ชุมชนรูปแบบใหม่ - กรมโยธาธิการและผังเมือง

Report
โครงการสั มมนาเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร
เรือ
่ ง
การจัดทาขอก
้ าหนดผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชนรูปแบบใหม่
นิรชา บัณฑิตย์ ชาติ
21 – 22 สิ งหาคม ๒๕๕๗
กรมโยธาธิการและผังเมือง
1
แนวคิดผังรูปแบบ
ใหม
่
(ผังนโยบาย)
Policy Plan + (ผังกายภาพ)
Physical Plan
แก้ปัญหา
ปรับเปลีย
่
น
เมือง
การ
ผั
ง
เมื
อ
งรวม
ควบคุม
รูปแบบใหม่
New
ชีน
้ าการ
Comprehensive
พัPlan
ฒนา
2
ประเด็นการปรับปรุง: เพิม
่ คุณภาพการวาง
• โดยพัฒนาระบบฐานข
อ
่ การวิ
่ รอบคลุม
และจัอมู
ทเพื
าผั
ง เคราะหที
้ ดล
์ ค
ในมิตท
ิ ส
ี่ าคัญ เช่น
สภาพภูมิประเทศ เส้ นชันความสู
้
งความละเอียดสูง
พื ้นที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม
พื ้นที่โล่ง/ พื ้นที่สีเขียว
แหล่งน ้าผิวดิน
พื ้นที่/อาคารที่มีคณ
ุ ค่าทางประวัติศาสตร์
FAR/ Open space
3
ประเด็นการปรับปรุง:
• เ พิ่ มกระบวนการวางผั
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ตั้ งงแ ต่ ขั้ น ต้ น ไ ป จ น ต ล อ ด
กระบวนการวางผัง
• เ พิ่ ม ก า ร สื่ อ ส า ร กั บ ป ร ะ ช า ช น ใ ห้ เ ข้ า ใ จ เ นื้ อ ห า
ประโยชนของผั
งด้วยเอกสาร
สื่ อทีเ่ ข้าใจงาย
่
์
“คูมื
่ อประชาชน” นอกเหนือจากเอกสารปกติทใี่ ช้อยู่
4
ประเด็นการปรับปรุง:
องคประกอบผั
• เพิม
่ องค
งงที่จ าเป็ นต่อการพัฒ นาเมือ ง
์ ประกอบผั
์
อ ย่ า ง บู ร ณ า ก า ร ( น อ ก เ ห นื อ จ า ก ผั ง
ประเภททีม
่ อ
ี ยูในปั
จจุบน
ั )
่
ผังแมบทการพั
ฒนาเมือง
่
แผนผังโครงการพัฒนา
แผนผังแสดงการป้องกันและบรรเทาพืน
้ ทีเ่ สี่ ยงภัย
3
แผนผังแสดงทีโ่ ลง่
5
แผนผังแสดงกิจการสาธาร
องคประกอบผั
งเมืองรวมเมือง/ ชุมชน
์
รูปแบบใหม่ ปัจจุ ใหม
่
องคประกอบ
์
วิสยั ทัศน์ ผงั เมืองรวม
วัตถุประสงค์ของผัง
เป้ าหมายการพัฒนา
ผังแม่บทการพัฒนาเมือง
บัน
รูปแบบแผนผัง
-
แนวคิดการพัฒนาเมืองในแต่
ละยาน
่
6
องคประกอบผั
งเมืองรวมเมือง/ ชุมชน
์
รูปแบบใหมปั่ จจุ ใหม
่
องคประกอบ
์
บัน
ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนาคต
แผนผังแสดงโครงการ
คมนาคมและขนส่ง
แผนผังแสดงรายละเอียด
กิจการสาธารณูปโภค
รูปแบบแผนผัง
ไมมี
่ MINOR USE
-
7
องคประกอบผั
งเมืองรวมเมือง/ ชุมชน
์
รูปแบบใหม่ ปัจจุบ ั ให
องคประกอบ
์
แผนผังอื่นๆ ที่จาเป็ น เช่น
แผนผังแสดงบริเวณที่ตงั ้ ของ
สถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน์
ฯ ที่พึงส่งเสริมดารงรักษาหรือ
บูรณะ แผนผังแสดงบริเวณที่
มีทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิ
ประเทศ ที่งดงามหรือมี
คุณค่าในทางธรรมชาติ ที่พึง
ส่งเสริมดารงรักษาหรือบูรณะ
รายการและคาอธิบายแผนผัง
น
-
ม่
รูปแบบแผนผัง
(อาจมี ขึ้นกับความจาเป็ น
ของแต่ละพืน้ ที่)
8
แผนการดาเนินงานปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/
ก.ค.
ชุม-ชนรู
ส.ค.
ส.ค.
ก.ย. ปแบบใหม
ต.ค. - พ.ย.่
ธ.ค. ๒๕๕๗
๒๕๕๗ ๒๕๕๗
๒๕๕๗
เสนอ
รูปแบบการวาง
ผังฯ รูปแบบ
ใหม่
ตอ
่ คกก.
