Tallinna Tehnikaülikool & Tallinna Ülikool

Report
Majandusmatemaatika elemendid
Ants Aasma, Kirsti Kislenko, Ako Sauga
Tallinna Tehnikaülikool & Tallinna Ülikool
Eesmärk
näidata matemaatika rakendusvõimalusi majandus- ja
finantsprobleemidest arusaamisel ning nende
lahendamisel nii igapäevases tegevuses kui ka
laiemalt;
anda ülevaade majandusmaailma kirjeldavatest
lihtsamatest mudelitest;
õpetada kasutama infotehnoloogiat ja kujundada
teadmisi ning oskust avalike andmebaaside ning
laenukalkulaatorite käsitlemiseks;
kujundada õpilaste statistika-alast pädevust ja anda
õpilastele eelteadmisi tulevaseks kutsevalikuks.
Käsitletud teemad
• protsentarvutus majanduses;
• finantsmatemaatika elemendid;
• majandusstatistika;
• majanduses kasutatavaid funktsioone;
• optimeerimisülesanded majanduses;
• lineaarne planeerimine;
• majandusnähtuste modelleerimine;
• otsustusteooria elemendid.
Loodud materjalid
Õpik õpilastele (c 300 lk; põhimõisted,
näiteülesanded ja nende lahenduskäigud, erineva
raskusastmega ülesanded iseseisvaks
lahendamiseks, nende vastused ja näpunäited
mõnede raskemate ülesannete lahendamiseks;
seletav sõnaraamat, mida saab kasutada ka
indeksina).
Õpetajaraamat (c 150 lk; metoodilised juhendid
õpetajale, sh näiteülesanded koos metoodiliste
soovitustega nende lahendamiseks).
Slaidiesitlused teemade kaupa.
Kontrolltööde ja koduste kontrolltööde näited.
Moodle’i testid, mida võib kasutada hindamiseks või
enesekontrolliks. Testid on valikvastustega,
vastuste kontrollimine on automaatne. Valede
vastuste korral antakse õpilasele tagasisidet ja
juhtnööre õige vastuse jõudmiseni.
Demod, mida võib näidata ekraanile või lasta
õpilastel iseseisvalt uurida (vabavaraline tarkvara:
Adobe Flash Player, Wolfram CDF Player).
Elektroonilised lisamaterjalid nagu näiteks arvutil
lahendatavate ülesannete töölehed,
veebikalkulaatorid, ekraanivideod, juhendid ja
näitülesannete lahendused
tabelarvutusprogrammis.
Õpet toetav e-kursus keskkonnas Moodle.
Eksperdid

Ants Aasma (TTÜ)

Kirsti Kislenko (TLÜ & ITK)

Jüri Kurvits (TLÜ &TTÜ & Tallinna
Tehnikagümnaasium)

Marina Latõnina (Tallinna Tehnikakõrgkool)

Avo Org (TTÜ)

Ako Sauga (TTÜ, Professor)


Riina Timmermann (Tallinna Tehnikakõrgkool
& GAG)
Evald Übi (TTÜ, Dotsent)
Pilootkoolid & piloteerivad õpetajad

Gustav Adolfi nim. G: Kristel Eik & Riina
Timmermann;

Nõo Reaalgümnaasium: Sirje Sild

Tallinna Tehnikagümnaasium: Villu Kopli

Leisi Keskkool: Kelly Erin-Uussaar

Paide G: Daire Krabi

Rapla Vesiroosi G: Siiri Sussi

Viljandi Gümnaasium: Marika Anissimov
„Majandusmatemaatika elemendid“ õppekomplekti
väljaarendamist toetas Euroopa Sotsiaalfondist
rahastatav loodus-, täppis- ja tehnikateaduseid
ning tehnoloogiat populariseeriv programm
TeaMe.

similar documents