Marketing-a-programowanie-2014-2020 (3)

Report
Polityka
spójności:
WPR
•EFRR: PO PW, RPO, POIR, POPC
•EFS: PO WER
•FS: POIiŚ
•PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE I
REGULACJE RYNKOWE
•PROW







STRATEGIA INTERWENCJI FUNDUSZY EUROPEJSKIECH W
RAMACH:
- polityki spójności
- WPR
- WP Ryb.
NARZĘDZIA REALIZACJI:
1) krajowe programy operacyjne
2) regionalne programy operacyjne




Wsparcie ze środków polityki spójności na obszarach
wiejskich kształtować się będzie na poziomie 5,2 mld EURO,
w tym:
- reorientacja zawodowa rolników ok.1,5 mld euro,
- rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna ok.2 mld euro,
- infrastruktura wodno-kanlizacyjna i przeciwpowodziowa –
ok.1,7 mld euro





1A) Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy
wiedzy na obszarach
wiejskich:
Art. 14. Transfer wiedzy i działalność informacyjna
Art. 15. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania
gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw
Art. 35. Współpraca


Cel: Wzmacnianie powiązań między rolnictwem,
produkcją żywności i leśnictwem a badaniami i
innowacją, w tym do celów ulepszonego zarządzania
środowiskiem i lepszych wyników:
3A) Poprawa konkurencyjności producentów rolnych
poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolnospożywczym poprzez systemy jakości,dodawanie
wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach
lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje
producentów oraz organizacje międzybranżowe


Przedmiot wsparcia: pomysły na innowacyjne
rozwiązania zarówno w dziedzinie produktów jak też
technik, technologii, organizacji procesów lub
marketingu.
Podmioty współpracujące w ramach grup operacyjnych
na rzecz innowacji (EPI)- co najmniej 2 z następujących:
rolnicy i grupy rolników, posiadacze lasów, instytuty i
jednostki naukowe, podmioty doradcze, przedsiębiorcy
operujący w obszarze okołorolniczym i w
przetwórstwie rolno-spożywczym, organizacje
branżowe i międzybranżowe, ew. konsumenci i ich
organizacje oraz JST.




Cel m.in. „Wprowadzanie na rynek wysokojakościowych produktów
rolnych i środków spożywczych, wytwarzanych w ramach systemów
jakości, wiąże się z wyższymi kosztami produkcji. Współpraca pomiędzy
uczestnikami systemów jakości sprzyja zwiększaniu siły ekonomicznej
tych podmiotów na rynku.”
Beneficjentem – rolnik aktywny zawodowo (nie może być podmiot, który
otrzymał wsparcia dla tego samego produktu rolnego lub środka
spożywczego w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach
jakości żywności” objętego PROW 2007-2013).
Kryteria wyboru
Preferencje w przyznawaniu pomocy odnosić się będą do gospodarstw
do 5 ha, dla których koszty stałe, wynikające z udziału w systemach
jakości, stanowią duże obciążenie finansowe.



7.4.2 Poddziałanie: Wsparcie na przeprowadzenie
działań informacyjnych i promocyjnych
Cel: Promocja i informacja o produktach objętych
systemami jakości dla zapewnienia zbytu tych
produktów i do zwiększania skali ich produkcji lub do
jej rozpoczęcia.
Beneficjenci: podmiot utworzony przez co najmniej 2
producentów, produkujących żywność w ramach
systemów jakości tzw. zespół promocyjny (preferencje
dla tych, którzy nie korzystali z PROW 2007-2013)

Cel: Udzielanie wsparcia w zakresie pierwotnej produkcji
rolnej, przygotowania do sprzedaży, przetwórstwa, w wyniku
którego powstaje produkt rolny oraz wprowadzania do obrotu
(sprzedaż hurtowa) produktów rolnych


Opis poddziałania
Przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu na poziomie handlu
hurtowego produktów rolnych (tj. produktów wymienionych w
zał. nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z
wyłączeniem produktów rybnych), przy czym produkt będący
wynikiem przetwarzania powinien być również produktem
rolnym.


Beneficjenci:
Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej
zajmujące się
przetwórstwem rolno – spożywczym (mikro, małe lub średnie
przedsiębiorstwo)lub
planujący
rozpoczęcie
takiej
działalności







Warunki kwalifikowalności to m.in.
deklaracja, iż po zakończeniu realizacji operacji
wnioskodawca będzie zaopatrywał się w co najmniej
50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do
produkcji na podstawie umów długoterminowych (co
najmniej 3-letnich), zawieranych
bezpośrednio z:
rolnikami
grupami lub organizacjami producentów,
związkami grup lub zrzeszeniami organizacji
producentów lub
podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty
rolne.





