Rättsordningen VT14 studentex

Report
Rättsordningen – en överblick
Rättsnormer
• Talar om vad som är juridiskt förbjudet & tillåtet
• Består av rättsfakta (rekvisit) och rättsföljder
• Är kopplade till sanktioner
– t.ex. straff, viten, skadestånd, ogiltighet
• Härrör ur rättskällor
– t.ex. EU-rättsliga författningar, svenska lagar, prejudikat,
förarbeten och sedvana
• Binder människor, företag och domstolar
Två typer av rättsnormer
• Konstitutiva normer
– Definierar rättsfakta
• Ex, vad som avses med att en vara i juridisk mening är
avlämnad
• Regulativa normer
– Knyter rättsföljder till rättsfakta
• Ex, hävning av ett köp vid fel i den köpta varan
6 § 2 st KöpL –
varans avlämnande
Varan är avlämnad när köparen har tagit hand
om den.
39 § 1 st KöpL
Köparen får häva köpet på grund av fel, om
avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för
honom och säljaren insåg eller borde ha insett
detta.
Rättsfakta?
Rättsföljd?
2 kap 1 § SkstL
Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar
personskada eller sakskada skall ersätta skadan
Rättsfakta?
Rättsföljd?
Hur ska ett specifikt rekvisit i en
rättsregler tolkas och användas?
Rättskällor
• Författningar
– Lagar, förordningar och andra rättsregler
– SFS
• Lagförarbeten
– Ex. SOU och proposition
• Rättspraxis
– Prejudikat
– Rättsfallssamlingar
• Sedvana och Handelsbruk
• Doktrin
Rättssubjekt
• Alla subjekt som kan inneha rättsliga positioner
(juridiska rättigheter och skyldigheter)
• Två grupper
– Fysiska personer (människor)
– Juridiska personer
• Juridiska personer
– T.ex. vissa företag, föreningar, stat och kommun
Rättslig handlingsförmåga
• Förmåga att genom rättshandlingar förändra
sin rättsställning
– T.ex. att genom avtal åta sig skyldigheter
• Kräver rättssubjektivitet
– Men den rättsliga handlingsförmågan kan vara
mer eller mindre inskränkt (t.o.m. totalt)
• Omyndiga
• Konkurs
• Juridiska personer (kan t.ex. inte gifta sig …)
Rättsområden
• Civilrätt
– Förhållandet mellan enskilda fysiska och juridiska
personer
• Offentlig rätt
– Offentliga subjekts organisation och
verksamhetsformer
– Förhållandet mellan enskilda och offentliga subjekt
Civilrätt I
• Förmögenhetsrätt
– Rättsnormer rörande omsättningsbara värden
• T.ex. avtalsrätt, köprätt, associationsrätt, immaterialrätt
och arbetsrätt
• Familjerätt
– Rättsnormer rörande familjen
• T.ex. äktenskap, vårdnad av barn, arv och testamente
Civilrätt II
• Obligationsrätt
- fordringsförhållanden som uppkommer ur olika
avtalsförhållanden
- ex, skuldebrevsrätt, preskription, ränta
• Sakrätt
- regler knutna till egendom och som också har
verkan mot tredje man
ex, äganderätt, panträtt, utsökning och konkurs
• Inom- och utomobligatoriskt skadestånd
Offentlig rätt
•
•
•
•
•
Straffrätt
Processrätt
Konstitutionell rätt
Förvaltningsrätt
Skatterätt
Nationella domstolar
• Allmänna domstolar
– tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen
• Allmänna förvaltningsdomstolar
– förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta
förvaltningsdomstolen
• Specialdomstolar
• T.ex. Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen

similar documents