Αρχείο παρουσίασης (PowerPoint file)

Report
Independent Component
Analysis (ICA)
Ιανουάριος 2012
PCA vs ICA
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
PCA vs ICA
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
PCA vs ICA
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
PCA vs ICA
PCA vs ICA
PCA vs ICA
PCA vs ICA
ICA
PCA
Cocktail Party
x1
s1
Observations
Independent Sources
x2
s2
Cocktail Party
x1
s1
Observations
Independent Sources
x2
s2
Using Vector-Matrix notation
Ανεξαρτησία Τυχαίων Μεταβλητών
• Δύο τυχαίες μεταβλητές είναι ανεξάρτητες όταν η
πληροφορία γα την τιμή της μίας δεν προσφέρει καμία
επιπλέον πληροφορία για την τιμή της άλλης.
• Όταν η από κοινού pdf είναι παραγοντοποιήσιμη:
,
•
Ανεξαρτησία Τυχαίων Μεταβλητών
s1
x1
s2
x2
Ανεξαρτησία Τυχαίων Μεταβλητών
s1
x1
IC1
s2
x2
IC2 PC
2
PC1
Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (CLT)
• Η κατανομή του αθροίσματος ανεξάρτητων
τυχαίων μεταβλητών τείνει προς την
Gaussian κατανομή.
Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (CLT)
• Η κατανομή του αθροίσματος ανεξάρτητων
τυχαίων μεταβλητών τείνει προς την
Gaussian κατανομή.
Observed signal
toward Gaussian
= m1
IC1
Non-Gaussian
+ m2
IC2
….+ mn
Non-Gaussian
ICn
Non-Gaussian
“Nongaussian is Independent”
Έστω γραμμικός συνδυασμός των παρατηρήσεων
Αν το διάνυσμα w ισούται με μία από τις γραμμές του Α-1 τότε
το y ισούται με μία από τις ανεξάρτητες συνιστώσες.
“Nongaussian is Independent”
Έστω γραμμικός συνδυασμός των παρατηρήσεων
Αν το διάνυσμα w ισούται με μία από τις γραμμές του Α-1 τότε
το y ισούται με μία από τις ανεξάρτητες συνιστώσες.
Με αλλαγή μεταβλητών
τότε
“Nongaussian is Independent”
Έστω γραμμικός συνδυασμός των παρατηρήσεων
Αν το διάνυσμα w ισούται με μία από τις γραμμές του Α-1 τότε
το y ισούται με μία από τις ανεξάρτητες συνιστώσες.
Με αλλαγή μεταβλητών
τότε
Το άθροισμα έστω και δύο τυχαίων μεταβλητών είναι περισσότερο
«Γκαουσιανό» από καθεμία ξεχωριστά. Η ιδιότητα αυτή ελαχιστοποιείται
όταν ο γραμμικός συνδυασμός γίνεται ίσος κάποιο από τα si.
“Nongaussian is Independent”
Αρκεί λοιπόν ένα αξιόπιστο μέτρο για τη «μή Γκαουσιανότητα» από τη
βελτιστοποίηση του οποίου θα προκύψουν οι ανεξάρτητες συνιστώσες.
Σε χώρο n διαστάσεων μία τέτοια συνάρτηση έχει 2n τοπικά μέγιστα.
Η εύρεση των ανεξάρτητων συνιστωσών γίνεται με αβεβαιότητα ως προς το
πρόσημο (κατεύθυνση) και την σειρά.
Μέτρα μη Γκαουσιανότητας
• Kurtosis
Μέτρα μη Γκαουσιανότητας
• Kurtosis
Super-Gaussian kurtosis > 0
Gaussian kurtosis = 0
Sub-Gaussian kurtosis < 0
Μέτρα μη Γκαουσιανότητας
• Kurtosis
Super-Gaussian kurtosis > 0
Gaussian kurtosis = 0
Sub-Gaussian kurtosis < 0
Μειονέκτημα: Παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία σε outliers. Η τιμή της καθορίζεται
περισσότερο από δείγματα στην ουρά της κατανομής.
Μέτρα μη Γκαουσιανότητας
• Negentropy
Η εντροπία μίας τυχαίας μεταβλητής y με πυκνότητα f(y) ορίζεται ως:
Μέτρα μη Γκαουσιανότητας
• Negentropy
Η εντροπία μίας τυχαίας μεταβλητής y με πυκνότητα f(y) ορίζεται ως:
Η Gaussian κατανομή παρουσιάζει τη μέγιστη εντροπία για δεδομένη διακύμανση.