Transfer wiedzy: 27 361 000 euro
Doradztwo: 41 361 000 euro
Współpraca: 27 360 000 euro
Systemy jakości: 21 000 000 euro
Inwestycje w środki trwałe: 2 321 213 154 euro


woj. dolnośląskie: minimum 15 % budżetu na obszary
wiejskie,
Priorytet
inwestycyjny
3.2:
Internacjonalizacja
przedsiębiorstw, Cel szczegółowy - zdobycie nowych rynków
zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki


woj.kujawsko-pomorskie: wsparcie w ramach Programu
skierowane będzie na przetwórstwo rolno-spożywcze,
stanowiące jedną z inteligentnych specjalizacji regionu,
PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.2 Opracowywanie i
wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w
szczególności w celu umiędzynarodowienia
Projekty realizowane w ramach priorytetu przyczynią się
do zdobywania przez przedsiębiorstwa nowych rynków
zbytu.
Wzrost
kooperacji,
zarówno
pomiędzy
przedsiębiorstwami krajowymi, jak i z udziałem
partnerów
zagranicznych
(w
tym
w
skali
makroregionalnej) pozwoli lepiej wykorzystać istniejący
potencjał
rozwoju,
szczególnie
w
obszarze
innowacyjnych MŚP oraz
przedsiębiorstw mających
potencjał
wzrostu
w
obszarach
wysokich
i
średniowysokich technologii.



woj.lubelskie: Priorytet 3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych
modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu
umiędzynarodawiania
Wspierane
będą
inwestycje
związane
z
promocją
przedsiębiorstw, w tym podmiotów z branż rolno-spożywczych
na
rynkach
krajowych
i
międzynarodowych
poprzez
współfinansowanie kosztów udziału w targach, wystawach,
misjach itp. a także wsparcie działań marketingowych mających
na celu kreowanie dobrego wizerunku regionu.
woj.lubuskie: Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora
rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i
akwakultury (w odniesieniu do EFMR) Priorytet 3.4.: wspieranie
zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i
międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy
innowacji, w tym poprzez poprawę jakości usług otoczenia
biznesu, w szczególności w odniesieniu do MŚP.

woj.łódzkie: Priorytet inwestycyjny 3.2. Opracowywanie i
wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP. Wsparcie w
ramach niniejszego priorytetu inwestycyjnego dotyczyć
będzie stwarzania przedsiębiorstwom z sektora MŚP
możliwości nawiązania kontaktów gospodarczych (również
zagranicznych), co powinno
skutkować zdobywaniem
nowych rynków oraz zwiększaniem własnej konkurencyjności
w coraz szerszej skali.

woj.małopolskie: Priorytet 3.2 Opracowanie i
wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w
szczególności w celu umiędzynarodowienia.
Interwencja będzie ukierunkowana na zwiększenie
produktywności i internacjonalizacji działalności MŚP
w celu m.in. poszukiwania nowych rynków zbytu
poprzez wsparcie dla nowatorskich rozwiązań,
kreujących popyt na towary i usługi wytwarzane przez
gospodarkę Małopolski. Wraz z zapewnieniem
dostępu do odpowiednich instrumentów wsparcia
finansowego, przedsiębiorcy powinni uzyskać
możliwość korzystania z profesjonalnej oferty
specjalistycznych usług doradczych, dostosowanej
bezpośrednio do ich potrzeb.






woj.mazowieckie 3.2 Opracowywanie i wdrażanie
nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności
w celu umiędzynarodowienia
W tym celu planowane będą do realizacji, w
szczególności, następujące typy projektów:
wsparcie doradcze przedsiębiorstw nastawionych na
wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu;
wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej
przedsiębiorstw (w tym producentów rolno –
spożywczych);
wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w zakresie
internacjonalizacji





woj.opolskie: Priorytet Inwestycyjny 3.2
Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli
biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu
umiędzynarodowienia; Główne typy przedsięwzięć
- wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw,
w tym międzynarodowej;
- promocja gospodarcza produktów i usług, w tym
udział w wydarzeniach krajowych i
międzynarodowych, m.in. w targach;
- promocja gospodarcza i turystyczna regionu w
wymiarze krajowym i międzynarodowym;
- promocja przedsiębiorstw na rynkach krajowych i
międzynarodowych, w tym branży rolnospożywczej



woj.podkarpackie: Priorytet Inwestycyjny 3.4 Wspieranie
zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych,
krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w
procesy innowacji
Cel: Ułatwienie MŚP oferowanie produktów i usług na rynkach
zagranicznych.
Aktywna promocja gospodarcza i turystyczna.

