Mali İşbirliği Başkanlığı - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi

Report
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Proje Şube Müdürlüğü
SEI
Support Actıvıtıes To Strengthen The European Integratıon
Process
Avrupa Birliğine Entegrasyon Sürecini
Destekleme Faaliyetleri
2015
SUNUM PLANI
1. SEI NEDİR (PPF ve UNIBE)
2. SEI BAŞVURUSU
3. SEI BÜTÇELERİNE GÖRE SINIFLANDIRMA ( A-F)
4. BAŞVURU VE UYGULAMA SÜRECİ
IPA BİLEŞENLERİ
•
IPA I
IPA II
IPA III
•
Geçiş Dönemi
Desteği ve Kurumsal
Yapılanma
Sınır Ötesi İşbirliği
Bölgesel Kalkınma
IPA IV
İnsan Kaynakları
IPA V
• Kırsal Kalkınma
IPA FONLARININ DAĞITIMI İÇİN 5 AYRI ALAN
IPA I Dönemi (2007-2013)
Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Desteği
MIPD Öncelikleri
1. Kopenhag Siyasi Kriterlerini karşılamaya yönelik ilerleme
2. Birlik Müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanması
3. AB- Türkiye Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi
4. Destek Faaliyetleri
SEI
YENİ IPA DÖNEMİNDE SEI
IPA II (2014-2020)
ÜLKE STRATEJİ BELGESİ ÖNCELİKLERİ- CSP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Demokrasi ve İyi Yönetişim
Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar
Ulaştırma
Enerji
Çevre ve İklim
Rekabet ve Girişimcilik
Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği
Adalet, İçişleri ve Temel
Haklar Sektörü
İçişleri Alt Sektörü
1. Göç Yönetimi
2. Entegre Sınır Yönetimi
3. Organize Suçla Mücadele
YENİ IPA DÖNEMİNDE SEI
IPA II (2014-2020)
ÜLKE STRATEJİ BELGESİ ÖNCELİKLERİ- CSP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Demokrasi ve İyi Yönetişim
Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar
Çevre ve İklim
Ulaştırma
Enerji
Rekabet Edebilirlik ve Girişimcilik
Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Düzenleyici Reform ve
Müktesebat Uyum İmkanı
(RRAAF)
SEI
PPF
PROJE HAZIRLAMA ARACI
UNIBE
HAZIRLIK SÜRECİ KURUMSAL
YAPILANMA ARACI
SEI 
NEDİR?
Support Activities to
Strengthen Integration Process
IPA kapsamında finanse edilen projelerin kalitelerinin
artırılması ve Kamu kurum ve kuruluşlarının proje hazırlama
ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesi
AB müktesebatının üstlenilmesi çalışmalarının desteklenmesi ve bu
çalışmalar kapsamında söz konusu kurum ve kuruluşların idari ve
insan kaynakları kapasitelerinin güçlendirilmesi
PPF Proje Hazırlama Aracı
Programlamanın
desteklenmesi
İhale sürecinin
desteklenmesi
İş Tanıtımı Belgeleri ve Teknik
Şartname gibi ihale
dokümanlarının hazırlanması
IPA Projelerinin uygulanması
ve izlenmesi
Proje değerlendirmelerinin
gerçekleştirilmesi
UNIBE Kurumsal Yapılanma Aracı
PPF dışında müktesebatla ilgili kısa dönemli
teknik yardım projeleri
• İhtiyaç ve boşluk analizleri
• Eylem planı tasarımı
• Strateji geliştirme
Müktesebatla ilgili konularda eğitim alma
IPA’nın Türkiye’de uygulanması
çerçevesinde görevlendirilen DIS
kurumlarının ve operasyonel yapıların
güçlendirilmesiyle ilgili faaliyetler
<€300.000
İş Tanımı
A
>=300.000
Standart İş
Tanımı
B
Proje Fişi
C
<€500.000
Teknik Yardım
>=€500.000
<€250.000
Kısa Süreli
Eşleştirme
D
>=€250.000
Standart Eşleştirme
Proje Fişi
E
Eşleştirme
Diğer
Gerekçe
Formu
F
A TİPİ başvuruya tabi SEI eylemleri:
 300.000 Avrodan daha düşük bütçe
 Nispeten küçük çaplı ve basit hedefli
 Spesifik İş Tanımı Belgesi (Specific Terms of Reference)
*Doküman hazırlama, proje izleme ve uygulama, proje değerlendirme ye
yönelik teknik yardım projeleri
B TİPİ başvuruya tabi SEI eylemleri:
 300.000 Avro ve daha fazla, ancak 500.000 Avrodan düşük
bütçe
 Orta-ölçekli teknik yardım projeleri
 Standart İş Tanımı Belgesi (Standart Terms of Reference)
 Birden fazla bileşen
C TİPİ Genişletilmiş SEI (Enhanced SEI-ESEI)
500,000 € < ESEI < 3 Milyon €
UNIBE BİLEŞENİ
 EŞLEŞTİRME
X MAL ALIMI
 TEKNİK YARDIM
 DOĞRUDAN HİBELER
X YAPIM İŞLERİ
Geliştirilmiş SEI (Enhanced SEI - ESEI) Nedir?
2011 yılı programlamasıyla birlikte yürürlüğe girmek üzere, IPA I. Bileşen için
uygulamaya konulan sektörel yaklaşım çerçevesinde belirlenen 7 öncelikli sektör*
dışında kalan, bir başka deyişle sektörel uyum stratejisi dahilinde sunulmayan
projelerin bir paket altına toplanarak programlanması amacıyla oluşturulmuş bir
imkandır.
Bu uygulama ile, küçük bütçeli projelerin yoğun programlama sürecinden
kurtarılarak mali işbirliği sürecinin daha hızlı ve etkin işleyişini temin etmek
amaçlanmıştır.
Süreç, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Mali İşbirliği Başkanlığı koordinasyonunda
yürütülmektedir.
ESEI

