6. การวัดคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ TQF ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร

Report
การวัดคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ
TQF ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ
ผูอ้ านวยการสานักทะเบียนและวัดผล
บทบาทหน้าที่ของสานักทะเบียนและวัดผล
•
•
•
•
•
รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า
ผลิตข้อสอบ จัดสอบ และประมวลผลการสอบ
ตอบปั ญหานักศึกษา
กรรมการด้านวัดผลการศึกษาในกรรมการกลุ่มผลิต
เอกสารการสอน (ชุดวิชา)
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ มสธ. (2521-2552)
(Benjamin S. Bloom, 1984)
Cognitive Domain (พุทธิพิสยั )
Affective Domain (จิตพิสยั )
Psychomotor Domain
(ทักษะพิสยั )
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ มสธ. (2521-2552)
(Benjamin S. Bloom, 1984)
ชุดวิชาเชิงทฤษฎี ประเมินจากคะแนน
Cognitive
Domain
(พุ
ท
ธิ
พ
ส
ิ
ย
ั
)
สอบปลายภาค กับคะแนนกิจกรรมฯ
ชุAffective
ดวิชาประสบการณ์
าชีต
พพิสย
Domainวิช(จิ
ั )
ประเมินจากคะแนนสอบปลายภาค กับ
คะแนนปฏิบตั ิ
ชุดวิชาเชิงปฏิบตั ิ / ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
ประเมินจากคะแนนสอบ กับ
Psychomotor
คะแนนฝึ
กปฏิบตั ิ Domain
(ทักษะพิสยั )
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ มสธ. ตามกรอบ TQF
ด้านความรู ้
Cognitive
Domain
ั )
ด้านทักษะทางปั
ญญา (พุทธิพิสย
Affective
พิสยั )
ด้านคุณDomain
ธรรม จริ(จิยตธรรม
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Psychomotor
การสื่อสาร และ Domain
เทคโนโลยี
(ทัการใช้
กษะพิ
สยั ) สารสนเทศ
 ด้านทักษะวิชาชีพ (ถ้ามี)
การสอดแทรก TQF ในสื่อการศึกษาของ มสธ.
สื่อหลัก
เอกสารการสอน
สื่อเสริม
รายการโทรทัศน์
CD เสียง
DVD
สอนเสริม
e-Learning
การสอดแทรก TQF ใน
การวัดและประเมินผลของ มสธ.
ระหว่างภาค
แบบประเมินตนเองก่อนเรียน
กิจกรรมท้ายเรื่อง
แบบประเมินตนเองหลังเรียน
กิจกรรมประจาชุดวิชา
คะแนนฝึ กปฏิบตั ิ
การสอดแทรก TQF ใน
การวัดและประเมินผลของ มสธ.
ปลายภาค
การสอบด้วยข้อสอบ
ปรนัย
อัตนัย
การสอดแทรก TQF ใน
การออกแบบการเขียนชุดวิชา
การออกแบบการผลิตชุดวิชา
ลอกมาจาก CUR-MAP ใน มคอ. 2
ออกแบบแผนการสอนระดับหน่วยการสอน
กระจายความรับผิดชอบลงหน่ วย
ลอกมาจากหน่ วยที่ 1 ใน เอกสาร 1
กระจายความรับผิดชอบลงตอน เรื่อง
การวัดและประเมินผลตามกรอบ TQF
ระดับชุดวิชา
ระดับหลักสูตร
การวัดและประเมินผลตามกรอบ TQF
ระดับชุดวิชา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
เครื่องมือ
กิจกรรมประจาชุดวิชา
(ด้วยการใช้กรณีศึกษา)
แบบบันทึกข้อมูลการส่ง
กิจกรรมประจาชุดวิชา
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางไปรษณีย ์
ทางไปรษณีย ์
ทางเว็บไซต์
ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ต่อ)
เครื่องมือ
แบบบันทึกพฤติกรรม ขณะ
เรียนด้วย e-Learning
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางเว็บไซต์
ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ต่อ)
เครื่องมือ
แบบทดสอบ (ความรู ้
เกี่ยวกับคุณธรรม)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสอบประจาภาค
ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ต่อ)
เครื่องมือ
แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาขณะร่วมกิจกรรมฝึ ก
ปฏิบตั ิ
แบบประเมินผลงาน (จาก
การส่งงาน การอ้างอิง การ
คัดลอกงาน)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สังเกตระหว่างการฝึ ก
ปฏิบตั ิ
นักศึกษาส่งงานเมื่อเข้า
ฝึ กอบรม
ด้านความรู ้
เครือ่ งมือ
แบบทดสอบ
กิจกรรมประจาชุดวิชา
กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ
กิจกรรม e-Learning
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสอบประจาภาค
ทางไปรษณีย ์
ทางเว็บไซต์
ระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิ
ทางเว็บไซต์
ด้านทักษะทางปั ญญา
เครือ่ งมือ
แบบทดสอบ
กิจกรรมประจาชุดวิชา
กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ
กิจกรรม e-Learning
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสอบประจาภาค
ทางไปรษณีย ์
ทางเว็บไซต์
ระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิ
ทางเว็บไซต์
ด้านทักษะทางปั ญญา (ต่อ)
เครือ่ งมือ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสังเกตการใช้ทกั ษะ การสังเกตเมื่อมาร่วมกิจกรรม
ทางปั ญญาในการ
กลุม่
ปฏิบตั งิ าน
กิจกรรมที่มอบหมาย ใน ประเมินจากงานที่สง่
การสอนเสริมแบบเข้ม /
ประสบการณ์วิชาชีพ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
เครือ่ งมือ
กิจกรรมประจาชุดวิชา
(ด้วยการทางานกลุม่
ทางานชุมชน)
แบบประเมินตนเอง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางไปรษณีย ์
ทางไปรษณีย ์ / เว็บไซต์
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
เครือ่ งมือ
แบบสังเกตการทางาน
เป็ นกลุม่
แบบสัมภาษณ์
กระดานสนทนา
กิจกรรม e-Learning
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางไปรษณีย ์
โดยอาจารย์ประจากลุม่
ทางเว็บไซต์
ทางเว็บไซต์
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
เครือ่ งมือ
แบบทดสอบ
กิจกรรมประจาชุดวิชา
แบบประเมินตนเอง
แบบสังเกตการเข้ากลุม่
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การสอบประจาภาค
ทางไปรษณีย ์ / เว็บไซต์
ทางไปรษณีย ์ / ทางเว็บไซต์
อาจารย์ประจากลุม่
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
เครือ่ งมือ
แบบสัมภาษณ์
กระดานสนทนา
กิจกรรม e-Learning
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
อาจารย์ประจากลุม่
ทางเว็บไซต์
ทางเว็บไซต์
เครื่องมือ*TQF
เครื่องมือ
กิจกรรมประจาชุดวิชา
แบบบันทึกข้อมูลการส่งกิจกรรมประจาชุดฯ
กิจกรรม e-Learning
แบบทดสอบ
แบบสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาขณะร่วม
กิจกรรมฝึ กปฏิบตั ิ
แบบประเมินผลงาน
1





