PowerPoint Presentation - Nodarbinātības Valsts Aģentūra

Report
Nodarbinātības situācija Latvijā,
NVA darbība nodarbinātības
veicināšanai
Kristīne Pudāne
Latvija
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Valsts teritorijas platība: 64,5 tūkst. km²
Iedzīvotāju skaits: 2005,2 miljoni (pēc CSP datiem 2014.g. sākumā)
Administratīvi teritoriālais dalījums: 109 novadi un 9 republikas pilsētas
Kultūrvēsturiskais dalījums: 4 novadi - Vidzeme, Latgale, Kurzeme un
Zemgale
Pamattautības: latvieši 62,32%; lībieši ~0,008%
Pārējās tautības: krievi 27%; baltkrievi 3,31%, ukraiņi 2,22%, poļi 2,17%,
lietuvieši 1,2%
Valsts valoda: latviešu valoda
Valsts valūta: euro (EUR)
Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji (Latvijas iedzīvotāju grupā 15-74): 66,1%
Darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā: 11,3%
(pēc CSP datiem 2013.g. 4.ceturksnī)
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
ir labklājības ministra pārraudzībā esoša
tiešās pārvaldes iestāde, kas izveidota, lai
īstenotu
valsts
politiku
bezdarba
samazināšanas un bezdarbnieku, darba
meklētāju un bezdarba riskam pakļauto
personu atbalsta jomā. Ministrs aģentūras
pārraudzību īsteno ar Labklājības ministrijas
starpniecību.
3
Nodarbinātības valsts aģentūras struktūra
-
2 direktora vietnieki
6 departamenti
19 nodaļas
28 filiāles reģionos
~ 700 darbinieki
Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles
28 filiāles
Nodarbinātības valsts aģentūras misija
Darba devēji
NVA
Darba ņēmēji
būt par uzticamu partneri darba devējam un darba
ņēmējam, veicinot bezdarba samazināšanu un
nodarbinātības uzlabošanu valstī.
Nodarbinātības valsts aģentūras funkcijas
NVA ir šādas funkcijas:
1. atbilstoši bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu vajadzībām, spējām un vēlmēm
nodrošināt šīm personām operatīvu un kvalitatīvu palīdzību, lai veicinātu to konkurētspēju darba tirgū;
2. organizēt vai īstenot aktīvos nodarbinātības pasākumus un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus;
3. sagatavot priekšlikumus valsts politikas izstrādei un īstenošanai bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba
meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā;
4. licencēt un uzraudzīt komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus (izņemot kuģa apkalpes komplektēšanu);
5. pildīt Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vai sadarbības iestādes funkcijas.
Darba tirgus (2014g. februāris)
Ekonomiski aktīvi (15-74)
1 014,7 tūkst. (66,1%)
Reģistrētie
bezdarbnieki
97,7 tūkst
Darba
meklētāji
(15-74)
114,4 tūkst.
Mājsaimnieki/-ces
56,7 tūkst.
Zaudējuši cerību
atrast darbu
28,6 tūkst.
4 804
Reģistrētas
vakances NVA
20 bezdarbnieki
uz vienu vakanci
Skolēni/Studenti
130,4 tūkst.
Piedāvājums
Pieprasījums
Avots: NVA un Centrālā statistikas pārvalde
Nodarbinātie iedzīvotāji, reģistrētie bezdarbnieki
1200000
70.0
62.0
1000000
1054900
54.3
54.0
52.0
908500
861600
850700
800000
58.2
56.1
60.0
893900
875600
nodarbināto
iedzīvotāju skaits
(15-74.g.)
50.0
40.0
reģistrēto b/d skaits
perioda beigās
600000
30.0
nodarbināto
iedzīvtāju īpatsvars
iedzīvotāju kopskaiā
(15-74.g.),%
reģistrētā b/d
līmenis,%
400000
16.0
20.0
14.3
11.5
200000
10.5
9.5
7.0
10.0
179235
162463
76435
130296
104052
93321
0
0.0
2008
2009
Rīgas reģions
2010
Pierīgas
reģions
2011
Vidzemes
reģions
2012
Kurzemes
reģions
2013
Zemgales
reģions
Latgales
reģions
Nodarbināto iedzīvtāju īpatsvars Latvijas reģionos iedzīvotāju kopskaiā (15-74.g.), %
62.8
2013.g.
6.0
59.9
53.3
57.7
56.2
Rēģistrētā bezdarba līmenis Latvijas reģionos,%
11.2
11.5
9.8
51.5
18.8
Nodarbinātie pēc saimnieciskās darbības veida (tūkst.)
2013.g. 4.cet.
(G) Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu…
135.9
(C) Apstrādes rūpniecība
123.5
(P) Izglītība
91.7
(H) Transports un uzglabāšana
82.6
(F) Būvniecība
71.7
(A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
71.6
(O) Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
57.7
(Q) Veselība un sociālā aprūpe
52.5
(M) Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
31.2
(I) Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi
26.8
(R) Māksla, izklaide un atpūta
23.8
(J) Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
23.4
(L) Operācijas ar nekustamo īpašumu
22.7
(N) Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība
22.4
(K) Finanšu un apdrošināšanas darbības
20.1
(S) Citi pakalpojumi
16.1
(D) Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
15
(E) Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija
5.8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
* 2013.g. novembris ** 2013.g. decembris *** 2013.g. 4.cet.
