การสร้างตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล

Report
การสร้างตัวชีว้ ดั แผนปฏิบตั งิ าน
และการติดตามประเมินผล
เรือ่ งของตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ (Key Result Indicator -KRI ) แสดงผลลัพธ์ท่สี ำคัญของกำร
เปลี่ยนแปลง (เรำได้ ทำอะไรไปแล้ วบ้ ำง) ใช้ สำหรับกำรประเมินผล หรือกำรรำยงำนให้ ผ้ คู ุม
นโยบำยหรือผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้งสังคมทั่วไปทรำบ แต่ไม่เหมำะสำหรับผู้มหี น้ ำที่บริหำร
จัดกำรเพรำะไม่สำมำรถใช้ ปรับทิศทำงของงำนได้ เนื่องจำกงำนเสร็จสิ้นไปแล้ ว
ตัวชีว้ ดั ผลงาน (Performance Indicator-PI) แสดงปฏิบตั กิ ำรที่นำไปสู่ผลลัพธ์ (เรำต้ องทำ
อะไรบ้ ำง) ใช้ โดยองค์กรระดับกลำงและระดับปฏิบตั กิ ำรเพื่อควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนในส่วนที่
รับผิดชอบหรือในกำรวำงแผนกำรเงินและงบประมำณ รวมทั้งกำรประเมินหน่วยงำน
ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ (Key Performance Indicator- KPI) มีลักษณะเป็ นปัจจุบนั หรืออนำคต
เท่ำนั้น ใช้ สำหรับติดตำมงำน และปรับทิศทำงที่ต้องทำทันทีท่เี กิดปัญหำต่องำนที่เป็ น “หัวใจ
ของควำมสำเร็จ” (Critical Success Factor-CSF) นอกจำกนี้ ยังใช้ สำหรับกำหนดและ
ติดตำมงำนว่ำจะทำอะไรบ้ ำงในอำทิตย์หน้ ำ หรือ เดือนหน้ ำ และต้ องมีกำรติดตำมดู
ควำมเคลื่อนไหวของตัวชี้วัดอย่ำงใกล้ ชิดโดยผู้ปฏิบัติและผู้จัดกำร
ตำมงำนว่ำจะทำอะไรบ้ ำงในอำทิตย์หน้ ำ หรือ เดือนหน้ ำ
กระบวนการเปลีย่ นผ่านระบบจัดการสุขภาพจากภาครัฐสู่ภาคประชาชน
เพื่อ
ประสิ ทธิภาพ
เพื่อผลกระทบ
(Impact)
ความพร้อม
ของ
ทรัพยากร
สร้างตัวชี้วดั
Issue-based
Activitybased
ภาคร ัฐ
Innovate & Create
Command & Control
ภาค
ประชาชน
การบูรณาการประเด็นปัญหา
Spider-web
Diagram
บทบาทที่
ต้องพัฒนา
ใหม่เพื่อ
ผลกระทบที่
ดีกว่า
การกาหนดค่ากลางสาหรับโครงการพัฒนาสุขภาพผู ส้ ูงอายุ
ค่ากลางของ 4
กิจกรรม
ค่ากลางของ 4 กิจกรรม
1.เฝ้ าระวัง/คัดกรอง
2. มาตรการสังคม
3.สือ่ สารเพือ่ ปรับ
พฤติกรรม
4.ปรับแผนงาน/
โครงการ
มาตรฐานวิชาการ
นวัตกรรม
ยังไม่มีค่ากลาง
ค่ากลางของ 4
กิจกรรม
ตารางบูรณาการ : การจัดการกลุม่ วัย
กิจกรรม
โรคไม่ ติดต่ อ
1. การเฝ้ าระวัง/ คัดกรอง
โดยประชาชน
โรคติดต่ อ
โภชนาการ
บู ร ณ า ก า ร
2. การดาเนินมาตรการ
ทางสั งคม
3. การสื่ อสารเพือ่
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
4. การปรับแผนงาน/
โครงการของ
ท้ องถิ่น/ตาบล
5. การจัดการ กลุ่มเป้ าหมาย