2

3

4

5


















เครื่องมือ*TQF
เครื่องมือ
แบบสังเกตการใช้ทกั ษะทางปั ญญาในการ
ปฏิบตั งิ าน
กิจกรรมที่มอบหมาย ในการสอนเสริมแบบ
เข้ม /ประสบการณ์วิชาชีพ
แบบประเมินตนเอง
แบบสัมภาษณ์
กระดานสนทนา
1
2
3

4









5




การเตรียมหลักฐานเพื่อการรายงาน
การกระจายของระดับคะแนน (มคอ. 5)
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของชุดวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน …….. คน
2. จานวนนักศึกษาคงอยูเ่ มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ....... คน
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (w) การลงทะเบียน ..… คน
ลงข้อมูลโดยสานักทะเบียนและวัดผล
การกระจายของระดับคะแนน (มคอ. 5)
ระดับคะแนน (เกรด)
NA (รอผลสอบ)
I (ไม่สมบูรณ์)
H (เกียรตินิยม)
S (ผ่าน)
U (ไม่ผ่าน)
จานวน
คิดเป็ นร้อยละ
ลงข้อมูลโดยสานักทะเบียนและวัดผล
ตารางวิเคราะห์วตั ถุประสงค์สาหรับออกข้อสอบ






จัดทาเป็ นฐานข้อมูลในระบบคลังข้อสอบ
การวิเคราะห์หลังสอบ
1. การวิเคราะห์ขอ้ สอบรายข้อ
เพื่อการปรับปรุงข้อสอบ และ
จัดทาคลังข้อสอบ
2. การวิเคราะห์รายหน่วย
เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับทารายงาน
มคอ. 5 (ปรับปรุงการสอน)
การวัดและประเมินผลตามกรอบ TQF
ระดับหลักสูตร
สอบวัดตอนนักศึกษาเข้ารับการฝึ กอบรมประสบการณ์วิชาชีพ
โดยใช้
แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม
แบบทดสอบชุดประสบการณ์วิชาชีพ
แบบฝึ กปฏิบตั ใิ นการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพ
แบบทดสอบด้านทักษะทางปั ญญา
แบบสอบถามพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
แบบสังเกตพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
แบบทดสอบด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข กรสื่อสาร
แบบประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวอย่างข้อสอบทักษะการสื่อสาร: การใช้ภาษาไทย
ข้อใดเป็ นใจความสาคัญของเพลงนี้
1. ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทร
2. ไม่ส้ นสุ
ิ ดความรักสมัครสมาน
3. แม้เกิดในใต้ฟ้าสุธาธาร
4. ขอพบพานพิศวาสไม่คลาดคลา
ตัวอย่างข้อสอบทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งติดราคาประกาศขายเสื้อ
ราคาตัวละ 700 บาท ถ้าซื้อ 3 ตัว แถมให้ 1 ตัว ถ้านาย
แดงซื้อเสื้อ 3 ตัว เฉลี่ยแล้วนายแดงซื้อเสื้อตัวละ
เท่าไร
1. 500 บาท
2. 525 บาท
3. 630 บาท
4. 700 บาท
ตัวอย่างข้อสอบวัดคุณธรรมจริยธรรม
เมื่อรูส้ ึกไม่สบายเป็ นหวัด และปวดศีรษะ ข้าพเจ้าจะ
ดูแลตนเองให้หายป่ วยโดยเร็ว เพราะว่า
1. ต้องการให้สุขภาพแข็งแรง
2. ไม่ตอ้ งการให้เป็ นภาระของผูอ้ ื่น
3. ป้องกันการแพร่เชื้อไปสูผ่ อู ้ ื่น
4. การที่มีประชาชนไม่สบายมากๆ ทาให้รฐั บาล
เสียงบประมาณในการดูแลรักษา
การวัดและประเมินผลตามกรอบ TQF
มสธ. ได้ดาเนินการออกแบบการผลิตชุดวิชา การ
วัดและประเมินผลระดับชุดวิชา และระดับ
หลักสูตรตามกรอบ TQF เพื่อการผลิตบัณฑิตที่
สามารถแข่งขันได้ในอาเซียน
กล้วยไม้มีดอกช้า
การศึกษาเป็ นไป
แต่ดอกออกคราวใด
งานสั ่งสอนปลูกปั้ น
ฉันใด
เช่นนั้น
งามเด่น
เสร็จแล้ว แสนงาม

similar documents