********* PowerPoint - ระบบสำนักงานอัตโนมัติ จังหวัดปทุมธานี

Report
แนวทางและขอเสนอแนะในการ
้
ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด
2559-2560
สรุปมติ อ.ก.น.จ. เกีย
่ วก ับการพ ัฒนาระบบการบริหารงานจ ังหว ัดและ
กลุม
่ จ ังหว ัดแบบบูรณาการ ครงที
ั้ ่ 1/2557 เมือ
่ ว ันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
1
นโยบาย หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารทบทวนแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่
จ ังหว ัด (พ.ศ. 2557 – 2560)
2
หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติราชการประจาปี ของ
จ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
2
1
นโยบาย หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารทบทวน
แผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
(พ.ศ. 2557 – 2560)
3
1
นโยบาย หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารทบทวนแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
(พ.ศ. 2557 – 2560)
นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ
ทิศทางการพัฒนาภาค
่ ท่องเทีย
ยุทธศาสตร์รายสาขา/เฉพาะด ้าน เชน
่ ว อุตสาหกรรม
การเกษตร น้ า ความมน
่ ั คง
มุง
่ เน้นการทางานแบบเครือข่าย
ร่วมก ันทุกภาคสว่ น
• ในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนา
ร ับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจ ังหว ัด
จังหวัดและกลุม
่ จังหวัดให ้
รวมทัง้ มีการรวบรวมความคิดเห็นจากอาเภอ
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพ
(ประมวลแผนชุมชนและแผนท ้องถิน
่ ) โดยอาจใช ้ อ.ก.อ.
ของจังหวัด/กลุม
่ จังหวัด
• สนั บสนุนการขับเคลือ
่ นแผนฯ
ให้ความสาค ัญก ับ
แผนพ ัฒนากลุม
่ จ ังหว ัด
ให้มก
ี ารทบทวนแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่
จ ังหว ัด
ภายใต ้ชว่ งระยะเวลา 4 ปี ของแผน หรือ ตามที่
ก.น.จ. กาหนด เป็ นประจาทุกปี เพือ
่ ให ้แผนทัน
สถานการณ์และมีการยืดหยุน
่ ต่อการเปลีย
่ นแปลง
มากขึน
้
โดยครงนี
ั้ ้ เป็น ฉบ ับ 2557-2560 (ปร ับปรุง) 4
•
•
•
•
1
นโยบาย หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารทบทวนแผนพ ัฒนา
จ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด (พ.ศ. 2557 – 2560)
ขอบเขตของแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/ กลุม
่ จ ังหว ัด
แผนพ ัฒนาจ ังหว ัด
ึ่ ตอบสนองต่อ ความ
มุ่ง เน้น การพ ฒ
ั นาคุ ณ ภาพช ีว ต
ิ สร้า งโอกาสและอาช ีพ ซ ง
ั
ต้องการของประชาชนในจ ังหว ัด โดยเลือกดาเนินการจากศกยภาพของจ
ังหว ัด ซงึ่
ได้จากผลการวิเคราะห์ขอ
้ มูลแบบองค์รวมทีค
่ รอบคลุมทุกมิต ิ ทงในด้
ั้
านเศรษฐกิจ
ั
้ วรเห็ นผลได้ภายใน
สงคม
ทร ัพยากรธรรมชาติ สงิ่ แวดล้อมและความมน
่ ั คง ทงนี
ั้ ค
รอบระยะเวลาของแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด
แผนพ ัฒนากลุม
่ จ ังหว ัด
ั
มุง
่ เน้นการพ ัฒนาด้านเศรษฐกิจ สงคม
และด้านทร ัพยากรธรรมชาติและ
สงิ่ แวดล้อม เพือ
่ เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งข ันของกลุม
่ จ ังหว ัด และนาไปสู่
การกระตุน
้ ให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุม
่ จ ังหว ัดหรือเพือ
่
แก้ไขปัญหาร่วมก ันของกลุม
่ จ ังหว ัด
5
1
นโยบาย หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารทบทวนแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
(พ.ศ. 2557 – 2560)
(3/5)
หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารในการจ ัดทาแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
ื่ มโยงก ับนโยบายของร ัฐบาล
1.สอดคล้องเชอ
แผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ รวมทงั้
ั
ศกยภาพ
โอกาส สภาพปัญหาและความ
้ ที่
ต้องการของประชาชนในพืน
ั
3.มีความชดเจน
/เป็นเหตุเป็น
ผล/สอดคล้อง
