برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در شرکت بهمن دیزل

Report
‫بنام آنکه جان را فکرت آموخت‬
‫علی عسگری‬
‫گزارش اجرای فرآیند مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک‬
‫درشرکت بهمن دیزل‬
‫گزارش اجرای فرآیند مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک‬
‫درشرکت بهمن دیزل‬
‫چشم انداز وماموریت‬
‫وارزشها‬
‫‪Vision,Mision,Values‬‬
‫کارت امتیازی متوازن‬
‫‪Balanced Scorecard‬‬
‫استراتژی کسب وکار‬
‫‪Business Strategy‬‬
‫فازدوم‪:‬جاری سازی‬
‫استراتژیها‬
‫ارزیابی استراتژیک‬
‫‪Strategic Assessment‬‬
‫فازاول‪:‬طراحی وتدوین استراتژیها‬
‫طراحی وجاری سازی‬
‫استراتژیهای وظیفه ای‬
‫واحدها‬
‫‪Alignment Strategy‬‬
‫فازسوم‪:‬همسو سازی استراتژیها‬
‫فرآیند برنامه ریزی استراتژیک‬
‫‪0‬‬
‫استراتژیها‬
‫وبرنامه‬
‫های گروه‬
‫تحلیل‬
‫انتظارات‬
‫ذینفعان‬
‫تدوین وبازنگری استراتژیها‬
‫جاری سازی استراتژیها‬
‫تحلیل محیط بیرونی‬
‫تحلیل بازار‪،‬محیط رقابتی‬
‫ومحیط کالن‬
‫ماموریت‬
‫‪،‬چشم انداز‬
‫وارزشها‬
‫تحلیل های‬
‫‪SWOT,IE‬‬
‫تحلیل محیط داخلی‬
‫ضعف وقوت سازمان‬
‫بازخورد وبازنگری مداوم‬
‫ارزیابی‬
‫سازمان دهی‬
‫طراحی وتدوین استراتژیهای تجاری‬
‫شناسایی وتحلیل انتظارات وتوقعات ذینفعان کلیدی‬
‫‪.‬‬
‫شناخت محیط بیرونی‬
‫چشم انداز؟‬
‫ب ت تته هیت ت تتا می ت ت تتواهیم‬
‫برسیم ؟‬
‫ارزشهای سازمانی؟‬
‫ازچ ت ت ت ت تته ا ت ت ت ت تتولی بت ت ت ت ت ترای‬
‫رستتیدن بتته اهتتدا ختتود‬
‫استفاده خواهیم هرد؟‬
‫شناخت محیط عوامل رقابتی‪:‬‬
‫‪-1‬رقابت میان رقبای موجود‬
‫‪-2‬خطرورود تازه واردها به نعت‬
‫‪-3‬قدرت مشتریان یا خریداران‬
‫‪-4‬قدرت ورود محصوالت جایگزین‬
‫‪-5‬قدرت تامین هنندگان‬
‫شناخت محیط داخلی‬
‫شناخت محیط داخلی‪:‬‬
‫‪-1‬منابع انسانی‬
‫‪-2‬بازاریابی وفروش‬
‫‪-3‬فن آوری وتحقیق وتوسعه‬
‫‪-4‬منابع مالی‬
‫‪-5‬منابع مدیریتی‬
‫‪-6‬تولید وعملیات‬
‫‪-7‬سیستم ها وفن آوری اطالعات‬
‫تحلیل ‪SWOT‬‬
‫فر تها وتهدیدهای‬
‫پیش رو‬
‫نق ت ت ت ت ت ت ت تتا ق ت ت ت ت ت ت ت تتوت‬
‫وضعف داخلی‬
‫جمت تتع بنت تتدی عوامت تتل شت تتناخت‬
‫محیط داخلی وتتدوین متاتریس‬
‫ارزیابی عوامل داخلی ( ‪(IFE‬‬
‫اولویت بندی استراتژیها‬
‫‪QSPM‬‬
‫چراهست تتهیم وچت تته کت تتار‬
‫باید بکنیم؟‬
‫آنالیز ‪SWOT‬‬
‫جمع بندی عوامل‬
‫شناخت محیط بیرونی‬
‫وتدوین ماتریس عوامل‬
‫بیرونی ((ارزیابی ‪EFE‬‬
‫اهدا استراتژیک‬
‫ب ت ت ت ت ترای تحق ت ت ت ت تتق ماموری ت ت ت ت تتت‬
‫وچشتم انتتداز بته چتته اهتتدا ی‬
‫باید دست یابیم؟‬
‫آنالیز ریسک استراتژیها‬
‫‪FMEA‬‬
‫ماموریت ؟‬
‫شناخت محیط هالن ‪:‬‬
‫‪-1‬نیروها وعوامل سیاس ی وقانونی‬
‫‪-2‬نیروها وعوامل اقتصادی‬
‫‪-3‬نیروها وعوامل افرهنگی واجتماعی‬
‫‪-4‬نیروها وعوامل فن آوری‬
‫اهداف کالن(بلند مدت)‬
‫انت اب استراتژیها‬
‫ب ت ت ت ترای تحقت ت ت تتق چشت ت ت تتم انت ت ت تتداز‬
‫واه ت ت ت تتدا اس ت ت ت تتتراتژیک چ ت ت ت تته‬
‫اقداماتی را باید انیام دهیم؟‬
‫عوامل کلیدی موفقیت( ‪)CSF‬‬
‫برای تحقق اهدا استراتژیک به چه چیزهایی باید دست یابیم ؟‬
‫شناسایی وتحلیل انتظارات ذینفعان‬
‫‪.‬‬
‫گروه‬
‫بهمن‬
‫تهیه وتدوین بیانیه های‬
‫ماموریت ‪،‬چشم انداز‬
‫وارزش های سازمانی‬
‫شرکت‬
‫بهمن دیزل‬
‫سهامداران‬
‫تامین‬
‫کنندگان‬
‫مشتریان‬
‫شرکای‬
‫تجاری‬
‫کارکنان‬
‫جامعه‬
‫شناسایی‬
‫وتحلیل‬
‫انتظارات‬
‫وتوقعات‬
‫ذینفعان‬
‫تهیه وتدوین اهداف‬
‫کالن‬
‫ارزیابی وانتخاب‬
‫استراتژی مناسب‬
‫تبیین اولویتها ‪،‬توقعات وانتظارات ذینفعان(مشتریان) کلیدی‬
‫ذینفع‬
‫شرح توقعات وانتظارات‬
‫(بلند مدت)‬
‫عمده ترین توقع با انتظار ذینفع در‬
‫سال ‪ 91‬با توجه به اولویت‬
‫مشتریان‬
‫تحویل به موقع محصول‬
‫‪-1‬کیفیت مطلوب‬
‫قیمت مناسب‬
‫‪-2‬قیمت مناسب‬
‫کیفیت مطلوب‬
‫‪-3‬خدمات پس از فروش مطلوب‬
‫ارائه خدمات پس از فروش مطلوب ودردسترس بودن قطعات‬
‫‪-4‬تحویل به موقع محصول‬
‫پاسخ گویی در کوتاه ترین زمان ممکن‬
‫رعایت الزامات سیستم های مدیریت کیفیت‬
‫تبیین اولویتها ‪،‬توقعات وانتظارات ذینفعان(سهامدار) کلیدی‬
‫ذینفع‬
‫شرح توقعات وانتظارات‬
‫(بلند مدت)‬
‫عمده ترین توقع با انتظار ذینفع با‬
‫توجه به اولویت‬
‫سهامدار‬
‫تحقق اهداف گروه بهمن‬
‫‪-1‬افزایش سود آوری‬
‫افزایش سودآوری‬
‫‪-2‬حفظ وارتقاء ارزش سهام‬
‫رهبری در قیمت محصوالت‬
‫‪-3‬افزایش سهم بازار‬
‫حفظ وارتقاء سهم بازار‬
‫افزایش سود سهام وپرداخت به موقع آن‬
‫تبیین اولویتها ‪،‬توقعات وانتظارات‬
‫ذینفعان(جامعه ومحیط زیست) کلیدی‬
‫ذینفع‬
‫شرح توقعات وانتظارات‬
‫(بلند مدت)‬
‫عمده ترین توقع با انتظار ذینفع در با‬
‫توجه به اولویت‬
‫جامعه ومحیط زیست‬
‫رعایت الزامات قانونی واجتماعی‬
‫‪-1‬رعایت مالحظات زیست‬
‫محیطی(همسایگان)‬
‫رعایت الزامات زیست محیطی‬
‫‪-2‬پرداخت به موقع مطالبات(عوارض‪-‬‬
‫مالیات‪-‬حق بیمه ها)‬
‫رعایت مقررات وقوانین مدیریت شهری‬
‫پرداخت به موقع مطالبات(عوارض‪-‬مالیات‪-‬حق بیمه ها)‬
‫ارتقاء سطح ایمنی وشرایط ارگونومی محیط کاری‬
‫رعایت مالحظات زیست محیطی(همسایگان)‬
‫تبیین اولویتها ‪،‬توقعات وانتظارات‬
‫ذینفعان(کارکنان) کلیدی‬
‫ذینفع‬
‫شرح توقعات وانتظارات‬
‫(بلند مدت)‬
‫عمده ترین توقع با انتظار ذینفع با‬
‫توجه به اولویت‬
‫کارهنان‬
‫حل مشکالت حیطه سرپرستی‬
‫‪-1‬حل مشکالت حیطه سرپرستی‬
‫احترام متقابل از سوی مدیران‬
‫‪-2‬رفع مشکالت معیشتی در حد توان‬
‫شرکت (انواع وامها ‪،‬مسکن )‬
‫ایجاد توازن میان هزینه های زندگی وحقوق ودستمزد‬
‫‪-3‬ایجاد عدالت ومساوات در ارائه‬
‫خدمات رفاهی‬
‫بهبود شرایط محیطی وارگونومی کار‬
‫‪-4‬احترام متقابل از سوی مدیران‬
‫ایجاد عدالت ومساوات در ارائه خدمات رفاهی‬
‫رفع مشکالت معیشتی در حد توان شرکت (انواع وامها ‪،‬مسکن )‬
‫تبیین اولویتها ‪،‬توقعات وانتظارات ذینفعان(تامین کنندگان)‬
‫کلیدی‬
‫ذینفع‬
‫شرح توقعات وانتظارات‬
‫(بلند مدت)‬
‫عمده ترین توقع با انتظار ذینفع با‬
‫توجه به اولویت‬
‫شرکای تیاری –تامین هنندگان وپیمان کاران‬
‫پرداخت به موقع مطالبات‬
‫‪-1‬پرداخت به موقع مطالبات‬
‫ارائه برنامه روشن وثابت تحویل کاالهای مورد نیاز‬
‫‪-2‬ارائه برنامه روشن وثابت تحویل‬
‫کاالهای مورد نیاز‬
‫رعایت اصل بی طرفی در انتخاب تامین کنندگان وعقد قرارداد‬
‫‪-3‬رعایت اصل بی طرفی در انتخاب‬
‫تامین کنندگان وعقد قرارداد‬
‫ارائه همکاریهای فنی وعلمی برای بهبود کیفیت محصوالت‬
‫وخدمات‬
‫ارائه نقطه نظرات شرکت وگروه ومشخص نمودن اهداف‬
‫مشترک وانتظارات‬
‫شناسایی وتحلیل انتظارات ذینفعان کلیدی‬
‫خواسته ها وانتظارات‬
‫رویکرد نحوه ارزیابی‬
‫اثربخش ی کانال ارتباطی‬
‫مشتریان‬
‫نظر سنجی از مشتریان‬
‫مدیرمهندست ت ت ت ی ف ت ت تتروش‪-‬‬
‫م ت تتدیر تف ت تتمین هیفی ت تتت‪-‬‬
‫نماینده مدیریت‬
‫مداوم‬
‫تحویتتل بتته موقتتع محصتتوالت‪-‬قیمتتت مناس ت ‪-‬‬
‫هیفیت تتت مطل ت تتوب‪-‬پاست تتدگویی در کوت ت تتاه ت ت ترین‬
‫زمت تتان‪-‬رعایت تتت الزامت تتات سیست تتتمهای مت تتدیریت‬
‫هیفیت‬
‫دس ت ت ت تتتورالعمل ارتب ت ت ت تتا ب ت ت ت تتا‬
‫مش ت ت ت ت ت ت تتتریان‪-‬دس ت ت ت ت ت ت تتتورالعمل‬
‫مکانیزم پرداختت خستارت بته‬
‫مش ت ت ت ت ت تتتری جه ت ت ت ت ت تتت ج ت ت ت ت ت ت تران‬
‫خس ت ت ت تتارت نا ت ت ت ت ی از توق ت ت ت تتف‬
‫خودرو‬
‫تامین هننتدگان‬
‫وشت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تترکای‬
‫تیاری‬
‫مشدص ت تتات اق ت تتالم م ت تتوارد خری ت تتد ی ت تتا ت ت تتامین‪-‬‬
‫پرداخته تتای م تتالی ب تته موق تتع‪-‬برنام تته زمان ن تتدی‬
‫تامین ویا سفارش‪-‬نظر سنجی‬
‫مدیر تامین وبازرگانی‬
‫بت ت ت ت ت تته هنگت ت ت ت ت تتام‬
‫انی ت تتام خری ت تتد‬
‫ک تتاال خ تتدمات‬
‫ومواد اولیه‬
‫ارائتته مشدصتتات مقتتدار وزمتتان تحویتتل یتتری‬
‫کاالها ختتدمات ومواداولیتته‪-‬پرداختتت بتته موقتع‬
‫مطالبت تتات‪-‬همکت تتاری وعقت تتد ق ت ترار داد بصت تتورت‬
‫بلند مدت‬
‫دستتتورالعمل ارزیتتابی تتتامین‬
‫هنندگان‬
‫کارهنان‬
‫نظت تتر ست تتنجی در دوره زمت تتانی معیت تتین‪ -‬ت تتندو‬
‫ارتبت ت ت ت تتا بت ت ت ت تتا مت ت ت ت تتدیرعامل‪-‬بازدیت ت ت ت تتد دوره ای‬
‫مدیریت از سطوح م تلف سازمان‬
‫مت ت ت تتدیریت ارشت ت ت تتد‪-‬مت ت ت تتدیر‬
‫منت ت ت ت تتابع انست ت ت ت تتانی‪-‬کلیت ت ت ت تته‬
‫مدیران ورؤسا‬
‫مداوم‬
‫رفت ت ت تتع انتظت ت ت تتارات پرست ت ت تتنلی و د ت ت ت ت ی(ایت ت ت تتاب‬
‫وذهاب مسکن وام و‪-)...‬حل مشکالت حیطه‬
‫سرپرستی‪-‬‬
‫دس تتتورالعمل انگی تتزش‪-‬روش‬
‫آموزش‬
‫جامعه‬
‫مکاتبت ت تتات‪-‬بازدیت ت تتد دوره ای‪-‬نشست ت تتتهای‬
