Personeelsvergadering CVO-HIK/CVO TSJ Vestigingsplaats Geel

Report
Stage - Projectwerk
Dagopleiding HBO5 Marketing
Competentiegericht curriculum
–
Toenemende zelfsturing van de student
–
Toenemend geïntegreerd gebruik van kennis,
vaardigheden en attitudes
–
Toenemend gebruik van authentieke contexten en
realistische probleemsituaties
–
Sturing verschuift van docent naar student
inhoud en
proces
docentgestuurd
inhoud docent-gestuurd
proces student-gestuurd
inhoud student-gestuurd
proces docent-gestuurd
inhoud en
proces
studentgestuurd
•
Doelstellingen stage:
• scherp beeld krijgen van het toekomstig beroep
• ontwikkelen van een leerhouding binnen een
werkomgeving
• referentiepunt bieden bij sollicitatie en het vinden
van een betrekking
• win-win
• goede en duurzame relaties uitbouwen met het
werkveld
•
Duurtijd en periode stage
15 weken, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
28 januari 2013- 31 mei 2013 ( met uitzondering vakantie)
Toewijzing stageplaats
Je kent geen
stage bedrijf
Contact
stagecoördinator +
desiderata
Voorstel stage
bedrijf door
school
Onderhandeling
student
Stage procedure
Stage
Documenten
GO/NO GO
Je kent een
stage bedrijf
Contact bedrijf + stageopdracht opmaken
-contract
-opdracht
-andere
S
T
A
G
E
P
L
A
A
T
S
Stagebegeleider
• Contactpersoon binnen de school
• 2x bezoek vanwege stagebegeleider (1x tussentijds en 1x
eindevaluatie)
• Wekelijks rapporteren voortgang van de stage (excel
document doormailen)
• Begeleider van stageverslag:
– Voor de stage contact opnemen
– Tussentijds rapporteren voortgang verslag
– Eindcontrole (minstens 1 week voor inleveren van het rapport
door te geven)
• Puntenverdeling:
– 70% stage
– 30% portfolio/stageverslag + verdediging
Timing
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stage opdrachten binnen tegen 1/11
Goedkeuring vanwege de school voor 15/11
Stagebegeleider school toegewezen voor 15/11
Eerste contact met stagebegeleider school voor de
stage
Start stage maandag 28/1
Wekelijkse rapportering verloop stage aan
stagebegeleider
Einde stage vrijdag 31/5
Uiterste datum inlevering stageverslag/portfolio 6/6
Verdediging stageverslag/portfolio half juni

similar documents