Powerpointpresentation

Report
Hösten 2013
Näringslivskontoret, Malmö stad
www.malmobusiness.com

Alla grafer avser Malmö

Presentationen utkommer vår & höst

Grafer med den historiska utvecklingen av
nyckeltalen finns på vår hemsida

Läs eller ladda ner MalmöLäget årsrapport på
vår hemsida, vilken innehåller fakta inom en rad
områden (svensk resp. engelsk version)
Källor: SCB, Tillväxtanalys, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Jones Lang LaSalle
Analyserna har delvis tagits fram i samverkan med följande avdelningar i Malmö stad:
Avdelningen för samhällsplanering, Avdelningen för integration och arbetsmarknad, samt Malmö Turism
MalmöLäget – hösten 2013

Totalt 562 339 gästnätter på Malmös hotell och vandrarhem under första halvåret 2013,
nästan lika många som 2012

Första halvåret, jan-jun 2013 hade Malmö flest uthyrda hotellrum måndag-torsdag, då låg
rumsbeläggningen i genomsnitt på 65%

När det gäller weekends visar weekendbeläggning då 44% av hotellrummen i genomsnitt
var uthyrda

Snittpriset för maj 2013 var 1 057 kr vilket innebär en 16% ökning jämfört med maj 2012, då
vi hade äran att arrangera Eurovison Song Contest 2013
Gästnatt = varje övernattande gäst
MalmöLäget – hösten 2013

Inga större förändringar har skett under det senaste halvåret, varken avseende vakansgrad eller
hyresnivåer. Vakansgraden för kontorslokaler i Malmö/Lund-regionen har sjunkit något jämfört Q1 2013
från 7,5% till runt 7%. Prime rent för CBD och Västra Hamnen ligger som tidigare runt 2 000 kronor per
kvadratmeter/år och har i princip varit tämligen oförändrade ända sedan början av 2012

I Malmö pågår en hög andel nyproduktionsprojekt i relation till den totala kontorsstocken, vilket hämmar
marknaden vad gäller hyresutvecklingen. Några sådana exempel är Nya Triangeln, Malmö Live, Malmö
Högskolas utbyggnad, Skanskas projekt Klipporna i Hyllie samt Diligentias Masthusen i Västra Hamnen

Niam har sålt kontorsfastigheterna Kronan 10 och 11 i centrala Malmö för fonds räkning till det
Luxemburgbaserade bolaget Corpus Sireo. DNB har sålt Nya Hovrätten (Flundran 2) till VACSE.
Ikanos fastighet Davida 15 i centrala Malmö har förvärvats av Svenska Hus
Prime rent = förväntad hyresnivå för ett kontor (>500kvm) av högsta kvalitet i primeläge, där extremer är undantagna
MalmöLäget – hösten 2013

Under Q3 år 2013 har 458 bostäder påbörjats att jämföra med 352 under Q3 2012. Under de
3 första kvartalen var det totalt 871 flerbostadshus, jämfört med 663 samma period 2012

Beviljade bygglov under första halvåret 2013 är totalt 30, vilket innefattar 227 lägenheter och
48 småhus. Enligt pågående och redan beviljade bygglov gör att det totala antalet
byggstartade bostäder under innevarande år kan komma upp över drygt 1 000 byggstartade
bostäder, ungefär samma nivå som 2012

Även om det just nu byggs fler hyresrätter än tidigare så behövs de byggas ytterligare fler
bostäder i Malmö

För nyproducerade bostäder, framförallt bostadsrätter, verkar intresset något större än förra
året och vänder konjunkturen upp ytterligare under hösten så kan byggandet av bostadsrätter
i Malmö ta fart igen
Flerbostadshus = hus med minst 3 separata lägenheter. Uppåt är antalet obegränsat.
MalmöLäget – hösten 2013
Bruten
skala

Under de senaste 2 åren har trenden pekat uppåt, efter 2,5 år på en oförändrad nivå

154 568 anställda i Malmö i augusti 2013 (+2 144 anställda mot aug 2012 dvs. +1,4%)

Förändringen det senaste året i riket var +1,1%, Skåne +1,0%, Stockholm +2,9% och
Göteborg +2,3%

Störst ökning kan noteras inom ’tillverkning av datorer och elektronik’, följt av konsulttjänster,
uthyrningsfirmor, samt restaurang. En minskning förekommer inom reklam, reparationsverkstäder, informationstjänster, samt inom telekom

Gruppen utlandsägda företag visar störst ökning av antalet anställda, följt av privata svenska
företag med koncern. Aktiebolag är den företagsform som ökat mest gällande antalet anställda
Antal anställda = dagbefolkning dvs. antal personer som är anställda i Malmö (exkl. ägare i enskilda
firmor) som har arbetsinkomst på minst ett basbelopp/år eller är vikarie mer än 3 månader
MalmöLäget – hösten 2013
%

Läget på arbetsmarknaden i Sverige var avvaktande under de första sex månaderna 2013 och i
Malmö ökade arbetslösheten något. Den förväntas ligga kvar på en hög nivå under resten av året

Antalet arbetslösa Malmöbor inskrivna på Arbetsförmedlingen var i genomsnitt 20 595 (dvs. 14,5% av
arbetskraften) under jan - jun 2013, 1 854 fler än under samma period året innan. Bland ungdomar
18-24 år var 3 719 Malmöbor arbetslösa (dvs. 25,2% av arbetskraften)