ื่ มโยงก ัน
เชอ
ั ัศน์
ตงแต่
ั้
วส
ิ ยท
จนถึงแผนงาน/
โครงการ
แผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/
กลุม
่ จ ังหว ัด
2. นาด ัชนีชวี้ ัดการ
พ ัฒนาจ ังหว ัด/
กลุม
่ จ ังหว ัดทีจ
่ ัดทา
โดย สศช. มาใช ้
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
พิจารณา (ถ้ามี)
4. ให้ ผวจ. นาร่างแผนพ ัฒนาจ ังหว ัดร ับฟังความคิดเห็ นตามมาตรา 19 แห่ง
พรบ. บริหารงานจ ังหว ัดฯ และนาเสนอ ก.บ.จ. เพือ
่ ปร ับปรุงให้สมบุรณ์
5. ให้ ผวจ. ในกลุม
่ จ ังหว ัดนาร่างแผนพ ัฒนากลุมจ ังหว ัดร ับฟังความคิดเห็น
ตามมาตรา 19 แห่ง พรบ. บริหารงานจ ังหว ัดฯ และนาเสนอ ก.บ.ก. เพือ
่
ปร ับปรุงให้สมบูรณ์
6
1
นโยบาย หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารทบทวนแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
(พ.ศ. 2557 – 2560)
(4/5)
องค์ประกอบของแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
ข้อมูลสภาพทว่ ั ไป
ของจ ังหว ัด/กลุม
่
จ ังหว ัด
1.1 ความเป็ นมา
1.2 ลักษณะทางกายภาพ
1.3 ข ้อมูลการปกครอง/ประชากร 1.4 ข ้อมูลเศรษฐกิจ
1.5 ลักษณะทางสงั คม
1.6 โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อม
1.8 ข ้อมูลเชงิ สถิตท
ิ ส
ี่ าคัญเชงิ พืน
้ ที่
1.9 ข ้อมูลสรุปผลการดาเนินการตามแผนฯทีผ
่ า่ นมา
2.1 ข ้อมูลการวิเคราะห์ความต ้องการและศักยภาพของ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และ
ั
ศกยภาพ
ยุทธศาสตร์
ประชาชนในท ้องถิน
่
2.2 ข ้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ
1)ด ้านเศรษฐกิจ
2)ด ้านเกษตร
3)ด ้านอุตสาหกรรม
4)ด ้านการท่องเทีย
่ ว
5)ด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อม
6)ด ้านความมัน
่ คง
2.3 SWOT
ั ทัศน์
3.1 วิสย
3.2 เป้ าประสงค์รวม
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.4 เป้ าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์
3.5 ตัวชวี้ ด
ั และค่าเป้ าหมาย
3.6 กลยุทธ์
3.7 บัญชรี ายการชุดโครงการ
7
1
นโยบาย หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารทบทวนแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
(พ.ศ. 2557 – 2560)
(5/5)
่ ผนปฏิบ ัติราชการประจาปี ของ
การแปลงโครงการจากแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัดสูแ
จ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
แผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/
กลุม
่ จ ังหว ัด 4 ปี
แผนปฏิบ ัติ
ราชการประจาปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
โครงการ
1.โครงการของจังหวัด/กลุม
่ จังหวัด
1.1 โครงการ A
1.2 โครงการ B
…
…
โครงการ
1.โครงการของจังหวัด/กลุม
่ จังหวัด
1.1 โครงการ A
กิจกรรม …
กิจกรรม …
1.2 โครงการ B
กิจกรรม …
กิจกรรม …
2. โครงการของกระทรวง/กรม
2.1 โครงการ C
2.2 โครงการ D
…
3. โครงการของอปท.
3.1 โครงการ E
3.2 โครงการ F
2. โครงการของกระทรวง/กรม
2.1 โครงการ C
2.2 โครงการ D
…
3. โครงการของอปท.
3.1 โครงการ E
3.2 โครงการ F
8
2
หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารการจ ัดทา
แผนปฏิบ ัติราชการประจาปี ของจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
9
2
หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติราชการประจาปี ของจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
1.
สอดคล้องก ับ
ว ัตถุประสงค์และทิศ
ทางการพ ัฒนา
ตามแผนพ ัฒนา
จ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
รวมทงกรอบของ
ั้
แผนงาน/โครงการ
ทีก
่ าหนดไว้
4.
ให้จ ังหว ัดและกลุม
่ จ ังหว ัด
เสนอโครงการและคาขอ
งบประมาณของจ ังหว ัด/
กลุม
่ จ ังหว ัดภายใต้กรอบ
วงเงินไม่เกิน 3เท่าของ
วงเงินจ ัดสรรของจ ังหว ัด
และกลุม
่ จ ังหว ัด
2.
กาหนดโครงการทีจ
่ าเป็น
ต้องดาเนินการในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์
3.
