ترمیم زخم

Report
1
‫فرآیند التیام زخم‬
‫‪2‬‬
‫‪ ‬تعریف ‪ :‬زخم يك جداشدگي درتداوم و يكپارچگي پوسته مي باشد‪.‬‬
‫زخم به از هم گسيختگي ساختار نرمال آناتوميكي پوست اطالق مي شودكه‬
‫ممكن است بافت نرم‪ ،‬ماهيچه و يا استخوان را نيز درگير كند ‪.‬‬
‫‪ ‬از آن جا كه پوست بدن اولين اليه حمايت كننده بدن و يك سطح تماس ي‬
‫بااهميت مي باشد ‪ ،‬تغييردرتداوم پوست مي تواند خطر بالقوه اي براي تهديد‬
‫زندگي فرد باشد‪ .‬بخصوص براي افراد ساملند‪ ،‬بيماران بي حركت ‪ ،‬افرادي كه‬
‫مشكالت مزمن سالمتي دارند و بيماراني كه در بخش مراقبت هاي ويژه بستري‬
‫مي باشند ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ ‬تقسيم بندي زخمها‪:‬‬
‫‪ -1 ‬زخمهاي عمدي‬
‫‪ -2 ‬زخمهاي غير عمدي‬
‫‪ ‬زخم عمدي يك اقدام تهاجمي است كه براي درمان و يا معالجه بكاربرده مي‬
‫شود‪.‬‬
‫‪ ‬زخمهاي عمدي درنتيجه يك برش جراحي ‪ ،‬درمان داخل وريدي ‪ ،‬كشيدن‬
‫مايع مغزي نخاعي ايجاد مي شود ‪.‬‬
‫‪ ‬زخم غير عمدي بوسيله ضربه غيرمنتظره ايجاد مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬بطور مثال ‪ ،‬يك حادثه ‪ ،‬يك آسيب جدي ( مانند گلوله تفنگ ) و سوختگي‬
‫‪ ،‬معموال" اين نوع زخم ها دريك شرايط غير استريل ايجاد مي شوند و خطر‬
‫آلودگي دراين زخمها وجوددارد ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ ‬تقسیم بندی دیگر زخمها‪:‬‬
‫‪ ‬تميز يا آلوده‬
‫‪ ‬سطحي یا عميق‬
‫‪5‬‬
‫‪ ‬بيشتر زخمها تركيبي از چند نوع زخم هستند‬
‫‪ ‬براي مثال يك زخم عمدي براي برداشتن آپانديس غالبا" يك زخم باز و تميز‬
‫مي باشد ‪.‬‬
‫‪ ‬در مقايسه بعد ازيك حادثه اتومبيل شخص ممكن است چند نوع زخم غير‬
‫عمدي داشته باشد كه يك زخم دريده و باز و آلوده مي باشد‬
‫‪6‬‬
‫‪ ‬اصول كلي التيام زخم‬
‫‪ ‬توانائي بدن و وضعيت عمومي سالمتي بدن دراندازه و مقدار نسج تخريب‬
‫شده موثر است ‪.‬‬
‫‪ ‬استعداد و توانائي بدن در التيام زخم زماني محدود مي شود كه وسعت‬
‫ضايعه زياد باشد و يا شخص مبتال به بيماري مزمن بوده و يا سيستم‬
‫ايمني ضعيفي دار د و يا فرد خيلي جوان و يا خيلي پير باشد ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مراحل التيام زخم‬
‫التيااام زخاام يااك فرآينااد تاارميم نسااج مااي باشااد كااه بوساايله عكااس العملهاااي‬
‫بافت صدمه ديده مشخص مي شود ‪.‬‬
‫تمام زخم ها مراحل مشابهي رابراي التيام دارند ‪،‬‬
‫اگاار چااه تفاااوت در طااول ماادت بازسااازي ب اراي هاار مرحلااه از فرآينااد التيااام و‬
‫توسعه و تشكيل نسج گرانوله وجوددارد ‪.‬‬
‫مراحل التيام زخم عبارتست از‪:‬‬
‫مرحله التهاب‬
‫فيبرو پالزيا‬
‫مرحله رشد‬
‫‪8‬‬
‫‪ ‬مرحله التهاب‪) Inflammation ( :‬‬
‫‪ ‬مرحله التهاب با برش جراحي شروع شده و تا ‪ 3-4‬روز بعد از عمل ادامه‬