‫ساالنه با همسایگان‬
‫م ت ت تتدیریت ارش ت ت تتد‪ -‬م ت ت تتدیر مداوم‬
‫رعای ت ت تتت الزام ت ت تتات ق ت ت تتانونی واجتم ت ت تتاعی‪-‬‬
‫رعایت الزامات زیست محیطی‬
‫سهامداران‬
‫نظ ت تتر س ت تتنجی‪ -‬بر ت تزاری می ت تتامع ع ت تتادی‬
‫وسالیانه‬
‫ذینفعان‬
‫کانالها ورویکردهای شناسایی‬
‫انتظارات‬
‫واحد سازمانی‬
‫مسئول‬
‫تناوب‬
‫زمانی‬
‫منت ت ت تتابع انست ت ت تتانی‪-‬رئت ت ت تتیس‬
‫ایمنی وبهداشت‬
‫مت ت ت ت ت ت ت تتدیریت ارشت ت ت ت ت ت ت تتد‪-‬‬
‫اعفاء هیئت مدیره‬
‫در هنگت ت ت ت ت ت تتام‬
‫بر ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تزاری‬
‫میامع‬
‫حف تتر وارتق تتاء ارزش س تتهام‪-‬س تتودآوری‬
‫بط تتور م تتداوم‪-‬پرداخ تتت س تتود در موع تتد‬
‫مقرر‬
‫طراحی وتدوین استراتژیهای تجاری‬
‫شناسایی وتحلیل انتظارات وتوقعات ذینفعان کلیدی‬
‫‪.‬‬
‫شناخت محیط بیرونی‬
‫ارزشهای سازمانی‬
‫ازچه ا ولی برای رسیدن‬
‫به اهدا خود استفاده‬
‫خواهیم هرد؟‬
‫شناخت محیط داخلی‪:‬‬
‫‪-1‬منابع انسانی‬
‫‪-2‬بازاریابی وفروش‬
‫‪-3‬فن آوری وتحقیق وتوسعه‬
‫‪-4‬منابع مالی‬
‫‪-5‬منابع مدیریتی‬
‫‪-6‬تولید وعملیات‬
‫‪-7‬سیستم ها وفن آوری اطالعات‬
‫تحلیل ‪SWOT‬‬
‫فر تها وتهدیدهای‬
‫پیش رو‬
‫نق ت ت ت ت ت ت ت تتا ق ت ت ت ت ت ت ت تتوت‬
‫وضعف داخلی‬
‫جمت تتع بنت تتدی عوامت تتل شت تتناخت‬
‫محیط داخلی وتتدوین متاتریس‬
‫ارزیابی عوامل داخلی ( ‪(IFE‬‬
‫اولویت بندی استراتژیها‬
‫‪QSPM‬‬
‫چشم انداز‬
‫به هیا می واهیم برسیم‬
‫؟‬
‫شناخت محیط عوامل رقابتی‪:‬‬
‫‪-1‬رقابت میان رقبای موجود‬
‫‪-2‬خطرورود تازه واردها به نعت‬
‫‪-3‬قدرت مشتریان یا خریداران‬
‫‪-4‬قدرت ورود محصوالت جایگزین‬
‫‪-5‬قدرت تامین هنندگان‬
‫آنالیز ‪SWOT‬‬
‫جمع بندی عوامل‬
‫شناخت محیط بیرونی‬
‫وتدوین ماتریس عوامل‬
‫بیرونی ((ارزیابی ‪EFE‬‬
‫اهدا استراتژیک‬
‫ب ت ت ت ت ترای تحق ت ت ت ت تتق ماموری ت ت ت ت تتت‬
‫وچشتم انتتداز بته چتته اهتتدا ی‬
‫باید دست یابیم؟‬
‫آنالیز ریسک استراتژیها‬
‫‪FMEA‬‬
‫ماموریت‬
‫چراهسهیم وچه کار باید‬
‫بکنیم؟‬
‫شناخت محیط هالن ‪:‬‬
‫‪-1‬نیروها وعوامل سیاس ی وقانونی‬
‫‪-2‬نیروها وعوامل اقتصادی‬
‫‪-3‬نیروها وعوامل افرهنگی واجتماعی‬
‫‪-4‬نیروها وعوامل فن آوری‬
‫اهداف کالن(بلند مدت)‬
‫انت اب استراتژیها‬
‫ب ت ت ت ترای تحقت ت ت تتق چشت ت ت تتم انت ت ت تتداز‬
‫واه ت ت ت تتدا اس ت ت ت تتتراتژیک چ ت ت ت تته‬
‫اقداماتی را باید انیام دهیم؟‬
‫عوامل کلیدی موفقیت( ‪)CSF‬‬
‫برای تحقق اهدا استراتژیک به چه چیزهایی باید دست یابیم ؟‬
‫رسالت (‪ ) Mission‬چیست ؟‬
‫فلسفه وجودي سازمان ( چرائي ) را رسالت سازمان‬
‫مي نامند هر سازمان در پاسخ به يك سري نياز ايیاد‬
‫ميشود و هد آن رفع آن نياز مي باشد بنابراين قبل‬
‫از هر اقدام بايد مشدص شود كه چه نيازهائي منیر‬
‫به تشكيل سازمان رديده است ؟‬
‫رسالت (ماموریت) ‪Mission‬شرکت بهمن دیزل‬
‫• تولید وعرضهه انهواخ خودروههای تیهاری‬
‫ومس ه ه ه ههارربری ب ه ه ه ههه منظ ه ه ه ههور کم ه ه ه ههک ب ه ه ه ههه‬
‫بازس ههازی ونوس ههازی ناوق ههان حمه ه ون ه ه‬
‫درون ش ه هههری وب ه ههرون ش ه هههری در داخه ه ه‬
‫کشور‪.‬‬
‫چشم انداز چیست ؟‬
‫• چشم انداز رویاي تشكیل و ایجاد سازمان مي باشد‬
‫• به ترسیم كشیدن تحقق آرمان ‪ ،‬رویاها ‪ ،‬اهداف و ماموریت‬
‫سازمان چشم انداز سازمان مي باشد‬
‫• چشم انداز در كالن سازمان زمان بردار نیست‬
‫• چشم انداز در زمان كوتاه نیز قابلیت تدوین دارد‬
‫چشم انداز‪Vision‬شرکت بهمن دیزل‬
‫• ماقص ههد داری ههم درتولیدمحص ههو ت وخ ههدمات ههنعت‬
‫حم ه ه ه ون ه ه ه جه ه ههاده ای (تیه ه ههاری ومسه ه ههارری)همه ه ههواره‬
‫پیشتاز باشیم‪.‬‬
‫تعیین ارزشها و باورهاي سازمان‬
‫• سازمان براي انجام ماموریتها و تحقق اهداف خود چه ارزشها و باورهائي‬
‫را رعایت خواهد كرد؟‬
‫• ارزشها قابلیت تخطي ندارند و در تحت هیچ شرایطي نباید از آنها تخطي‬
‫كرد‬
‫• ارزشها مثل یك روح باید در تمام برنامه ها و فعالیتهاي سازمان دمیده‬
‫میشود‬
‫• ارزشها بیانگر ارزش اجتماعي سازمان بوده و درجه تعهد و مسئولیت‬
‫پذیري و پاسخگوئي آن را مشخص میسازد‬
‫ارزشهای سازمانی ‪Values‬شرکت بهمن دیزل‬
‫‪ -1‬ارزشهای اخالقی‪:‬‬
‫مشارکت کارکنان‬‫کرامت انسانی‬‫مسئولیت پذیری‬‫حفظ وتوسعه منابع انسانی کارآمد‬‫‪-2‬ارزشهای کسب وکار‪:‬‬
‫مشتری مداری‬‫رضایت ذینفعان‬‫حفظ محیط زیست وایمنی‬‫‪-‬اییاد رابطه برد‪-‬برد با تامین کنندقان‬
‫نكته در نوشتن اهداف‬
‫بيشتر به مشتري‬
‫درنوشتن اهدا‬
‫مصر‬
‫نهيیه و انتظارات‬
‫كننده‬
‫ذینفعان توجه شود تا روش كار‬
‫‪.‬‬
‫اجزاء ا لي هدف‬
‫‪ .1‬از فعل تغيیر استفاده ميكند مثل افزايش كاهش‬
‫بهبود حذ و موارد مشابه‬
‫‪ .2‬مشدص كردن مشكلي كه بايد تغيیر كند‬
‫اهداف کالن شرکت بهمن دیزل‬
‫• حفظ سودآوری پایدار‬
‫• حفظ وافزایش سهم بازار‬
‫• رشد ویادگیری سازمان‬
‫‪-2‬حفظ وارزایش سهم بازار‪:‬‬
‫‪ ‬بهبود کیفیت محصو ت‬
‫‪ ‬بهبود قیمت محصو ت‬
‫‪ ‬بهبود خدمات پس از رروش‬
‫‪ ‬بهبود روابط با مشتریان‬
‫‪ ‬کاهش شکایات مشتریان‬
‫‪ ‬ارزایش تیراژ رروش‬
‫‪ ‬تولید محصو ت متنوخ‬
‫‪ ‬تحوی به موقع محصو ت‬
‫‪ -1‬حفظ سودآوری پایدار‪:‬‬
‫‪ ‬بهبود حاشیه سود‬
‫‪ ‬کاهش هزینه ها‬
‫‪ ‬بهبود سرمایه در گردش‬
‫‪ ‬بهبود قیمت تمام شده‬
‫‪ ‬حفظ وبهبود ارزش سهام‬
‫‪ ‬کاهش توقفات‬
‫‪ ‬ارزایش بهره وری‬
‫‪ -3‬رشد ویادگیری سازمان‪:‬‬
‫‪ ‬توسعه رردی کارکنان‬
‫‪ ‬تامین سالمت کارکنان‬
‫‪ ‬بهبود سیستم تشویق وانگیزش‬
‫‪ ‬ارزایش سیستمهای اطالعاتی یکپارچه‬
‫‪ ‬نظام پیشنهادات‬
‫‪ ‬پروژه های بهبود مستمر‬
‫‪ ‬بهبود کانالهای ارتباطی با مشتریان‬
‫‪ ‬بهبود ررآیندهای داخلی سازمان‬
‫بررسی وتحلیل محیطی‬
‫بررس ی محیطی‪:‬‬
‫محیط اجتماعی‬
‫محیط صنعتی‬
‫نیروهای‬
‫اقتصادی‬
‫تامین کنندگان‬
‫محیط داخلی‬
‫کارکنان‬
‫نیروهای‬
‫فن آوری‬
‫دولت‬
‫ساختار‬
‫فرهنگ‬
‫منابع‬
‫رقبا‬
‫ذینفعان‬
‫مشتریان‬
‫انجمن ها‬
‫اتحادیه های تجاری‬
‫نیروهای‬
‫اجتماعی‪-‬فرهنگی‬
‫بستانکاران‬
‫نیروهای سیاسی‬
‫وقانونی‬
‫محیط بیرونی ‪External environment‬‬
‫‪.‬‬
‫تحلیل محیط اجتماعی‬
‫عوامل اقتصادی ‪،‬اجتماعی فرهنگی‪،‬فناوری‪،‬سیاسی وقانونی‬
‫تحلیل بازار ومشتریان‬
‫تحلیل انجمن‬
‫هاوگروه ها‬
‫تحلیل رقبا‬
‫تحلیل اتحادیه‬
‫های تجاری‬
‫تحلیل تامین کنندگان‬
‫وشرکای تجاری‬
‫تحلیل دولت‬
‫انتخاب عوامل‬
‫استراتژیک‬
‫فرصتها‬
‫تهدیدات‬
‫تحلیل ذینفعان‬
‫فرایند شناسایی وتحلیل محیط کالن(عمومی)‬
‫‪.‬‬
‫شناخت محیط هالن ‪:‬‬
‫‪-1‬نیروها وعوامل سیاس ی‬
‫وقانونی‬
‫‪-2‬نیروها وعوامل اقتصادی‬
‫‪-3‬نیروها وعوامل افرهنگی‬
‫واجتماعی‬
‫‪-4‬نیروها وعوامل فن آوری‬
‫جم ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتع آوری‬
‫اطالعت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتات‬
‫وشت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتناخت‬
‫مح ت ت ت ت تتیط ه ت ت ت ت تتالن‬
‫مؤثربر نعت‬
‫تیزی ت ت ت تته وتحلی ت ت ت تتل‬
‫وارزی ت تتابی مح ت تتیط‬
‫ه ت ت تتالن مت ت ت تتؤثر ب ت ت تتر‬
‫نعت‬
‫شناست ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتایی‬
‫فر تها(‪)o‬‬
‫بت ترآورد درج تته ت تتاثیر‬
‫عوام ت ت ت ت تتل مح ت ت ت ت تتیط‬
‫ه تتالن ب تتر اس تتتراتژی‬
‫نعت‬
‫شناس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتایی‬
‫تهدیدات (‪(T‬‬
‫تحلیل محیط کالن‬
‫متغیرهای اقتصادی‬
‫متغیر های رن آوری‬
‫نوسانات نرخ ین‬
‫میزان سرمایه ذاری واقدامات انیام شده توسط دولت در زمینه تحقیق‬
‫وتوسعه نعت خودروهای دیزلی وبازسازی ناوگان حمل ونقل‬
‫میزان تولید ادرات واردات محصوالت مرتبط با فعالیتهای شرهت‬
‫ففای تکنولوژیکی هشور در حوزه نعت خودرو‬
‫هزینه سرمایه ذاری بازده سرمایه وریسک سرمایه هذاری‬
‫فن آوری های جدید در زمینه تولید خودروهای دیزلی وتاثیر آن بر هس وکار‬
‫شرهت بهمن دیزل‬
‫نرخ مالیات وقوانین مرتبط‬
‫تکنولوژی پیشگیری از آلود یهای زیست محیطی در نعت خودرو‬
‫سطح بهره وری نیروی کار‬
‫میزان رشد حقو ودستمزد کارهنان‬
‫نرخ تورم ومیزان رشد نقدینگی‬
‫نرخ سود بانکی ومیزان دسترس ی به منابع مالی بانکی‬
‫نرخ تعرفه مرکی‬
‫سرمایه ذاری در نعت مواد اولیه وقطعات مرتبط با تولیدات شرهت‬
‫نرخ بیکاری ودسترس ی به نیروی کار عمومی مت صص وتحصیل هرده‬
‫نرخ برابری ارزهای ا لی (دالر و یورو)‬
‫متغیرهای مهم محیط کالن‬
‫متغیرهای سیاسی وقانونی‬
‫متغیر های اجتماعی – فرهنگی – زیست محیطی‬
‫سیاستهای داخلی دولت ومیزان ثبات آنها‬
‫فرهنگ مصر‬
‫‪ISUZU‬ژاپن)‬
‫سیاستهای خارجی دولت ومیزان ثبات آنها‬
