วิธีการบริการชุมชน

Report
ครัง้ ที่ ๑
แรงจูงใจในการเผยแผ่ (Motivation)
◦แรงจูงใจดังเดิ
้ มที่ม่งุ หวังแก้ ปัญหาความ
ทุกข์ยากของมวลมนุษย์
◦แรงจูงใจที่เกิดจากพันธะทางสังคม
“ภิกษุ ทัง้ หลาย...เธอทัง้ หลายจงเที่ ย ว
จาริ กไปเพื่อประโยชน์ และความสุขแก่
คนหมู่ ม าก เพื่ อ อนุ เ คราะห์ ช าวโลก
เพื่อประโยชน์ เกือ้ กูลและความสุขแก่
ทวยเทพและมนุษย์ ทงั ้ หลาย”
ในฐานะผู้ให้ และผู้รับต่อกัน
ในฐานะเป็ นหน้ าที่ที่พระสงฆ์ต้องทา
พระสงฆ์มีความเกี่ยวข้ องกับ
ชาวบ้ านอย่างไร?
พระสงฆ์จาเป็ นต้ องเกี่ยวข้ องกับ
ชาวบ้ านหรื อไม่?
พระสงฆ์เป็ นผู้ให้ ธรรมทาน ส่วน
ชาวบ้ านเป็ นผู้ให้ อามิสทาน
◦“บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า ความ
เป็ นอยู่ของเราเนื่องด้ วยผู้อื่น”
สมัยพุทธกาล
สมัยหลังพุทธกาล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
วิธีการเข้ าหาผู้นาทางศาสนา การเมืองและทางเศรษฐกิจ
วิธีการปฏิวตั ิคาสอนและหลักความเชื่อบางประการของศาสนาดังเดิ
้ ม
วิธีการปฏิรูป
วิธีการเสนอหลักคาสอนที่เป็ นแก่นแท้ ของพระพุทธศาสนา
วิธีการปฏิบตั ิเชิงรุก หรื อเยี่ยมเยียนตามบ้ าน
วิธีการบริ การชุมชน
วิธีการใช้ ปาฏิหาริ ย์ตา่ งๆ
วิธีการปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมท้ องถิ่น
วิธีการเผยแพร่ด้วยบุคลิกภาพ
วิธีการสนทนา-บรรยายธรรม-และตอบปั ญหาธรรม
 ทาไมจึงต้ องเริ่ มเผยแพร่ ศาสนาจากผู้นาก่อน?
 ผลดีจากการได้ ผ้ น
ู ามานับถือศาสนามีอะไรบ้ าง?
 อาณาจักรที่ใหญ่และมีอานาจ ๒ อาณาจักร
คือ
◦อาณาจักรซึง่ ปกครองโดยพระเจ้ าพิมพิสาร
◦อาณาจักรโกศลซึง่ ปกครองโดยพระเจ้ าปเสนทิ
(๑๖ อาณาจักร คือ อังคะ มคธ กาสี โกศล วัชชี มัลละ เจตี วังสะ กุรุ ปั ญจาละ
มัจฉะ สุรเสนะ อัสสกะ อวันตี คันธาระ กัมโพชะ)
ไปโปรดพราหมณ์ปัญจวัคคีย์
โปรดชฏิล ๓ พี่น้อง และบริ วาร
๑,๐๐๐ รูป
โปรดฤาษี อค
ั คิทตั ตะ และบริ วาร
จานวน ๑๐,๐๐๐ รูป
เริ่ มต้ นโปรดพระเจ้ าพิมพิสารและข้ าราช
บริ พาร
โปรดพระเจ้ าปเสนทิโกศล โปรดพระเจ้ า
สุทโธทนะ และประยูรญาติ กษัตริ ย์ลจิ ฉวี
มัลลกษัตริ ย์ พระเจ้ าอชาตศัครู อภัยราช
กุมาร
 ยสกุลบุตร และเศรษฐี ผ้ เู ป็ นบิดา
 จิตตคฤหบดีและบริ วาร
 โกสิยเศรษฐี
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี
 เมณฑกเศรษฐี
 นางวิสาขา
 นางมัลลิกา
 ทาไมจึงต้ องปฏิวต
ั ิคาสอนและหลักความเชือ่ เดิม?
 ทาไมจึงไม่สร้ างคาสอนใหม่ขึ ้นมาโดดๆ โดยไม่
อาศัยพื ้นฐานจากคาสอนเดิม?