‫دارد ‪ .‬بند آمدن خون و فاگوسيتوز كه دو عامل مهم فيزيولوژيك فعال‬
‫هستند در اين مرحله است ‪.‬‬
‫‪ ‬مرحله تكثير سلولي (‪:) Proliferation‬‬
‫‪ ‬مرحله سلول سازي ‪ 3-4‬روز پس از شروع زخم ايجاد مي شود و حدود‬
‫‪ 21‬روز ادامه دارد ‪.‬‬
‫‪ ‬فيبروبالست ها به سرعت كالژن و مواد اصلي مي سازند ‪.‬‬
‫‪ ‬اين دو شكل مواد ‪،‬چهارچوب و زير بناي ترميم نهايي زخم را مي سازند‬
‫‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ ‬درطول مرحله التهاب يك اليه نازك سلولهاي اپي تليال درسرتاسر ناحيه زخم‬
‫تشكيل مي شود ‪.‬‬
‫‪ ‬عروق خوني كوچك سرتاسر زخم شروع به رشد مي كنند و اين دوباره‬
‫سازي عروق خوني اكسيژن و مواد غذائي الزم براي ادامه التيام رافراهم‬
‫مي كند ‪.‬‬
‫‪ ‬فيبروبالست ها همچنين از بستر خوني به داخل زخم مهاجرت مي كنند و‬
‫فيبرين هايي كه روي لخته بوده اند ‪ ،‬ازبين مي روند ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ ‬يك اليه نازك سلول هاي اپتليال درسرتاسر زخم تشكيل شده و جريان خون‬
‫درزخم براي دوباره ساز ي برقرار مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬اين سلولهاي جديد رابنام نسج دانه دار يا نسج گرانوله مي نامند‪.‬‬
‫‪ ‬اين بافت جديد داراي عروق خوني فراواني است و قرمز رنگ مي باشد و به‬
‫آساني خونريزي مي دهد ‪.‬‬
‫‪ ‬دراين مرحله عالئم عمومي از بين رفته و حال بيمار رو به بهبودي مي رود و‬
‫درطول اين مرحله تغذيه كافي و اكسيژن رساني بخوبي از كشش روي بخيه‬
‫ها جلوگيري كرده كه اين مسئله براي مراقبت از بيمار اهميت دارد ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ ‬مرحله رشد ( ‪:) Growth‬‬
‫‪ ‬آخرين مرحله التيام زخم است كه ‪ 21‬روز و يا ممكن است حتي طوالني تر‬
‫از ‪ 1-2‬سال ادامه داشته باشد ‪.‬‬
‫‪ ‬دراين مرحله كالژن ساخته شده تغيير شكل مي دهد و زخم بهبود يافته قوي‬
‫تر شده و نزديك به نسج طبيعي مي شود‪.‬‬
‫‪ ‬جايگزين شدن مداوم كالژن درمرحله التيام باعث فشردگي عروق خوني مي‬
‫شود ‪ .‬لذا كم كم اسكار ‪ ،‬صاف ‪ ،‬نازك ‪ ،‬صورتي ظاهر مي شود ‪.‬‬
‫‪ ‬اسكار نسج كالژن بدون عروق است كه روي آن مو رشد نمي كند و در نور‬
‫خورشيد قهوه اي مي باشد ‪.‬‬
‫‪12‬‬
13
‫‪‬‬
‫فاكتورهاي موثر در التيام زخم‬
‫‪‬‬
‫عوامل متعددي درالتيام زخم موثر‬
‫است ‪ .‬اين عوامل عبارتست از‪:‬‬
‫سن ‪،‬‬
‫گردش خون‬
‫اكسيژن رساني به زخم‬
‫وضعيت زخم‬
‫وضعيت سالمتي بيمار ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ ‬سن‪:‬‬
‫‪ ‬التيام زخم دربچه ها و افراد سالم سريع تر از افراد پير انجام مي گيرد ‪ .‬زيرا‬
‫تغييرات فيزيولوژيك با افزايش سن باعث كاهش فعاليت فيبروبالست و‬
‫گردش خون مي شود ‪.‬‬
‫‪ ‬جريان خون و اكسيژن گيري‪:‬‬
‫در افرد چاق كه مقدار زيادي نسج چربي زير جلدي وجود دارد ‪ ،‬ممكن‬
