Struktura a vývoj českého agrárního vývozu a obchodní politika ve

Report
Struktura a vývoj českého agrárního
vývozu a obchodní politika ve vztahu
k zemím SNS
_____________________________________________________
Lukáš Hercík
Oddělení zemí SNS, Afriky a rozvojové politiky
odbor zahraničně obchodní spolupráce,
Ministerstvo zemědělství ČR
Tel. 221 812 845
E-mail: [email protected]
Charakteristika teritoria
Státy SNS: Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Gruzie, Arménie,
Moldavsko, Kazachstán, Uzbekistán, Tádžikistán,
Turkmenistán, Ázerbájdžán
Potenciál teritoria pro české exportéry:
 velký spotřebitelský trh,
 značný zájem o české potravinářské výrobky
 rostoucí trend agrárních vývozů z ČR
 vysoká poptávka po zemědělských technologiích
 asociační dohody, resp. dohody o volném obchodu s EU
2
Vývoz agrárních produktů z ČR do
vybraných zemí SNS (mil. Kč)
Rok/Země
2007
2008
2009
2010
2011
2012
I.-VI. 2013
Rusko
1 961
2 030
1 398
1 642
1 868
2 219
1 196
Ukrajina
496
574
696
823
767
1 048
764
Bělorusko
142
191
157
194
230
178
156
Kazachstán
49
32
24
34
32
119
20
Gruzie
34
14
10
44
32
32
20
Arménie
15
18
10
12
13
30
11
3
Saldo agrárního obchodu ČR s
vybranými zeměmi SNS v mil. Kč
Rok/Země
2007
2008
2009
2010
2011
2012
I.-VI.
2013
Rusko
1 848
1 923
1 312
1 495
1 704
2 072
1 070
Ukrajina
236
301
426
382
377
691
420
Bělorusko
129
176
148
164
202
144
120
Kazachstán
31
-9
4
-9
25
102
24
Gruzie
-97
-113
-135
-107
-144
-126
-60
Arménie
13
13
8
8
12
28
5
4
Vývoz agrárních produktů z ČR do
vybraných zemí SNS
mil. Kč
2,500
2,000
Rusko
Ukrajina
1,500
Bělorusko
Kazachstán
1,000
Gruzie
Arménie
500
0
2007
2008
5
2009
2010
2011
2012
Nejvíce vyvážené agrární položky z ČR v
roce 2012 do vybraných zemí SNS
•
Rusko - pivo, vejce, přípravky pro výživu zvířat, cukrovinky bez kakaa,
mák, slad, potravinové přípravky, chmel, sýry, pektiny
•
Ukrajina – živá drůbež, přípravky pro výživu zvířat, pektiny, mák,
sušenky, likéry
•
Kazachstán – živý hovězí dobytek, cukr, pivo, potravinové přípravky,
mák
•
Bělorusko – potravinové přípravky, přípravky pro výživu zvířat, pivo,
mák, živá prasata
•
Gruzie – pivo, cigarety, slad, potravinové přípravky, sušené mléko,
cukrovinky, živá prasata, škrob, chmel, přípravky pro výživu zvířat
6
Vývoz agrárních produktů z EU do
vybraných zemí SNS v mil. EUR
Rok/Země
2007
2008
2009
2010
2011
2012
I.-VI.
2013
Rusko
7 639
8 747
6 918
9 199
10 382
11 326
5 819
Ukrajina
1 214
1 753
1 998
1 579
1 811
2 197
1 132
Bělorusko
376
528
381
538
654
830
465
Kazachstán
197
179
153
238
286
328
177
Gruzie
71
99
72
103
131
157
80
Arménie
57
57
65
47
70
85
40
7
Saldo agrárního obchodu EU s
vybranými zeměmi SNS v mil. EUR
Rok/Země
2007
2008
2009
2010
2011
2012
I.-VI.
2013
Rusko
6 534
7 626
5 960
8 290
9 008
9 231
4 856
Ukrajina
60
-63
-425
7
-765
-1 870
-964
Bělorusko
297
462
269
441
548
703
404
Kazachstán
60
-65
29
88
108
67
75
Gruzie
-17
47
26
46
41
68
54
Arménie
52
52
59
42
64
79
37
8
Vývoz agrárních produktů z EU do
vybraných zemí SNS
mil. EUR
12,000
10,000
Rusko
8,000
Ukrajina
Bělorusko
6,000
Kazachstán
Gruzie
4,000
Arménie
2,000
0
2007
2008
9
2009
2010
2011
2012
Nejvíce vyvážené agrární položky z EU
v roce 2012 do vybraných zemí SNS
• Rusko - mražené vepřové maso, sýry, potravinové přípravky, přípravky
pro výživu zvířat, víno, jablka a hrušky, alkohol, brambory
• Ukrajina – vepřové maso, přípravky pro výživu zvířat, extrakty z rostlin,
potravinové přípravky, kukuřice, tabák
• Kazachstán – mléko a smetana, denaturovaný alkohol, potravinové
přípravky, ovoce, cukr, víno, cukrovinky
• Bělorusko – vepřové maso, cukr, přípravky k výživě zvířat, potravinové
přípravky, jablka
• Gruzie – lihoviny, potravinové přípravky, uzeniny, čokoláda, cigarety,
krmiva, sójový olej, slad, sušené mléko, vepřové maso
10
Mezinárodní dohody v teritoriu
Dohody FTA (Free Trade Agreement)
uzavřeny mezi většinou států SNS
Celní unie Rusko – Bělorusko - Kazachstán (od r. 2010)
 jednotný ekonomický prostor, ve kterém platí shodné
obchodní podmínky => bezbariérový obchod
 Arménie – projevila zájem o vstup
Euroasijská hospodářská unie (Eurasec)
 členové: Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko,
Tádžikistán, Uzbekistán
 pozorovatelé: Ukrajina, Moldavsko, Arménie
11