‫قوانین ورویکردهای ملی وبین املللی حمایت از محیط زیست‬
‫قوانین حمایتی دولت از صنعت خودرو سازی کشور‬
‫انتظارات شغلی نیروی کار‬
‫جهانی شدن وپیوستن به سازمان تجارت جهانی‬
‫سطح آگاهی مشتریان ومصر هنندگان وتغییرات در نظر مصر هننده‬
‫ومشتریان وفرهنگ مشتری رایی‬
‫میزان دسترسی به انرژی وهزینه های آن وقوانین مرتبط با بهینه‬
‫سازی مصرف انرژی‬
‫نرخ طول عمر میزان زاد و ولد ونرخ رشد جمعیتی‬
‫نرخ بهره بانکی‬
‫مشو های توسعه وبهبود فعالیتهای زیست محیطی‬
‫میزان دخالت دولت در صنعت خودرو‬
‫قوانین مرتبط با تجارت خارجی (واردات وصادرات و‪)...‬‬
‫قوانین وسیاستهای دولت در زمینه خصوص ی سازی‬
‫قوانین کار واست دام بازنشستگی و تامین اجتماعی‬
‫سیاست هشورهای خارجی (فشارهای سیاس ی تحریمها و‪)...‬‬
‫رایی (قدرت خرید مردم وتمایل افراد به خرید برند‬
‫طراحی وتدوین استراتژیهای تجاری‬
‫شناسایی وتحلیل انتظارات وتوقعات ذینفعان کلیدی‬
‫‪.‬‬
‫شناخت محیط بیرونی‬
‫ارزشهای سازمانی‬
‫ازچه ا ولی برای رسیدن‬
‫به اهدا خود استفاده‬
‫خواهیم هرد؟‬
‫شناخت محیط داخلی‪:‬‬
‫‪-1‬منابع انسانی‬
‫‪-2‬بازاریابی وفروش‬
‫‪-3‬فن آوری وتحقیق وتوسعه‬
‫‪-4‬منابع مالی‬
‫‪-5‬منابع مدیریتی‬
‫‪-6‬تولید وعملیات‬
‫‪-7‬سیستم ها وفن آوری اطالعات‬
‫تحلیل ‪SWOT‬‬
‫فر تها وتهدیدهای‬
‫پیش رو‬
‫نق ت ت ت ت ت ت ت تتا ق ت ت ت ت ت ت ت تتوت‬
‫وضعف داخلی‬
‫جمت تتع بنت تتدی عوامت تتل شت تتناخت‬
‫محیط داخلی وتتدوین متاتریس‬
‫ارزیابی عوامل داخلی ( ‪(IFE‬‬
‫اولویت بندی استراتژیها‬
‫‪QSPM‬‬
‫چشم انداز‬
‫به هیا می واهیم برسیم‬
‫؟‬
‫شناخت محیط عوامل رقابتی‪:‬‬
‫‪-1‬رقابت میان رقبای موجود‬
‫‪-2‬خطرورود تازه واردها به نعت‬
‫‪-3‬قدرت مشتریان یا خریداران‬
‫‪-4‬قدرت ورود محصوالت جایگزین‬
‫‪-5‬قدرت تامین هنندگان‬
‫آنالیز ‪SWOT‬‬
‫جمع بندی عوامل‬
‫شناخت محیط بیرونی‬
‫وتدوین ماتریس عوامل‬
‫بیرونی ((ارزیابی ‪EFE‬‬
‫اهدا استراتژیک‬
‫ب ت ت ت ت ترای تحق ت ت ت ت تتق ماموری ت ت ت ت تتت‬
‫وچشتم انتتداز بته چتته اهتتدا ی‬
‫باید دست یابیم؟‬
‫آنالیز ریسک استراتژیها‬
‫‪FMEA‬‬
‫ماموریت‬
‫چراهسهیم وچه کار باید‬
‫بکنیم؟‬
‫شناخت محیط هالن ‪:‬‬
‫‪-1‬نیروها وعوامل سیاس ی وقانونی‬
‫‪-2‬نیروها وعوامل اقتصادی‬
‫‪-3‬نیروها وعوامل افرهنگی واجتماعی‬
‫‪-4‬نیروها وعوامل فن آوری‬
‫اهداف کالن(بلند مدت)‬
‫انت اب استراتژیها‬
‫ب ت ت ت ترای تحقت ت ت تتق چشت ت ت تتم انت ت ت تتداز‬
‫واه ت ت ت تتدا اس ت ت ت تتتراتژیک چ ت ت ت تته‬
‫اقداماتی را باید انیام دهیم؟‬
‫عوامل کلیدی موفقیت( ‪)CSF‬‬
‫برای تحقق اهدا استراتژیک به چه چیزهایی باید دست یابیم ؟‬
‫تحلیل محیط رقابتی‬
‫‪.‬‬
‫تازه وارد ها یا رقبای بالقوه‬
‫مشتریان‬
‫(خریداران)‬
‫رقبای نعت‬
‫رقابت میان شرهتهای‬
‫موجود‬
‫محصوالت جایگزین‬
‫تامین هنندگان‬
‫فرایند شناسایی وتحلیل محیط رقابتی‬
‫‪.‬‬
‫شناخت عوام رقابتی‪:‬‬
‫‪-1‬رقبای موجود‬
‫‪ -2‬تازه واردها و رقبای بال وه‬
‫‪-3‬قدرت مشتریان یا خریداران‬
‫‪-4‬محصو ت جایگزین‬
‫‪-5‬قدرت تامین کنندقان‬
‫جم ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتع آوری‬
‫اطالعت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتات‬
‫وشت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتناخت‬
‫محیط رقابتی‬
‫تیزی ت ت ت تته وتحلی ت ت ت تتل‬
‫وارزی ت تتابی مح ت تتیط‬
‫رقابتی نعت‬
‫شناست ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتایی‬
‫فر تها(‪)o‬‬
‫بت ترآورد درج تته ت تتاثیر‬
‫عوام ت ت ت ت تتل مح ت ت ت ت تتیط‬
‫رقتابتی بتر استتتراتژی‬
‫نعت‬
‫شناس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتایی‬
‫تهدیدات (‪(T‬‬
‫عوامل محیط رقابتی صنعت از نظر پورتر‬
‫عوامل موثرعبارتند از‪:‬‬
‫‪ -1‬شدت رقابت میان رقبای موجود‬
‫‪ -2‬میزان خطر تازه واردها یا رقبای بالقوه صنعت‬
‫‪ -3‬میزان قدرت مشتریان(خریداران)‬
‫‪ -4‬میزان خطر ورود تولیدات یا محصوالت جایگزین‬
‫‪ -5‬میزان قدرت تامین کنندگان‬
‫‪ -1‬شدت رقابت میان رقبای موجود‬
‫عوامل مورد بررسی عبارتند از‪:‬‬
‫‪-1‬تعداد رقبا‬
‫‪-2‬سهم بازارهریک از رقبا وتعادل میان آنها‬
‫‪-3‬میزان رشد تقاضای بازار‬
‫‪-4‬ظرفیت صنعت‬
‫‪-5‬تفاوت در استراتژی رقبا‬
‫‪-6‬وجود موانع خروج از صنعت‬
‫‪-7‬تمایز محصول یا خدمت(کیفیت ‪ ،‬قیمت و‪)...‬‬
‫‪-8‬تسهیالت ارائه شده توسط رقبا به مشتریان‬
‫‪-9‬رجحان کلی مشتریان‬
‫‪ -2‬میزان خطر تازه واردها یا رقبای بالقوه صنعت‬
‫عوامل مورد بررسی عبارتند از‪:‬‬
‫‪-1‬حجم سرمایه اولیه برای ورود به صنعت‬
‫‪-2‬میزان نقدینگی مورد نیاز(سرمایه جاری)‬
‫‪-3‬میزان سود آوری ومدت بازگشت سرمایه‬
‫‪-4‬سیاست ها وقوانین دولتی برای ورود به صنعت‬
‫‪-5‬میزان پیچیدگی فن آوری مورد نیاز ووابستگی آن به خارج از کشور‬
‫‪-6‬میزان وفاداری مشتریان وامکان گرایش بسوی تازه واردها‬
‫‪-7‬تسهیالت در اختیار مشتریان‬
‫‪-8‬دسترسی به کانالهای توزیع وفروش‬
‫‪ -3‬میزان قدرت مشتریان(خریداران)‬
‫عوامل مورد بررسی عبارتند از‪:‬‬
‫‪-1‬میزان تقاضای بازار به محصوالت‬
‫‪-2‬تعداد وحجم خرید مشتریان‬
‫‪-3‬میزان تنوع در محصوالت تولیدی‬
‫‪-4‬میزان وفاداری مشتریان وقدرت آنها در تغییر محل ونوع خرید‬
‫‪-5‬قدرت مشتریان در مورد تعیین قیمت وشرایط خرید‬
‫‪-6‬تهدید انضمام پایین دست مشتریان‬
‫‪-7‬میزان اهمیت وشهرت محصوالت تولیدی از نظر مشتریان‬
‫‪-8‬سودآوری گروه های مشتریان‬
‫‪ -4‬میزان خطر ورود تولیدات یا محصوالت جایگزین‬
‫عوامل مورد بررسی عبارتند از‪:‬‬
‫‪-1‬در دسترس بودن محصوالت جایگزین‬
‫‪-2‬امکان تغییر واستفاده از محصوالت جایگزین‬
‫‪-3‬منافع محصوالت جایگزین برای مشتریان‬
‫‪ -5‬میزان قدرت تامین کنندگان‬
‫عوامل مورد بررسی عبارتند از‪:‬‬
‫‪-1‬میزان وابستگی تامین مواد اولیه به خارج از کشور‬
‫‪-2‬تعداد وتنوع تامین کنندگان‬
‫‪-3‬میزان انسجام ویکپارچگی تامین کنندگان‬
‫‪-4‬اهمیت وشهرت ما برای تامین کنندگان‬
‫‪-5‬میزان قدرت جابجایی تامین کنندگان‬
‫‪-6‬میزان تمایز در محصوالت تامین کنندگان‬
‫‪-7‬وجود تامین کنندگان کاالهای جانشین‬
‫‪-8‬تهدید انضمام باالدست تامین کنندگان‬
‫‪-9‬شرایط وتسهیالت فروش تامین کنندگان‬
‫طراحی وتدوین استراتژیهای تجاری‬
‫شناسایی وتحلیل انتظارات وتوقعات ذینفعان کلیدی‬
‫‪.‬‬
‫شناخت محیط بیرونی‬
‫ارزشهای سازمانی‬
‫ازچه ا ولی برای رسیدن‬
‫به اهدا خود استفاده‬
‫خواهیم هرد؟‬
‫شناخت محیط داخلی‪:‬‬
‫‪-1‬منابع انسانی‬
‫‪-2‬بازاریابی وفروش‬
‫‪-3‬فن آوری وتحقیق وتوسعه‬
‫‪-4‬منابع مالی‬
‫‪-5‬منابع مدیریتی‬
‫‪-6‬تولید وعملیات‬
‫‪-7‬سیستم ها وفن آوری اطالعات‬
‫تحلیل ‪SWOT‬‬
‫فر تها وتهدیدهای‬
‫پیش رو‬
‫نق ت ت ت ت ت ت ت تتا ق ت ت ت ت ت ت ت تتوت‬
‫وضعف داخلی‬
‫جمت تتع بنت تتدی عوامت تتل شت تتناخت‬
‫محیط داخلی وتتدوین متاتریس‬
‫ارزیابی عوامل داخلی ( ‪(IFE‬‬
‫اولویت بندی استراتژیها‬
‫‪QSPM‬‬
‫چشم انداز‬
‫به هیا می واهیم برسیم‬
‫؟‬
‫شناخت محیط عوامل رقابتی‪:‬‬
‫‪-1‬رقابت میان رقبای موجود‬
‫‪-2‬خطرورود تازه واردها به نعت‬
‫‪-3‬قدرت مشتریان یا خریداران‬
‫‪-4‬قدرت ورود محصوالت جایگزین‬
‫‪-5‬قدرت تامین هنندگان‬
‫آنالیز ‪SWOT‬‬
‫جمع بندی عوامل‬
‫شناخت محیط بیرونی‬
‫وتدوین ماتریس عوامل‬
‫بیرونی ((ارزیابی ‪EFE‬‬
‫اهدا استراتژیک‬
‫ب ت ت ت ت ترای تحق ت ت ت ت تتق ماموری ت ت ت ت تتت‬
‫وچشتم انتتداز بته چتته اهتتدا ی‬
‫باید دست یابیم؟‬
‫آنالیز ریسک استراتژیها‬
‫‪FMEA‬‬
‫ماموریت‬
‫چراهسهیم وچه کار باید‬
‫بکنیم؟‬
‫شناخت محیط هالن ‪:‬‬
‫‪-1‬نیروها وعوامل سیاس ی وقانونی‬
‫‪-2‬نیروها وعوامل اقتصادی‬
‫‪-3‬نیروها وعوامل افرهنگی واجتماعی‬
‫‪-4‬نیروها وعوامل فن آوری‬
‫اهداف کالن(بلند مدت)‬
‫انت اب استراتژیها‬
‫ب ت ت ت ترای تحقت ت ت تتق چشت ت ت تتم انت ت ت تتداز‬
‫واه ت ت ت تتدا اس ت ت ت تتتراتژیک چ ت ت ت تته‬
‫اقداماتی را باید انیام دهیم؟‬
‫عوامل کلیدی موفقیت( ‪)CSF‬‬
‫برای تحقق اهدا استراتژیک به چه چیزهایی باید دست یابیم ؟‬
‫فرایند شناسایی وتحلیل محیط داخلی‬
‫‪.‬‬
‫شناخت محیط داخلی‬
‫‪-1‬منابع انسانی‬
‫‪-2‬بازاریابی وفروش‬
‫‪-3‬فن آوری وتحقیق وتوسعه‬
‫‪-4‬منابع مالی‬
‫‪-5‬منابع مدیریتی‬
‫‪-6‬تولید وعملیات‬
‫‪-7‬سیستم ها وفن آوری‬
‫اطالعات‬
‫جم ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتع آوری‬
‫اطالعت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتات‬
‫وشت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتناخت‬
‫عوام ت ت تتل داخل ت ت تتی‬
‫نعت‬
‫تیزی ت ت ت تته وتحلی ت ت ت تتل‬