 หมายถึ ง
การเปลี่ยนแปลงหลักมูลและระบบ
ความเชื่ อ บางประการของศาสนาพราหมณ์
ฮิ น ดูที่ ท รงเห็ น ว่ า ผิ ด พลาดและไม่ ช อบธรรม
โดยทรงชีแ้ นะให้ เห็นส่วนที่ผิดพลาด และทรง
เสนอหลักการใหม่ขึ ้นแทนที่
 พราหมณ์ได้ นาเอาหลักคาสอนในทางศาสนามาเป็ น
เครื่ องมือในการแบ่งชนชันในสั
้ งคมตลอดถึงการผูกขาด
อาชีพ ทังยั
้ งกาหนดมิให้ แต่ละวรรณะคบค้ าสมาคมกัน
โดยเฉพาะวรรณะศูทร
 พระพุทธเจ้ าทรงปฏิเสธแนวคิดดังกล่าวและสอนว่า คน
มิใช่ดีหรื อชัว่ เพราะชาติกาเนิด แต่ขึ ้นอยูก่ บั การกระทาที่
จะเป็ นตัวบ่งชี ้
สมัยนัน้
มี ๒ วิธีที่ผิดพลาด คือ วิธีพวั พัน
อยู่ในกามสุข และวิธีบาเพ็ญพรต ด้ วยการ
ทรมานร่างกายด้ วยวิธีตา่ งๆ
พระพุ ท ธเจ้ า ให้ ป ฏิ บ ัติ ต ามอริ ย มรรคมี
องค์ ๘ ที่เรี ยกว่า มัชฌิมาปฏิปทา
เปลี่ยนวิธีอศั วเมธ คือ การฆ่าสัตว์บชู ายัญและการบูชาด้ วยสมบัติ มา
เป็ นการเก็บค่านาข้ าว เป็ นการเก็บภาษีเข้ าหลวง หนึง่ ส่วนในสิบส่วน
 เปลี่ยนวิธีปรุ ิ สเมธ คือ การฆ่าคนบูชายัญและยัญที่บช
ู าด้ วยสิง่ ของ
ต่างๆ อย่างอัศวเมธ มาเป็ นการฉลาดในการเลี ้ยงดูคนโดยการให้
สวัสดิการแก่ประชาชน
 เปลี่ยนพิธีสม
ั มาปาสะคือการผูกสัตว์บชู ายัญ เป็ นการช่วยเหลือคน
ยากจน ให้ สวัสดิการ ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน เหมือนบ่วงคล้ องใจ
คน
 เปลี่ยนพิธีนิรัคคฬะ คือ ยัญที่บช
ู าด้ วยทุกอย่าง “สรรพเมธ” เป็ นสังคห
วัตถุ





คารหปั ตยัคนี (ไฟเจ้ าบ้ าน) คือ ไฟที่เจ้ าบ้ านรับสืบทอดต่อจากบิดามารดาของตน
และส่งทอดต่อไปยังบุตรหลานซึง่ ต้ องให้ ติดไว้ ไม่ขาดสายและสังเวยประจา
พระพุทธเจ้ า เปลี่ยนเป็ น คหปตัคคิ (ไฟเจ้ าบ้ าน) ซึง่ หมายถึง บุตร ภรรยา คนรับใช้
และคนงาน
อาหวนียัคนี (ไฟอันควรแก่ของเซ่นสรวง) คือ ไฟสาหรับรับเครื่ องสังเวยในยัญพิธีซงึ่
จุดต่อมาจากคารหปั ตยัคนีในเมื่อจะประกอบพิธีบชู ายัญและตังไว้
้ ทางขวาของคารห
ปั ตยัคนี
พระพุทธเจ้ า ทรงประทานชื่อและความหมายใหม่วา่ อาหุไนยัคคิ ไฟอันควรแก่ของ
คานับ หมายถึง มารดาบิดา
 ทักษิ ณาคนี (ไฟด้ านใต้ ) คือ ไฟที่จด
ุ ต่อจากคารหปั ตยัคนี
และจัดตังไว้
้ ในทิศใต้ ของแท่นบูชายัญ ใช้ สาหรับรับ
เครื่ องสังเวยที่อทุ ิศให้ แก่ปีศาจและบุรพบิดาในยัญพิธี
 พระพุทธเจ้ า ประทานชื่อและความหมายใหม่วา
่ ทักขิ
ไณยัคคิ (ไฟที่ควรแก่ทกั ษิณา) หมายถึง สมณพราหมณ์ผ้ ู
ปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบ
 ทิศเบื ้องหน้ า ได้ แก่ บิดา มารดา
 ทิศเบื ้องขวา ได้ แก่ ครู
อาจารย์
 ทิศเบื ้องหลัง ได้ แก่ บุตร ภรรยา
 ทิศเบื ้องซ้ าย ได้ แก่ มิตร
 ทิศเบื ้องต่า ได้ แก่ ทาศกรรมกร หรื อ ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
 ทิศเบื ้องบน ได้ แก่ สมณพราหมณ์
 การปฏิรูปคาสอนเดิมมาใช้ มีข้อดีข้อเสียอย่างไร?