Det var stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Arbetslösheten var högre för män än för
kvinnor (3,3% skillnad). Bland ungdomar 18-24 år var skillnaden mellan män och kvinnor större
(7,1%). Den var även betydligt högre för utrikesfödda personer (27,4%) än för samtliga (14,5%)

Jmf. med stora städer i Sverige var arbetslösheten i Malmö hög. Jan - jun 2013 var arbetslösheten i
Göteborg 9,4% och Stockholm 7,0%, mätt som andel av arbetskraften, 16-64 år. Arbetspendlingen till
Danmark var något lägre än under samma period 2012, men minskningen har avtagit något
Arbetslöshet = öppen arbetslöshet + program med aktivitetsstöd, i relation till den registrerade arbetskraften (16-64 år)
MalmöLäget – hösten 2013

Efter finanskrisen ökade antalet nyanmälda platser igen under år 2010 och 2011.
Under 2012 minskade efterfrågan igen och den positiva trenden bröts. Under 2013
syns en liten ökning igen

7 088 nyanmälda platser Q2 2013 (vilket innebar -5% mot föregående kvartal och
+4% mot Q2 2012)

Under 2013 har efterfrågan inom ’Offentlig förvaltning, utbildning och vård” ökat.
Även hotell och restaurang, samt IT visar en ökning

Efterfrågan inom telekom har minskat under 2013 jämfört med föregående år.
Även inom området ”energi och miljö”, samt inom konsultverksamheter har
efterfrågan minskat
MalmöLäget – hösten 2013

Antalet nystartade företag har ökat markant sedan Q3 2009, men har dock minskat något igen
under år 2012 och 2013. 732 nya företag startades under Q2 2013 (-7% mot fg kvartal och
+4% mot Q2 2012)

3,6 företag/1000 invånare (16-64 år) startades i Malmö under Q2. Jmf. Stockholm 4,1 och
Göteborg 3,1 samt riket 2,8

Främst ökade antalet företag inom hotell och restaurang, följt av media och telekommunikation,
samt inom utbildning. Branscher som minskade var reklam och marknadsföring, följt av
programmering och informationstjänster, samt av branschen kultur, nöje och fritid

Företagen som startade under Q2 sysselsatte 817 personer (ca 1,1 person/företag)

60% av de nya företagen var enskilda firmor och 33% var aktiebolag
Nystartat företag = helt nystartat eller verksamhet har återupptagits efter minst två års vilande. Beräkningar baseras på EUs riktlinjer.
MalmöLäget – hösten 2013

Antalet konkurser minskade något under 2012, men ökad igen under 2013.
Det rullande genomsnittet är nu detsamma som i samband med finanskrisen,
vilket är en hög nivå

100 konkurser registrerades under Q2 (-15% mot fg. kvartal och -2% mot Q2
2012). Under Q2 berördes 162 anställda

Aktiebolagen står för merparten av konkurserna, 88%. Andelen konkurser är störst
i de små företagen (82%) dvs. företag utan anställda eller med 1-4 anställda

Konkurser förekommer inom flertalet branscher. Serviceföretag och konsultföretag
har ökat. Även bygg och handel ligger kvar på en relativt hög nivå

Antalet konkurser har minskat inom branscherna vård och omsorg, samt inom
fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
MalmöLäget – hösten 2013

Investeringarna i Malmö återhämtade sig efter finanskrisen under åren 2011 och 2012.
Enlig prognosen för 2013 kommer inversteringsnivån dock att minska igen

142 mkr investerades under Q1 2013, vilket är en minskning med -13% mot Q1 2012 och en
minskning med -49% mot Q1 2011

Investeringsnivån var fortsatt hög under 2012, även om den var lägre än rekordåret 2011.
Prognosen för 2013 visade en markant minskning till en nivå på 593 miljoner. Investeringsnivån i
den prognos som gjordes i början av året gäller fortfarande

För riket minskar investeringarna med -2% Q1 2013 jmf. samma period föregående år. Prognosen
visar på en liten minskning från 57 miljarder under 2012 till 54 miljarder år 2013

Majoriteten av industrisektorerna planerar att minska sina investeringsvolymer. T.ex. märks en
minskning inom gruvindustrin, elektronikvaruindustrin, livsmedel, samt stål- och metallindustrin.
Störst ökning finns inom transportmedelsindustrin, samt inom pappersvaru- och kemiska industrin
Industrin = SNI kod B+C dvs. ”utvinning av mineral” och ”tillverkning”
MalmöLäget – hösten 2013

Ett svagt första kvartal gör att det rullande årsgenomsnittet gällande omsättningen minskar
något. Det rullande årsgenomsnittet ligger dock på samma höga nivå som före finanskrisen

66,1 miljarder kronor i omsättning i Malmö Q2 2013

+5% mot föregående kvartal och +3% mot Q2 2012 (Q2 2011 mot Q2 2013 = +1%)

Branscher som visar en procentuell ökning det senaste året är t.ex. försäkringsbranschen,
civila myndigheter och försvaret, konsultverksamheter, samt inom ’resebyråer, researrangörer
och turistbyråer’

En minskning noterades inom t.ex. maskinindustrin, pappersvaruindustrin, industri för
elapparatur, livsmedelsindustrin, samt inom reklam och marknadsföring
Senaste kvartalet är preliminära siffror

similar documents