‫وارزی ت تتابی عوام ت تتل‬
‫منت ت ت ت ت تتابع داخلت ت ت ت ت تتی‬
‫نعت‬
‫شناست ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتایی‬
‫نق ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا‬
‫قوت(‪)S‬‬
‫بت ترآورد درج تته ت تتاثیر‬
‫عوام ت تتل داخل ت تتی ب ت تتر‬
‫استراتژی نعت‬
‫شناس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتایی‬
‫نقتتا ضتتعف‬
‫(‪(W‬‬
‫منابع گردآوری اطالعات شناخت وتحلیل محیط داخلی‬
‫‪.‬‬
‫شاخص های‬
‫فرآیندی‬
‫ممیزی ها‬
‫وارزیابیها‬
‫تحلیل های‬
‫مدیریتی‬
‫گزارش تحلیل‬
‫عدم انطباقها‬
‫تحلیل عوامل‬
‫محیط داخلی‬
‫سنجه های‬
‫‪BSC‬‬
‫شناسایی عوامل استراتژیک‪:‬‬
‫نقاط قوت‪ /‬نقاط ضعف‬
‫تحلیل محیط داخلی‬
‫• متغیرهای منابع انسانی‬
‫محیط کالن (اجتماعی)‬
‫ارزیابی وتحلیل محیطی‬
‫محیط داخلی‬
‫تحقیق‬
‫بازاریابی‬
‫منابع انسانی‬
‫وتوسعه‬
‫وفروش‬
‫‪‬تجربه ‪،‬تخصص‪،‬سن وتحصیالت کارکنان‬
‫‪‬تعداد نیروی انسانی‬
‫‪‬سیستمهای انگیزشی‬
‫‪‬آموزش‬
‫‪‬مشارکت کارکنان‬
‫‪‬سیستم پرداخت حقوق ودستمزد‬
‫‪‬سیستم استخدام ‪،‬بکارگیری ‪،‬ارتقاء ورهایی‬
‫‪‬روحیه‪،‬دیدگاه ومیزان رضایت وانگیزه کارکنان‬
‫‪‬میزان تغییرات وغیبت کارکنان‬
‫‪‬مزایا وامکانات رفاهی‬
‫‪‬بهره وری کارکنان‬
‫‪‬فرهنگ سازمانی‬
‫‪‬شرایط محیط کار‬
‫منابع مالی‬
‫محیط رقابتی(صنعتی )‬
‫منابع‬
‫مدیریتی‬
‫تولید‬
‫وعملیات‬
‫سیستم های‬
‫اطالعاتی‬
‫‪ 13‬آیتم ارزیابی‬
‫تحلیل محیط داخلی‬
‫• متغیرهای بازاریابی وفروش‬
‫محیط کالن (اجتماعی)‬
‫منابع انسانی‬
‫بازاریابی‬
‫وفروش‬
‫ارزیابی وتحلیل محیطی‬
‫محیط داخلی‬
‫تحقیق‬
‫وتوسعه‬
‫منابع مالی‬
‫‪‬حجم فروش‬
‫‪‬تنوع محصوالت‬
‫‪‬کانالهای توزیع وپوشش توزیع‪/‬تجارت الکترونیک‬
‫‪‬تبلیغات اثربخش‪/‬تصویر سازمان‬
‫‪‬مطالعه بازار‪/‬انتخاب اثربخش بازار‪/‬سهم بازار‬
‫‪‬خدمات‪/‬گارانتی‬
‫‪‬صادرات‬
‫‪‬سیاستهای قیمت گذاری‪/‬انعطاف پذیری‪/‬قیمت‬
‫‪‬کیفیت محصوالت‬
‫‪‬کارکنان مجرب وآموزش دیده بازاریابی وفروش‬
‫‪‬رضایت مشتریان‬
‫‪‬نحوه تعامل با مشتریان‬
‫‪‬تحویل به موقع‬
‫محیط رقابتی(صنعتی )‬
‫منابع‬
‫مدیریتی‬
‫تولید‬
‫وعملیات‬
‫سیستم های‬
‫اطالعاتی‬
‫‪ 13‬آیتم ارزیابی‬
‫تحلیل محیط داخلی‬
‫• متغیرهای تحقیق وتوسعه‬
‫محیط کالن (اجتماعی)‬
‫منابع انسانی‬
‫بازاریابی‬
‫وفروش‬
‫ارزیابی وتحلیل محیطی‬
‫محیط داخلی‬
‫تحقیق‬
‫وتوسعه‬
‫منابع مالی‬
‫‪‬فرآیند تحقیقات‬
‫‪‬امکانات ‪ ،‬اعتبارات وبودجه تحقیق وتوسعه‬
‫‪‬ارتباط بین واحد تحقیقات وسایر واحدها‬
‫‪‬حفاظت از تکنولوژی‬
‫‪‬وجود ابتکارات و گرایش به تولیدات جدید‪/‬بهبود فرایندها‬
‫‪‬توانایی ومهارت کارکنان در طراحی وتولید‬
‫‪‬سیستم انگیزشی مناسب تحقیقات‬
‫‪‬ارتباط با مراکز تحقیقاتی‪/‬در دسترس بودن منابع‬
‫محیط رقابتی(صنعتی )‬
‫منابع‬
‫مدیریتی‬
‫تولید‬
‫وعملیات‬
‫‪ 8‬آیتم ارزیابی‬
‫سیستم های‬
‫اطالعاتی‬
‫تحلیل محیط داخلی‬
‫• متغیرهای منابع مدیریتی‬
‫محیط کالن (اجتماعی)‬
‫منابع انسانی‬
‫بازاریابی‬
‫وفروش‬
‫ارزیابی وتحلیل محیطی‬
‫محیط داخلی‬
‫تحقیق‬
‫وتوسعه‬
‫منابع مالی‬
‫‪‬تجربه وآشنایی مدیران با صنعت مربوطه‬
‫‪‬سبک رهبری‬
‫‪‬تمایل مدیران به آموزش خود وکارکنانشان‬
‫‪‬توانایی مدیران در برنامه ریزی عملیاتی‬
‫‪‬ساختار سازمانی‬
‫‪‬اهداف شرکت‬
‫‪‬تفویض اختیار‬
‫‪‬رفتار رهبران‪/‬دردسترس بودن‬
‫‪‬سیستم اندازه گیری عملکرد‬
‫‪‬رعایت عدالت‬
‫‪‬شرح وظایف مشخص‬
‫‪‬جانشین پروری‬
‫‪‬تمایل وتوانایی مدیران به برنامه های تحول‬
‫‪ ‬فراهم آوری امکان بروز و ظهور استعدادها وخالقیت ونو آوری پرسنل‬
‫محیط رقابتی(صنعتی )‬
‫منابع‬
‫مدیریتی‬
‫تولید‬
‫وعملیات‬
‫سیستم های‬
‫اطالعاتی‬
‫‪ 14‬آیتم ارزیابی‬
‫تحلیل محیط داخلی‬
‫• متغیرهای تولید وعملیات‬
‫محیط کالن (اجتماعی)‬
‫منابع انسانی‬
‫بازاریابی‬
‫وفروش‬
‫‪ 13‬آیتم ارزیابی‬
‫ارزیابی وتحلیل محیطی‬
‫محیط داخلی‬
‫تحقیق‬
‫وتوسعه‬
‫منابع مالی‬
‫محیط رقابتی(صنعتی )‬
‫منابع‬
‫مدیریتی‬
‫‪‬فضای فیزیکی‪/‬جانمایی کارخانه وخطوط تولید‬
‫‪‬نیروهای متخصص تولید‬
‫‪‬برنامه ریزی تولید‬
‫‪‬دسترسی به ظرفیت تولید‬
‫‪‬استفاده بهینه از منابع تولید‬
‫‪‬انعطاف پذیری در تولید محصوالت متنوع‬
‫‪‬سیستم کنترل کیفیت‬
‫‪‬ضایعات‪/‬دوباره کاری‪/‬اسقاط‬
‫‪‬سیستم کنترل موجودی وانبارداری‬
‫‪‬تکنولوژی تولید‬
‫‪‬شرایط تجهیزات وماشین آالت ‪PM‬‬
‫‪‬سیکل خرید‬
‫‪‬پیمانکاران‪/‬تامین کنندگان مواد اولیه‬
‫تولید‬
‫وعملیات‬
‫سیستم های‬
‫اطالعاتی‬
‫تحلیل محیط داخلی‬
‫• متغیرهای تولید وعملیات‬
‫ارزیابی وتحلیل محیطی‬
‫محیط کالن (اجتماعی)‬
‫منابع انسانی‬
‫بازاریابی‬
‫وفروش‬
‫‪ 7‬آیتم ارزیابی‬
‫محیط داخلی‬
‫تحقیق‬
‫وتوسعه‬
‫منابع مالی‬
‫محیط رقابتی(صنعتی )‬
‫منابع‬
‫مدیریتی‬
‫تولید‬
‫وعملیات‬
‫‪‬امنیت سیستم (دسترسی و نسخه پشتیبان )‬
‫‪‬تعدادکاربران ‪ /‬آموزش ‪IT‬‬
‫‪‬اینترنت‬
‫‪‬تصمیم گیری مدیران با بکارگیری سیستم اطالعاتی‬
‫‪‬سیستم ‪MIS‬‬
‫‪‬سخت افزار ونرم افزار مناسب‬
‫‪‬مدیریت دانش‬
‫سیستم های‬
‫اطالعاتی‬
‫طراحی وتدوین استراتژیهای تجاری‬
‫شناسایی وتحلیل انتظارات وتوقعات ذینفعان کلیدی‬
‫‪.‬‬
‫شناخت محیط بیرونی‬
‫ارزشهای سازمانی‬
‫ازچه ا ولی برای رسیدن‬
‫به اهدا خود استفاده‬
‫خواهیم هرد؟‬
‫شناخت محیط داخلی‪:‬‬
‫‪-1‬منابع انسانی‬
‫‪-2‬بازاریابی وفروش‬
‫‪-3‬فن آوری وتحقیق وتوسعه‬
‫‪-4‬منابع مالی‬
‫‪-5‬منابع مدیریتی‬
‫‪-6‬تولید وعملیات‬
‫‪-7‬سیستم ها وفن آوری اطالعات‬
‫تحلیل ‪SWOT‬‬
‫فر تها وتهدیدهای‬
‫پیش رو‬
‫نق ت ت ت ت ت ت ت تتا ق ت ت ت ت ت ت ت تتوت‬
‫وضعف داخلی‬
‫جمت تتع بنت تتدی عوامت تتل شت تتناخت‬
‫محیط داخلی وتتدوین متاتریس‬
‫ارزیابی عوامل داخلی ( ‪(IFE‬‬
‫اولویت بندی استراتژیها‬
‫‪QSPM‬‬
‫چشم انداز‬
‫به هیا می واهیم برسیم‬
‫؟‬
‫شناخت محیط عوامل رقابتی‪:‬‬
‫‪-1‬رقابت میان رقبای موجود‬
‫‪-2‬خطرورود تازه واردها به نعت‬
‫‪-3‬قدرت مشتریان یا خریداران‬
‫‪-4‬قدرت ورود محصوالت جایگزین‬
‫‪-5‬قدرت تامین هنندگان‬
‫آنالیز ‪SWOT‬‬
‫جمع بندی عوامل‬
‫شناخت محیط بیرونی‬
‫وتدوین ماتریس عوامل‬
‫بیرونی ((ارزیابی ‪EFE‬‬
‫اهدا استراتژیک‬
‫ب ت ت ت ت ترای تحق ت ت ت ت تتق ماموری ت ت ت ت تتت‬
‫وچشتم انتتداز بته چتته اهتتدا ی‬
‫باید دست یابیم؟‬
‫آنالیز ریسک استراتژیها‬
‫‪FMEA‬‬
‫ماموریت‬
‫چراهسهیم وچه کار باید‬
‫بکنیم؟‬
‫شناخت محیط هالن ‪:‬‬
‫‪-1‬نیروها وعوامل سیاس ی وقانونی‬
‫‪-2‬نیروها وعوامل اقتصادی‬
‫‪-3‬نیروها وعوامل افرهنگی واجتماعی‬
‫‪-4‬نیروها وعوامل فن آوری‬
‫اهداف کالن(بلند مدت)‬
‫انت اب استراتژیها‬
‫ب ت ت ت ترای تحقت ت ت تتق چشت ت ت تتم انت ت ت تتداز‬
‫واه ت ت ت تتدا اس ت ت ت تتتراتژیک چ ت ت ت تته‬
‫اقداماتی را باید انیام دهیم؟‬
‫عوامل کلیدی موفقیت( ‪)CSF‬‬
‫برای تحقق اهدا استراتژیک به چه چیزهایی باید دست یابیم ؟‬
‫ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(‪(EFE‬شرکت بهمن دیزل‬
‫ردیف‬
‫رر تها (‪)Opportunities‬‬
‫کد‬
‫وزن‬
‫رتبه‬
‫امتیاز (رتبه*وزن)‬
‫‪1‬‬
‫نبودرقی همسطح برندایسوزودرهشور‬
‫‪O1‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.320‬‬
‫‪2‬‬
‫فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل تچاری و مسافری‬
‫‪O2‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.160‬‬
‫‪3‬‬
‫وجود مناسبات خوب با شریک تیاری‬
‫‪O3‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.240‬‬
‫‪4‬‬
‫اقبال عمومی مشتریان ازمحصوالت بهمن دیزل‬
‫‪O4‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.320‬‬
‫‪5‬‬
‫توسعه نعت خودرو سنگین و نیمه سنگین و خدمات مربوطه‬
‫‪O5‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.210‬‬
‫‪6‬‬
‫امکان ادرات‬
‫‪O6‬‬
‫ردیف‬
‫تهدیدات )‪(Threats‬‬
‫‪0.05‬‬
‫وزن‬
‫‪2‬‬
‫رتبه‬
‫‪0.100‬‬
‫امتیاز (رتبه*وزن)‬
‫نوسانات نرخ ین و انیام معامالت با شریک ا لی خارجی با ارز ین‬
‫‪T1‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.180‬‬
‫تنوع محصوالت رقبا‬
‫‪T2‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.210‬‬
‫نرخ تورم (کاهش ارزش پول ملی )‬
‫‪T3‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.140‬‬
‫تحریمها‬
‫‪T4‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.200‬‬
‫ورود خودروهای دیزل توسط نیسان و زامیاد‬
‫‪T5‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.080‬‬
‫عدم ثبات قوانین و مقررات‬
‫‪T6‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.070‬‬
‫قیمت محصوالت رقبا‬