Μέτρα μη Γκαουσιανότητας
• Negentropy
Η εντροπία μίας τυχαίας μεταβλητής y με πυκνότητα f(y) ορίζεται ως:
Η Gaussian κατανομή παρουσιάζει τη μέγιστη εντροπία για δεδομένη διακύμανση.
Συνεπώς ένα κατάλληλο μέτρο για τη μη Γκαουσιανότητα θα ήταν το εξής:
Μέτρα μη Γκαουσιανότητας
• Negentropy
Μειονέκτημα: απαιτεί εκτίμηση (πιθανώς μη παραμετρική) της f(y).
Μέτρα μη Γκαουσιανότητας
• Negentropy
Μειονέκτημα: απαιτεί εκτίμηση (πιθανώς μη παραμετρική) της f(y).
• Approximations of Negentropy
1. Με χρήση στατιστικών ροπών ανώτερης τάξης:
2. Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση
Ισοδύναμες προσεγγίσεις
• Ελαχιστοποίηση της αμοιβαίας πληροφορίας
(Minimization of Mutual Information)
• Εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας
(Maximum Likelihood Estimation)
Ελαχιστοποίηση της αμοιβαίας πληροφορίας (MMI)
• Η αμοιβαία πληροφορία ανάμεσα σε m τυχαίες μεταβλητές
ορίζεται ως:
Ελαχιστοποίηση της αμοιβαίας πληροφορίας (MMI)
• Η αμοιβαία πληροφορία ανάμεσα σε m τυχαίες μεταβλητές
ορίζεται ως:
• Για έναν αντιστρεπτό γραμμικό μετασχηματισμό
έκφραση γίνεται:
η
• Αποδεικνύεται πως η αναζήτηση για μετασχηματισμό W που
να ελαχιστοποιεί την αμοιβαία πληροφορία ισοδυναμεί με
μεγιστοποίηση του negentropy.
Εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας
Έστω
ο πίνακας Α-1 . Τότε η log-likelihood έχει τη μορφή:
Εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας
Έστω
ο πίνακας Α-1 . Τότε η log-likelihood έχει τη μορφή:
Η αναζήτηση των ανεξάρτητων συνιστωσών ισοδυναμεί με αναζήτηση
κατάλληλου W ώστε να μεγιστοποιείται το L.
Εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας
Έστω
ο πίνακας Α-1 . Τότε η log-likelihood έχει τη μορφή:
Η αναζήτηση των ανεξάρτητων συνιστωσών ισοδυναμεί με αναζήτηση
κατάλληλου W ώστε να μεγιστοποιείται το L.
Απαιτείται εκτίμηση της
. Στην πράξη αρκεί η εκτίμηση για το αν οι
κατανομές είναι sub ή supergaussian.
Μειονέκτημα: Αν η εκτίμηση είναι λάθος, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι
εντελώς λανθασμένο.
Επεκτάσεις της ICA
• Noisy ICA
Συμπεριλαμβάνονται μοντέλα θορύβου κατά την ανάλυση.
• Non-Linear ICA
Τα παρατηρούμενα σήματα είναι μη γραμμικός συνδυασμός των πηγών.
• Binary ICA
Οι πηγές και τα παρατηρούμενα σήματα είναι δυαδικά.
• Overcomplete ICA
Οι πηγές είναι περισσότερες από τα παρατηρούμενα σήματα.
Εφαρμογές της ICA
Ηλεκτροεγκεφαλογραφία (EEG) – Μαγνητοεγκεφαλογραφία (MEG)
Εφαρμογές της ICA
Ηλεκτροεγκεφαλογραφία (EEG) – Μαγνητοεγκεφαλογραφία (MEG)
Εφαρμογές της ICA
Τομογραφία - fMRI
Εφαρμογές της ICA
Τηλεπικοινωνίες: Εξάλειψη θορύβου & αντιμετώπιση πολυόδευσης
Εφαρμογές της ICA
Οικονομία: Ανάλυση ροών χρήματος
Εφαρμογές της ICA
Αστρονομία: Ανάλυση φασματικών υπογραφών Αστέρων
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
0
50
100
150
200
250
300
350
Εφαρμογές της ICA
Επεξεργασία εικόνας - Denoising
Εφαρμογές της ICA
Εξαγωγή χαρακτηριστικών
Χρήσιμες Πηγές
• Fast ICA
http://research.ics.tkk.fi/ica/fastica/
• Cocktail Party audio examples
http://cnl.salk.edu/~tewon/Blind/blind_audio.html
• “Independent Component Analysis: Algorithms and Applications”, Aapo
Hyvärinen and Erkki Oja.
• “Survey on Independent Component Analysis”, Aapo Hyvärinen.

similar documents