บรรจุงานจากค่ ากลางลงในช่ องต่ างๆ
ให้ ตรงกับหัวเรื่องจนครบทุกช่ อง
• บูรณาการงานตามหัวข้ อกิจกรรม
• เว้ นบางงานทีแ่ ยกปฏิบัติตามเงือ่ นไขพิเษ
(แยกไปทาโครงการเฉพาะ)
•
รวมงานทั้งหมดเป็ น 1 กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
ตารางบูรณาการ : การจัดการสภาวะแวดล้อม
กิจกรรม
อาหารปลอดภัย คุ้มครองผู้บริโภค
1. การเฝ้ าระวัง/ คัดกรอง
โดยประชาชน
2. การดาเนินมาตรการ
ทางสั งคม
3. การสื่ อสารเพือ่
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
4. การปรับแผนงาน/
โครงการของ
ท้ องถิ่น/ตาบล
สภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพ สั งคม/เษร ฐกิจฯ
บู ร ณ า ก า ร
บรรจุงานจากค่ ากลางลงในช่ องต่ างๆ
ให้ ตรงกับหัวเรื่องจนครบทุกช่ อง
• บูรณาการงานตามหัวข้ อกิจกรรม
• เว้ นบางงานทีแ่ ยกปฏิบัติตามเงือ่ นไขพิเษ
(แยกไปทาโครงการเฉพาะ)
•
กลุ่มงาน
การสร้างโครงการแบบบูรณาการ
บูรณาการงานใน 5 กิจกรรม
สาคัญของ SRM
บูรณาการงานใน 4 กิจกรรม
สาคัญของ SRM
กลุ่มงานใช้สร้างโครงการ
ทางเดินของข้อมูลและตัวชีว้ ดั ในระบบสุขภาพอาเภอ
ผู้ปฏิบัติใช้
ปรับปรุงงำนตลอดเวลำ
ทุกเดือน
ทุก 3 เดือน
กระบวนการจัดการตัวชีว้ ดั และการรายงานภายในจังหวัด
การวิเคราะห์ความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการในระดับอาเภอ / ตาบล
ระดับ ผู้ปฏิบัติ (ท้องถิ่น/ตาบล)
ระดับ ผู้จัดการ (อาเภอ/จังหวัด)
PI/KPI
ไปเขต/
ส่ วนกลาง
PI/KPI
จัดระดับโครงการที่
1 และ 2 (Grading)
ส่วนโครงการที่ 3
เพียงรายงาน
ความก้าวหน้า
การวิเคราะห์ความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ
ในระดับจังหวัดกับส่วนกลาง
ผูบ้ ริหารระดับจังหวัด
วิเคราะห์ทุก 3 เดือน
ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ
ป้อนกลับและ
ส่งต่อข้อมูล
ทุก 3 เดือน
สมรรถนะ
แกนนำ
ผูบ้ ริหารระดับนโยบาย
KRI
คาแนะนา
 ปฏิรูปข้ อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (Management
Information) ระดับอำเภอ
• เนื่องจำกจะมีกำรบูรณำกำรงำนระดับท้ องถิ่น/ตำบล
จึงควรปฏิรูประบบกำรเก็บและรำยงำนข้ อมูลใน
ระดับต่ำงๆให้ สอดคล้ อง
• พื้นที่ใดที่เข้ ำโครงกำรปฏิรูประบบสุขภำพระดับอำเภอ
(DHS) ใหม่น้ ี ให้ ยกเว้ นกำรทำและใช้ รำยงำนข้ อมูลที่
กระทรวงฯกำหนดไว้ เดิม แล้ วใช้ ระบบรำยงำน ใหม่
ตลอดทำงจนถึงส่วนกลำง ส่วนพื้นที่ท่ยี ังไม่เข้ ำโครงกำร
ให้ ใช้ ระบบข้ อมูลเดิม
การวางแผนปฏิบตั กิ าร
ตารางนิยามงานเพือ่ วางแผนปฏิบตั กิ าร (7 ช่อง)
1
งาน
กลุ่มงานที่ 1
• งาน
• งาน
• งาน
2
3
ตัวชวี้ ัด