‫است فرآيند التيام زخم كندتر شود زیرا در بافت چربی عروق خوني كمتري‬
‫وجود دارد و نيز چربي باعث بروز مشكالتي در بخيه ها شده و زمينه رابرای‬
‫عفونت زخم مساعد مي كند و در نتيجه زخم ديرتر بهبود مي يابد‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪16‬‬
‫درافراد مسن‪ ،‬افرادي كه اختالالت قلبي و عروقي و عروقي محيطي دارند نيز‬
‫ممكن است گردش خون دچار اختالل شده باشد ‪.‬‬
‫افزايش فشار خون و ديابت شيرين نيز جزء عواملي هستند كه برروي التيام‬
‫زخم تاثير مي گذارند ‪.‬‬
‫اكسيژن گيري نيز درافرادي كه كم خوني دارند كاهش مي يابد و همچنين‬
‫دراختالالت مزمن تنفس ي و افرادي كه سيگار مي كشند نيز اكسيژن گيري‬
‫مختل مي شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫وضعيت زخم ‪:‬‬
‫شارايط ويااژه يااك زخاام روي بهبااود زخاام تاااثير مااي گااذارد ‪ .‬باراي مثااال يااك زخاام‬
‫بزرگ ‪ ،‬آلوده و يا زخام عفاوني و ياا زخام هاايي كاه جسام خاار ي دارناد ‪ ،‬ديرتار‬
‫بهبود مي يابند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫سالمت كلي مددجو ‪:‬‬
‫در بيما اااراني كا ااه تغذيا ااه ناكا ااافي داشا ااته و ازداروها اااي اسا ااتروئيد اسا ااتفاده ما ااي‬
‫كننا ااد‪ ،‬تحا اات درما ااان راديا ااو تراپا ااي ق ا ارار ما ااي گيرنا ااد ‪،‬خطا اار عا اادم التيا ااام زخا اام‬
‫وجااوددارد‪ .‬معمااوال" زخاام در ایاان افاراد بااا عااوار هماراه مااي باشااد ‪ .‬از سااوی‬
‫دیگر وجود بيماريهاي جسمي مزمن (مانناد بيماريهااي عروقاي مازمن و ديابات‬
‫شيرين ) مي تواند تاثير منفي درالتيام زخم بگذارد ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪17‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪18‬‬
‫عوار‬
‫زخم‬
‫عفونت ‪،‬‬
‫خونريزي ‪،‬‬
‫بازشدن زخم‬
‫بيرون ريختن احشاء‬
‫افاازايش عااوار زخاام ‪،‬خطاار گسااترش بيماااري و ماارگ‪ ،‬طااوالني شاادن‬
‫توقا ااف بيما ااار دربيمارسا ااتان و گا اران شا اادن هزينا ااه ها اااي درما اااني نيا ااز از‬
‫عوار زخم محسوب مي شود ‪.‬‬
‫‪ ‬عفونت‬
‫‪ ‬هجوم باكتريها به زخم مي تواند درزمان آسيب ديدگي زخم و يا درطول عمل جراحي و يا‬
‫درهر زماني بعد از آن صورت گيرد ‪.‬‬
‫‪ ‬عالئم عفوني شدن زخم معموال" ‪ 2-7‬روز پس از جراحت و يا عمل جراحي بروز مي كند‬
‫‪.‬‬
‫‪ ‬عالئم عفونت شامل‪:‬‬
‫‪ ‬خروج چرك از زخم‬
‫‪ ‬افزايش ترشحات‬
‫‪ ‬درد‬
‫‪ ‬قرمزي‬
‫‪ ‬ورم دراطراف زخم‬
‫‪ ‬افزايش درجه حرارت‬
‫‪ ‬افزايش گلبول سفيد‬
‫‪19‬‬
‫‪ ‬خونريزي‪:‬‬
‫‪ ‬علل خونريزي شامل‪:‬‬
‫‪ ‬بخي ا ااه زدن ن ا اااقص ‪ ،‬برداش ا ااتن لخت ا ااه ه ا اااي خ ا ااون‪ ،‬فش ا اااردر خ ا ااط بخي ا ااه‪،‬‬
‫عفونت‪ ،‬تحليل عروق خوني بوسيله جسم خار ي‬
