Presentatie organisatie SPSZN

Report
Inleiding
Landelijk kader
Jacqueline Reijerink,
algemeen directeur SPZN
30 september 2014
Wet op het Bevolkingsonderzoek
In 1992 is de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) ingesteld om de
bevolking te beschermen tegen fysieke of psychische risico’s van
screening. De WBO beschrijft de screeningen die van te voren aan een
onafhankelijke kwaliteitstoets moeten worden onderworpen:
onderzoek dat gebruik maakt van ioniserende straling (röntgenstraling),
hiervoor geldt tevens het Besluit stralingsbescherming;
onderzoek naar kanker;
onderzoek naar ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen
behandeling of preventie mogelijk is.
Wet op het Bevolkingsonderzoek
Een bevolkingsonderzoek is verantwoord als de voordelen opwegen tegen de nadelen
Eisen nieuwe bevolkingsonderzoeken
De ziekte is op te sporen voordat er klachten zijn.
Er bestaat een betrouwbare test om de ziekte op te sporen.
Er is een goede, veilige behandeling voor de ziekte.
De ziekte is een belangrijk volksgezondheidsprobleem.
Overheidspartijen betrokken bij screening
Ministerie van
VWS
IGZ
ZonMW
Gezondheidsraad
RIVM-CvB
Overheidspartijen betrokken bij screening
•
•
•
•
•
•
Inhoud programma
Randvoorwaarden
Afgifte vergunningen
Aanvullend onderzoek
Pilots
Kosten effectiviteitsstudies
•
•
•
Ministerie van
VWS
ZonMW
Uitvoeringstoetsen
Landelijke implementatie
Regie programma
IGZ
Gezondheidsraad
RIVM-CvB
•
Houd toezicht op de uitvoering
•
•
•
Advies VWS
Wetenschappelijke verkenningen
Inhoudelijke afwegingen
Landelijke screeningsprogramma’s
De Rijksoverheid biedt de volgende onderzoeken aan
in het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoek (NPB)
(1) Bevolkingsonderzoek borstkanker (mammografie);
(2) Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker;
(3) Bevolkingsonderzoek darmkanker (vanaf 2013);
(4) Bloedonderzoek bij zwangere vrouwen rond de 12e week;
(5) Screening op Downsyndroom (combinatietest);
(6) 20 wekenecho van ongeboren kinderen;
(7) Hielprik bij pasgeboren baby’s;
(8) Gehoorscreening bij pasgeboren baby’s.
Prenatale screening
Landelijke screeningsprogramma’s
Het doel is om ziekten en afwijkingen zo vroeg mogelijk op te sporen.
Dit maakt bepaalde behandelingsopties en eerdere behandeling mogelijk.
Het leidt uiteindelijk tot gezondheidswinst.
Het doel bij prenatale screening is een andere:
het gaat in dit programma om de geïnformeerde besluitvorming
bij een eventuele afwijking en het verschaffen van handelingsopties
zoals het al dan niet uitdragen van de zwangerschap of de mogelijkheid
om zich voor te bereiden op geboorte van een kind met een afwijking.
Keten prenatale screening en diagnostiek
Counseling
Combinatietest
SEO
Vlokkentest / vruchtwaterpunctie
Array
Keten prenatale screening en diagnostiek
Counseling
Combinatietest
SEO
Vlokkentest / vruchtwaterpunctie
Array
WBO vergunning NIPT
Overwegingen:
Er is sprake van een ‘aanbod’.
Balans tussen nut en risico.
Vergunningplichtig.
Medisch handelen.
Met NIPT minder invasieve diagnostiek.
Overheidspartijen betrokken bij screening
Ministerie van
VWS
IGZ
ZonMW
Gezondheidsraad
RIVM-CvB
8 academische centra
beroepsverenigingen
Overheidspartijen betrokken bij screening
Ministerie van
VWS
IGZ
ZonMW
Gezondheidsraad
RIVM-CvB
-
8 academische centra
beroepsverenigingen
Advies Gezondheidsraad
Op 17 december 2013
aangeboden aan de Minister
Advies Gezondheidsraad: vergunning verlenen
Onderzoek voor duur van twee jaar
Ook vrouwen > 36 jaar eerst combinatietest
Aanbeveling: gegevens verzamelen over keuzes die
zwangeren maken
Organisatie en kwaliteitscontrole prenatale screening
borgen
WBO vergunning NIPT
Voorschriften:
Samenwerken vergunninghouder.
Informatiematerialen.
Gegevens aanleveren.
Voorlopige resultaten.
Wijzigingen onderzoeksopzet.
Van 1 april 2014 tot 1 april 2016
WBO vergunning NIPT
WBO vergunning prenatale screening
Preventief doel bevolkingsonderzoeken:
terugdringen ziekte en sterfte door tijdige opsporing.
Prenatale screening: het verschaffen van zinvolle
handelingsopties.
Keten: preconceptie - prenataal - perinataal
Verschillende doelen: autonomie van de zwangere recht op open toekomst kind
http://www.gezondheidsraad.nl/adviezen/
Tweede rapport Gezondheidsraad
Vergoeding 2014
In 2014
volledige
vergoeding:
Na verhoogde
kans
combinatietest
Medische
indicatie
NIPT geen eigen
risico
Vergoeding 2015
Wijzigingen per
1-1-2015:
Geen
vergoeding
combinatietest
ouder dan 36
jaar
Ouder dan 36
jaar niet
rechtstreeks
diagnostiek
NIPT ten koste
van eigen risico
www.prenatale-screening.nl
Bedankt voor uw aandacht.
Zijn er nog vragen?

similar documents