spełnienie warunkowości ex-ante

Report
Spełnienie warunkowości ex – ante dla celu
tematycznego 2:
Poprawa dostępności, stopnia wykorzystania
i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych
Monika Dołowiec
Zastępca Dyrektora
Departament Funduszy Strukturalnych
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Warunkowość ex-ante
• Warunkowość ex-ante ma dawać podstawy legislacyjne i strategiczne dla
prawidłowej realizacji celów tematycznych i programów operacyjnych
• Wypełnienie warunków ex-ante determinuje uruchomienie środków dla
programów operacyjnych, których dany warunek dotyczy
• Rząd RP chce wypełnić wszystkie warunki ex-ante na etapie
przekazywania programów operacyjnych Komisji Europejskiej
• Za przygotowanie dokumentów, które mają wypełniać warunki ex-ante
dla celu tematycznego 2: Poprawa dostępności, stopnia wykorzystania
i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce
odpowiedzialne jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
2
Warunki dla celu tematycznego 2
•
2.1 Rozwój cyfrowy: Istnienie strategicznych ram polityki w dziedzinie rozwoju
cyfrowego, stymulujących popyt na przystępne, dobrej jakości
i interoperacyjne usługi, prywatne i publiczne, wykorzystujące technologie
informacyjno-komunikacyjne, oraz wpływających na zwiększenie ich
wykorzystania przez obywateli, grupy w trudnej sytuacji, przedsiębiorstwa
i administrację publiczną, w tym inicjatywy transgraniczne.
•
2.2 Infrastruktura dostępu nowej generacji do sieci internetowej: Istnienie
krajowych lub regionalnych planów dostępu nowej generacji do sieci
internetowej uwzględniających działania regionalne na rzecz osiągnięcia celów
UE dotyczących dostępu do szybkiego internetu, koncentrujących się na
obszarach, na których rynek nie zapewnia otwartej infrastruktury po
przystępnych kosztach i jakości, zgodnych z przepisami unijnymi w zakresie
konkurencyjności i pomocy państwa, a także świadczących usługi dostępne dla
grup w trudnej sytuacji.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
3
Dokumenty wypełniające warunki dla celu 2
• Strategia Sprawne Państwo
• Policy paper dotyczący cyfrowego rozwoju Polski do 2020 r.
• Narodowy Plan Szerokopasmowy
• Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
4
Strategia Sprawne Państwo
• Strategia jest jedną z 9 tzw. zintegrowanych strategii rozwoju, mających
przyczyniać się do realizacji celów Strategii Rozwoju Kraju 2020.
• Strategia Sprawne Państwo została przyjęta przez Radę Ministrów 12
lutego 2013 r.
• W kontekście warunkowości ex-ante dokument ten odpowiada za
częściowe wypełnienie warunku 2.1
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
5
Policy Paper dotyczący cyfrowego rozwoju Polski
do 2020 r.
• Dokument zaakceptowany przez Komitet Rady Ministrów do spraw
Cyfryzacji (KRMC) w dniu 15 listopada 2012 r.
• Jest dokumentem przedstawiającym spójne podejście do tematyki rozwoju
cyfrowego, scalającym różne wątki cyfrowego rozwoju kraju.
• W kontekście warunkowości ex-ante dokument ten odpowiada za
częściowe wypełnienie warunku 2.1
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
6
Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS)
• NPS jest programem rozwoju w rozumieniu ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
• Dokument po konsultacjach społecznych i międzyresortowych
• W dniu 20 lutego 2013 r. będzie przedmiotem obrad Komitetu Rady
Ministrów do spraw Cyfryzacji
• Po przyjęciu przez KRMC, będzie przekazany pod obrady kolejnym
komitetom, a następnie trafi pod obrady Rady Ministrów i został przez nią
przyjęty
• W kontekście warunkowości ex-ante dokument ten odpowiada za
wypełnienie warunku 2.2.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
7
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa
(PZIP)
• PZIP jest programem rozwoju w rozumieniu ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
• Pierwsza wersja dokumentu w najbliższym czasie zostanie przedłożona do
konsultacji z samorządami i jednostkami administracji rządowej
• Jeszcze w pierwszym kwartale planowane jest przekazanie PZIP pod
obrady KRMC
• W kontekście warunkowości ex-ante dokument ten odpowiada za
częściowe wypełnienie warunku 2.1
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
8
Przekazanie dokumentów do KE
• MAC zakłada przekazanie dokumentów wypełniających warunki ex-ante
dla celu tematycznego 2 Komisji Europejskiej do wstępnej oceny wiosną
2013 r.
• Pozwoli to, w opinii MAC, uzyskać pewność, że na etapie przekazywania
dokumentów wraz z projektem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Komisja Europejska zaakceptuje je bez zastrzeżeń i nie będzie to wpływało
na termin zaakceptowania PO PC
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
9

similar documents