 มีการจ ัดลาด ับความ
สาค ัญของโครงการ
 มีคณ
ุ ภาพ ด ังนี้
ความสอดคล้องและ
ื่ มโยง
เชอ
ความจาเป็น
ความเหมาะสมและ
เป็นไปได้
ความคุม
้ ค่า
ล ักษณะโครงการ
1.
5.
ล ักษณะโครงการทีจ
่ ะนามา
จ ัดทา เป็นคาของบประมาณ
จ ังหว ัดและกลุม
่ จ ังหว ัด
มีความเชื่อมโยงตงแต่
ั้
ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า
้ สดุ
2. ไม่เป็นการจ ัดซือว
ั ครุภ ัณฑ์เพือ
่ แจกจ่ายประชาชนโดยตรง
3. ไม่มวี ัตถุ ประสงค์หล ักเกีย
่ วก ับการศึกษา ฝึ กอบรม ดู งาน
4. ไม่เป็นโครงการทีเ่ ป็นกิจกรรมย่อย
5. โครงการบางประเภทต้องดาเนินการตามทีก
่ ฎหมายกาหนดไว้ หรือมติคณะร ัฐมนตรีได้
่ั
ให้นโยบายหรือสงการ
6. หากเป็นโครงการทีต
่ ้องเดินทางไปต่างประเทศ ต้องมีก ิจกรรมทีม
่ ข
ี อ
้ ผูกพ ันก ับต่างประเทศ
7. มีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบฟอร ์มที่ ก.น.จ. กาหนด
8. มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จา่ ยทีพ
่ จ
ิ ารณาความเหมาะสมได้
9. กรณีงบลงทุน หรือรายจ่ายทีม
่ ผ
ี ลให้เกิดภาระด้านงบประมาณทุกปี ให้แสดงหน่วยร ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีจ
่ ะเกิดขนในปี
ึ้
ต่อไป และมีรา่ งบ ันทึกข้อตกลงระหว่างจ ังหว ัดก ับหน่วยงานทีข
่ อตงั้
งบประมาณ
10. กรณีโครงการก่อสร้าง ต้องระบุ ความพร้อมของพื้นทีด
่ าเนินงาน และรูปแบบรายงาน พร้อมเอกสารยืนย ันว่าสามารถดาเนินโครงการได้
11. ต้องกาหนดหน่วยร ับผิดชอบโครงการทีเ่ ป็นหน่วยดาเนินโครงการนนจร
ั้
ิง ๆ
ั ว่ นงบประมาณทีจ
กาหนดสดส
่ ะเสนอเป็นคาของบประมาณของจ ังหว ัด โดยเป็ น
• โครงการทีต
่ อบสนองทิศทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ร ้อยละ 80
• โครงการทีแ
่ ก ้ไขปั ญหาความเดือดร ้อนหรือตอบสนองความต ้องการของประชาชนในพืน
้ ที่
ร ้อยละ 20
10
2
หล ักเกณฑ์และวิธก
ี ารการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติราชการประจาปี ของจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ล ักษณะโครงการทีจ
่ ะนามาจ ัดทาเป็นคาของบประมาณจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด
ื่ มโยงตงแต่
1. แผนงาน/โครงการต้องมีความเชอ
ั้
ตน
้ นา้ -กลางนา้ -ปลายนา้ โดยในสว่ นโครงการของกลุม
่ จ ังหว ัดควรเป็น
โครงการกลางนา้ หรือปลายนา้ เพือ
่ สร้างมูลค่าเพิม
่ ให ้แก่ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลของกลุม
่ จังหวัด
2. โครงการจะต ้องมีรายละเอียดข้อมูลทีค
่ รบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.น.จ. กาหนด
้ า่ ย หากไม่มจ
3. โครงการจะต ้องมีรายละเอียดประมาณการค่าใชจ
ี ะไม่ได ้รับการพิจารณา
้ า่ ยทีจ
4. กรณีเป็ นการขออนุมัตงิ บลงทุน หรือรายจ่ายอืน
่ ใดทีม
่ ผ
ี ลให ้เกิดภาระด ้านงบประมาณในลักษณะของค่าใชจ
่ ะต้องตงั้
้ า่ ยทีจ
้ ในปี ต่อไป
งบประมาณทุกปี ให ้จังหวัด/กลุม
่ จังหวัดแสดงถึงหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบค่าใชจ
่ ะเกิดขึน
้ ทีด
5. กรณีเป็ นโครงการก่อสร ้างจะต ้องระบุความพร้อมของพืน
่ าเนินงานรวมทงแบบรู
ั้
ปรายการ พร ้อมด ้วยเอกสารยืนยันว่า
สามารถดาเนินโครงการได ้ทันทีหลังจากได ้รับการจัดสรรงบประมาณ
6. การจัดทาโครงการจะต ้องกาหนดหน่วยงานร ับผิดชอบโครงการทีเ่ ป็ นหน่วยดาเนินโครงการนั น
้ จริงๆ
้ื ว ัสดุครุภ ัณฑ์เพือ
ื้ นั น
7. ไม่เป็ นการจ ัดซอ
่ แจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ยกเว ้นในกรณีของครุภัณฑ์ทจ
ี่ ัดซอ
