PowerPoint-præsentation

Report
Orientering fra bestyrelsen
• Ny direktør, Kim Høgh
• Visioner for Hjerteforeningen
• Kommunikation mellem bestyrelsen og lokalkomitéerne
• Frivilligrådet
• Kontingenter hos Hjerteforeningen
• Vedtægtsudvalg
Ny direktør, Kim Høgh
•
•
•
•
•
•
58 år
Cand.mag. fra Københavns Universitet 1997
Direktør flere kommuner (Birkerød, Hørsholm)
Adm. direktør, SCION (DTU’s Forskerpark)
Flere lederuddannelser (Stanford, CBS)
Koncerndirektør Region Hovedstaden (2010-2104)
– Bl.a. Trafik og infrastruktur, Forskning
• Stærk frivillig profil, DGI, DIF
• Organisatorisk virketrang med behov for klarhed
Visioner for Hjerteforeningen
• De tre hoved formål
– Forskning
– Forebyggelse gennem oplysning og rådgivning
– Støtte patienter og pårørende
Visioner for Hjerteforeningen
• De tre hoved formål
– Forskning
– Forebyggelse gennem oplysning og rådgivning
– Støtte patienter og pårørende
• Øget fokus på forskning
• Frivillige i centrum
• ”Betroede” midler
Bestyrelsesarbejdet
•
•
•
•
Baggrund
Sammensætning
Opgaver
Ansvar
Bestyrelsesarbejdet
Baggrund
• Valgt på repræsentantskabs møde, vedtægternes §6
Bestyrelsesarbejdet
Sammensætning
• 12 medlemmer
– 11 vælges for 3 år ad gangen og
– formanden for 2 år ad gangen.
• Af de 11 menige medlemmer
•
•
•
•
2 læger
3 valgt blandt lokalkomiteers medlemmer
4 valgt repræsenterende samfundslivet bredt
2 ikke nærmere specificeret
Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt af Repræsentantskabet,
og har samme forpligtelser over for dette.
Bestyrelsesarbejdet
Opgaver
• Inden udgangen af januar give komite- og
klubbestyrelserne meddelelse om, hvor mange
repræsentanter de er berettiget til at vælge
• Fastsætter administrationens opbygning og beføjelser
• Føre tilsyn med foreningens arbejde / overholdelse af
visioner / mål og strategier
• Føre tilsyn med økonomi
Bestyrelsesarbejdet
Ansvar
• Alle bestyrelsesmedlemmer har samme forpligtelse og
ansvar.
• Har ansvaret for foreningens virksomhed, herunder
regnskab og budget.
• Har normalt bestyrelsesansvar.
Bestyrelsesarbejdet
Sammensætning
• 12 medlemmer
– 11 vælges for 3 år ad gangen og
– formanden for 2 år ad gangen.
• Af de 11 menige medlemmer
•
•
•
•
2 læger
3 valgt blandt lokalkomiteers medlemmer
4 valgt repræsenterende samfundslivet bredt
2 ikke nærmere specificeret
Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt af Repræsentantskabet,
og har samme forpligtelser over for dette.
Kommunikation mellem
bestyrelsen og lokalkomitéerne
• Nyhedsbrev efter hvert Hovedbestyrelsesmøde.
– Er igangsat
• Deltagelse i regionsmøder og andre samlinger
(mindst et bestyrelsesmedlem deltager ved hvert regionsmøde
og samling)
– Er igangsat
• Etablering af ”Frivilligråd”
– Er under opstart
Frivilligråd
Formål
• Bestyrelsen vægter det frivillige arbejde meget højt
• Bestyrelsen har et udtalt ønske om, at lytte til
lokalkomiteerne.
• Bestyrelsen vil – i størst mulig udstrækning – sikre
overensstemmelse mellem det frivillige system og
bestyrelsens beslutninger.
Frivilligråd
Deltagere:
•
•
•
•
•
•
•
5 medlemmer blandt de frivillige
De 3 medlemmer af HB valgt på frivilligt mandat
De 2 lægelige medlemmer af Formandskabet
Første møde den 9. april 2014 i Odense
Medlemmer valgt
Dagsorden udsendt
Vi glæder os
Fast dagsorden
1. Nyt fra Hovedbestyrelsen
2. Bordet rundt. Dette punkt har til formål at få synliggjort problemstillinger
som de opleves i lokalkomiteerne.
3. Evt. særlige opgaver (som f.eks. bearbejdelse af vedtægtsændringer
m.m.)
4. Evt. opgaver fremsendt fra Hovedbestyrelsen
5. Øvrige emner indsendt skriftligt til Frivilligrådet forud for mødet. Oplæg
skal indeholde en problemformulering og et forslag til beslutning.
6. Eventuelt
Frivilligråd
De valgte:
•
•
•
•
•
Region Nord: Jørgen Christensen, formand LK Frederikshavn (suppleant:
Henning Julin, formand LK Aalborg)
Region Syd: Kjeld Ahrendsen, formand LK Nyborg (suppleant: Jutta Drath,
formand LK Aabenraa)
Region Sjælland: Kim Fjord, formand LK Ringsted (suppleant: Birgit Pedersen
formand LK Odsherred)
Region Hovedstaden: Ole Cordtz, formand LK Frederiksberg (suppleant: Lilla
Voss, formand LK Allerød)
Region Midt: Jonna Knude Hovgaard, formand LK Århus (suppleant: Finn
Søndergaard, Formand LK Randers)
Hvorfor forslag om kontingentstigning
•
Hjerteforeningens værdier og handlinger godtgør et
kontingent på højde med andre patientforeninger
Kontingent
Sammenlignet med andre organisationer er vores
kontingent i den lave ende...
Personligt
Par/familie
Hjerteforeningen
195
310
Kræftens
Bekæmpelse
325
475
Gigtforeningen
195
295
Diabetesforeningen
280
395
Nyreforeningen
250
Scleroseforeningen
280
420
Ældresagen
230
380
Pensionist
Studerende
Livsvarigt
2.300
200
200
2.800
180
180
2.500
Anbefaling fra bestyrelsen
Derfor anbefaler bestyrelsen, at Hjerteforeningen forhøjer kontingentet pr. 1/12015 for personligt og parmedlemsskab til følgende satser:
Personligt
Par/familie
Hjerteforeningen nu
195
310
Hjerteforeningen 2015
220
335
Hjerteforeningen
Personligt
Par/familie
Firmamedlem
Livsvarigt
220
335
2000
2300
Vedtægter
• Vedtægtsudvalg

similar documents