‫‪ ‬پانس اامان ( وزخ اام زي اار پانس اامان در ص ااورت امك ااان) باي ااد مرتب ااا" درط ااول ‪48‬‬
‫سااعت اول بعاد از عمال كنتارل و سا س هار ‪ 8‬سااعت یبباار از نظار خااونریزی‬
‫كنترل شود‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪21‬‬
‫باز شدن زخم و بيرون ريختن احشاء از محل زخم ‪:‬‬
‫از عوار جدي بعد از عمل مي باشند ‪.‬‬
‫باز شدن زخم عبارت از پاره شدن تمام و یا قسمتي از اليه هاي زخم است ‪.‬‬
‫افزايش ترشحات خوني ازناحيه زخم بين ‪ 4-5‬روز كليد راهنمايي است براي قريب‬
‫الوقوع بودن باز شدن زخم ولی ممكن است كه به طور ناگهاني نيز اتفاق افتد ‪.‬‬
‫درصورت وقوع پارگي زخم و يا بيرون زدن احشاء ناحيه زخم را بايد با حوله‬
‫استريل كه آغشته به محلول نرمال سالين ‪ 0/9‬درصد مي باشد پوشانده شده و‬
‫بالفاصله به پزشك اطالع داده شود‪.‬‬
‫هردو اين موارد جزء موارد اورژانس بوده ونيازمند اقدامات جراحي هستند ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪22‬‬
‫توجهات خاص كهنساالن‬
‫عواملي كه روي التيام زخم افراد مسن تاثير مي گذارند‪:‬‬
‫* تغيير در پوست ‪ :‬تورگور پوست كم شده و پوست ترد و شكننده مي شود‬
‫بنابراين خطر آسيب پذيري بيشتري درارتباط با مواد تميز كننده و نوار چسب‬
‫دارد ‪.‬‬
‫تغذيه ‪ :‬كاهش ترشحات و آنزيمها و سوء جذب مواد قندي و مواد معدني كه‬
‫ممكن است خطر بالقوه تعديل تغذيه اي را بدنبال داشته باشد و نهايتا" باعث‬
‫تاخير در فرآيند التيام زخم مي گردد‪.‬‬
‫* استعداد براي عفونت ‪ :‬افزايش سن باعث كاهش آنتي بادي و كاهش عمل‬
‫دستگاه غدد داخلي (اندوكرين ) مي شود و درنتيجه فرد را مساعد عفونت مي‬
‫كند ‪.‬‬
‫شيوع بيماريهاي مزمني كه خونرساني و اكسيژن گيري نسج رادچار اختالل مي‬
‫كند ( به طور مثال مانند ديابت شيرين ‪،‬مشكالت قلبي و عروقي ) مقاومت فرد را‬
‫نسبت به عفونت كاهش مي دهد‪.‬‬
‫‪ ‬ترشحات زخم‬
‫‪‬‬
‫واكنشهاي التهابي باعث ترشح اگزودا اززخم مي شود ‪.‬‬
‫اگزودا شامل مايع و سلولهاي آزاد شده از عروق خوني است كه از زخم خارج شده‬
‫و يا روي سطح نسوج باقي مي مانند ‪.‬‬
‫اين اگزودا بنام ترشحات زخم خوانده مي شود ‪.‬‬
‫اگزودا بايد بخوبي كنترل شود تا محيط مناسبي براي بهبود زخم ايجاد شود‪.‬كنترل‬
‫مناسب ترشحات زخم يكي از كليدهاي ترميم موفق زخم است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫انواع ترشحات زخم ‪:‬‬
‫سروزي ‪ ،‬خوني ‪ ،‬عفوني و چركي‬
‫ترشحات چركي از گلبول سفيد و نسج مرده و باكتري هاي زنده و مرده تشكيل‬
‫شده است ‪.‬‬
‫ترشحات چركي غليظ بوده و اغلب بودار مي باشند ورنگ های مختلف بسته به نوع‬
‫ارگانيسم موجود درچرك دارد (سياه ‪،‬زرد و سبز )‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪‬‬
‫ترشحات خارج شده از زخم ممكن است مخلوطي از سه نوع ترشح ذكر‬
