Vuorovaikutus ja kommunikointi

Report
Pekka Salonen
Vuorovaikutus ja kommunikointi
ammatillisen koulutuksen läpäisyn
tehostamisessa
Läpäisyn tehostamisohjelman
työseminaari
6.5.-8.5. 2013
Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin laatu entistä tärkeämpää
ammatillisessa opetuksessa – miksi?
- Nopea yhteiskunnan kehitys
ammattien
kiihtyvä muutos
täysin uusia vaatimuksia
osaamiselle ja selviytymiselle työelämässä
- Yhä hyödyttömämpiä ovat: (1) käytäntöön
sitomattomat ’abstaktit’ tiedon palat ja (2) vailla
teoreettista ymmärrystä (malli)opitut samana toistuvat
työrutiinit
- Tarvitaan toimivaa tietoa, ts. joustavasti tilanteesta
toiseen mukautuvia taitoja, joita käsitteellinen
ymmärrys ja teoreettisen ajattelu ohjaa
T
K
(1)
Teoria-käytäntö ops-mallit:
’Teoriasta käytäntöön’
(’deduktiivinen’)
K
(2)
T
’Käytännöstä teoriaan’
(’induktiivinen’)
T
(3)
K
’Teoriaa ja käytäntöä
yhdistävä’ (’polytekninen’)
Loistavan peruskoulumme ’periytyvä’ ongelma
• Loistavasta PISA-menestyksestä huolimatta peruskoulu ei
ole täysin onnistunut keskeisimmässä tehtävässään:
oppimiserot kaikkein heikoimmin ja hyvin menestyvien
välillä eivät tasoitu kouluvuosien aikana, vaan
pikemminkin jyrkkenevät (nk. polarisaatio-ilmiö;
”Matteus-efekti”)
• Noin viidesosa oppilaista vain ’läpäisee’ peruskoulun
enemmän tai vähemmän opiskelusta vieraantuneina,
oppimistaidoiltaan, -minäkuvaltaan ja motivaatioltaan
heikentyneinä
• Näistä monet eivät edes yritä hakeutua jatkokoulutukseen tai työelämään, mutta myös ammatillisen
koulutuksen aloittaneiden kohdalla kasautuvien
vaikeuksien, keskeyttämisen ja myöhemmän
syrjäytymisen vaara on suuri
Polarisaatio-ilmiö (nk. ”Matteus – efekti”) peruskoulussa
S 12
T
R
A 10
T
E
G
8
I
A
N
T
E
H
O
K
K
U
U
S
”huiput” (n. 12%)
”hyvät” (n. 20 %)
”keskitasoiset”
6
4
”heikot” (n. 20%)
2
0
3 .lk
5. lk
Eriyttämätön opetus – opetuksen tulokset
opetus
”heikot” ”keskitaso” ”hyvät”
Lähtökohdat ("kyvyt”)
”heikot” ”keskitaso” ”hyvät”
Tulokset / suoritustaso
• Opetus on vakiomuotoista ja etenee jäykästi ja
tasatahtisesti, kaikille samalla tavalla OPS:n /
oppimateriaalin normien mukaan
• ei yksilöllisesti räätälöityjä suunnitelmia / järjestelyjä
Eriytetty opetus – opetuksen tulokset
opetus
”heikot” ”keskitaso” ”hyvät”
”heikot” ”keskitaso” ”hyvät”
• Opetukselle
ominaista joustavuus ja herkkyys yksilöille, tilanteille
ja ryhmäprosesseille
• Opiskelijat saavat omiin tiedollisiin, taidollisiin ja
motivationaalisiin lähtökohtiinsa, tarpeisiinsa ja edistymiseensä
sovitettua opetusta ja yksilöityä ohjausta
Opiskelijan orientaatiot opetustilanteessa
Tehtävä
(1)
(2)
Opettaja/Ohjaaja
Opiskelija
(3)
Motivationaaliset orientaatiot oppimistilanteessa
(1)Tehtäväorientaatio:
• oppija pyrkii ensisijaisesti oppimistehtävän
itsenäiseen hallintaan
• vahva luottamus omaan tehtävänhallintaan
• positiiviset tunnereaktiot (kiinnostus, uteliaisuus,
innostuneisuus) tehtävään
• aktivoituminen ja tehtävän lähestyminen (BAS)
• sitkeä ponnistelu vaikeuksia kohdattaessa
• syvällistä tehtävän prosessointia / oppimista
• taustalla itseohjautuvaa oppimista ja positiivista
oppimisminäkuvaa tukeva vuorovaikutushistoria
