Satsningar - Nobel Museum

Report
Satsningar på
solcellsteknik
Tobias Walla
Energimyndigheten
Glava 25 april 2013. Konferens: Energieffektiva byggnader – är solenergi lösningen
Varför solceller?
Förnybart
Lokal produktion
Liten klimat- och
miljöpåverkan
Mänsklighetens årliga
energianvändning
Årlig solinstrålning
(över land)
Graph: Bruno Burger, Fraunhofer ISE
Data: EEX, http://www.transparency.eex.com/de/
Några baksidor…?
• Låg vinterproduktion, väderberoende…
men ingen har sagt att sol ska lösa alla våra problem
redan nu
• Dyrt?
Potential
Solinstrålning
Installerad effekt solceller/capita
Källa: Joint Research Centre Institute for Energy and Transport;
EPIA Global Market Outlook, May 2012
Ny elproduktion i Europa 2011
MW
25000
21000
20000
15000
10000
9718
9616
5000
2147
700
0
-934
-216
-840
-1147
606
472
331
-22
234
69
32
9
5
-60
-5000
-6253
-10000
New capacity
Decommissioned
Källa: European Wind Energy Association, Wind in Power: 2011 European statistics
Toppeffekt
Toppeffekt är ett standardmått för att kunna jämföra solcellers effekt.
Solcellers toppeffekt (Wt) mäts vid standardiserade förhållanden:
Solinstrålning: 1000 W/m2
Celltemperatur: 25°C
AM1.5 spektrum
Vinkelrätt ljusinfall
Solhöjden är 42° över horisonten vid AM1.5
Solceller
Skivbaserat kisel, verkningsgrad 14 – 20 %
Polykristallint kisel
Monokristallint kisel
Solceller
Tunnfilmssolceller, verkningsgrad 8-13 %
Amorft kisel
CIGS
CdTe
Forskning på solceller
-
Marika Edoff
Uppsala Universitet
Tunnfilmssolceller av
typen CIGS
– Koppar, indium, gallium och selen
– CIGS-solceller består av en några
mikrometer tunn film på en
glas- eller stålyta
Länk: http://youtu.be/TDbBeuXXNwg?t=30s
Lars Samuelson
Nanometerkonsortiet vid Lunds universitet
Solceller av nanotrådar
- Högeffektiva solceller
- ”Add-ons” på traditionella kiselsolceller som ökar
verkningsgraden hos dessa
- http://www.solvoltaics.com/
Olle Inganäs
Linköpings universitet
Solceller av plast
1GW/km2 i en sol AM1
1 km2 trycks på ett dygn...
- Böjbara, kan göras färgade, genomskinliga…
- Tillverkas med enkla tryckmetoder
- Arbete för integrering i fasader, solskydd, fönster etc
påbörjat
Exempel på stöd till företag
NLAB Solar
• Stöd för att
demonstrera
tillverkning av
molekylära
solceller
• Samarbete med
Fasadglas AB
Bild: NLAB Solar AB
Optistring
Smarta modulväxelriktare.
Stöd för att främja användningen
av solenergi
• Investeringsbidraget
• stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting, läs mer
– sökas av länsstyrelser för att stötta kommuner och landsting
• stöd till informations-, utbildnings- och samverkansprojekt, läs
mer
– Söks av regionala energikontoren eller andra aktörer som har en
nyckelfunktion för energieffektivisering (t.ex. länsstyrelser)
• Uthållig kommun, läs mer
•
Energieffektivt byggande – program, beställargrupper och nätverk, läs
mer
•
Tester av solcellssystem, läs mer
Kan solel spela någon roll i det
svenska energisystemet?
Solceller ökar snabbt – går in i övergångsfas mot
konkurrenskraft utan riktade subventioner
Effektiv och miljövänlig teknik med stor potential även i
Sverige. Speciellt för användning på takytor.
Hushållen kan bli de drivande i omställningen. Flera
nyttoaspekter än bara ekonomiska.
