CPT

Report
‫‪Current Procedural Terminology (CPT®),‬‬
‫‪Fourth Edition, is a listing of descriptive‬‬
‫‪terms and identifying codes for reporting‬‬
‫‪medical services and procedures‬‬
‫ليستی از واژه های توصيف شده و کدهای مشخص برای‬
‫گزارش اقدامات و خدمات پزشکی می باشد‪.‬‬
‫طبقه بندي ‪ ،CPT‬فهرست نظام يافته اي از واژه هاي‬
‫كددهي شده است كه مشاركت كارگزاران در مراقبت را‬
‫توصيف مي كند‪.‬‬

CPT® is Current Procedural Terminology,
and was developed by the American Medical
Association in 1966. Each year, an annual
publication is prepared, that makes changes
corresponding with significant updates in
medical technology and practice. The most
recent version of CPT, CPT 2006, contains
8,568 codes and descriptors.
‫یک دیکشنری از اصطالحات است که توسط انجمن ‪CPT‬‬
‫پزشکی امریکا به منظور معرفی صحیح و یکسان اقدامات‬
‫تشخیصی و درمانی در جراحی و تخصصهای علوم پزشکی به‬
‫منتشر ‪CMIT‬کار می رود و اولین بار به عنوان ضمیمه کتاب‬
‫شد‪ .‬اقدامات پزشکی در قسمت اول آن به صورت الفبایی و در‬
‫قسمت دوم به صورت شماره ای و بر اساس سیستم کدگذاری‬
‫کامپیوتری آورده شده اند‪.‬‬
‫اولین ویرایش آن در سال ‪ 1966‬و دومین ویرایش در سال ‪1970‬‬
‫منتشر گردیده است‪ .‬پس از انتشار چهارمین ویرایش‬
‫در سال ‪ 1991‬مقرر گردید تا به صورت سالیانه (‪)CPTCPT-4‬‬
‫آخرین تغییرات جاری در پزشکی در آن مورد ویرایش قرار گیرد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ٰ‬
‫عالمت؟‬
‫به طوری که اصطالحات جدید در هر چاپ با‬
‫نشانه گذاری شده است‪ .‬اصطالحات بازبینی شده با‬
‫عالمت؟ مشخص می گردد و اصطالحات حذف شده در‬
‫داخل پرانتز نمایش داده می شوند‪ .‬همچنین در آن ضمیمه‬
‫ای شامل همه تعییرت آخرین چاپ برای روزآمد نمودن‬
‫فهرست های کامپیوتری اصطالحات و کدهای آنها در نظر‬
‫گرفته شده است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ویژگی های اولین ویرایش‬
‫‪.1‬واژه های استاندارد‬
‫‪.2‬کدهای ‪ 4‬رقمی‬
‫‪.3‬وسيله ارتباطی برای آژانس های بيمه‬
‫‪.4‬طراحی سيستم کامپيوتری برای ارزيابی‬
‫اقدامات‬
‫‪.5‬توزيع اطالعات برای اهداف آماری‬
‫‪.6‬شامل اقدامات جراحي اصلي و سه بخش‬
‫محدود پزشکی ‪،‬راديولوژی و آزمايشگاه‬
‫ویژگی های دومین ویرایش‪:‬سال ‪1970‬‬
‫‪.1‬گسترش سيستم واژه ها و کدها برای اعمال‬
‫تشخيصی‪،‬درمانی و تخصصی‬
‫‪.2‬کدهای ‪ 5‬رقمی‬
‫‪.3‬ليستی از اقدامات مربوط به طب داخلی‬
1977:‫ویژگی چهارمین ویرایش‬
‫ويژگی منحصر به فرد آن روز آمد شدن همزمان با تغييرات سريع تکنولوژيکی‬
CPT is an accurate, up-to-date, comprehensive listing of
medical procedures and services identified by a five-digit
code.