(2) Riippuvuusorientaatio:
• oppija pyrkii ensisijaisesti ohjaavan ja arvioivan
henkilön odotusten / toiveiden täyttämiseen ja
miellyttämiseen
• hallintayritykset kohdistuvat mieluummin ohjaajaan
kuin tehtävään
• positiiviset tunnereaktiot suhteessa ohjaajaan
• aktivoituminen ja lähestyminen suhteessa ohjaajaan
• hakee innokkaasti sosiaalista tukea ja palautetta
• pinnallista tehtävän prosessointia / oppimista
• taustalla ylihuolehtiva ja yliohjaava vuorovaikutushistoria
(3) Minädefensiivinen orientaatio:
• oppija pyrkii ensisijaisesti suojautumaan minää
uhkaavilta tekijöiltä sekä oman minän emotionaalisen
tasapainon ja hyvinvoinnin (well-being) palauttamiseen
• heikko luottamuus omaan tehtävänhallintaan ja
sosiaaliseen tilanteenhallintaan
• negatiiviset tunnereaktiot (epäonnistumisen pelko,
jännittyneisyys) suhteessa tehtävään ja/tai ohjaajaan
• passivoituminen, välttäminen, vetäytyminen
suhteessa tehtävään ja/tai ohjaajaan
• ei hae sosiaalista tukea tai palautetta
• pinnallista tehtävän prosessointia / oppimista
• taustalla usein ylivaativa /rankaiseva /
epäjohdonmukainen vuorovaikutushistoria
Opettajan orientaatiot vuorovaikutustilanteessa:
(1) Jäykästi egosentrinen, OPS- / oppimateriaalikeskeinen - ’luennoitsija’ tai ’tutkija’ – ei mukauta
opetusta riittävästi opiskelijoiden mukaan
Tehtävä
Opiskelija
Opettaja/Ohjaaja
(2) Joustavasti tehtäväsuuntautunut - omistautuu
opetettaville asioille, mutta myös mukauttaa opetusta
opiskelijoiden yksilöllisten tiedollis-taidollisten ja
motivationaalisten lähtökohtien mukaan
Tehtävä
Opiskelija
Opettaja/Ohjaaja
(3) Vahvasti sosiaalisesti orientoitunut (heikommin
tehtäväsuuntautunut) – keskittyy tilanteessa
opiskelijoiden kulloistenkin odotusten ja toiveiden
täyttämiseen sekä emotionaaliseen tukemiseen
Tehtävä
Opiskelija
Opettaja/Ohjaaja
(4) Minäorientoitunut (heikommin
tehtäväsuuntautunut) – pelkää epäonnistumista,
puolustautuu herkästi, ja pyrkii suojautumaan
opiskelijoiden negatiivisilta reaktioilta
Tehtävä
Opiskelija
Opettaja/Ohjaaja
Opettaja suhteessa tehtäväorientoituneeseen
opiskelijaan:
(1) Vastavuoroinen tehtäväorientaatio
Tehtävä
Opiskelija
Opettaja/Ohjaaja
(2) Opettaja ja riippuvuusorientoitunut opiskelija
Tehtävä
Opiskelija
Opettaja/Ohjaaja
(3) Opettaja ja minärientoitunut opiskelija
Tehtävä
Opiskelija
Opettaja/Ohjaaja
Opettajan Persoonallinen ja Sosiaalinen Identiteetti
Ammattirooli
SI
ESIMIES
PI
++
+ +
+
+
+
KOLLEGA
(-)
OPISKELIJA
Rooli omassa
perheessä
OPISKELIJA
Vapaa-ajan rooli (esim.
harrastusyhteisössä)
Hallitseva
(Dominoiva)
Itseään tehostava
Johtava
Valta
Kriittinen Ilkeä
Hoivaava
Vihamielinen
Ystävällinen
Tunneside
Epäluuloinen
Turvautuva
Nöyrä
Vetäytyvä
Alistuva
Henkilöiden välisten suhteiden ympyrämalli
Strong et al. (1986)
© P.Salonen / Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus
LÄHIKEHITYKSEN VYÖHYKE JA OHJAUKSEN SOPIVUUS
Opettajan alireagointi / ylivaativuus
Opettajan ’tunkeutuva’ /
häiritsevä reagointi
OPPILAAN LÄHIKEHITYKSEN
VYÖHYKE
Opettajan ohjaavuuden
tilanteenmukainen säätely
Opettajan ylireagoiva /
ylisuuntaava ohjaus
OPPILAAN
ITSENÄISEN
HALLINNAN YLIN
TASO

similar documents