woj.podlaskie: w projekcie RPO nie przewiduje się realizacji
priorytetów, mających na celu wspieranie działań
promocyjnych. Główny nacisk położono na wsparcie procesu
tworzenia nowych przedsiębiorstw oraz innowacji.





woj.pomorskie: Planuje się wspieranie kompleksowej oferty
dla pomorskich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im
wyjścia z ofertą na rynki zagraniczne.
Obejmie ono m.in. pomoc w nawiązywaniu kontaktów
gospodarczych z partnerami zagranicznymi lub tworzeniu
wspólnej oferty rynkowej, udostępnianie informacji o
możliwościach kooperacji i warunkach inwestowania na
określonych rynkach, finansowanie badań i analiz pod kątem
priorytetowych branż eksportowych i rynków zbytu, wizyty
studyjne, misje gospodarcze oraz udział w
międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych.
Preferowane będą projekty:
1) kompleksowe, partnerskie (w tym realizowane w ramach
współpracy klastrowej),
2) wpisujące się w realizację Porozumień na rzecz
inteligentnych specjalizacji regionu, o których mowa w RPS w
zakresie rozwoju gospodarczego.


Woj.śląskie:Cel działania realizowany jest poprzez
poddziałanie 1.2.2, którego celem jest wsparcie sektora
małych i średnich przedsiębiorstw, służące osiągnięciu
przez MŚP przewagi konkurencyjnej oraz wzrost
zatrudnienia.
W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje
bezpośrednie z zakresu rozbudowy i modernizacji
małych i średnich przedsiębiorstw oraz zakup usług
doradczych. Wspierany będzie również udział MŚP w
targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach
gospodarczych.



woj.świętokrzyskie: Priorytet Inwestycyjny3.2. Opracowywanie
i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w
szczególności w celu umiędzynarodowienia
Cel będzie realizowany m.in. poprzez projekty doradcze i
szkoleniowe zwiększające zdolność mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, grup producentów rolnych oraz grupy
producentów owoców i warzyw wstępnie uznanych do
budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku;


woj.warmińsko-mazurskie: Priorytet Inwestycyjny3.2.
Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla
MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia
Wsparcie będzie obejmowało dostarczanie informacji na
temat dostępnych funduszy i instrumentów wsparcia dla
przedsiębiorców w zakresie eksportu (kredyty i gwarancje
rządowe, ubezpieczenia kredytów, programy na udział
przedsiębiorców w targach i wystawach); badanie i
weryfikacja wiarygodności konkretnych biznesowych
partnerów zagranicznych przede wszystkim z rynków
wschodnich; udział przedsiębiorstw w międzynarodowych
(krajowych i zagranicznych) targach, wystawachbranżowych,
misjach gospodarczych, spotkaniach brokerskich,
kooperacyjnych); pomoc prawna związana z
internacjonalizacją firm; wsparcie inwestycyjne rozwoju.




woj.wielkopolskie:3.4. Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach
regionalnych, krajowych i miedzynarodowych oraz do angażowania się w
procesy innowacji
Wspierana będzie działalność instytucji otoczenia biznesu oraz w
inicjowanej przez nie współpracy przedsiębiorstw – m.in. sieci, parki
przemysłowe czy inkubatory przedsiębiorczości. Kluczowym kierunkiem
będą specjalne usługi doradcze i szkoleniowe adresowane bezpośrednio
dla podmiotów nimi zarządzającymi.
woj.zachodniopomorskie:3.4. (EFFR) Wspieranie zdolności MŚP do
wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz
do angażowania się w procesy innowacji
Wspierana będzie działalności przedsiębiorstw w celu wzrostu eksportu
i zdobywanie nowych rynków zbytu poprzez np. doradztwo, certyfikację,
udział w giełdach kooperacyjnych, międzynarodowych targach bądź
misjach gospodarczych a także promocja gospodarcza i turystyczna
regionu

similar documents