 ท่านคิดอย่างไรกับคากล่าวของ มหาตมะคานธี
(M.K.Gandhi) ที่วา่ “คาสอนของพระพุทธองค์
มิใช่เป็ นศาสนาใหม่ หากแต่พระองค์ทรงเป็ น
นักปฏิรูปศาสนาฮินดูที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึง่ ”
 ได้ แก่การปรับปรุ งให้ สมควร
 ไม่หก
ั ล้ างความเชื่อถือเดิมรูปถ้ อยคาทีใ่ ช้ ด้วยวิธี
รุนแรง หากแต่ทรงนิยมการเปลี่ยนแปลงแบบไม่
รู้สกึ ตัว หรื อ โอนอ่อนผ่อนตามมากกว่า โดยนัยนนี ้
จึงนาคาบัญญัติที่ใช้ กนั อยู่มาใช้ ในความหมายใหม่
ตามแนวพุทธธรรม
 เช่น คาว่า พรหม เป็ นต้ น
 วิธีการนี ้เป็ นวิธีที่ทรงปฏิบต
ั ิตอ่ เนื่องจากวิธีการต่างๆ ข้ างต้ น
นัน่ เอง กล่าวคือ เมื่อทรงชี ้แจงแก้ ไขส่วนที่บกพร่องต่างๆ แล้ ว ก็
ทรงเสนอหนักการใหม่ที่เป็ นพุทธศาสนาล้ วนขึ ้นแทนทีแ่ ละ
เผยแพร่ออกไปสูป่ ระชาชน
 หลักไตรลักษณ์ หรื อ สามัญลักษณะ
 หลักกรรม
 หลักอริ ยสัจ ๔
 นิพพาน
 การเสด็จไปเยี่ยมถึงบ้ านมีผลดีอย่างไรต่อการเผย
แผ่ศาสนา?
 วิธีการดังกล่าวนี ้มีข้อจากัดอย่างไรบ้ าง?
พระพุทธองค์ ทรงเสด็จไปโปรดถึ ง
บ้ านของผู้ ที่ ทรงเล็ ง เห็ น ว่ ามี
อุ ป นิ สั ย สมบั ติ แ ก่ ก ล้ าพอที่ จ ะ
บรรลุธรรมได้
 พระสงฆ์มีการประยุกต์วิธีการบริ การชุมชนมา
ใช้ มากน้ อยเพียงใด? ยกตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั ?
 มีการสงเคราะห์สงั คมอย่างไรบ้ าง?
 มีการอนามัยชุมชนหรื อไม่?
 มีการจัดการศึกษาชุมชนอย่างไร?
 เป็ นวิธีการที่พบได้ บอ
่ ยครัง้ และเห็นได้ ชดั เจนมาก
วิธีการเหล่านี ้เป็ นการเข้ าหาประชาชน จัดเป็ นการ
เผยแพร่เชิงรุกซึง่ ได้ ผลมากวิธีหนึง่
◦สังคมสงเคราะห์ เช่น สงเคราะห์คนโรคเรื อ้ น ซึง่ เป็ น
คนจนไม่มีใครเหลียวแล, สงเคราะห์สตั ว์ จานวน
๓,๕๐๐ ตัว
การอนามัยชุมชน
◦บาบัดทางจิต เช่น โปรดนางปฏาจาราที่เป็ น
บ้ าเสียสติ, โปรดนางกีสาโคตมี
◦บาบัดทางกาย เช่น ทรงพยาบาลภิกษุไข้ ,
โปรดสุปปิ ยาอุบาสิกา, ทรงต่ออายุให้ อายุ
วัฒนกุมาร
จัดการศึกษาแก่มวลชน
◦พระพุทธศาสนาส่งเสริ มให้ มีการจัดการศึกษา
ระบบต่างๆ ที่ จัด ขึน้ ทัง้ ในการปกครอง การ
เลีย้ งชี พ หรื อ แม้ ก ระทั่งชี วิต สังคมล้ ว นเป็ น
เครื่ องส่งเสริ มสนับสนุนระบบการศึกษาอบรม
ทังสิ
้ ้น
ในปั จจุบน
ั พระสงฆ์สามารถใช้ ปาฏิหาริ ย์
ได้ หรื อไม่? ถ้ าไม่ได้ เพราะอะไร? ถ้ าได้ ใช้
ปาฏิหาริ ย์แบบใดได้ ?
การใช้ ปาฏิหาริ ย์ช่วยให้ เกิดความศรัทธา
ในพุทธศาสนาได้ จริ งหรื อไม่?