Ruská federace – vstup do WTO
 vstup RF do WTO (22. srpna 2012) - pozitivní signál pro
české podnikatele
 zvýšení transparentnosti, předvídatelnosti a zjednodušení
přístupu na ruský trh
 průměrná celní sazba se po plné implementaci závazků
u zemědělských výrobků sníží ze současných 13,2% na
10,8%
 domácí podpory narušující trh - do roku 2018 budou sníženy
na 4,4 mld. USD
 exportní subvence – budou zrušeny
 veterinární a fytosanitární oblast – sbližování s mezinárodními
standardy
 plná implementace závazků RF – do roku 2020
12
Prohloubené a komplexní dohody o
volném obchodu se zeměmi SNS
 DCFTAs – Deep and Comprehensive FTAs
 důraz na:
• Prohloubení liberalizace obchodu
• sjednocení regulatorních rámců (SPS-sanitary and phytosanitary,
TBT-technical barriers to trade)
• větší ochranu práv duševního vlastnictví (zeměpisná označení
a označení původu – GIs, vymáhání práva)
 aktuální DCFTAs – Ukrajina, Gruzie, Moldavsko, Arménie
DCFTA EU – Ukrajina
 Asociační dohoda s DCFTA parafována v roce 2012
(předpokládaný podpis – summit VP ve Vilniusu –
listopad 2013)
 ochrana plného seznamu evropských GIs
(29 českých názvů potravin, vín a lihovin)
 pro dovoz citlivých zemědělských položek na Ukrajinu
stanovena přechodná období (maximálně na 10 let) a
tarifní kvóty (maso, mléčné výrobky, cukr, výrobky z
obilí, alkohol, cigarety)
 dovoz citlivých položek do EU ošetřen celními kvótami
pro Ukrajinu
14
Zlepšení přístupu na trh Ukrajiny
Položka
Současné dovozní clo UA
liberalizace dovozního cla UA
pivo
0,05 EUR/litr
ihned 0%
slad
10%
0% do tří let
mák
5%
0% ihned
nečokoládové cukrovinky
10%
0% ihned
slazené minerální vody
5%
0% ihned
neslazené minerální vody
10%
0% ihned
3,5 EUR/ 1 litr netto alkoholu
0% ihned, příp. do tří let
10%
0% do tří let
5/10%
0% ihned, příp. do 7 let
10%
0% do 7 let
lihoviny
koncentráty kávy
přípravky pro zvířata
syrovátka
15
DCFTA EU - Arménie
 Asociační dohoda EU - Arménie a související Prohloubená a
komplexní dohoda o volném obchodu - jednání jsou ukončena
 součástí je Dohoda o ochraně zeměpisných označení zaručuje ochranu všech evropských názvů včetně českých
 dovoz citlivých položek do EU ošetřen celními kvótami pro
Arménii
 Arménie přehodnotila svůj postoj - orientace na RF => podpis
dohody odložen na neurčito
16
Zlepšení přístupu na trh Arménie
(vybrané položky)
Položka
Současné dovozní clo AM
Pivo
liberalizace dovoz. cla AM
50dr /litr
0 do 10 let
0
10
0
0 ihned příp. do 10 let
10
10
370-1100 dr/1 litr netto
alkoholu
0 ihned příp. do 10 let
0 ihned, příp. do 3 let
0 ihned, příp. do 10 let
Přípravky pro zvířata
syrovátka
10
10
0
0
Potravinové přípravky
Mléčné výrobky
Maso (vepřové +hovězí)
10
10
10
0
0 ihned, příp. do 3 let
0
Slad
Nečokoládové
cukrovinky
Slazené minerální vody
Neslaz. minerální vody
Lihoviny
17
DCFTA EU - Gruzie
 Asociační dohoda EU - Gruzie, jejíž součástí je Prohloubená
a komplexní dohoda o volném obchodu – jednání dokončena
v červnu 2013
 dohoda zajišťuje okamžitý bezcelní přístup (plná liberalizace)
u všech zemědělských položek na gruzínský trh
 zajištěna ochrana všech evropských zeměpisných názvů
(včetně 28 českých)
 dovoz citlivých položek do EU ošetřen celními kvótami pro
Gruzii
18
DCFTA EU - Moldavsko
 Asociační dohoda EU-Moldavsko, jejíž součástí je
Prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu –
jednání jsou ukončena (červen 2013)
 pro dovoz citlivých zemědělských položek do MD stanovena
přechodná období (maximálně na 10 let) a tarifní kvóty
(vepřové a drůbeží maso, mléčné výrobky, zpracované masné
produkty a cukr)
 ochrana plného seznamu evropských GIs (33 českých názvů
potravin, vín a lihovin)
 dovoz citlivých položek do EU ošetřen celními kvótami pro
Gruzii
19
Zlepšení přístupu na trh Moldavska
(vybrané položky)
Položka
Současné dovozní clo MD
Pivo
Slad
Mák
Nečokoládové cukrovinky
0,25 EUR/litr
0
10
15
liberalizace dovozního cla
MD
0
0
0
0
Slazené minerální vody
Neslazené minerální vody
Lihoviny
15
15
0,5 EUR/1 litr netto
alkoholu
5
10
15
5;10;15
0
0
0
(0-5 let)
0
0
0
0
Krmivo pro zvířata
Syrovátka
Potravinové přípravky
Osivo
20
Web MZe
Děkuji Vám za pozornost
http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvozemedelstvi/zahranicni-vztahy/agrarnizahranicni-obchod/

similar documents