‫‪T7‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.160‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫جمع‬
‫‪1‬‬
‫‪2.390‬‬
‫انتخاب‬
‫انت اب‬
‫ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(‪(IFE‬شرکت بهمن دیزل‬
‫ردیف‬
‫ن اط قوت‬
‫کد‬
‫وزن‬
‫رتبه‬
‫امتیاز (رتبه*وزن)‬
‫‪1‬‬
‫هیفیت باالتر محصول‬
‫‪S1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.207‬‬
‫‪2‬‬
‫توان مالی شرهت‬
‫‪S2‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.155‬‬
‫دارا بودن سهم باالی بازار‬
‫‪S3‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.155‬‬
‫برخورداری از برند معت ر ‪ISUZU‬ژاپن‬
‫‪S4‬‬
‫‪0.057‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.230‬‬
‫‪5‬‬
‫وجود شبکه سترده خدمات پس از فروش‬
‫‪S5‬‬
‫‪0.057‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.172‬‬
‫‪6‬‬
‫تنوع محصول در خودروهای تیاری سبک‬
‫‪S6‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.207‬‬
‫‪7‬‬
‫به روز بودن محصول و انطبا با استانداردهای داخلی‬
‫‪S7‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.207‬‬
‫وجود سیستم پرداخت آکورد و پاراش نقدی و غیره نقدی‬
‫‪S8‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.155‬‬
‫استقرار ‪EFQM TS – ISO -‬‬
‫‪S9‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.121‬‬
‫تعامالت مناس سازمانی با ارگانها سازمانها و نهادها‬
‫‪S10‬‬
‫‪0.046‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.138‬‬
‫‪11‬‬
‫استفاده از سیستم های یکپارچه اداری‬
‫‪S11‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.121‬‬
‫‪12‬‬
‫نیروی انسانی جوان و مت صص و ماهر‬
‫‪S12‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.207‬‬
‫‪13‬‬
‫امکان افزایش تولید‬
‫ردیف‬
‫نقا ضعف‬
‫‪S13‬‬
‫هد‬
‫‪0.034‬‬
‫وزن‬
‫‪4‬‬
‫رتبه‬
‫‪0.138‬‬
‫امتیاز (رتبه*وزن)‬
‫عدم وجود مکانیزم بازاریابی و فروش اثر ب ش‬
‫‪W1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫انتخاب‬
‫انت اب‬
‫ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(‪(IFE‬شرکت بهمن دیزل‬
‫ردیف‬
‫ن اط ضعف‬
‫کد‬
‫وزن‬
‫رتبه‬
‫امتیاز (رتبه*وزن)‬
‫‪1‬‬
‫عدم کفایت مکانیزم انگیزش و نگهداشت منابع انسانی موجود‬
‫‪W2‬‬
‫‪0.046‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.092‬‬
‫‪2‬‬
‫نامناسب بودن رضای انبارهای شرکت‬
‫‪W3‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.040‬‬
‫‪3‬‬
‫قیمت تمام شده با ی محصول‬
‫‪W4‬‬
‫‪0.046‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.046‬‬
‫‪4‬‬
‫پائین بودن سطح کیفی برخی از اقالم لوکال‬
‫‪W5‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.080‬‬
‫‪5‬‬
‫پائین بودن ررهنگ کار تیمی‬
‫‪W6‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.080‬‬
‫‪6‬‬
‫با بودن قیمت قطعات یدکی‬
‫‪W7‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.103‬‬
‫‪7‬‬
‫نبودن سیستم های اطالعاتی یکپارچه مدیریت‬
‫‪W8‬‬
‫‪0.046‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.092‬‬
‫جمع‬
‫‪1‬‬
‫‪2.799‬‬
‫انتخاب‬
‫جهت گیری استراتژیهای شرکت بهمن دیزل ماتریس (‪(IE‬‬
‫نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوام داخلی‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫باال‬
‫‪III‬‬
‫‪II‬‬
‫‪I‬‬
‫‪3‬‬
‫متوسط‬
‫‪IV‬‬
‫‪VI‬‬
‫‪2‬‬
‫‪V‬‬
‫‪2.39‬‬
‫پایین‬
‫‪IX‬‬
‫‪VIII‬‬
‫‪VII‬‬
‫‪1‬‬
‫نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوام خارجی‬
‫ضعیف‬
‫میانگین‬
‫‪2.79‬‬
‫قوی‬
‫جهت گیری استراتژیهای شرکت بهمن دیزل ماتریس (‪(IE‬‬
‫‪2.79‬‬
‫نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوام داخلی‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪III‬‬
‫‪II‬‬
‫‪I‬‬
‫‪3‬‬
‫باال‬
‫‪VI‬‬
‫‪V‬‬
‫‪VIII‬‬
‫‪IV‬‬
‫‪2‬‬
‫متوسط ‪2.39‬‬
‫‪VII‬‬
‫‪1‬‬
‫پایین‬
‫‪IX‬‬
‫نمره نهایی ماتریس‬
‫ارزیابی عوام خارجی‬
‫ضعیف‬
‫میانگین‬
‫قوی‬
‫‪ -1‬سازمانهایی که درخانه های ‪2،1‬یا ‪4‬قرارمی گیرند باید استراتژیهای رشد وساخت را اتخاذ نمایند‪(.‬رسوخ‬
‫دربازار‪،‬توسعه بازار‪،‬توسعه محصول ویکپارچگی)‬
‫‪ -2‬سازمانهایی که درخانه های ‪ 5،3‬یا ‪ 7‬قرارمی گیرند باید استراتژیهای حفظ ونگهداری وضع موجود را‬
‫اتخاذ نمایند‪(.‬رسوخ دربازار وتوسعه بازار و محصول)‬
‫‪ -3‬سازمانهایی که درخانه های ‪ 8،6‬یا ‪9‬قرار می گیرند باید استراتژیهای برداشت محصول یا رها کردن را‬
‫اتخاذ نمایند‪ (.‬کاهش ‪ ،‬واگذاری‪ ،‬انحالل‪ ،‬تنوع)‬
‫همانطورکه درباال مشاهده میگردد وضعیت شرکت بهمن دیزل درخانه شماره ‪ 5‬قرار دارد وشرکت باید تالش‬
‫نماید با تبدیل نقاط ضعف خود به قوت تهدیدات موجود در محیط را دفع نماید و از استراتژی های مناسب‬
‫محافظه کارانه ورقابتی استفاده کند‪.‬‬
‫‪(SWOT‬‬
‫تحلیل( (‪(SWOT‬‬
‫تحلیل‬
‫نقاط‬
‫قوت(‪Strengths )S‬‬
‫تحلیل فرصتهاونقاط قوت برای ابداع یا تعریف سیاست ها وخط مشی هایی که با استفاده از نقاط قوت از‬
‫فرصتهای محیطی بهره برداری مناسب به عمل آید‬
‫شرح استراتژی تهاجمی پیشنهادی‬
‫‪SO‬‬
‫‪s1,4,7,9,12‬‬
‫‪-O1,2,4,5,6‬‬
‫ارتقاء کیفیت محصوالت ودستیابی به نمره آدیت ‪30‬‬
‫‪Opportunities‬‬
‫فرصتها )‪(o‬‬
‫‪S1,2,3,4,5,7,9,10,12‬‬
‫‪-‬تنوع محصول با تولید محصوالت جدید شامل کشنده هاو کامیو نها‬
‫‪S1,2,4,5,7,8,9,11,12‬‬
‫‪O3,,4,5,6,‬‬
‫مدیریت وتوسعه منابع انسانی بارویکرد فرهنگ سازمانی‬
‫وبهره وری‬
‫‪O1,2,3,4,5,6‬‬
‫‪S1,2,3,5,12,13‬‬
‫‪O2,3,4,5,6,‬‬
‫‪S1,2,3,4,5,8,11,13‬‬
‫‪O1,2,3,4,5‬‬
‫توسعه شرکت درحوزه های تولیدوسایر حوزه ها به منظور افزایش تولید‬
‫توسعه سهم بازار داخلی‬
‫نقاط ضعف‬
‫تحلیل فرصتهاونقاط ضعف برای ابداع یا تعریف سیاست ها وخط مشی هایی که با استفاده‬
‫از فرصتهای محیطی ‪،‬نقاط ضعف به نقاط قوت تبدیل شود ‪.‬‬
‫شرح استراتژی محافظه کارانه پیشنهادی‬
‫‪WO‬‬
‫‪w1,2,3,5.6,7,8‬‬
‫‪O1,2,3,4,5,6‬‬
‫‪w1,2,6,8‬‬
‫‪O3,4,6‬‬
‫‪w1,2,4,5,6,8‬‬
‫‪O3,6‬‬
‫‪w1,2,3,4,5,6,7,8‬‬
‫‪O1,2,3,4,5,6‬‬
‫‪w1,2,6‬‬
‫‪O1,2,3,4,5,6‬‬
‫‪w,2,3,4,7‬‬
‫‪O2,4,5,6‬‬
‫‪w1,2,4,5,6,7,8‬‬
‫‪O1,2,3,4,5‬‬
‫تحلیل تهدیدهاونقاط قوت برای ابداع یا تعریف سیاست ها وخط مشی هایی که با استفاده‬
‫از نقاط قوت از تهدیدات احترازشود‪.‬‬
‫شرح استراتژی رقابتی پیشنهادی‬
‫‪ST‬‬
‫تهدیدات ( ‪(T‬‬
‫‪Threats‬‬
‫‪S1,2,4,7,9,12‬‬
‫‪T2,5,7‬‬
‫‪S1,2,3,4,5,7,9,10,12‬‬
‫‪T2,5,7‬‬
‫ارتقاء کیفیت محصوالت ودستیابی به نمره آدیت ‪30‬‬
‫‪-‬تنوع محصول با تولید محصوالت جدید شامل کشنده هاو کامیو نها‬
‫(‪Weaknesses(W‬‬
‫توسعه خدمات پس از فروش بصورت سیستم مکانیزه یکپارچه جهت‬
‫کسب رتبه دوم از سازمان استاندارد وبازرسی ‪.‬‬
‫توسعه‪ IT‬وایجاد‪ MIS‬درسازمان‬
‫ دستیابی به بازارهای خارجی(توسعه صادرات)‪-‬عراق‪-‬افغانستان‪-‬‬‫پاکستان‪-‬آسیای میانه‬
‫مدیریت زنجیره تامین درجهت استفاده از خدمات تامین کنندگان‬
‫ایجاد واحد تحقیق و توسعه محصول وبازار‬
‫انعطاف پذیری سازمان در کنترل عوامل مؤثر بر سود آوری‬
‫توسعه سهم بازار داخلی‬
‫تحلیل تهدیدها ونقاط ضعف برای تنظیم استراتژیهای تقلیل نقاط ضعف‬
‫واحترازازتهدیدات‬
‫شرح استراتژی تدافعی قپیشنهادی‬
‫‪WT‬‬
‫‪w2,3,4,5,6,7,8‬‬
‫‪T1,3,4,,7‬‬
‫‪w1,6,8,9‬‬
‫‪T1,2,3,5,7‬‬
‫‪w1,2,3,4,5,7,8‬‬
‫‪T7‬‬
‫‪w1,2,6‬‬
‫‪T2,5,7‬‬
‫‪w2,3,4,7‬‬
‫‪T1,3,7‬‬
‫مدیریت هزینه هدفمند‬
‫توسعه‪ IT‬وایجاد‪ MIS‬درسازمان‬
‫مدیریت زنجیره تامین درجهت استفاده از خدمات تامین کنندگان‬
‫ایجاد واحد تحقیق و توسعه محصول وبازار‬
‫انعطاف پذیری سازمان در کنترل عوامل مؤثر بر سود آوری‬
‫استراتژیهای حاصل ازتحلیل (‪(SWOT‬‬
‫• استراتژیهای محافظه کارانه‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ -1‬توسعه خدمات پس از فروش بصورت سیستم مکانیزه یکپارچه جهت کسب رتبه دوم از‬
‫سازمان استاندارد وبازرسی ‪.‬‬
‫‪-2‬توسعه‪ IT‬وایجاد‪ MIS‬درسازمان‬
‫‪ -3‬دستیابی به بازارهای خارجی(توسعه صادرات)‪-‬عراق‪-‬افغانستان‪-‬پاکستان‪-‬آسیای میانه‬
‫‪-4‬مدیریت زنجیره تامین درجهت استفاده از خدمات تامین کنندگان‬
‫‪-5‬ایجاد واحد تحقیق و توسعه محصول وبازار‬
‫‪-6‬انعطاف پذیری سازمان در کنترل عوامل مؤثر بر سود آوری‬
‫‪-7‬توسعه سهم بازار داخلی‬
‫• استراتژیهای رقابتی‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪-8‬ارتقاء کیفیت محصوالت ودستیابی به نمره آدیت ‪30‬‬
‫‪-9‬تنوع محصول با تولید محصوالت جدید شامل کشنده هاو کامیو نها‬
