Facebook - Ceacht.ie

Report
Réamhobair 1
Líon isteach do phróifíl Facebook. Ná scríobh d’ainm.
Eolas ginearálta
Gnéas
Lá breithe
Áit chónaithe
___________________________
___________________________
___________________________
Eolas pearsanta
Suimeanna
Ceol is fearr
Cláir theilifíse is fearr
Scannáin is fearr
Leabhair is fearr
Déan cur síos ar do
ghrianghraf próifíle
Déan cur síos ar do
ghrianghraf clúdaigh
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Réamhobair 2 (A)
Líon isteach an ceistneoir seo faoi Facebook.
1. Cé chomh fada is atá cuntas Facebook agat?
2. Cé chomh minic is a bhíonn tú ar Facebook?
3. Cé mhéad cairde atá agat ar Facebook?
4. Cé chomh minic is a athraíonn tú do stádas, de
ghnáth? Cén fáth?
5. Cé chomh minic is a chuireann tú grianghraif nua in
airde ar do leathanach Facebook?
6. Cé chomh minic is a athraíonn tú do ghrianghraf
próifíle nó clúdaigh? Cén fáth?
7. Cén fáth a mbaineann tú úsáid as Facebook?
8. Cén teanga a úsáideann tú de ghnáth ar Facebook?
Cén fáth?
Réamhobair 2 (B)
Líon isteach an ceistneoir seo faoi Facebook.
1. An bhfuil leathanach Facebook ag an gcuid is mó de
na daoine sa rang?
2. Cén fáth nach bhfuil Facebook agat féin?
3. Cad a dhéanann daoine ar Facebook, dar leat?
4. Cad iad na buntáistí a bhaineann le Facebook, dar
leat?
5. Cad iad na míbhuntáistí a bhaineann le Facebook, dar
leat?
Éisteacht
Éist le Liam agus Síle ag caint faoi Facebook agus freagair na
ceisteanna.
1. Cad a deir Liam faoi Facebook? An aontaíonn tú
leis?
2. Cad a deir Síle faoi bhulaíocht?
3. Cad a deir Síle faoi aois na ndaoine a bhíonn ag
úsáid Facebook? An aontaíonn tú léi?
4. Cé leis a mbíonn Síle i dteagmháil agus í ar
Facebook?
Iarobair 1
‘…an oiread sin úsáide á baint as Facebook…’
‘…tá am á chur amú ag daoine ar Facebook…’
Bí ag obair leis an duine in aice leat agus pléigí na ceisteanna
seo a leanas.
1. Cén fáth a bhfuil séimhiú sa dara sampla i gcló dubh agus
cén fáth nach bhfuil ar an gcéad sampla?
2. Cad is féidir leat a rá faoin sampla seo?
Tá na scannáin ar fad á dtaispeáint i rith na
seachtaine.
3. Líon na bearnaí leis an bhfoirm cheart den fhocal:
-
Tá an bruscar á (cur) __________ amach aige.
Cad atá á (déanamh) __________ agat?
Tá an fhuinneog á (glanadh) __________ aici.
Is mór an trua go bhfuil an timpeallacht á
(milleadh) __________ againn.
- Nach deas na pictiúir atá á (tarraing)
__________ agat?
Iarobair 2
Pléigh na ceisteanna seo leis na daoine i do ghrúpa:
1. Cad is bulaíocht ann?
2. Féach ar na cineálacha éagsúla bulaíochta –
ceangal na téarmaí Gaeilge leis na téarmaí Béarla.
3. Cad is brí leo?
Bulaíocht chainte
Physical bullying
Bulaíocht fhisiciúil
Indirect bullying
Bulaíocht indíreach
Cyber bullying
Bulaíocht eisiaimh
Verbal bullying
Cibearbhulaíocht
Social alienation
Iarobair 3
Bí ag obair leis an duine in aice leat.
Déanaigí liosta de na slite inar féidir bulaíocht a
dhéanamh ar líne – cibearbhulaíocht?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Conas is féidir déileáil le cibearbhulaíocht?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Cén tslí a gcuireann cibearbhulaíocht isteach ar dhéagóir,
dar leat?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

similar documents