โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร ปกแบบที่ 1 CLT/PCT………………..

Report
บทบาทของทีม
นาเสนอให้เห็นบทบาทของทีมที่เด่นชัด
การเชื่อมจากนโยบายของทีมนา รพ.มาสู่ ทีมของท่าน
โครงสร้างทีม
เป็ นแผนภูมิ หรื อ ภาพคน
เน้นประธาน ตาแหน่ง นพ.....
เลขาทีม ตาแหน่ง นพ.....หรื อ วิชาชีพ......
สถิติที่สาคัญต่างๆ
ควรเสนอเป็ นแผนภูมิ /กราฟ
จะสามารถแสดงให้ เห็นแนวโน้ มสถิติต่างๆที่ชัดเจน
จุดเน้นของทีมนา
KPI
ผลการดาเนินงาน
โชว์ KPI ที่บรรลุผลสาเร็ จ และโชว์ผลงานที่เจ๋ งๆ
ใส่ ภาพ / แบบฟอร์ มต่างๆ ที่พฒั นาประกอบ
และทาจนเป็ น Good practice
เนื้อหาประมาณ 10 สไลด์
หรื อมากกว่า ก็ได้ ตามผลงานของทีม
ผลการดาเนินงานพร้อมตัวชี้วดั
ควรเสนอเป็ นแผนภูมิแท่ง/กราฟเส้น/แผนภูมิกง
ความภาคภูมิใจ
• ภาพ ชื่อรางวัลระดับประเทศ
• ภาพชื่อรางวัลเขต / จังหวัด
บทเรี ยนที่ได้รับ
แผนพัฒนาต่อเนื่อง
• ระยะสั้น
• ระยะยาว

similar documents