‫ماتریس استراتژیک کمی (اولویت بندی استراتژیها)شرکت بهمن دیزل‪-‬عوامل مهم داخلی‬
‫عوامل کلیدی‬
‫ردیف‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪1‬‬
‫استراتژی شماره‬
‫‪2‬‬
‫استراتژی شماره‬
‫‪3‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره‪4‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪5‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪6‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪7‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره‪8‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪9‬‬
‫‪1,2‬‬
‫‪2,3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1,2,3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1,2,3‬‬
‫‪1,2,3‬‬
‫‪1,2‬‬
‫‪2,3‬‬
‫استراتژیهای اصلی‪-1:‬رسوخ در بازار‪-2‬‬
‫توسعه بازار‪-3‬توسعه محصول‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫‪ 12‬نیروی انسانی جوان و متخصص و ‪1 0.052‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪0.156 3 0.156 3 0.052 1 0.052 1 0.052 1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.104‬‬
‫‪1 0.034‬‬
‫‪0.034‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.034‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.034‬‬
‫‪0.034 1 0.102 3 0.034 1 0.034 1 0.034 1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.102‬‬
‫‪0.638 13 0.638‬‬
‫‪13‬‬
‫‪0.638‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1.715 34.5 1.352 27 1.925 39 0.638 13 0.638 13 0.638 13 0.638‬‬
‫‪ 11‬استفاده از سیستم های یکپارچه‬
‫اداری‬
‫‪0.04‬‬
‫ماهر‬
‫‪ 13‬امکان افزایش تولید‬
‫جمع امتیاز جذابیت استراتژیها در‬
‫استفاده از نقاط قوت‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫‪1‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.04‬‬
‫سازمانها و نهادها‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫‪ 10‬تعامالت مناسب سازمانی با ارگانها‪1 0.046 ،‬‬
‫‪0.046‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.046‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.046‬‬
‫‪0.046 1 0.184 4 0.046 1 0.046 1 0.046 1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.184‬‬
‫‪ 9‬استقرار ‪EFQM ،TS – ISO -‬‬
‫‪0.04‬‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫‪1‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.04‬‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫‪ 8‬وجود سیستم پرداخت آکورد و‬
‫پاراش نقدی و غیره نقدی‬
‫‪1 0.052‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪0.078 1.5 0.104 2 0.052 1 0.052 1 0.052 1 0.052 1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫‪ 7‬به روز بودن محصول و انطباق با‬
‫استانداردهای داخلی‬
‫‪1 0.052‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪0.156 3 0.156 3 0.052 1 0.052 1 0.052 1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.156‬‬
‫سبک‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫‪ 6‬تنوع محصول در خودروهای تجاری ‪1 0.052‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪0.052 1 0.156 3 0.052 1 0.052 1 0.052 1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫فروش‬
‫‪1 0.04‬‬
‫‪1 0.04‬‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫‪ 5‬وجود شبکه گسترده خدمات پس از ‪1 0.057‬‬
‫‪0.057‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.057‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.057‬‬
‫‪0.057 1 0.228 4 0.057 1 0.057 1 0.057 1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.171‬‬
‫‪ 3‬دارا بودن سهم باالی بازار‬
‫برخورداری از برند معتبر ‪ISUZU‬‬
‫‪1 0.057‬‬
‫‪4‬‬
‫ژاپن‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.04‬‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫‪0.057‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.057‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.057‬‬
‫‪0.171 3 0.171 3 0.057 1 0.057 1 0.057 1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.228‬‬
‫‪ 2‬توان مالی شرکت‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫‪1 0.052‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪0.104 2 0.208 4 0.052 1 0.052 1 0.052 1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.156‬‬
‫‪ 1‬کیفیت باالتر محصول‬
‫‪0.12‬‬
‫‪0.08‬‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫‪1 0.052‬‬
‫‪1 0.052‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪0.208 4 0.156 3 0.052 1 0.052 1 0.052 1‬‬
‫‪0.104 2 0.156 3 0.052 1 0.052 1 0.052 1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.156‬‬
‫‪0.208‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫نقا قوت (منت‬
‫)‬
‫وزن‬
‫اولویت بندی استراتژیها به روش (‪(QSPM‬‬
‫ماتریس استراتژیک کمی (اولویت بندی استراتژیها)شرکت بهمن دیزل‪-‬عوامل مهم داخلی‬
‫عوامل کلیدی‬
‫ردیف‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪1‬‬
‫استراتژی شماره‬
‫‪2‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪3‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره‪4‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪5‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪6‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪7‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره‪8‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪9‬‬
‫‪1,2‬‬
‫‪2,3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1,2,3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1,2,3‬‬
‫‪1,2,3‬‬
‫‪1,2‬‬
‫‪2,3‬‬
‫استراتژیهای اصلی‪-1:‬رسوخ در بازار‪-2‬‬
‫توسعه بازار‪-3‬توسعه محصول‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫‪ 8‬نبودن سیستم های اطالعاتی‬
‫یکپارچه مدیریت‬
‫جمع امتیاز جذابیت استراتژیها در‬
‫استفاده از نقاط ضعف‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫‪1.052 23 0.362‬‬
‫‪17‬‬
‫‪0.362 8 1.058 23 0.822 18 0.644 14 1.034 23 0.971 21.5 0.776‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0.362‬‬
‫‪7‬‬
‫باال بودن قیمت قطعات یدکی‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫‪3 0.046‬‬
‫‪0.138‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.115 2.5 0.184‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.046 1 0.138 3 0.046 1 0.046 1 0.138‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.046‬‬
‫‪6‬‬
‫پائین بودن فرهنگ کار تیمی‬
‫‪0.04‬‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫‪4 0.052‬‬
‫‪0.208‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.052 1 0.156 3 0.104 2 0.052 1 0.104‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫لوکال‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫‪3‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪ 5‬پائین بودن سطح کیفی برخی از اقالم ‪2.5 0.04‬‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫‪0.1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪4‬‬
‫قیمت تمام شده باالی محصول‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫‪1 0.046‬‬
‫‪0.046‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.046‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.184‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.046 1 0.184 4 0.184 4 0.046 1 0.138‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.046‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪3‬‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫‪ 3‬نامناسب بودن فضای انبارهای‬
‫شرکت‬
‫‪3‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.12‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪1‬‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫‪ 2‬عدم کفایت مکانیزم انگیزش و‬
‫نگهداشت منابع انسانی موجود‬
‫‪3 0.046‬‬
