Presentasjon politisk verksted PSG 20 november 2014

Report
Fokus på tidlig innsats og tettere oppfølging i
hele opplæringsløpet
En tett og god oppfølging av den enkelte elev. Avviker noen barn/elever fra en forventet
progresjon aktiveres et støtteapparat som har som oppgave å hjelpe barnet/eleven.
Etablere ett varig system for god samhandling i alle overganger fra barnehage til
videregående opplæring og samhandling med andre aktører.
Oppfylle målene i den nasjonale samfunnskontrakten slik
at flere fullfører opplæringen og man sikrer at
arbeidslivets behov dekkes.
Dette leverer vi til næringslivet
Fag- og svenneprøver på Agder
1200
Mål 2020
Årlig 200 flere
fagarbeidere
1000
800
Bestått meget godt
Bestått
Ikke bestått
600
400
200
0
Aust-Agder
Vest-Agder
Formidling til læreplass
Noen prosjekter og satsninger










Praksisbrevet
Ny GIV
Forsterket VG3 i skole
Vekslingsmodellen
Flere Y-veier
Rett til påbygg
Stimuleringsmidler
50.000,- til nye lærebedrifter
Yrkesretting av fellesfagene (FYR-prosjektet)
Videreføring av hospiteringsordninger
Kursnavn – H2014 (26.08.2014)
Antall
Betongfaget (2 LK)
4
Fjell- og bergverksfaget
1
Murerfaget
Rørleggerfaget
3
Taktekkerfaget
1
Trevare- og bygginnr.faget
3
Tømrerfaget
Ventilasjon/blikkenslagerfaget
27
Sum BA
46
6
1
Aktivitørfaget
1
Bunadtilvirkerfaget
1
Frisørfaget
1
Sum DH
Automatiseringsfaget
3
9
Dataelektronikerfaget
2
Elektrikerfaget
10
Energimontørfaget
1
Telekommunikasjonsfaget
1
Sum EL
Ambulansefaget
Barne- og ungdomsarbeiderfaget (3 LK)
23
2
12
Helsearbeiderfaget (2 LK)
18
Sum HS
32
Akvakulturfaget
1
Anleggsgartnerfaget
Skogfaget
2
Sum NA
4
Kursnavn
Bakerfaget
Industriell matproduksjon
Kokkfaget
Sum RM
IKT-servicefaget
Kontor- og administrasjonsfaget
Logistikkfaget
Reiselivsfaget
Sikkerhetsfaget
Salgsfaget
Yrkessjåførfaget
Sum SS
Anleggsmaskinmekaniker
Billakkererfaget
Bilfaget, lette kjøretøy
Bilskadefaget
CNC-maskineringsfaget
Hjulutrustningsfaget, LK
Industrimekanikerfaget (2 LK)
Industrimontørfaget (1 LK)
Industrirørleggerfaget
Kjemiprosessfaget
Motormannfaget
Matrosfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget (2 LK)
Sum TP
Antall
1
1
1
3
11
2
1
1
1
4
2
22
2
2
6
2
3
1
16
3
3
1
3
2
2
4
49
1
Kvalifiserte søkere uten læreplass
182
Samfunnskontrakten
 Resultatmål
• 20 % flere lærekontrakter i 2015 enn i 2011
• Øke andelen lærlinger som fullfører med bestått
• Øke antall voksne som tar fag- eller svennebrev
Samfunnskontrakt for flere læreplasser i Agder
 Arbeidslivet på Agder er avhengig av god rekruttering
av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner.
 For å lykkes med dette, er det nødvendig at
yrkesfagene sikres en status som gjør dem attraktive
både for ungdom og voksne.
 En hovedmålsetting for partene er flere læreplasser i
privat og offentlig sektor, og partene forplikter seg til
å gjennomføre tiltak for å oppnå dette.
Resultatmål
 Partene vil samlet søke å nå følgende målsetninger
innen utgangen av 2017:
• Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20
pst. i 2017 i forhold til nivået ved utgangen av 2014.
• Øke antallet voksne som tar fag- eller svennebrev
• Øke andelen lærlinger som fullfører og består med
fag- eller svennebrev
Indikatorsett
 Det skal utarbeide et felles indikatorsett for å sikre en
omforent måling av måloppnåelsen.
• I dette arbeidet skal partene også finne måter å
synliggjøre manglende søkning til læreplasser der
dette er en utfordring.
• Indikatorene skal også fordeles etter kommune og
utdanningsprogram.
 For å måle utviklingen i måloppnåelsen settes
utgangen av 2014 som referansepunkt for
indikatorene.
 Fylkeskommunene skal utarbeide en årlig rapport
med disse indikatorene som legges til grunn ved
vurdering av måloppnåelse.
Tiltak
 Flere statlige læreplasser (UiA og helseforetak)
 Utarbeide nye retningslinjer for støtte til bedrifter som tar inn
lærlinger som er vanskelig å formidle, for eksempel på grunn
av svake karakterer og/eller høyt fravær.
 Antall læreplasser i kommunen tilsvarer 3 promille av
innbyggertallet
 Fylkeskommunen øker med 20 % i avtaleperioden
 Bruke priser for beste lærebedrift/instruktør/faglærer/lærling
etc for å bidra til å heve statusen til fag- og yrkesutdanning
på videregående nivå.
Tiltak
 Bruke Lov om offentlige anskaffelser - med forskrift om
offentlige anskaffelser, § 3-11. Bruk av kontraktsstandarder
og spesielle kontraktsvilkår, i sine avtaler og kontrakter
med underleverandører.
 Bedre samarbeidet mellom skoler og virksomheter, for
eksempel ved at bedrifter tilbyr hospiteringsavtaler for
lærere i bedrift og instruktører i skolene.
 Gjennomføre en årlig konferanse hvor partene møtes på
høyt nivå for å diskutere situasjonen innen fag- og
yrkesopplæringen og for å drøfte nye tiltak

similar documents