‫شده باشند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ترشحات خارج شده از زخم جراحي مخلوطي از سرم و سلولهاي خوني‬
‫است كه به آن ترشحات سروزي خوني مي گويند ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مقدار و رنگ ترشحات بستگي به محل و اندازه زخم دارد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مقدار ‪ ،‬رنگ ‪ ،‬بو وغلظت ترشحات زخم بايد بررس ي شود ‪.‬‬
wound appearance
25
26
‫‪ ‬پانسمان‬
‫‪ ‬جايگزين اپيتليوم پوست مي شود كه دراثر آسيب ازبين رفته است‪.‬‬
‫‪ ‬پانسمان تنها يك پوشش براي زخم نيست بلكه به زعم بسياري از‬
‫متخصصين و آگاهان يك عامل درماني است و بايد در انتخاب و كابرد آن‬
‫دقت عمل بيشتري بكار برد‪.‬‬
‫‪ ‬اهداف بكار بردن پانسمان‪:‬‬
‫‪ ‬حمايت از زخم درمقابل آلودگي ميكروبي‬
‫‪ ‬كمك به هموستاز‬
‫‪ ‬افزايش التيام بوسيله جذب درناژ ودبريدمان زخم‬
‫‪ ‬حمايت از محل زخم‬
‫‪ ‬عايق دما از سطح زخم‬
‫‪ 27‬نگهداري رطوبت بين زخم وپانسمان‬
‫‪‬‬
‫برخالف عقيده رايج در خصوص خشك نگه داشتن زخم براي التيام‬
‫سريعتر‪،‬دكتر وينتر در سال‪1962‬ثابت نمود كه التيام وترميم زخم‪ ،‬زماني كه‬
‫از يك پانسمان نگه دارنده رطوبت استفاده مي شود(محيط مرطوب) بسيار‬
‫سريعتر از زماني است كه زخم در معر هوا خشك شود‪.‬‬
‫بعدها صدها بررس ي و تحقيق ديگر اين نكته را تاييد نمودند و امروز اين‬
‫يك اصل بديهي در درمان زخم محسوب ميشود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫مكانيسمهاي زيادي در اين ميان دخيل هستند كه از آن جمله مي توان به‬
‫تسهيل مهاجرت سلولي‪ ،‬تحريك فيبروبالستها براي ترشح كالژن‪،‬تشكيل‬
‫بستر مناسب براي انتقال آنزيمها و هورمونها مانند هورمون رشد‪ ،‬تحريك‬
‫ماكروفاژها ‪ ،‬تسهيل دبريدمان اتوليتيك ‪ .... ،‬اشاره نمود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ ‬مشخصات يك پانسمان ايده آل‪:‬‬
‫‪ ‬مناسب شكل و اندازه زخم باشد‪ ،‬ترشحات اضافي زخم را جذب كند بدون‬
‫اينكه به باكتري ها اجازه نفوذ و رشد بدهد و يا منجر به خشكي بيش از‬
‫اندازه زخم شود‪ .‬فشار مناسب براي هموستاز را ايجاد كند ‪.‬درد را كاهش‬
‫دهد و تعويض آن همراه درد نباشد ‪ ،‬رطوبت و دماي مناسب را در بستر زخم‬
‫حفظ نمايد‪ ،‬دبريدمان اتوليتيك را تسهيل و اپيتلياليزه شدن راتسريع كند‪،‬‬
‫مقرون به صرفه باشد‪.‬اجازه تبادل گازهايي مانند اكسيژن‪ ،‬دي اكسيد كربن‬
‫و بخار آب را بدهد‪ .‬در زخم ذرات ريز و باقيمانده به جاي نگذارد‪ .‬نياز به‬
‫تعويض مكرر نداشته باشد‪.‬‬
‫‪ ‬بايد توجه داشت كه تمام خصوصيات ذكر شده در يك پانسمان منفرد براي‬
‫تمامي زخم ها نمي گنجد و هر زخم بايد به دقت مورد ارزيابي قرار گرفته و‬