‫‪0.138‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.138‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.092‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.046 1 0.092 2 0.092 2 0.092 2 0.138‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.046‬‬
‫‪0.12‬‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫‪ 1‬عدم وجود مکانیزم بازاریابی و‬
‫فروش اثر بخش‬
‫‪0.182 3.5 0.052‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.156‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.208‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.052 1 0.208 4 0.156 3 0.208 4 0.156‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.052‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪1‬‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫نقا ضعف(منت‬
‫)‬
‫وزن‬
‫اولویت بندی استراتژیها به روش (‪(QSPM‬‬
‫ماتریس استراتژیک کمی (اولویت بندی استراتژیها)شرکت بهمن دیزل‪-‬عوامل مهم برونی‬
‫عوامل کلیدی‬
‫ردیف‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪1‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪2‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪3‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره‪4‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪5‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪6‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪7‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره‪8‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪9‬‬
‫‪1,2‬‬
‫‪2,3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1,2,3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1,2,3‬‬
‫‪1,2,3‬‬
‫‪1,2‬‬
‫‪2,3‬‬
‫استراتژیهای اصلی‪-1:‬رسوخ در بازار‪-2‬‬
‫توسعه بازار‪-3‬توسعه محصول‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫‪0.2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.175 3.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪1.19 15.5 0.77‬‬
‫‪1.195 16.5‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1.55‬‬
‫‪2.5 0.08‬‬
‫‪16.‬‬
‫‪0.67‬‬
‫‪5‬‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫جمع امتیاز جذابیت استراتژیها در‬
‫استفاده از فرصتها‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫‪0.44‬‬
‫‪10 0.78 11 1.335 18‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪11 1.16 16‬‬
‫‪6‬‬
‫امکان صادرات‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫‪0.05‬‬
‫‪3 0.125 2.5‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫‪ 5‬توسعه صنعت خودرو سنگین و‬
‫نیمه سنگین‬
‫‪0.07‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪3‬‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫‪ 4‬اقبال عمومی مشتریان از‬
‫محصوالت بهمن دیزل‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.28 3.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫‪ 3‬وجود مناسبات خوب با شریک‬
‫تجاری‬
‫‪0.08‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪2‬‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫‪ 2‬فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل‬
‫تجاری و مسافری‬
‫‪0.08‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.08‬‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫‪ 1‬نبود رقیب همسطح برند ایسوزو‬
‫در کشور‬
‫‪0.08‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪1‬‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫فر تها‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫وزن‬
‫اولویت بندی استراتژیها به روش (‪(QSPM‬‬
‫ماتریس استراتژیک کمی (اولویت بندی استراتژیها)شرکت بهمن دیزل‪-‬عوامل مهم برونی‬
‫عوامل کلیدی‬
‫ردیف‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪1‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪2‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪3‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره‪4‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪5‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪6‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪7‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره‪8‬‬
‫استراتژی‬
‫شماره ‪9‬‬
‫‪1,2‬‬
‫‪2,3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1,2,3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1,2,3‬‬
‫‪1,2,3‬‬
‫‪1,2‬‬
‫‪2,3‬‬
‫استراتژیهای اصلی‪-1:‬رسوخ در بازار‪-2‬‬
‫توسعه بازار‪-3‬توسعه محصول‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫‪0.07‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪ 5‬ورود خودروهای دیزل توسط نیسان ‪0.08‬‬
‫و زامیاد‬
‫‪1‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪0.56‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0.56‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0.56‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0.56‬‬
‫‪11‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1.61‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0.56‬‬
‫‪11‬‬
‫‪0.87‬‬
‫‪12‬‬
‫‪0.93‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫تنوع محصوالت رقبا‬
‫نرخ تورم (کاهش ارزش پول ملی )‬
‫تحریمها‬
‫عدم ثبات قوانین و مقررات‬
‫قیمت محصوالت رقبا‬
‫جمع امتیاز جذابیت استراتژیها در‬
‫استفاده از تهدیدات‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫‪0.07‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.14‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.28‬‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫‪ 1‬نوسانات نرخ ین و انجام معامالت با ‪0.09‬‬
‫شریک اصلی خارجی با ارز ین‬
‫‪1‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.18‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.36‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.09‬‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫امتیاز جذابیت‬
‫برآیند ضری‬
‫وزنی جذابیت‬
‫تهدیدات‬
‫وزن‬
‫اولویت بندی استراتژیها به روش (‪(QSPM‬‬
‫ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (اولویت بندی استراتژیها) شرکت بهمن دیزل‬
‫جمع امتیاز جذابیت‬
‫استراتژیها‬
‫ردیف‬
‫‪ 2‬تنوع محصول و تولید وحصوالت جدید شامل کشنده‬
‫هاو کامیون ها‬
‫‪ 3‬ایجاد واحد تحقیق و توسعه محصول وبازار‬
‫‪ 4‬انعطاف پذیری سازمان در کنترل عوامل مؤثر بر‬
‫سود آوری‬
‫‪ 5‬ارتقاء کیفیت محصوالت ودستیابی به نمره آدیت ‪32‬‬
‫‪ 6‬مدیریت زنجیره تامین درجهت استفاده از خدمات‬
‫تامین کنندگان‬
‫‪ 7‬توسعه خدمات پس از فروش بصورت سیستم مکانیزه‬
‫یکپارچه جهت کسب رتبه دوم از سازمان استاندارد‬
‫وبازرسی‬
‫‪ 8‬دستیابی به بازارهای خارجی(توسعه صادرات)‪-‬‬
‫عراق‪-‬افغانستان‪-‬پاکستان‬
‫‪9‬‬
‫توسعه ‪IT‬وایجاد‬
‫‪MIS‬درسازمان‬
‫درصد‬
‫جذابیت‬
‫‪1,2,3‬‬
‫‪1.93‬‬
‫‪1.06‬‬
‫‪4.73 1.75 0.56 1.19 2.98‬‬
‫‪%14‬‬
‫‪2,3‬‬
‫‪1.72‬‬
‫‪0.36‬‬
‫‪4.56 2.48 0.93 1.55 2.08‬‬
‫‪%13‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.64‬‬
‫‪0.64‬‬
‫‪4.05 2.77 1.61 1.16 1.28‬‬
‫‪%12‬‬
‫‪1,2,3‬‬
‫‪0.64‬‬
‫‪0.82‬‬
‫‪3.83 2.37 1.60 0.77 1.46‬‬
‫‪%11‬‬
‫*‬
‫‪1,2‬‬
‫‪1.35‬‬
‫‪0.36‬‬
‫‪3.78 2.07 0.87 1.20 1.71‬‬
‫‪%11‬‬
‫*‬
‫‪1,2,3‬‬
‫‪0.64‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪3.77 2.10 0.90 1.20 1.67‬‬
‫‪%11‬‬
‫‪1,2‬‬
‫‪0.64‬‬
‫‪1.05‬‬
‫‪3.59 1.90 0.56 1.34 1.69‬‬
‫‪%11‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.64‬‬
‫‪0.97‬‬
‫‪2.84 1.23 0.56 0.67 1.61‬‬
‫‪%8‬‬
‫‪2,3‬‬
‫‪0.64‬‬
‫‪0.78‬‬
‫‪2.75 1.34 0.56 0.78 1.41‬‬
‫‪%8‬‬
‫نقاط‬
‫ضعف‬
‫کل‬
‫فرصتها‬
‫توسعه سهم بازار داخلی‬
‫جمع‬
‫امتی‬
‫از‬
‫کل‬
‫تهدیدات‬
‫‪1‬‬
‫استراتژیها‬
‫استراتژیهای‬
‫اصلی‪- 1:‬رسوخ‬
‫دربازار‪-2‬توسعه نقاط‬
‫بازار‪-3‬توسعه قوت‬
‫محصول‬
‫جمع امتیاز جذابیت‬
‫استراتژیها‬
‫اولویت بندی استراتژیها‬
‫کل‬
‫اولویت‬
‫‪1‬‬
‫اولویت‬
‫‪2‬‬
‫اولویت‬
‫‪3‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫اهداف کالن شرکت بهمن دیزل‬
‫‪ -1‬حفظ سودآوری پایدار‪:‬‬
‫‪ ‬بهبود حاشیه سود‬
‫‪ ‬بهبود قیمت محصو ت‬
‫‪ ‬کاهش هزینه ها‬
