ดาวน์โหลดรายละเอียด

Report
โครงการการพัฒนาข ้อมูลสถิตแ
ิ ละสารสนเทศระดับพืน
้ ที่ 76 จังหวัด/18 กลุม
่ จังหวัด
เอกสารประกอบการอบรมเชงิ ปฏิบ ัติการ
การพัฒนาข ้อมูลสถิตแ
ิ ละสารสนเทศระดับพืน
้ ที่ 76 จังหวัด/18 กลุม
่ จังหวัด
(Training สถิตจ
ิ ังหวัด) 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2557
สรุปภาพรวมการ Workshop แยกกลุม
่ จ ังหว ัด/จ ังหว ัด
ทปษ. / ทีมวิจัย
กิจกรรมของ Workshop 20-22 กพ.
ดร.บัญชร
แผนพัฒนาจังหวัด > GVC
Template รายงานสถานการณ์
GVC > Product Champion /
Critical Issue ประเด็นยุทธศาสตร์
Model การเลือก Product
Champion / Critical Issue
CSF > Data list > OS
(Gap Analysis)
วิเคราะห์ > รายงานสถานการณ์
ประจาเดือน
ผังข้ อมูลสถิติทางการ และ
แผนพัฒนาสถิตริ ะดับจังหวัด
สรุปรายงานสถานการณ์ประจาปี
1
กิจกรรม
การดาเนินงาน
ประเมิน
การดาเนินการ
ระดับกลุ่มจังหวัด
• ได้ ทบทวนศักยภาพ และเลือกหรื อกาหนด PC / CI ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ เรี ยบร้ อย
• มีการปรั บ GVC  VC ตามประเด็นยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาจังหวัดเรี ยบร้ อยแล้ ว
• ระดมความคิดเห็นเพื่อกาหนด CSF และทบทวนรายการ
ข้ อมูลบางส่ วน ยังไม่ ได้ Confirm รายการข้ อมูลทัง้ หมด
ระดับจังหวัด
• ได้ ทบทวนศักยภาพ และเลือกหรื อกาหนด PC / CI ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ เรี ยบร้ อย
• ขอกลับไปทบทวน VC ตามประเด็นยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาจังหวัดเพื่อกาหนด CSF และทบทวนรายการ
ข้ อมูลบางส่ วน ยังไม่ ได้ Confirm รายการข้ อมูลทัง้ หมด
การบ้ าน
กลับไปทบทวน CSF  จัดทา Data list ลงตามแบบฟอร์ ม ตารางแผนผังรายการ
สถิตทิ างการ  Check Stock Data
กาหนดส่ งภายในสิน้ เดือน ก.พ.
การบ้ าน Workshop จาทาตารางแผนผังรายการข้ อมูลสถิตทิ างการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (VC) และปั จจัย
แห่งความสาเร็จ (CSF)
ตัวชี ้วัด
"....................."
VC1 : การวิจยั และพัฒนา (R&D)
CSF 1 เทคโนโลยีและ
KPI 1 จานวนรายงาน
นวัตกรรม
ผลการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีการปลูกข้ าว และ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้ าว
VC2 : ปั จจัยพื ้นฐาน และ การพัฒนาเกษตรกร
CSF 2 การกระจายเมล็ดพันธ์ที่ KPI 2.1 จานวนชนิดพันธุ์ข้าว
ดีให้ เกษตรกร
และแหล่งผลิตพันธุ์ข้าวใน
จังหวัด
CSF 3 การบริหารจัดการน ้า KPI 3.1 จานวนพื ้นที่บริหาร
จัดการน ้าในเขตชลประทาน
และแหล่งน ้าสาธารณะ
ข้ อมูลที่สาคัญและจาเป็ น
1.1.1 จานวนรายงาน
ผลการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีการปลูกข้ าว และ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้ าว
2.1.1 จานวนพันธุ์ข้าว จาแนก
ตามลักษณะประจาพันธุ์ของ
ข้ าวที่ใช้ ปลูกในจังหวัด
2.1.2 จานวนแหล่งผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวจังหวัด
3.1.1 จานวนพื ้นที่ชลประทาน
3.1.2 จานวนแหล่งน ้า
สาธารณะ
CSF 4 การบริหารจัดการการ KPI 4.1 คุณภาพดินและ
4.1.1 ข้ อมูลชุดดินในแต่ละ
ใช้ ดนิ (Zoning)
ลักษณะพื ้นที่ที่มีความ
พื ้นที่
เหมาะสมในการเพาะปลูกข้ าว 4.1.2 ค่าวิเคราะห์ดนิ ในแต่ละ
พื ้นที่
วิธีการเก็บ
มี/ไม่มี
ความถี่ของ
รวบรวม
ฐานข้ อมูล
ข้ อมูล
ข้ อมูล
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ทปษ. / ทีมวิจัย
การดาเนินการขนต่
ั้ อไป
ดร.บัญชร
แผนพัฒนาจังหวัด > GVC
Template รายงานสถานการณ์
GVC > Product Champion /
Critical Issue ประเด็นยุทธศาสตร์
Model การเลือก Product
Champion / Critical Issue
วิเคราะห์ > รายงานสถานการณ์
CSF > Data list > OS
ประจาเดือน
(Gap Analysis) ลงพืน้ ที่จังหวัดเพื่อนาเสนอ
ข้ อมูลต่ อคณะอนุกรรมการ
สถิตกิ ลุ่มจังหวัด / จังหวัด
ผังข้ อมูลสถิติทางการ และ
แผนพัฒนาสถิตริ ะดับจังหวัด
สรุปรายงานสถานการณ์ประจาปี
4

similar documents