Huiswerkbeleid Iedereen *haat* huiswerk, niemand wil

Report
Huiswerkbeleid
Iedereen “haat” huiswerk,
niemand wil het weg…
De Muze
2013-2014
Kader
-Huiswerk = is het totaal aan activiteiten die de school vraagt
te doen van het kind, na schooltijd.
-Huiswerk met mate. Kinderen dienen nog ruim de tijd te
hebben voor een hobby.
-Huiswerk handelt enkel over gekende leerstof, tenzij de
leerling zelf kiest voor uitbreiding.
-Leerlingen dienen de kans te krijgen hun huiswerk te maken
op dagen die ze zelf kiezen, zo leren ze plannen.
-Leerlingen die huiswerk willen maken op vrijwillige basis,
krijgen hiervoor de kans en kunnen kiezen uit een aanbod.
Deze vorm van aanbod kan op een speelse wijze aangeboden
worden, kruiswoordraadsels, wo-opdrachten, muzische
vorming…
Vervolg kader
-Huiswerk is geen contractwerk of afwerken van eerder klaar taken,
tenzij de leerling dat zelf wenst.
-De ouders hebben een stimulerende functie, van ouders kan niet
verwacht worden dat ze permanent naast hun kinderen zitten.
-Onze school biedt 2x/week huiswerkbegeleiding aan, op dinsdag en
donderdag.
-Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit is belangrijk.
-Huiswerk is meer dan alleen oefeningen Nederlands/wiskunde. Ook
wo, Frans, muzische vorming kunnen er bij horen.
-Huiswerk speelt in op de zelfstandigheid van het kind.
-Huiswerk speelt in op de interesses van het kind of op klasprojecten.
-Er volgt steeds een terugkoppeling in de klas.(Verbetering/feedback)
-Huiswerk hoeft niet voor iedereen hetzelfde te zijn, liefst niet.
-Principe : geen gelijke taak, wel gelijke inspanning.
Resultaten ouder - en kinderenquête
Na de bevraging van alle ouders en kinderen uit de
lagere school, hebben wij de resultaten verwerkt in
een volledig overzicht van L1 tot en met L6.
Dit delen we al graag met jullie.
Opgelet, het is nog geen eindproduct, maar de start
van het uitschrijven van ons nieuw huiswerkbeleid.
Veel leesplezier!
Het Muzeteam.
Enquête ouders
Grote interesse van de ouders want de enquêtes werden
massaal ingevuld. Er kwamen talrijke positieve reacties over
het feit dat we de kinderen en hen bij ons huiswerkbeleid
betrekken.
L1 : 18/25
L2 : 21/22
L3 : 17/25
L4 : 24/26
L5 : 20/23
L6 : 18/22
In totaal hebben 125 ouders deelgenomen aan de enquête!
Waarom krijgt uw kind huiswerk?
• om te controleren of uw kind de leerstof begrijpt
55,2%
• omdat herhaling belangrijk is 46,4%
• als voorbereiding op het middelbaar 38,4%
• omdat jullie zo zicht hebben op wat jullie kind
doet/kan 27,2%
• om zelfstandig te leren werken 6,4%
• NIET : om onafgewerkte klasopdrachten af te
werken zoals contractwerk!
Hoe verloopt het huiswerk?
Waar?
18
16
14
12
woonkamer
10
keuken
eigen kamer
8
naschoolse
6
bureau
4
2
0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
Hoe verloopt het huiswerk?
Wanneer?
14
12
10
eerst ontspannen
8
afwisselend
direct na school
6
vast bepaald moment
4
in de studie
2
0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
Hoe verloopt het huiswerk?
Hoelang/dag?
14
12
10
< 15 min
8
< 30 min
6
<45 min
< 1h
4
> 1h
2
0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
Wat denkt U dat de lk i.v.m.
ondersteuning van uw kind van U
verwacht?
Meest gekozen antwoorden :
•
•
•
•
•
dat u dagelijks de schoolagenda nakijkt
dat u goede omstandigheden aanbiedt ( rust, stilte, …)
dat u een positieve houding toont t.o.v. huiswerk
dat u uw kind hulp biedt, uitleg geeft indien nodig
dat u in de agenda vragen of belangrijke mededelingen
noteert voor de lk.
• dat u meeluistert tijdens een leesoefening
Vervolg verwachtingen lk
Minder gekozen antwoorden :
•
•
•
•
dat u het huiswerk nakijkt
dat u uw kind aanspoort om te beginnen
dat u een les overhoort
dat u ervoor zorgt dat het huiswerk
goed gemaakt wordt
Vervolg verwachtingen lk
Minst gekozen antwoorden :
• dat u 's anderendaags de lk. aanspreekt als er
problemen zijn met huiswerk
• dat u zich niet teveel bemoeit met huiswerk
• dat u fouten zoveel mogelijk verbetert
• dat u goed oplet terwijl uw kind huiswerk maakt
• dat u uw kind straft als het zijn huiswerk niet wil maken
Gebruik van de agenda
Is het altijd duidelijk wat er verwacht wordt ivm wat er
in de agenda staat?
ja
nee
Gebruik van de agenda
Gebruikt U de agenda zelf als communicatiemiddel met
de lk?
ja
nee
Differentiatie van de huiswerktaken
Differentiatie
alle kinderen hetzelfde
huiswerk
verschillend van kind tot
kind met gelijke mate van
inzet
kinderen die moeite hebben
: meer huiswerk
kinderen die moeite hebben
: minder huiswerk
kinderen die het graag doen
: meer huiswerk
Voor wie is deze taak?