อิทธิปาฏิหาริย์ – แสดงฤทธิ์ได้ เป็ นอัศจรรย์
 อาเทสนาปาฏิหาริ ย์ – การทายใจได้ เป็ นอัศจรรย์ คือ การรู้ สภาพจิต
ของผู้อื่น
 อนุสาสนีปาฏิหาริ ย์ – การเผยแพร่ โดยการอธิบาย ชี ้แจง โต้ ตอบ
ธรรมดา โดยไม่ต้องใช้ ฤทธิ์เดชแต่อย่างใด วิธีการนี ้เป็ นวิธีที่พระพุทธ
องค์ทรงโปรดและทรงใช้ เป็ นประจา

◦ การใช้ ฤทธิ์มีทงข้
ั ้ อดีข้อเสีย คือ ผู้ที่เลื่อมใสก็ยกย่อง ส่วนผู้ที่ไม่เลื่อมใสก็ดหู มิ่น
ว่าไม่เห็นแปลกอะไร เพราะคนธรรมดาที่เรี ยนวิชา “คันธารี – วิชาเกี่ยวกับการ
แสดงฤทธิ์ปาฏิหาริ ย์ตา่ งๆ” ก็สามารถทาได้
พระองค์ตรัสตาหนิว่า คนที่ไม่เลื่อมใส
ก็จะพูดได้ ว่า คนธรรมดาที่ เรี ยนวิชา
ชื่ อ “มณิ ก า -วิ ช าส าหรั บ ดัก ทายใจ
คน” ก็สามารถทาได้ จึงไม่ทรงโปรด
อาเทสนาปาฏิหาริ ย์
 ทาไมต้ องปรับตัวเข้ ากับวัฒนธรรมท้ องถิ่น?
 การปรับตัวต้ องปรับอย่างไรบ้ าง?
 การปรับตัวจะช่วยให้ การเผยแผ่งา
่ ยอย่างไร
บ้ าง?
 นักเผยแพร่ ที่ดีควรต้ องตระหนักรู้ ว่า จารี ตประเพณี
ของผู้คนในแต่ละท้ องถิ่นย่อมแตกต่างกัน ต้ องรู้ จกั
ให้ เกียรติและเคารพต่อวัฒนธรรมท้ องถิ่น
 พระพุทธองค์ทรงกระทาได้ แนบเนียน จนกระทัง่ ผู้ฟัง
เกิดความรู้ สึกเหมือนว่าพระองค์คือ เครื อญาติ คือ
พวกเดียวกันกับตนและเต็มใจที่จะรับฟั งพระธรรม
เทศนาที่ทรงแสดง
ด้ านภาษา – ใช้ ภาษาที่ชาวบ้ านเข้ าใจได้
 ด้ านอาหาร – ต้ องทาตัวเป็ นคนเลี ้ยงง่าย
 ด้ านพิธีกรรม – ซึง่ ถือเป็ นส่วนที่จะช่วยห่อหุ้มพระศาสนาเหมือน
เปลือกที่ห่อหุ้มต้ นไม้ เป็ นส่วนที่ช่วยสร้ างความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
สร้ างเอกภาพให้ หมูค่ ณะ ตัวอย่างที่พระพุทธองค์ทรงทา

◦ ทรงกาหนดวันอุโบสถ
◦ ทรงกาหนดวันเข้ าพรรษา
◦ ทรงอนุญาตการทอดกฐิ น
◦ ทรงอนุญาตการถวายจีวรและผ้ าอื่นๆ
 ด้ านจารี ตประเพณีและระบบความเชื่อ
◦งานเผยแพร่ ศาสนาเป็ นงานที่ต้องนาเอาแนวคิ ด
และหลักประพฤติเข้ าไปไว้ ในหัวใจของคนทัง้ หมด
โดยต้ อ งให้ ส อดคล้ อ งผสมผสานกับ จารี ต ประเพณี
วัฒนธรรมดัง้ เดิมของผู้คนในแต่ละท้ องถิ่นและแต่ละ
กลุ่ม โดยไม่ไปทาลายประเพณีวัฒนธรรมอันแสดงถึง
ความเป็ นเผ่าพันธุ์ของเขาให้ สูญสิ ้นไปกับแนวปฏิบัติ
ใหม่ที่นาเข้ าไปเสนอ
 ด้ านอาชีพ ความเป็ นอยู่ และอุปนิสย
ั ของแต่ละคน
◦เป็ นการปรั บ หลัก คาสอนโดยทรงสอนให้ สัม พัน ธ์ กับ
ประสบการณ์ เ ดิ ม ของผู้ฟั ง เป็ นส าคัญ เพราะในการ
เผยแพร่ นนั ้ “อุปกรณ์ ท่ ีดีท่ ีสุดคือประสบการณ์ เดิม
ของผู้ฟัง”

similar documents