Tüm projeler açısından uygunluk ve kabul edilebilirlik kriteri olarak, Ülke Strateji Belgesi ile en son İlerleme
Raporu, Ulusal Program, sektör stratejileri vb. dokümanlarla uyumluluk esas alınmaktadır.
 Ulusal Programlamadan farklı olarak ESEI kapsamında yer alacak projelerde N+3 kuralı geçerlidir. Projelerin
sözleşmeye bağlanma son tarihi Finansman Anlaşmasının imzalanmasını izleyen 3. yılın sonudur.
 Bütçe sınırlı olduğu için nihai karar verilirken projenin görece önemi ile proje fişinin olgunluk derecesi göz
önünde bulundurulmaktadır. Yeterli olgunlukta olmayan projeler bir sonraki yıla bırakılabilmektedir. Benzer
şekilde yeterli derecede olgunlaşan proje fişlerinin mümkün olursa bir üst yıla alınması da öngörülmektedir.
D TİPİ başvuruya tabi SEI eylemleri
 250.000 Avrodan daha düşük bütçe
 Kısa-süreli eşleştirme (twinning-light) projeleri
 Kısa-süreli Eşleştirme Proje Fişi (Twinning-light Project Fiche)
 Belirli bir konuda uzman açığını gidermek
 AB üyesi bir ülkeden kamu veya yarı-kamu statüsünde geçici süreli uzman
temini
E TİPİ başvuruya tabi SEI eylemleri:
 250 .000 Avrodan daha büyük bütçe
 Eşleştirme (twinning) projeleri
 Standart Eşleştirme Proje Fişi (Standart Twinning Project Fiche)
 Belirli bir konuda uzman açığını gidermek
 AB üyesi bir ülkeden kamu veya yarı-kamu statüsünde geçici süreli
uzman temini
F TİPİ başvuruya tabi SEI eylemleri:
 Çalıştay, seminer, konferans, çalışma ziyareti Teknik yardım veya
eşleştirme gerektirmeyen
 Gerekçe Formu (Justification Sheet)
 Genellikle küçük ölçekli
SEI BAŞVURUSU
Online Başvuru
Sistemi
SEI Başvurularının teslimi
Proje Uygulama Başkanlığı
SEI başvurusunun değerlendirilmesi ve İlgili Sektör Başkanlıkları, AB
yorumlanması
Delegasyonu (EUD)
SEI başvurusunun kabulü
Proje Uygulama Başkanlığı
Proje fişlerinin nihai onay
AB Delegasyonu (EUD)
SEI EYLEMİNİN AŞAMALARI
ESEI’nin Yürütülmesi
ESEI Paketi için başvuruların
alınması
Mali İşbirliği Başkanlığı
ESEI başvurusunun
değerlendirilmesi ve yorumlanması
ilgili Sektör Başkanlıkları, EUD
ESEI başvurusunun kabulü
Mali İşbirliği Başkanlığı
Projeye ilişkin MFIB ve EUD
görüşlerinin alınması
Mali İşbirliği Başkanlığı
Görüşlerin kurumlarla paylaşılması
Mali İşbirliği Başkanlığı
Revize edilen proje fişlerinin onay
için EUD’ye yollanması
Mali İşbirliği Başkanlığı
Onaylanan ESEI Paketinin Avrupa
Komisyonu’na nihai onay için
gönderilmesi
EUD
ESEI’nin Yürütülmesi
İlginiz için teşekkürler
[email protected]

similar documents