Uitleg geven
ouder
leerkracht
allebei
Voor wie is deze taak?
Huiswerk verbeteren
ouder
leerkracht
allebei
Voor wie is deze taak?
Zelfstandig werken
ouder
leerkracht
allebei
Opmerkingen van de ouders
Gelijke onderwijskansen
Let op als je een spreekbeurt als huiswerk geeft;
controleer of elk kind alle kansen heeft om thuis
toegang tot internet te krijgen, een powerpoint
te maken, zijn geschreven tekst kan laten
verbeteren.
Opmerkingen van de ouders
Tijd :
Voor ons is huiswerk alles wat thuis na half 4
moet gebeuren!
3 uur / dag huiswerk in het lager KAN NIET !
Graag een weekplanning vanaf het 3de/4de
leerjaar.
Regelmatig huiswerk geven in het 4de lj. (
verschil met 5de lj. is heel groot).
Opmerkingen van de ouders
Huiswerkbegeleiding
Leerkracht moet nakijken of de kinderen alles meehebben om hun
huiswerk te kunnen maken.
Er is een groot verschil in ondersteuning tijdens de studie i.v.
met vorig schooljaar.
Huiswerk maken hoort niet thuis in de refter de lk. moet uitleg
kunnen geven indien nodig.
Bij elk huiswerk moet de lk. eerst nagaan of alle lln. Het
huiswerk begrijpen.
Opmerkingen van de ouders
Inhoud huiswerk
Er is een groot verschil in de hoeveelheid huiswerk per
klas : samen een opbouw maken en meedelen aan de ouders.
Het contractwerk is vaak niet aangepast aan bep. lln.
Huiswerk is niet hetzelfde als contractwerk of oef. afwerken!
Heel positief dat de 1ste graad maar beperkt huiswerk geeft.
Er is veel te weinig differentiatie in het huiswerk.
Opmerkingen van de ouders
Andere
Tijdig verwittigen bij problemen met de leerstof zodat de ouders kunnen
ingrijpen.
Een groeps-of klassikale straf als 1 of enkele kinderen iets mispeuteren KAN
NIET!
Jammer dat de kinderenquête door de lk. zelf wordt afgenomen want zo
durven ze niet alles eerlijk in te vullen.
Zorg voor duidelijke communicatie tussen ouders en alle leerkrachten.
Enquête kinderen
1ste leerjaar 2de leerjaar 3de
leerjaar
4de leerjaar 5de leerjaar 6de
leerjaar
Ik maak graag huiswerk.
Nee 14
Soms 15
Soms 16
Ik stel huiswerk en studeren altijd uit.
Nee 15
Ik ben snel afgeleid.
Ik heb een goede werkplek.
Soms 15
Soms 20
Soms 13
Soms/nee 10 Ja/soms 10 Nee 13
Nee 19
Nee 10
Nee 16
Nee 9
Soms 12
Soms 13
Soms 13
Soms 12
Nee 14
Ja 16
Ja 17
Ja 14
Ja 16
Ja 14
Ik beloon mezelf als ik goed gewerkt heb.
Nee 10
Nee 13
Soms 11
Nee 10
Nee 11
Ik maak werk en lessen op een tijdstip dat het
mij uitkomt.
Soms 9
Ja 12
Ja 17
Nee 9
Soms 12
Ik begin met het belangrijkste werk.
Ja 10
Ja 18
Ja 13
Ja 17
Ja 17
Ik kan thuis altijd aan iemand hulp vragen voor Ja 15
mijn huiswerk.
Ja 10
Ja 12
Ja 17
Ja 15
Ja 15
Enquête kinderen ( vervolg)
Ik verlies tijd met het zoeken naar boeken,
schriften, pen, …
Nee 22
Nee 11
Nee 15
Nee 14
Soms 12
Nee 13
Ik schrijf mijn huiswerk, lessen, data in mijn
agenda.
Ja 18
Ja 21
Ja 18
Ja 19
Ja 22
Ik gebruik verschillende ‘trucjes’ om iets te
onthouden.
Soms 10
Ja 11
Soms 13
Soms 10
Soms 11
Ik gebruik mijn agenda voor het maken van
mijn huiswerk.
Nee 12
Ja 13
Nee 19
Ja 13
Ja 15
Ik leer iets uit de verbetering van mijn
huiswerk.
Soms 8
Ja 10
Soms 16
Soms 17
Soms 13
Nee 21
Nee 16
Nee 15
Soms/nee 11 Nee 13
Ik heb geen tijd voor huiswerk, omdat ik veel
hobby's heb.
Nee 14
Wie zou graag de kans hebben om huiswerk
vrijwillig te maken/mee te krijgen?
Nee 19
Aantal kinderen in de klas
25
21
25
26
22
23

similar documents