18.8
28.0
25.8
30.0
Grieķija*
Spānija
Horvātija
16.8
15.3
20.0
Kipra
Portugāle
13.6
12.0
EA 18
Slovākija
11.9
Īrija
13.1
11.5
Latvija***
Bulgārija
11.3
Lietuva
12.9
10.9
Francija
Itālija
10.8
9.9
Polija
ES 28
9.3
Igaunija*
10.2
8.8
Ungārija**
15.0
Slovēnija
8.5
7.3
Rumānija
Beļģija
7.2
Lielbritānija*
8.3
7.1
Nīderlande
Somija
7.0
Dānija
8.2
6.9
Malta
Zviedrija
6.8
6.1
10.0
Čehija
Luksemburga
5.0
Vācija
0.0
4.9
5.0
Austrija
%
Sezonāli izlīdzinātais bezdarba līmenis 2014.gada janvārī ES
(Eurostat dati)
25.0
Situācija darba tirgū
200000
18
16.0
180000
16
179235
160000
14.3
14
162463
140000
11.5
12
10.5
120000
9.5
130296
10
100000
104052
21001
20000
0
2007
2008
2009
8
74826
6
65594
52321
76435
56022
40000
4.9
28950
60000
93321
55815
80000
83009
7.0
4
2
0
2010*
2011*
* t.sk. CVVP pieteikto brīvo darbvietu skaits (dati sākot no 2010.gada)
2012*
2013*
reģistrētas brīvās darbvietas
pārskata periodā
reģistrēto bezdarbnieku
skaits (pārskata perioda
beigās)
reģistrētā bezdarba
līmenis,% (pārskata perioda
beigās)
Reģistrētā bezdarba līmenis
Kopējais reģistrēto bezdarbnieku skaits - 97 736
Bezdarbnieka portrets
 54% ir sievietes
 34% ir ilgstošie bezdarbnieki
 49% ar zemu izglītības līmeni
 10% ir vecumā 15-24 gadi (jaunieši)
 36% vecumā 50 gadi un vairāk
 61% nesaņem bezdarbnieka pabalstu
Mērķgrupu bezdarbnieki Latvijas reģionos
(2014.gada februāra beigās)
35.1%
37.7
%
37.1
%
27.2%
20.9%
10.6
%
33.5%
11.6%
Rīgas reģions
Vidzemes reģions
8.8%
Kurzemes reģions
Zemgales reģions
38.8%
30.1
%
35.7
%
10.6
%
Bezdarbnieki vecumā 50 gadi un vairāk (valstī – 35,9%)
Ilgstošie bezdarbnieki (valstī – 34,2%)
Jaunieši bezdarbnieki 15-24.gadi (valstī – 9,7%)
8.8%
Latgales reģions
54.0%
Darba devēju pieprasītākās profesijas 2013.gadā
NVA atbalsta sadalījums pa pasākumu grupām 2014.g.
Karjeras
konsultācijas
43600
Konkurētspējas
paaugstināšanas
pasākumi
Nodarbinātības pasākumi
(PNPG, APSD, Darba vieta jaunietim, Darbnīcas jauniešiem,
Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam)
Apmācību pasākumi
(Profesionālā apmācība, Neformālā apmācība, praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs,
NVA inspektoru asistentu apmācība un prakse)
37200
KAP Karjeras plānošanas konsultācijas b/d
Apmācības bezdarba riskam pakļautajiem
Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums
KAP Psihologu konsultācijas
21918
20014
Pabalsts asistenta izmantošanai personām
ar I grupas redzes invaliditāti
Atbalsta pasākums bezdarbniekiem
ar atkarības problēmām
Komersantu nodarbināto personu
reģionālās mobilitātes veicināšana
9460
7514
5575
Pasākumi komercdarbības
uzsākšanai
4500
1978
336
Plānotais iesaistāmo personu skaits 2014..g.
363
256
Jauniešu garantija
"Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi veicinās jauniešu (15 – 25 g.) iesaisti
nodarbinātībā, apmācībā vai izglītības ieguvē. NVA jauniešiem palīdzēs iekļauties
mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu
attīstīšanas iespējas, kā arī praktiskas darba pieredzes iegūšanu pie darba devējiem. Tiek
paredzēts, ka piemērotus apmācību vai nodarbinātības pakalpojumus jaunietis saņems
četru mēnešu laikā kopš būs pieteicies dalībai "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos.
Pasākums
Neformālās izglītības programmu īstenošana
Valsts valodas apguve
Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu
Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem
(jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti )
Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem
(nelabvēlīgākā situācijā esoši darbinieki)
Pirmā darba pieredze jaunietim
Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā
Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai jauniešiem
Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei
Darbnīcas jauniešiem
Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi
Karjeras konsultācijas
2014.gada plānotais rādītājs
381
205
1321
100
193
586
859
59
836
683
9108
39036
NVA darbības prioritātes 2014.gadam
1 ) Aģentūras klientu aktivizācija un mērķtiecīga atbalsta sniegšana atbilstoši katras mērķa grupas
vajadzībām.
2) Sadarbība ar darba devējiem efektīvai tiešās salāgošanas starp pieprasījumu (vakancēm) un
piedāvājumu (bezdarbniekiem) nodrošināšanai t.sk.:
a. proaktīva rīcība uz vietējās darba tirgus pieprasījuma situācijas izzināšanu;
b. darba devēju motivāciju reģistrēt potenciālās vakances
3) Sagatavošanās priekšdarbu nodrošināšana 2014. – 2020.gada struktūrfondu plānošanas
perioda projektu uzsākšanai un esošā plānošanas perioda projektu pabeigšana atbilstoši izvirzītajiem
mērķiem un rezultātiem.
4) Aģentūras darbības efektivitātes uzlabošana:
a. filiāļu tīkla darbības izvērtējums;
b. Darba metodes „Vadība saskaņā ar mērķiem” pilnveide ar mērķi rādītājus piesaistīt motivēšanas
sistēmai.
5) Aģentūras klientu informēšana.
Jautājumi?
Paldies par uzmanību!

similar documents