ตัวชวี้ ัด *
ผลผลิต
ผลสำเร็จย่อย
4
5
ปริมำณงำน งบประมำณ
6
7
ระยะเวลำ
ผู ้รับผิดชอบ
ดำเนินกำร
*ตัวชี้วัดผลสำเร็จย่อยสำหรับผู้ปฏิบัติ
กลุ่มงานที่ 2
• งาน
• งาน
• งาน
กลุ่มงานที่ 3
• งาน
• งาน
• งาน
กลุ่มงานที่ ฯลฯ
*ใช้ งำนในตำรำงนี้สร้ ำง PERT / GANTT chart
เพื่อคุมลำดับกำรปฏิบัติต่อไป
การจัดลาดับงาน
1. นำงำนย่อยมำทำบัญชีงำน เรียงลำดับก่อนหลังบนกระดำษร่ำง
2. ร่ำงผังควำมเชื่อมโยง (PERT Chart) ของงำนย่อยต่ำงๆลงบนกระดำษแผ่นใหญ่
ร่ำงครั้งแรกไม่จำเป็ นต้ องถูกต้ องเสมอ แต่จะเห็นภำพอย่ำงสังเขปว่ำอะไรทำพร้ อม
กันได้ อะไรต้ องทำก่อนหลัง
3. เขียนเวลำที่ประมำณ
สำหรับทำงำนไว้ ท้ำยชื่องำนใน
บัญชีงำน (ข้ อ 1)
4. ปรับปรุงแก้ ไขลำดับควำม
เชื่อมโยงใน PERT Chart (ข้ อ
2) จนพอใจ
5. กำหนดตัวผู้รับผิดชอบแต่
ละงำน
การสร้างแผนปฏิบตั กิ าร
6. กำหนดเวลำที่ต้องใช้ ต้งั แต่ต้นจนจบของแต่ละงำน (จำก ช่อง 6 ของตำรำง 7 ช่อง)
7. ร่ำง GANTT Chart จำกข้ อมูลลำดับงำนใน PERT Chart และเวลำ (จำกบัญชีงำน ข้ อ 1)
8. เขียนช่วงเวลาเป็ นชื่อเดือน
และวันที่ (เป็ นรายอาทิตย์ เริ่ ม
วันจันทร์) ไว้บนแถบขวาง
ด้านบนของผัง Gantt chart
9. เขียนชื่องำนที่ช่องแรก งำน
บำงตัวอำจยุบรวมกันได้ ดูตำม
เหตุผลสมควร
10. วำงแถบงำนตำมช่วงเวลำที่
จะทำ แสดงงำนเริ่มจนงำน
สิ้นสุด (จำกข้ อ 3)
การติดตามและประเมินผล
ติดตาม
ติดตามและประเมินผล
ประเมินผล
Monitor
Monitor & Evaluate
Evaluate
้ านวนเงินงบประมาณเป็นต ัวชวี้ ัดผลงาน (PI)
ต ัวอย่าง : การใชจ
350,000
312,040
300,000
286,345
257,900
250,000
200,000
171,500
143,400
150,000
116,200
115,755
100,000
85,700
50,000
22,000 24,890
0
รพ.สต. บ ้ำนท่อ ต.สัน
ทรำยหลวง อ.สันทรำย
รพ.สต. บ ้ำนแม่ผำแหน ต. รพ.สต. บ ้ำนบวกครกเหนือ รพ.สต. บ ้ำนบวกครก ต.
ออนใต ้ อ.สันกำแพง
ต.ท่ำวังตำล อ.สำรภี
หนองตอง อ.หำงดง
รพ.สต. บ ้ำนดงกำ๋ ตำบล
ทุง่ สะโตก อ.สันป่ ำตอง
แบบบูรณาการ
แบบเดิม
ตัวอย่าง : ใช้การเปลีย่ นแปลงของระดับคุณภาพของโครงการ พร้อมจานวนการ
ครอบคลุม เป็ นตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์ –KRI ( ก่อนการลดลงของปัญหา )
จานวน
ยกระดับมาตรฐาน
วิชาการและสั งคม
สร้ างนวัตกรรม
ต่ อเนื่อง
รร.นวัตกรรมฯ
ทางาน
พัฒนาโครงการที่ตา่
กว่ าค่ ากลางขึน้ เท่ ากับ
ค่ ากลาง
ระดับ
1
2
สร้ าง รร.
นวัตกรรมฯ
3
4
การกระจายของระดับการพัฒนาเมือ่ เทียบกับค่ ากลาง
5
ติดตามความก้ าวหน้ าและค้ นหารายละเอียด
เพิ่มเติมได้ ท่ ี
www.amornsrm.net
ขอขอบคุณ

similar documents