
sluha, djeci s oštećenjima vida, djeci s cerebralnom
paralizom, djeci s višestrukim teškoćama, kao i za
bilingviste
• namjena: ispitivanje razvoja govora
• moguće je zasebno ispitivanje sposobnosti
razumijevanja govora i sposobnosti govornog
izražavanja
• mogu koristiti i logopedi
Upitnici ličnosti
• Eysenckov upitnik ličnosti za djecu
– 7.-15.g.
•
•
•
•
•
-
ekstraverzija / introverzija
neuroticizam / emocionalna stabilnost
pr. iznadprosječni rezultat na skali neurotizima
psihoticizam
sklonost k davanju socijalno poželjnih odgovora
varijable ličnosti koje tek u ekstremnim uvjetima
prelaze u patološko
• Hanesova skala ekstraverzije i neuroticizma
Poteškoće:
• Pravilnik ne određuje nužnost psihologa
kao člana Povjerenstva
• nedostatak instrumentarija- financijski
razlozi
• nedostatak hrvatskih normi
Dileme:
• utvrđivanje razine intelektualnih teškoća kod
djece iz socijalno depriviranih sredina
– primjeren izbor testova,
- jako važna procjena adaptivnog ponašanja
• jasna napomena u psihologijskom nalazu uz
potrebu rekategorizacije
• djeca s problemima u ponašanju – tretman
stručnjaka za mentalno zdravlje
Područja intervencija:
• nužno interdisciplinarno praćenje učenika tijekom
školovanja – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog
profila , psiholog, socijalni radnik, uz podršku
zdravstva i pravosuđa (međuresorna suradnja !)
• prohodnost i fleksibilnost sustava obrazovanja –
posebni odjeli pri redovnim školama, vraćanje u
redovne škole po prilagođenom programu
• pravovremena intervencija u obitelji – udomljavanje
djece, mjere obiteljsko-pravne zaštite
• kontinuirano surađivanje djelatnika škole i socijalne
službe te brzo reagiranje u rješavanju problematike
Hvala na pažnji!

similar documents