CPT-4 Published annually by the AMA –
proprietary
√ Communicates “what” service was provided
√ Divided into 6 major sections
√CPT 2003 contains 8,262 codes
–
428 code changes in 2003
‫انجمن پزشکی آمریکا( ‪American Medical‬‬
‫‪ )Association‬پروژه ‪ CPT-5‬را برای اطمینان بخشیدن‬
‫به اینکه ‪ CPT‬به عنوان یک منبع مجاز وصحیح کدگذاری‬
‫اقدامات برای مؤسسات بهداشتی می باشد آغاز کرد‪CPT- .‬‬
‫‪ 5‬قسمتی از فعالیتهای ‪ AMA‬برای بهبود در ساختار‬
‫روشهای کدگذاری ‪ CPT‬می باشد‪ .‬با توجه به اینکه ‪CPT‬‬
‫اطالعات کلینیکی را برای اهداف مدیریتی و مالی مرتبط می‬
‫کند تغییرات ایجاد شده در پروسه های ویرایشی ‪ CPT‬برای‬
‫پذیرش مشارکت و همکاری بیشتر از جانب جوامع تخصصی‬
‫پزشکی و برای تسهیل گسترش کدهای جدید و بازبینی شده‬
‫می باشد‪.‬‬
‫بخش تحقیق و توسعه ‪ CPT-5‬از اواخر سال ‪ 2000‬تا‬
‫‪ 2002‬نسبت به تهیه و اجرای اولیه این مجموعه اقدام‬
‫نموده و از سال ‪ 2003‬امکان استفاده گسترده تر از آن را‬
‫فراهم آورده است‪.‬‬
‫ویژگی برجسته دیگر این سیستم استفاده از کدهای‬
‫‪ CPT‬برای تعیین اقدامات تشخیصی‪-‬درمانی انجام‬
‫گرفته بیماران می باشد‪.‬بسیاری از مؤسسات تٱمین کننده‬
‫مراقبت های بهداشتی در آمریکا برای دریافت هزینه‬
‫خدمات ارایه شده به بیماران نیازمندند کدهای ‪ CPT‬را‬
‫به شرکت های بیمه و مراجع ذیصالح ارایه بدهند‪.‬‬
‫شامل ‪ 3‬رده می باشد‪:‬‬
‫رده اول‪ :‬شرح يک اقدام يا خدمت مشخص که يک کد ‪ 5‬رقمی ‪‬‬
‫دارد و به اعمال پزشکی رايج تعلق داشته‪1400‬اقدام را‬
‫فهرست کرده است و شامل ‪ 6‬بخش اصلی است‪:‬‬
‫‪.1‬پزشکی ‪.2‬بيهوشی ‪.3‬جراحی ‪.4‬پرتو شناسی ‪.5‬آسيب‬
‫شناسی(آزمايشگاه) ‪.6‬ارزيابی و مديريت‬
‫‪‬‬
1.
Anesthesia
00100-01999 AND 99100-99140
2. Surgery
10040-69979
3. Radiology
70010-79999
4. Pathology and
Laboratory
80002-89399
5. Medicine
90701-99199
evaluation and Management
99201-99499
‫‪Perforcement measurement‬‬
‫رده دوم‪:‬‬
‫کدهايی هستند برای اجرای ارزيابی استفاده می شوند‪ .‬اين‬
‫فهرست شامل ‪2500‬کد می باشد کدها آلفا نامريک هستند‪.‬از‬
‫‪4‬عددو يک حرف )‪ (A-V‬تشکيل شده اند‪.‬هر سال دو مرتبه‬
‫در اول ژانويه و جوالی بر روی سايت و سالی يک بار در‬
‫کتاب منتشر می شوند‪ .‬اين کدها ملی بوده و توسط گروه‬
‫مشاور ارزيابی ها ی اجرايی مورد باز بينی قرار می گيرند‪.‬‬
‫برای مثال اين کدها شامل‪:‬خدمات دندانپزشکی ‪،‬استفاده از‬
‫آمبوالنس‪،‬ويلچر‪،‬خدمات دارويی و خدمات پشتيبانی می باشد‪.‬‬
‫رده سوم‪Emerging Tecnology :‬‬
‫اين کدها محلی هستند‪ .‬به هر شعبه مالی در اياالت‬
‫متحده اين آزادی داده می شود تا کدهايی را در محل‬
‫تحت نظارتش استفاده کند ‪ .‬اين کدها آلفانامريک هستند‬
‫از يک حرف‪ )X, W) Y,Z‬و‪ 4‬عدد و در برخی اياالت‬
‫از‪2‬حرف و‪ 3‬شماره بوجود آمده اند‪.‬سالی دو بار در‬
‫اول ژانويه و جوالی بر روی سايت وسالی يک بار در‬
‫کتاب منتشر می شوند‪.‬‬
‫شکل کلی اصطالحات‬
‫شامل اصطالحات مربوط به اقدامات ‪،‬به صورت توضيحات‬
‫مختصری از اقدامات پزشکی است‪.‬برای جلوگيری و صرفه جويی‬
‫در صفحات کتاب برخی از اصطالحات به طور کامل چاپ نشده‬