‫‪ ‬بهبود سرمایه در گردش‬
‫‪ ‬بهبود قیمت تمام شده‬
‫‪ ‬حفظ وبهبود ارزش سهام‬
‫‪ ‬کاهش توقفات‬
‫‪ ‬ارزایش بهره وری‬
‫‪-2‬حفظ وارزایش سهم بازار‪:‬‬
‫‪ ‬بهبود کیفیت محصو ت‬
‫‪ ‬بهبود خدمات پس از رروش‬
‫‪ ‬بهبود روابط با مشتریان‬
‫‪ ‬کاهش شکایات مشتریان‬
‫‪ ‬ارزایش تیراژ رروش‬
‫‪ ‬تولید محصو ت متنوخ‬
‫‪ ‬تحوی به موقع محصو ت‬
‫‪ -3‬رشد ویادگیری سازمان‪:‬‬
‫‪ ‬بهبود آموزش(توسعه رردی کارکنان)‬
‫‪ ‬تامین سالمت کارکنان‬
‫‪ ‬بهبود سیستم تشویق وانگیزش‬
‫‪ ‬ارزایش سیستمهای اطالعاتی یکپارچه‬
‫‪ ‬نظام پیشنهادات‬
‫‪ ‬پروژه های بهبود مستمر‬
‫‪ ‬بهبود کانالهای ارتباطی با مشتریان‬
‫‪ ‬بهبود ررایندها‬
‫اهداف کالن ‪ ،‬خرد وشاخص ها‬
‫اهداف کالن‬
‫شاخص‬
‫اهداف خرد‬
‫معیارسنجش‬
‫ارزایش بهره وری‬
‫بهبود‬
‫بهبود حاشیه‬
‫قیمت تمام‬
‫سود‬
‫شده‬
‫‪ -1‬حفظ سودآوری پایدار‪:‬‬
‫حاشیه سود محصوالت‬
‫نسبت سود ناخالص به فروش خالص سالیانه‬
‫وضعیت‬
‫کنونی‬
‫هدف‬
‫سال‬
‫‪91‬‬
‫دوره‬
‫پایش‬
‫شاخص‬
‫مسئول‬
‫کاهش هزینه ها‬
‫سرانه هزینه گارانتی به تعداد‬
‫خودروهای فروش رفته مشمول‬
‫گارانتی(لایر)‬
‫مجموع هزینه های گارانتی ماه مورد نظر‬
‫‪/‬مجموع تعداد خودروهای فروخته شده در ماه‬
‫‪ 14+‬ماه‬
‫‪94.68‬‬
‫‪9500‬‬
‫‪0‬‬
‫ماهانه‬
‫خدمات پس‬
‫از فروش‬
‫سرانه دوباره کاری کل(دقیقه)‬
‫نفرساعت دوباره کاری ‪/‬تعداد تولید‬
‫‪13.39‬‬
‫‪12‬‬
‫ماهانه‬
‫تولید‬
‫میزان تولید از دست رفته بدلیل توقفات‬
‫مجموع نفر ساعت توقفات ‪/‬نفر ساعت مورد نیاز جهت‬
‫تولید یک دستگاه‬
‫‪13.12‬‬
‫‪0‬‬
‫ماهانه‬
‫برنامه‬
‫ریزی‬
‫محاسبه ‪OEE‬‬
‫‪AV*Q*P‬‬
‫‪%80.60‬‬
‫‪%85‬‬
‫ماهانه‬
‫خدمات‬
‫فنی‬
‫راندمان تولید‬
‫کل نفرات مورد نیاز‪/‬کل نفرات در دسترس‬
‫‪%79.72‬‬
‫‪%80‬‬
‫ماهانه‬
‫طرح و‬
‫برنامه‬
‫بهره وری نیروی انسانی‬
‫درآمد سازمان‪/‬تعداد کارکنان‬
‫بهره وری نیروی انسانی‬
‫تعداد محصول فروش رفته‪/‬تعداد کارکنان‬
‫نسبت هزینه های شکست خارجی‬
‫به کل هزینه های کیفیت‬
‫مطابق چک لیست هزینه های کیفیت‬
‫‪%39‬‬
‫نسبت هزینه های شکست داخلی به‬
‫کل هزینه های کیفیت‬
‫مطابق چک لیست هزینه های کیفیت‬
‫‪%32‬‬
‫اهداف کالن ‪ ،‬خرد وشاخص ها‬
‫اهداف کالن‬
‫اهداف خرد‬
‫شاخص‬
‫معیارسنجش‬
‫بهبود سرمایه درگردش‬
‫افزایش سود‬
‫سهام‬
‫‪ -1‬حفظ سودآوری پایدار‪:‬‬
‫نسبت بازده دارائیها‬
‫حاصل تقسیم سود خالص دوره به مجموع‬
‫دارائیها‬
‫نسبت بدهی به سرمایه‬
‫حاصل تقسیم مجموع بدهی ها به سرمایه‬
‫نسبت آنی‬
‫حاصل تقسیم مجموع دارائیهای جاری به کسر موجودی‬
‫کاال وپیش پرداختها بر مجموع بدهی های جاری‬
‫نسبت جاری‬
‫حاصل تقسیم مجموع دارائیهای جاری به مجموع‬
‫بدهیهای جاری در یک سال‬
‫میزان اعتبارات اخذ شده‬
‫نسبت اعتبارات اخذ شده به بهای مصرفی‬
‫محصول‬
‫درصد تحقق بودجه‬
‫نسبت درصد تفاوت عملکرد واقعی با پیش بینی‬
‫شده‬
‫در صد توزیع ‪EPS‬‬
‫نسبت درصد سود تقسیم شده به سود قابل توزیع‬
‫میزان سود سهام‬
‫حاصل تقسیم سودخالص به تعداد سهام‬
‫درجریان یک سال‬
‫وضعیت‬
‫کنونی‬
‫هدف‬
‫سال‬
‫‪91‬‬
‫دوره‬
‫پایش‬
‫شاخص‬
‫مسئول‬
‫اهداف کالن ‪ ،‬خرد وشاخص ها‬
‫اهداف کالن‬
‫اهداف خرد‬
‫شاخص‬
‫معیارسنجش‬
‫بهبودخدمات پس از رروش‬
‫‪-2‬حفظ وارزایش سهم بازار‬
‫بهبود کیفیت محصو ت‬
‫میانگین عیوب ‪PDI‬‬
‫تعداد عیوب ‪/PDI‬تعداد خودروهای ‪PDI‬شده‬
‫امتیاز آدیت محصول ‪ISQL‬‬
‫کاهش نمره منفی آدیت محصول ‪ISQL‬‬
‫امتیاز آدیت محصول داخلی‬
‫کاهش نمره منفی آدیت محصول داخلی‬
‫وضعیت‬
‫کنونی‬
‫هدف‬
‫سال‬
‫‪91‬‬
‫دوره‬
‫پایش‬
‫شاخص‬
‫مسئول‬
‫‪31.4 Nkr‬‬
‫‪31.95Nqr‬‬
‫‪30.70 Npr‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫ماهانه‬
‫ماهانه‬
‫ماهانه‬
‫ادیت محصول‬
‫ادیت محصول‬
‫ادیت محصول‬
‫‪5.5 Nkr‬‬
‫‪6 Nqr‬‬
‫‪5.7 Npr‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪4.5‬‬
‫هفتگی‬
‫ادیت محصول‬
‫درصد قطعات لوکال تایید شده‬
‫تعدادقطعات تایید شده‪/‬کل قطعات ارسال شده‬
‫رینگ‪%26‬‬
‫صندلی‪%100‬‬
‫چراغ‪%100‬‬
‫پالک‬
‫مشخصات‬
‫‪%100‬‬
‫‪%100‬‬
‫ماهانه‬
‫کاالی ورودی‬
‫درصد رضایت مشتریان از بخش‬
‫خدمات‬
‫میانگین امتیاز بدست آمده از فرم نظرسنجی‬
‫نامحسوس مشتریان‬
‫‪%71‬‬
‫‪%75‬‬
‫ماهانه‬
‫خدمات پس‬
‫از فروش‬
‫نسبت ارتقاء نمایندگی های خدمات‬
‫تعداد نمایندگیهای دارای گرید ‪/A‬کل نمایندگیهای‬
‫ارزیابی شده‬
‫ارز یابی شده‬
‫جهت بررسی‬
‫تعداد نمایندگیها‬
‫افزایش تعدادی نمایندگیها‬
‫‪35‬نماینده و‬
‫خدمات‬
‫فروش‬
‫‪10‬تعمیراتی‬
‫‪16‬قطعه‬
‫فروش‬
‫‪45‬‬
‫ماهاانه‬
‫خدمات پس‬
‫از فوش‬
‫درصد تحقق برنامه ارزیابی‬
‫نمایندگیها‬
‫تعداد واقعی ارزیابی های انجام شده‪/‬تعداد‬
‫ارزیابیها مطابق برنامه‬
‫‪%81‬‬
‫‪%85‬‬
‫ماهانه‬
‫خدمات پس‬
‫از فروش‬
‫اهداف کالن ‪ ،‬خرد وشاخص ها‬
‫اهداف کالن‬
‫اهداف خرد‬
‫معیارسنجش‬
‫شاخص‬
‫وضعیت‬
‫کنونی‬
‫کاهش شکایات‬
‫مشتریان‬
‫‪7‬‬
‫‪-2‬حفظ وارزایش سهم بازار‬
‫بهبود روابط با تولید و تحوی به افزایش تیراژ‬
‫موقع‬
‫فروش‬
‫مشتریان‬
‫تعدادشکایات ثبت شده از محصوالت‬
‫شمارش تعدادی‬
‫درصد رضایت مشتری از‬
‫نمایندگیهای فروش‬
‫میانگین درصد رضایت مشتری درصورت‬
‫خرید از نمایندگی مطابق فرم ‪1‬‬
‫مدت زمان رسیدگی وبسته شدن شکایت‬
‫حداقل زمان ممکن طبق روش‬
‫‪4‬روز‬
‫امتیاز داخلی فرایند امور نمایندگان‬
‫مطابق چک لیست ممیزی داخلی‬
‫‪68‬‬
‫درصد تطابق سفارش خاص مشتری‬
‫با برنامه‬
‫مقدارتولیدمطابق سفارش خاص‪/‬تعدادسفارش‬
‫خاص‬
‫هدف‬
‫سال‬
‫‪91‬‬
‫دوره‬
‫پایش‬
‫شاخص‬
‫مسئول‬
‫‪8‬‬
‫ماهانه‬
‫خدمات‬
‫پس از‬
‫فروش‬
‫‪%85‬‬
‫سه ماهه‬
‫فروش‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬ماهه‬
‫خدمات‬
‫پس از‬
‫فروش‬
‫‪65‬‬
‫هر‬
‫ممیزی‬
‫‪QA‬‬
‫طرح و‬
‫برنامه‬
‫درصد تحویل به موقع‬
‫درخواستهایی که در زمان مقرر تحویل داده‬
‫شده‪/‬کل درخواستها‬
‫‪85‬‬
‫‪95‬‬
‫‪3‬ماهه‬
‫فروش‬
‫نسبت فروش تعدادی‬
‫فروش تعدادی‪/‬فروش پیش بینی شده تعدادی‬
‫‪%75‬‬
‫‪1‬‬
‫ماهانه‬
‫فروش‬
‫درصد رشد فروش‬
‫مقایسه با سهم بازار وفروش در دوره های قبلی‬
‫‪%55‬‬
‫ماهانه‬
‫فروش‬
‫اهداف کالن ‪ ،‬خرد وشاخص ها‬
‫اهداف کالن‬
‫اهداف خرد‬
‫شاخص‬
‫امتیاز ممیزی داخلی فرایندهای‬
‫فروش‪-‬تولید‪-‬برنامه ریزی و‪...‬‬
‫معیارسنجش‬
‫مطابق چک لیست ممیزی داخلی‬
‫امتیاز آدیت فرآیند‬
‫بهبود ررآیندها‬
‫بهبود آموزش(توسعه فرد‬
‫کارکنان)‬
‫‪-3‬رشد ویادگیری سازمان‬
‫درصد تحقق موارد خواسته شده در‬
‫بازنگری مدیریت‬
‫تعداد تصمیمات بسته شده‪/‬تعداد کل تصمیمات اخذ شده‬
‫درصد تحقق برنامه ممیزی فرآیندها‬
‫تعدادفرآیندهای ممیزی شده در زمان برنامه ریزی‬
‫شده‪/‬تعداد کل فرآیندهای برنامه ریزی شده‬
‫ماکزیمم زمان اعمال تغییرات‬
‫مدارک فنی‬
‫*************‬
‫وضعیت‬
‫کنونی‬
‫هدف‬
‫سال‬
‫‪91‬‬
‫دوره‬
‫پایش‬
‫شاخص‬
‫مسئول‬
‫پیوست‬
‫‪65‬‬
‫هر‬
‫ممیزی‬
‫‪QA‬‬
‫‪72.2‬‬
‫‪80‬‬
‫هر دوره‬
‫ادیت‬
‫‪QA‬‬
‫‪70‬‬
‫‪80‬‬
‫هر دوره‬
‫‪QA‬‬
‫در حال‬
‫تدوین‬
‫برنامه‬
‫‪7‬روز‬
‫ماهانه‬
‫مهندسی‬
‫محصول‬
‫امتیاز بازدید دوره ای انبار‬
‫مطابق چک لیست بازدید دوره ای انبار‬
‫‪84.8‬‬
‫‪92‬‬
‫‪3‬ماهه‬
‫‪QA‬‬
‫نفرساعت آموزش برگزارشده برای‬
‫پرسنل تعمیراتی ونمایندگیها‬
‫نفرساعت آموزش‬
‫‪1.360‬‬
‫‪7‬‬
‫ماهانه‬
‫اموزش‬
‫سرانه ساعت آموزشی کارکنان‬
‫نفرساعت آموزشی برگزارشده‪/‬تعدادکل کارکنان‬
‫‪2.8‬‬
‫‪7‬‬
‫ماهانه‬
‫تامین‬
‫درصد انحراف از برنامه آموزشی‬
‫تعداددوره های آموزشی برگزارنشده طبق‬
‫برنامه ‪/‬تعدادکل دوره ها مطابق تقویم آموزشی‬
‫‪%30‬‬
‫متوسط میزان اثربخشی برنامه های‬
‫آموزشی برگزارشده‬
‫مجموع اثربخشی برنامه های آموزشی برگزار‬
‫شده‪/‬تعدادبرنامه های آموزشی برگزارشده‬
‫توانبخشی‪8‬‬
‫‪%6‬‬
‫رفتار‪%91‬‬
‫یلدگیری‬
‫‪%73‬‬
‫‪%70‬‬
‫‪%65‬‬
‫‪%65‬‬
‫اهداف کالن ‪ ،‬خرد وشاخص ها‬
‫اهداف کالن‬
‫اهداف خرد‬
‫‪-3‬رشد ویادگیری سازمان‬
‫پروژه های بهبود مستمر‬
‫معیارسنجش‬
‫شاخص‬
‫وضعیت‬
‫کنونی‬
‫درصد پیشرفت پروژه های بهبود‬
‫استخراج شده‬
‫درصد پیشرفت‬
‫درصد اقدامات اصالحی اثربخش‬
‫اقدامات اصالحی اثربخش‪/‬کل اقدامات اصالحی‬
‫تعریف شده‬
‫درصد اقدامات پیشگیرانه اثربخش‬
‫اقدامات پیشگیرانه اثر بخش‪/‬کل اقدامات پیشگیرانه‬
‫تعریف شده‬
‫درصد تحقق برنامه ‪APQP‬‬
‫میزان پیشرفت براساس گانت چارت تعریف شده‬
‫هر پروژه‬
‫نسبت ‪RPN‬های کوچکتر از ‪100‬‬
‫تعداد ‪RPN‬های کوچکتر از ‪/100‬تعداد‬
‫‪RPN‬های کل‬
‫‪92‬‬
‫هدف‬
‫سال‬
‫‪91‬‬
‫دوره‬
‫پایش‬
‫شاخص‬
‫مسئول‬
‫هر‬
‫پروژه‬
‫‪90‬‬
‫هر‬
‫پروژه‬
‫مهندسی‬
‫• پایان‬

similar documents