‫س س پانسمان مناسب براي آن را انتخاب نمود‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪‬‬
‫پانسمان هاي سنتي ‪Traditional dressings‬‬
‫پانسمان هاي سنتي مانند گاز وپنبه بسياري از‬
‫ويژگيهاي يک پانسمان ايده آل را ندارند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫آنها ذرات وباقيمانده فيبر والياف خود را‬
‫در زخم به جاي مي گذارند‪.‬‬
‫اين پانسمان ها به بستر زخم چسبيده وآنرا خشک ودهيدراته مي کنند و‬
‫نياز به تعويض مبرر ومراقبت پرستاري ماهرانه دارند‪ .‬اين پانسمان ها‬
‫نبايستي مستقيما"روي سطح مرطوب زخم گذاشته شوند و استفاده از آنها‬
‫محدود به شرايطي است که زخم خشک و تميز بوده و يا فقط بعنوان‬
‫پانسمان ثانويه استفاده شوند (براي جذب اگزودا و يا براي محافظت و‬
‫جدا سازي زخم )‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ ‬ترميم در محيط مرطوب‪:‬‬
‫‪ ‬سلول هاي اپيتليال فقط در محيط مرطوب قادر به حركت و زنده ماندن‬
‫هستند‪.‬بسياري از فاكتورهايي كه براي ترميم ضروري هستند و بدن هنگام‬
‫بوجودآمدن زخم آنها را مي سازد‪ ،‬فقط در محيط مرطوب عمل مي كنند‪.‬‬
‫‪ ‬وقتي يك زخمي به اندازه كافي مرطوب است‪ ،‬پانسمان مناسب بايد بتواند‬
‫رطوبت را همانطور كه هست حفظ نمايد‪ ،‬بدون اينكه با جذب زيادي زخم‬
‫را خشك كند‪ .‬همچنين اگر زخمي از قبل خشك شده است پانسمان بايد‬
‫بتواند به زخم رطوبت بدهد‪ .‬بنابراين پانسمان ها به سه دسته تقسيم مي‬
‫شوند‪:‬‬
‫‪.1 ‬پانسمان هايي كه اگزودا را جذب مي كنند‪.‬‬
‫‪.2 ‬پانسمان هايي را رطوبت را به همان اندازه اي كه هست نگه مي دارند‪.‬‬
‫‪.3 ‬پانسمان هايي كه رطوبت به زخم مي دهند‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪32‬‬
‫پانسمان هاي مدرن ‪Modern dressings‬‬
‫پانسمان هاي مدرن يا نيمه تراوا‪ :‬شامل پنج گروه ‪:‬آلژينات‪ ،‬هيدروكلوئيد‪ ،‬فوم ‪ ،‬هيدروژل‬
‫و فيلم ترانسپارنت ميباشد‪.‬‬
‫پانسمان هاي جاذب ‪ :‬زخم هايي كه ترشح اگزودا زيادي دارند‪ .‬اين پانسمان ها ظرفيت‬
‫بااليي براي جذب و نگهداري آب دارند‪ ،‬لذا نياز به تعويض ديرتر دارند(در مقايسه با‬
‫پانسمان هاي سنتي)‪.‬بنابراين پروسه ترميم زخم با تعويض پانسمان بهم نمي خورد‪.‬‬
‫همچنين هزينه پرستاري كاهش مي يابد‪ .‬فوم ها و آلژينات ها بهترين انواع جاذب ها هستند‪.‬‬
‫پانسمان هاي نگهدارنده رطوبت‪ :‬وقتي پروسه ‪ healing‬پيش مي رود و بافت‬
‫گرانوالسيون تشكيل مي شود و زخم با بافت همبند پر ميشود‪ ،‬ترشح اگزودا كاهش مي‬
‫يابد واستفاده از پانسمان جاذب باعث خشكي و دهيدره شدن زخم خواهد شد‪.‬در اين‬
‫موقع پانسمان هايي الزم است كه رطوبت را همانطور كه هست نگه دارد‪ .‬هيدروكلوئيد و‬
‫فيلم ترانسپارنت مناسب است‪.‬‬
‫پانسمان هاي رطوبت دهنده‪ :‬وقتي زخمي از قبل خشك است و با بافت مرده و خشك‬