‫اند وبه توضيحات قبل ارجاع داده می شوند‪ .‬مثال‪:‬‬
‫‪25100‬‬
‫‪Arthrotomy, Wrist Joint ; for‬‬
‫‪Biopsy‬‬
‫‪25105‬‬
‫‪for Synovectomy‬‬
‫توضيح کامل اقدام در کد ‪ 25105‬بايد چنين خوانده شود‪:‬‬
‫‪25105‬‬
‫‪Arthrotomy, Wrist Joint ; for‬‬
‫‪synovectomy‬‬
‫روش های مجزا‪Separate Prucedural‬‬
‫وقتی يک روش جزيی به تنهايی بکار برده شود يک کد مجزا می‬
‫گيرد ولی اگر همراه با يک اقدام بزرگتر بکار برده شود روش‬
‫جزئی به صورت فرعی در نظر گرفته می شود و در روش بزرگتر‬
‫طبقه بندی می شود ‪.‬‬
‫‪Example : If a breast biopsy (19100)were‬‬
‫‪performed in conjunction with a modified‬‬
‫‪radical mastectomy (19240) ,only the 19240‬‬
‫‪would be coded .The 19100code has”(separate‬‬
‫‪procedure )”after it.‬‬
‫ایندکس ‪CPT‬‬
‫ايندکس به صورت الفبايی در آخر کتاب قرار گرفته است‪.‬سر فصل در گوشه‬
‫سمت راست و چپ باالی صفحه قرار گرفته است و استفاده از آن باعث می‬
‫شود به سرعت محل مورد نظر را پيدا کنيم‪.‬‬
‫شماره کدها به يکی از سه روش ذيل پيدا می شوند‪.‬‬
‫‪Range‬‬
‫‪22210-22230‬‬
‫‪Single Code‬‬
‫‪38115‬‬
‫‪Multiple Codes‬‬
‫‪54420,54430‬‬
‫توسط يک خط پيوند نشان داده شده است يعنی کد گذار بايد برای انتخاب‬
‫کد صحيح به قسمت اصلی کتاب مراجعه کند‪ .‬استفاده از کاما به مفهوم اين‬
‫است که بايد بيش از يک کد فهرست شود‪.‬‬
‫زمانی که يک شماره کد تعيين می شود کد گذار بايد قسمت اصلی را بررسی‬
‫کند تا از درست بودنش مطمئن شود‪.‬‬
‫اهداف‬
‫‪.1‬ايجاد يک زبان واحد برای توصيف خدمات پزشکی‪،‬جراحی‬
‫وتشخيصی‬
‫‪.2‬وسيله ارتباطی موثر بين پزشکان ‪،‬ساير ارايه كنندگان‬
‫خدمات بهداشتی‪،‬بيماران واشخاص ثالث‬
‫‪.3‬گزارش اقدامات بهداشتی تحت برنامه های بيمه عمومی‬
‫‪.4‬اهداف مديريتی شامل گسترش دستورالعملها برای بازبينی‬
‫خدمات پزشکی‬
‫‪.5‬ايجاد زبان واحد برای آموزش و تحقيقات‬
‫کاربرد ‪CPT‬‬
‫امروزه ‪ CPT‬مقبول ترين نامگذاري پزشكي مورد استفاده براي گزارش‬
‫اقدامات و خدمات پزشكي در برنامه هاي بيمه بهداشت عمومي و خصوصي‬
‫است‪ .‬همچنين ‪ CPT‬به عنوان زبان مشترك زمينه مفيدي براي مقايسه‬
‫بهره وري در سطوح محلي‪ ،‬منطقه اي و ملي ايجاد مي كند‪ .‬امروزه عالوه‬
‫بر برنامه هاي مدیكیر و مدیكید‪ ،‬این سیستم بطور گسترده در ایاالت متحده به‬
‫عنوان سیستم كدگذاري و توصیف خدمات مراقبت بهداشتي استفاده مي شود‬
‫این سیستم گزارش دهي تقریبا توسط همه پزشكان و متخصصین مراقبت‬
‫بهداشتي براي تسهیل گزارش خدمات سرپایي جهت بازپرداخت و جمع آوري‬
‫داده ها مورد استفاده قرار مي گیرد‬
‫ادامه کاربرد‬
‫براي گزارش اقدامات جراحي سرپايي در بيمارستان ها از ‪CPT‬‬
‫استفاده مي شود‪ .‬بيش از ‪7000‬اقدام و خدمت پزشکی را فهرست‬
‫کرده است‪.‬اين سيستم توسط کلينيکها‪ ،‬درمانگاههای سرپايی و‬
‫مرکز جراحی اورژانس بکار برده می شود و نشان مي دهد چه‬
‫خدمتي در اين مراكز ارائه شده است‪.‬‬
‫اين سيستم گزارش دهي ‪ ،‬تقريبا توسط همه پزشكان و‬
‫متخصصين مراقبت بهداشتي براي تسهيل گزارش خدمات جهت‬
‫بازپرداخت و جمع آوري داده ها مورد استفاده قرار مي گيرد‪.‬‬

similar documents