Professional Report Lite - สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report
Professional Report Lite
รายงานแบบปรุงเอง
นโยบายท่านผู้ตรวจราุการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11
ลิขสิทธิ์ สาธารณสุขเขต 11 โดย ทีมงานไอที สาธารณสุขจังหวัดุุมรร
นโยบายผู้ตรวจราุการกระทรวงสาธารณสุขเขต 11
การดาเนินงานระบบ Data Center
 นโยบายข้ อที่ 3 เรื่องของการเรียกใุ้ ใน 3 มิติด้วยกันต่อไปนี้
 1. ระบบรายงาน เมนู สำเร็จรูป
 2. ถ้ำมีแต่เมนู ที่1. ในเรือ่ งของเมนู สำเร็จผมถือว่ำไม่มีประสิทธิภำพเลยเพรำะว่ำไม่
คุม้ กับกำรลงทุนลงแรง มิติท่ี 2 นี่มีความจาเป็ นที่จะต้ องสร้ างเครื่องมือ ให้ คนทีเรา
แบ่งเป็ นระดับเุ่น ผู้บริหาร เุ่นตัวผมเองผู้ตรวจฯ ท่านนายแรทย์สสจ. ท่านผอ. ผู้ดูแล
ข้ อมูลก็คือ admin จังหวัดหรือ adminเขต หรือหัวหน้ ากลุ่มฝ่ าย หรือโปรแกรม
เมเนเจอร์ท่รี ับผิดุอบงานทางด้ านนี้มีเครื่องมือที่จะไปดึงหรือไปคีบุุดข้ อมูลที่เรา
อุตส่าห์จัดเก็บอย่างดีใน datacenter แล้ วมันก็จะประมวลผลขึ้นมาให้ เราได้ เลยเรื่อ
ขึ้นมาให้ เราเลือกดูได้ เรราะฉะนั้นมิติท่ี 2 จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องให้ เราสร้ าง
เครื่องมือรวกนี้ ไม่ใุ่ทาเฉราะมิตทิ ่ี 1 ของเมนูสาเร็จรูปแต่เรียงอย่างเดียว มันถึงจะ
เกิดประโยุน์ คุ้มค่ากับการลงทุน
 3. เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ.สามารถเข้ าสู่ระบบเวปเซอร์วิส แล้ วเรียกดูหรือเข้ าสู่ระบบของ
ตัวดาต้ าเซ็นเตอร์จังหวัดแล้ ว เรียกดูข้อมูลการใุ้ บริการที่ ถูกการวินิจฉัยหรือ การรักษา
หลักๆ เรื่องอะไรมาบ้ างได้ ภายในเขต 11 ของผู้ป่วยคนนั้น ๆ ได้ เรื่อประโยุน์ในการ
ให้ การบริการ
ประมวลผลข้ อมูลจากไฟล์ท่เี ตรียมไว้ แล้ ว
ประมวลผลข้ อมูลจาก server
ข้ อมูลที่จะนามาใุ้ ในการประมวลผลต้ องอยู่ในรูปแบบ CSV
1
2
JSON หรือ Java Script Object Notation
เป็ นวิธกี ารที่ทาให้ JavaScript
แลกเปลี่ยนข้ อมูลกับ Server
ดึงข้ อมูลจาก server
มาเก็บไว้ ในหน่วยความจา
ในรูปแบบของ CSV หรือ
ในรูปแบบของ json
CSV (Comma-Separated Value) คือ Text File
สาหรับเก็บข้ อมูลแบบตาราง โดยใุ้ จุลภาค (,)
แบ่งข้ อมูลในแต่ละหลัก (Column)
และใุ้ การเว้ นบรรทัดแทนการแบ่งแถว (Row)
Professional Report Lite
Method การคานวณ
เลือกรูปแบบการแสดงผล
ข้ อมูลจะถูกจัดใหม่เป็ นุุด
รื้นที่รับข้ อมูลคานวณ
ในรูปแบบคอลัมน์
แสดงจานวนทั้งหมด
รื้นที่รับข้ อมูลคานวณ
ในรูปแบบแถว
Example
ต้ องการทราบจานวนผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
ที่เป็ นทังเบาหวานและความดั
้
น
แยกประเภทสถานบริการแยกเพศแยกปี
Example
คลิกซ้ ายลากชุดข้ อมูล
ประเภทสถานบริ การ
ไปวางไว้ ที่พื ้นที่คานวณแถว
Example :
จานวนผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
ที่เป็ นทังเบาหวานและความดั
้
น
แยกประเภทสถานบริการ
แยกเพศแยกปี
โปรแกรมจะคานวนข้ อมูลโดยการนับ
แยกรายประเภทสถานบริการให้
Example :
จานวนผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
ที่เป็ นทังเบาหวานและความดั
้
น
แยกประเภทสถานบริการ
แยกเพศแยกปี
คลิกซ้ ายลากชุดข้ อมูลปี
ไปวางไว้ ที่พื ้นที่คานวณคอลัมน์
Example :
จานวนผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
ที่เป็ นทังเบาหวานและความดั
้
น
แยกประเภทสถานบริการ
แยกเพศแยกปี
โปรแกรมจะคานวณนับแยกรายปี ให้
Example :
จานวนผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
ที่เป็ นทังเบาหวานและความดั
้
น
แยกประเภทสถานบริการ
แยกเพศแยกปี
คลิกซ้ ายลากชุดข้ อมูลเพศ
ไปวางไว้ ที่พื ้นที่คานวณคอลัมน์
Example :
จานวนผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
ที่เป็ นทังเบาหวานและความดั
้
น
แยกประเภทสถานบริการ
แยกเพศแยกปี
โปรแกรมจะคานวณนับแยกเพศให้
Example :
จานวนผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
ที่เป็ นทังเบาหวานและความดั
้
น
แยกประเภทสถานบริการ
แยกเพศแยกปี
คลิกซ้ ายลากชุดข้ อมูลความดัน
สูงไปวางไว้ ที่พื ้นที่คานวณ
คอลัมน์โดยหลังจากนันคลิ
้ ก
เครื่ องหมาย drop down
กาเครื่ องหมายถูกเฉพาะ Y
หมายถึงคนที่เป็ นความดัน
Example :
จานวนผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
ที่เป็ นทังเบาหวานและความดั
้
น
แยกประเภทสถานบริการ
แยกเพศแยกปี
โปรแกรมจะคานวณนับแยกผู้ป่วยความดันโลหิตสูงให้
Example :
จานวนผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
ที่เป็ นทังเบาหวานและความดั
้
น
แยกประเภทสถานบริการ
แยกเพศแยกปี
คลิกซ้ ายลากชุดข้ อมูลเบาหวาน
ไปวางในพื ้นทีคานวณรูปแบบแถว
คลิกเครื่ องหมาย drop down
Example :
กาเครื่ องหมายถึงที่ Y หมายถึง จานวนผู้ป่วยโรคเรือ้ รัง
เลือกผู้ป่วยเบาหวาน
ที่เป็ นทังเบาหวานและความดั
้
น
แยกประเภทสถานบริการ
แยกเพศแยกปี
โปรแกรมจะนับจานวนผู้ป่วยเบาหวานให้
Example :
จานวนผู้ป่วยโรคเรื อ้ รัง
ที่เป็ นทังเบาหวานและความดั
้
น
แยกประเภทสถานบริการ
แยกเพศแยกปี
การอ่านรายงาน
การอ่านรายงานให้ อา่ นจากซ้ ายไปขวา และจากบนลงล่าง
จากตัวอย่าง หมายถึง สถานบริการประเภท
ศูนย์บริการสาธารณสุข มีผ้ ปู ่ วยที่เป็ นทังความดั
้
นสูง
และเบาหวาน ปี 2555 เพศชาย จานวน 32 คน
ท่านสามารถ หมุนข้ อมูล เปลี่ยนมุมมองได้
เุ่นลากประเภทไว้ คานวณในรื้นที่คอลัมน์แล้ วลากปี ไปคานวณในรื้นที่แถว
แสดงผลแบบ Heatmap เพื่อการดูค่า Max
หาค่าเฉลี่ยของอายุผ้ ูป่วยความดันโลหิตสูง
ในแต่ละประเภทสถานบริการ
List Values เพื่อดูทม่ี าของค่ าเฉลี่ยนั้น ๆ ได้
สามารถแสดงผลในรู ปแบบกราฟได้
เลือกรูปแบบการแสดงผลเป็ น Chart
คลิก Drop Down เลือก Chart ประเภทต่ าง ๆ
สามารถตกแต่ ง กราฟได้ โดยดับเบิล้ คลิกบริเวณพืน้ กราฟ
คลิกเลือก tab -> Customize
แก้ ไข title legend คล้ าย ๆ กับโปรแกรมExcel
มี Tool Tip แสดงรายละเอียดข้ อมูล
ข้ อมูลที่ผ่านการกรองแล้ วสามารถลากไปเก็บไม่ ให้
แสดงผล แต่ ข้อมูลยังคงเป็ นข้ อมูลที่ผ่านการกรองแล้ ว
ลากประเภทสถานบริการไปเก็บ
แล้ วลากชื่อสถานบริการมาแทน
จะปรากฎชื่อสถานบริการที่ผ่านการกรองประเภทสถานบริ การไว้ แล้ ว
การนาข้ อมูลไปใช้
 1. คลิกซ้ ายลากคลุมขอบเขตข้ อมูลตารางที่ต้องการ
 2. คลิกขวาเลือก copy
 3. เปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel
 4. Paste ลงใน sheet
 5. จัดรูปแบบตามต้ องการ
ความปลอดภัยของข้ อมูล
 แบ่งข้ อมูลเป็ น 4 ระดับ
 1. ระดับเขต ดูได้ เฉราะข้ อมูล Summary
 2. ระดับจังหวัด ดูได้ เฉราะข้ อมูล Summary
 3. ระดับอาเภอ ดูได้ เฉราะข้ อมูล Summary
 4. ระดับหน่วยบริการ ดูข้อมูลเฉราะผู้ป่วยที่รับบริการในรื้นที่รับผิดุอบ โดยใุ้
รหัสผ่าน ป้ องกันการเข้ าถึงโดยผู้ไม่เกี่ยวข้ อง (เนื่องจากเกี่ยวข้ องกับ รรบ.ข้ อมูล
ส่วนบุคคล ที่ได้ รับการคุ้มครอง)
Garbage In = Garbage Out
รายงานนีย้ งั ไม่มชี อื่ อย่างเป็ นทางการ
ขอบคุณ

similar documents