Financování podniku

Report
Financování podniku
• Kalkulace – vyčíslení nákladů při výrobě
slouží k tvorbě ceny
sleduje strukturu a výši nákladů
na ni závisí,zda firma prodělá,nebo vydělá
Náklady
• Náklady = spotřeba(oběžný majetek) a
opotřebení(dlouhodobý majetek) výrobních faktorů
= vstupy do hospodářského procesu
a. Přímé (velikost můžeme stanovit na jednotkulitr,kus,apod.)
-každá jednotka výrobku vyvolá stejnou velikost těchto
nákladů
-př. Úkolová mzda,spotřební materiál,sociální a zdravotní
pojištění,telefon, cestovné, odpisy, prodejní náklady
b. nepřímé(režijní) jsou dány celkovou částkou. Nemůžeme
je přesně rozdělit
-př. Časová mzda,propagace, odpisy, bankovní poplatky
Dělení nákladu podle vztahu k objemu výroby a prodeje
a. Fixní – vyskytují se stále a jejich výše se nemění s výší
produkce. Existují od samotné vzniku podniku
b. Variabilní – mění se podle výše produkce. S každým kusem
se zvyšují
Kalkulace ceny
• Cena = náklady + zisk + DPH
• Cena = náklady + zisk + marže obchodu + DPH
• Cena = náklady + clo + zisk + marže obchodu +
DPh
• Vysvětli, co tyto rovnice vyjadřují.
úkoly
• Rozhodni, zda se jedná o náklad přímý nebo režijní
náklad
druh
Odpisy autobusů městské dopravy
Spotřeba papíru při výrobě knih
Úkolové mzdy kopáčů
Propagace nového jogurtu
Nájemné za sklad zboží
Měsíční mzda vedoucího
• Urči, zda se jedná o náklad fixní nebo variabilní
náklad
Odpis kopírky
Úkolové mzdy brusičů skla
Nájemné kanceláří
Sociální pojištění kopáčů
Měsíční paušál za telefon
Spotřeba dřeva na výrobu
uhd
úkoly
1. Na výrobu šatů byly vynaloženy tyto náklady
 Spotřeba materiálu( látka, knoflíky, nitě) 300 kč
 Mzda švadleny( vč. soc. a zdrav.pojištění) 400 Kč
 Odpisy šicího stroje 145 Kč
 Spotřeba energie
5 Kč
 Vypočítej cenu bez DPH, pokud bychom chtěli dosáhnout 30% zisku z
celkových nákladů
 Cenu včetně DPH v aktuální sazbě
2. Květinářství váže svatební kytice. Do nich používá
 Růže 22Kč
 Zeleň 67Kč
 Perličky 26Kč
 Hedvábná mašle 14 Kč
• Jedna kytice obsahuje 16 červených a 15 bílých růží
• Ostatní náklady spojené s provozem prodejny činí na jednu kytici 25
Kč
 Stanovte cenu kytice, pokud má zisk činit 30% a DPH je v aktuální
výši
výnosy
• Výnos = zvýšení ekonomického prospěchu
– vznikají prodejem statků a služeb
– Dalšími způsoby
• Snížení nebo zánik dluhu
• Úroky z vkladů
• Zvýšení výnosu
– Vlivem zvýšení prodeje
• Výrobky budou na trhu úspěšnější
Propagací
Cenou
Průzkumem trhu
Doprovodnými službami
– Vlivem zvýšení ceny
Zdroje financování
• Vlastní kapitál
– Základní
– zisk
Zdroje financování
• Cizí kapitál
– Krátkodobý
závazky vůči dodavatelům
závazky vůči zaměstnancům
závazky vůči státu
krátkodobé úvěry
zálohy od odběratelů
– Dlouhodobý
dlouhodobé bankovní úvěry – na investice
finanční leasing
obligace = dluhopis
dotace
= peněžitý ze strany státu nebo
územněsprávního celku nějakému subjektu v
zájmu snížení ceny určitého statku, jehož
poskytování je ve „veřejném zájmu“
Zakladatelský rozpočet
• Zjistí, zda náš záměr přinese očekávaný efekt
• Sestavuje se jako roční předpoklad
• Skládá se z
– Předpokládané náklady, výnosy, zisky
– Předpokládané potřeby majetku a jeho krytí
• Část odhadujeme, část spočítáme
Příklad – půjčovna psů
•
•
•
•
•
15 psů různých ras
1 pes půjčen na cca 3000 h/rok
Půjčovné by činilo 20Kč/hodina
Pronájem bývalého útulku pro psy stojí 82000 Kč/rok
Potřebuje dodávkové auto s pořizovací cenou 310000 Kč ( cenu
může odepsat z daní na pět let)
• Potřebuje 1 ošetřovatele za mzdu 15000 kč/měsíc(NUTNO
připočíst 34% na soc. a zdr. pojištění)
• Krmení odhaduje na 25 Kč/den/pes
• Ostatní náklady cca 52000 Kč/rok
Spočítejte, jaké by byly výnosy, zisky a náklady

similar documents