Goda möjligheter att utveckla näringslivet i Sverige
Gigantisk framtida exportmarknad…
Vad kan få stöd?
Energirelevans
Forskningsstöd
Bidra till
näringslivsutveckling
Energimyndighetens stödmöjligheter
• Forskningsprogram:
– El och bränsle från solen (138 miljoner. 2013-2016)
– Solelprogrammet (ca 2 milj/år. Ny omgång på gång)
• Internationella satsningar
– IEA Photovoltaic Power System
– Solar ERA-NET (inom EU:s 7e ramprogram)
SolEl-programmet,
www.solelprogrammet.se
• Tillämpad forskning för
att öka användningen av
solceller i Sverige
• Bra informationskälla för
praktisk information om
solcellssystem, t.ex.
– Goda exempel
– Projekteringsverktyg
– Beräkningsverktyg
– Installationsguide
– Offertmall
Foto: Direct Energy
Energimyndighetens stödmöjligheter
• Övriga möjligheter
– Enskilda demonstrationsprojekt
– Affärsutvecklingslån
Uppstartsföretag
– Innovationsupphandling
En möjlig väg att ta fram behovsanpassad teknik.
Uppstartsföretag
Affärsutvecklingslån på Energimyndigheten:
Vi erbjuder
entreprenörer:
• Finansiering: villkorslån,
synlighet
• Teknisk kompetens
• Marknadskännedom
• Aktiv affärsutveckling: Före
och efter stöd genom
genomlysning, coachning och
träning.
Vi erbjuder investerare:
• en portfölj med bolag i olika faser
och med olika behov av
finansiering, riskreduktion i
investeringarna
Tillgång på kapital
Egna pengar
Affärsänglar
Riskkapital Sådd
Riskkapital
Publikt
kapital
Risk
Bidrag
Affärsutvecklingslån
Forskning & Utveckling Start-Up & Sådd
Tillväxtlån
Tillväxtfas
Expansion
Framtida förändring av
energisystemet?
Och hur blir det i framtiden med all
denna solel?
lokal
lagring?
Storskalig
lagring?
påverkan
på
elnätet?
Framtiden
Solel kapar effekttopparna!
A c tu a l p r o d u c tio n
d is p la y e d w e e k : C W 1 8 ; 2 0 1 1
MW
60 000
MW
6 0 .0 0 0
5 0 .0 0 0
4 0 .0 0 0
Solceller
30 000
Vind
Konventionella
> 100 MW
3 0 .0 0 0
2 0 .0 0 0
1 0 .0 0 0
Leg end:
Mo
0 2 .0 5 .
Mån 2/5
Tu
0 3 .0 5 .
Tis 3/5
C o n v e n t io n a l > 1 0 0 M W
We
0 4 .0 5 .
Th
0 5 .0 5 .
Fr
0 6 .0 5 .
Sa
0 7 .0 5 .
Su
0 8 .0 5 .
Ons 4/5 Tors 5/5 Fre 6/5 Lör 7/5 Sön 8/5
W in d
Graph: Bruno Burger, Fraunhofer ISE
Data: EEX, http://www.transparency.eex.com/de/
S o la r
• http://www.sma.de/en/company/pv-electricityproduced-in-germany.html
• Ingen stor marknad för stora energilager
• Marknaden ökar för småskalig energilagring i
batterier
Tack för ordet
Om ni vill prata mer…
Tobias Walla, Sara Bargi, Susanne Karlsson, Linus Palmblad
[email protected]
Energimyndigheten – korta fakta
• Generaldirektör Erik Brandsma
• Knappt 400 anställda
• Huvudparten sitter i Eskilstuna. Testlab-verksamhet i Stockholm
• Forskningsanslag: 1,3 miljarder kronor per år.
• Dessutom fler typer av bidrag inom exempelvis
energieffektivisering och informationsspridning.
• Expertmyndighet åt regering och departement.
• Mina områden: Forskningsstöd inom sol- och vindenergi.

similar documents