Projekt LK CORDA 2012

Report


Projekt je samostatná práce frekventanta
kurzu – součást absolvence kurzu
Každý frekventant samostatně vymyslí,
naplánuje, zrealizuje a zhodnotí:
 Složitější akci pro svou družinu nebo oddíl,
která přinese do oddílu něco „nového“, něco
nad rámec běžné oddílové činnosti (netradiční
akce; akci, kterou jsme plánovali, ale nikdy
neuskutečnili; program, který jsme v oddíle
ještě nedělali)







Společenský večer
Vaření (soutěž dětí a rodičů; večer
mezinárodní kuchyně; kuchařská soutěž)
Program pro rodiče (výprava, sportovní klání)
Ekologické projekty (sázení stromků,
ekologické projekty, brigády)
Rukodělná sobota
Táborový den
Speciální výprava

Dodržení zásad plánování
 Příprava
▪ Formulář projektu
 Realizace
▪ Dle připraveného plánu a řešení nečekaných situací
 Hodnocení
▪ Porovnání přípravy s realizací akce




Zahajovací víkend – schválení obecného
záměru a cílů akce (první část formuláře)
31. květen – schválení celého projektu (druhá
část formuláře)
Do letní části kurzu – realizace projektu
(před realizací projektu musí být schválený
celý formulář)
Letní část – prezentace projektu a výsledků
průběhu





10 minut slávy
Poster – fotky – papírové materiály z průběhu
Povídání
Polovina prezentace: stručný popis akce
Polovina prezentace: porovnání plánu a
skutečnosti

Pro splnění této absolvenční podmínky je
třeba:
 Mít schválený celý formulář projektu
▪ Zajímavý výběr akce
▪ Vhodně zvolené cíle
 Kladné hodnocení prezentace projektu
 Je dodržena hlavní linka projektu/plánu z
formuláře
 Dodržení harmonogramu, komunikace s
instruktory

similar documents