พิจารณาดานผั
ง
้
จัดทาราง
และ คกก.ผัง
่
คูมื
่ อการวาง เมือง
ผังฯ และ
รูปแบบ
รายงาน
สั มมนาเรือ
่ ง
ข้อกาหนด
รูปแบบใหม่
เสนอ
แนวทาง
การวางผังฯ
รูปแบบใหม่
๒๕๕๗
จัดทาและ
เผยแพร่
คูมื
่ อการวางผังฯ
และรูปแบบ
รายงาน
การวางผังฯ
เพือ
่ ใช้เป็ น
แนวทาง
ดาเนินงาน
การดาเนินงานจัดทาคูมื
่ อผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน
รู
ป
แบบใหม
่
คูมื
อ
การวางผั
ง
เมื
อ
งรวมเมื
อ
ง/
่
ชุมชนรูปแบบใหม
สาระสาคั่ ญ
ผู้รับผิดชอบ
สานักผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะ
• ผังแมบทการพั
ฒนาเมือง
่
• ยุทธศาสตรการพั
ฒนา
์
• แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์
ทีด
่ น
ิ ในอนาคต
• แผนผังแสดงทีโ่ ลง่
• แผนผังโครงการพัฒนา
(Development Plan)
• แผนผังแสดงโครงการคมนาคม สานักวิศวกรรมการผังเมือง
และขนส่ง
• แผนผังแสดงกิจการสาธารณูปโภค
• แผนผังแสดงการป้องกันและ
สานักวิศวกรรมการผังเมือง
บรรเทาพืน
้ ทีเ่ สี่ ยงภัย
และ
รูปแบบรายงาน
ประกอบการวางผังเมืองรวม
เมือง/ ชุมชนรูปแบบใหม่
หมวด/ เนื้อหา
้ ฐานเพือ
่ การวางผัง
• ขอมู
้ ลพืน
• การวิเคราะหพื
้ ทีเ่ พือ
่ การวางผัง:
์ น
กายภาพ
• การวิเคราะหพื
้ ทีเ่ พือ
่ การวางผัง:
์ น
เศรษฐกิจ สั งคม ประชากร
• รางผั
งเมืองรวมเมือง/ ชุมชน
่
• แผนผังประเภทตางๆ
่
• ขอก
้ าหนดประกอบแผนผังแตละ
่
ประเภท
• ตารางบัญชีโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้รับผิดชอบ
สานักผังเมืองรวมและผัง
เมืองเฉพาะ และสานัก
พัฒนามาตรฐาน
สานักพัฒนามาตรฐาน
สานักผังเมืองรวมและผัง
เมืองเฉพาะ และสานัก
วิศวกรรมการผังเมือง
สานักผังเมืองรวมและผัง
เมืองเฉพาะ สานัก
วิศวกรรมการผังเมือง
แนวทางการดาเนินงานวางผังเมืองรวมเมือง/
“คัดแยกกลุ่มเป้าหมายชุเพืม่อชน
กาหนดระดับงานผังเมือง”
น้อย
บทบาทความสาคัญ และ ความซับซ้อน
ของปัญหาเมือง
มีลก
ั ษณะบางประการ
เช่น
• บทบาทหน้าที่
ชุมชนไมโดดเด
น
่
่
• ปัญหาเมืองไม่
ยุงยาก
่
• มีความเป็ นชนบท
• ความหนาแน่น
มาก
ประชากรต
า่
มาก
มีลก
ั ษณะบางประการ เช่น
• มีบทบาทหน้าทีส
่ าคัญ
ระดับประเทศ ภาค
อนุ ภาค จังหวัด ในเชิง
เศรษฐกิจ สั งคม
ประวัตศ
ิ าสตร ์
สิ่ งแวดลอม
้
• ปัญหาเมืองมีความ
จานวนชุมชน
ง)
น้อ
่
ซับซ(แห
อนหลายมิ
ต
ิ
้
12
แนวทางการดาเนินงานวางผังเมืองรวมเมือง/
“คัดแยกกลุ่มเป้าหมายชุเพืม่อชน
กาหนดระดับงานผังเมือง”
บทบาทความสาคัญ และ ความซับซ้อนของปัญหา
เมือง
น้อย
DIY
•แนวทางการ
แก้ปัญหา
สาธารณูปโภค
ในระดับพืน
้ ฐาน
•แนวทางการ
จัดทาโครงการ
เพือ
่ พัฒนาพืน
้ ที่
ปานกลาง
รูปแบบ
ปัจจุบน
ั
•วางแผนการใช้
ประโยชนที
่ น
ิ
์ ด
และระบบ
คมนาคมขนส่ง
•จัด
ทาแผนงาน
งานผั
งเมือง
มาก
รูปแบบใหม่
•แผนแมบทการ
่
พัฒนาเมืองใน
ทุกระบบ
•แก้ปัญหาเมืองทีม
่ ี
ความซับซ้อน
ยุงยาก
่
•ชีน
้ าการพัฒนา
13
จบการนาเสนอ
14

similar documents