‫پوشيده ‪ ،‬بايد اين بافت مرده را بنحوي دبريد كرده و برداريم تا ترميم زخم صورت‬
‫گيرد‪.‬كه ميتوان از دبريدمان اتوليتيك(هضم تدريجي سلول ها وبافت مرده باآنزيم ها و‬
‫فاگوسيت هاي آندوژن )استفاده كرد‪ ،‬مرطوب نگه داشتن زخم به اين پروسه كمك مي‬
‫كند‪.‬براي اين كار هيدروژل ها مناسب ترين هستند‪.‬‬
33
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫فرآيند پرستاري‬
‫بررس ي زخم ‪ :‬زخم ها با استفاده از روش های مشاهده ‪ ،‬ملس‪ ،‬بوئیدن از‬
‫نظر وضعیت ظاهر‪ ،‬درناژ‪ ،‬وجود درد مورد بررس ی قرار می گيرند‪.‬‬
‫درن ها ‪ ،‬لوله ها ‪ ،‬بخيه ها نيز می بایست بررس ي شده و عالئم عوار‬
‫احتمالي كنترل شود ‪.‬‬
‫‪ ‬بررس ي زخم از نظر ظاهري شامل ‪:‬‬
‫‪ ‬نزديك قرار گرفتن لبه هاي زخم ‪ ،‬رنگ زخم و اطراف آن‬
‫‪ ‬درن و لوله ها ‪ ،‬بخيه ها‬
‫‪ ‬عالئم باز شدن زخم و بيرون زدن احشاء از ناحيه زخم‬
‫لبه هاي زخم بايد تميز بوده و بخوبي نزديك هم قرار گرفته باشد ‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫تشخيص های پرستاري در زخم‬
‫خطر عفونت مربوط به با چاقي و آلودگي ‪.........‬‬
‫‪ -‬درد مربوط به داشتن يك برش جراحي درخط وسط شكم‬
‫ ناپاكي غير موثر راههاي هوائي مربوط به زخم وسيع شكمي و خودداري از‬‫سرفه و تنفس عميق بعدازعمل‬
‫‪ - ‬تاخير دربهبودي مربوط به عوار مانند باز شدن زخم و عفونت‬
‫‪ - ‬اضطراب مربوط به كاهش توانائي بيمار‬
‫‪ - ‬اختالل در تصوير ذهني مربوط به زخمهاي وسيع از پيشاني تا چانه‬
‫‪35‬‬
36
•
•
•
Activates endothelial cells and
fibroblasts
Stimulates vascular proliferation,
migration, new blood vessel formation
Recruits smooth muscle cells and
pericytes to stabilize newly formed
vessels
37
 Decreases
fluid burden
 Increases capillary
ingrowth
 Decreases bacterial
burden
 Mechanically pulls edges
of wounds together
38
 Nanocrystalline
silver coating
• Silver coated on polyethylene mesh
• Rayon polyester core
• Bacteriostatic
• Can stay in place for one week
• Non-stick
• Indications: Venous ulcers, diabetic
ulcers
39
 Smith
& Nephew
• Allevyn, Allevyn adhesive
 Beiersdorf
• Cutinova foam
 Carrington
• Carrasmart
 ConvaTec/CVL
J
• Hydrasorb
&J
• Nu-Derm, Tielle
 Kedndall
• Curaform
40

Smith & Nephew (Impregnated gauze)
• Sheets (Flexigel), Amorphous






Carrington
• CarraGauze, Carrasyn Gel
ConvaTec/CVL
• DuoDERM Gel
(SoloSite)
Healthpoint
• Curasol, Curasol Gel
J&J
• Nu-GEL
Kendall
• Curafil, Curafil Gel
3M
• Tegagel
41





Smith & Nephew
• Replicare, Cutinova hydro
Coloplast
• Comfeel
3M
• Tegasorb
ConvaTec/CVL
• DuoDERM
J&J
• NU-DERM
42

similar documents