้ เป็ นสว่ นหนึง่ ของ
กิจกรรมภายใตโครงการทีส
่ อดคล ้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด /กลุม
่ จังหวัด
ึ ษา ฝึ กอบรม ดูงาน (เว ้นแต่ฝึกอบรมด ้านอาชพ
ี ด ้านความมั่นคง และวิจัยเพือ
8. ไม่มวี ัตถุประสงค์หล ักเกีย
่ วก ับศก
่ แก ้ไขปั ญหา
ั พันธ์กับการพัฒนาจังหวัด/กลุม
้
ทีส
่ าคัญของพืน
้ ที่ หรือการทาแผนแม่บทซงึ่ มีความสม
่ จังหวัด ซงึ่ ต ้องใชองค์
ความรู ้จาก
ึ ษา)
สถาบันการศก
9. ไม่เป็ นโครงการในล ักษณะของกิจกรรมย่อย (ควรมีการบูรณาการภารกิจหรือกิจกรรมของหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องเข ้าด ้วยกันเป็ น
ิ ธิผล)
โครงการ เพือ
่ ให ้เกิดการแก ้ไขปั ญหาเชงิ บูรณาการอย่างมีประสท
10. โครงการทีเ่ ป็ นการเดินทางไปราชการต่างประเทศ จะต ้องเป็ นกิจกรรมทีม
่ ข
ี ้อผูกพันกับต่างประเทศในเรือ
่ งการเจรจาด ้าน
ั พันธ์กบ
การค ้าและการลงทุนการท่องเทีย
่ ว และการเสริมสร ้างความสม
ั ประเทศเพือ
่ นบ ้าน ทัง้ นี้ จังหวัด/กลุม
่ จังหวัดจะต ้องมี
แผนการดาเนินงานทีส
่ ะท ้อนถึงประโยชน์จากการไปราชการต่างประเทศ อย่างเป็ นรูปธรรม
11
มติ ก.น.จ. :
้ า่ ยงบบริหารจ ัดการจ ังหว ัด/กลุม
ว ัตถุประสงค์ของค่าใชจ
่ จ ังหว ัดแบบบูรณาการ
1) การจัดประชุมปรึกษาหารือเพือ
่ จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
่ จังหวัดกับภาค
สว่ นต่างๆ ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินฯ
2) การจัดประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ./ ก.บ.ก.
ึ ษาเพือ
3) การศก
่ พัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด/กลุม
่ จังหวัด
4) การสารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดฯ
ิ ธิภาพในการบริหารจัดการ เชน
่ การเสริมสร ้างความรู ้ความ
5) การพัฒนาประสท
เข ้าใจแก่ ก.บ.จ./ก.บ.ก. บุคลากร การจัดทาระบบฐานข ้อมูล ฯลฯ
ั พันธ์ เพือ
6) การเผยแพร่ประชาสม
่ ให ้เกิดความรู ้ความเข ้าใจแก่ภาคสว่ นต่างๆ เพือ
่
เข ้ามามีสว่ นร่วมในการจัดทาแผนฯ รวมทัง้ เพือ
่ สนับสนุนในการขับเคลือ
่ นการ
ดาเนินการตามแผน
7) การติดตามประเมินผล
12
หล ักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพแผนพ ัฒนากลุม
่ จ ังหว ัด/จ ังหว ัด
ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทว่ ั ไปของจ ังหว ัด
ั
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ั ัศน์
3.1 วิสยท
3.2 เป้าประสงค์รวม
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
3.5 ต ัวชวี้ ัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.7 บ ัญชรี ายการชุดแผนงานภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม
คะแนน
10
25
65
(5)
(5)
(10)
(5)
(15)
(15)
(10)
100
13
ปฏิทน
ิ การทบทวนแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด และการจ ัดทาแผนปฏิบ ัติ
ราชการประจาปี ของจ ังหว ัด/กลุม
่ จ ังหว ัด ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ลาด ับ
1.
ว ัน เดือน ปี
ขนตอน
ั้
30 ธ ันวาคม 2557 - จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด จั ด ส่ง แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ม จั ง หวั ด ฉบั บ
ทบทวน (พ.ศ. 2557 - 2560) และแผนปฏิบั ต ิร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ให ้ ก.น.จ.
- จั ง หวัด /กลุ่ ม จั ง หวั ด ส่ง ข ้อมู ล โครงการตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด /
กลุ่ม จั งหวัด ฉบั บ ทบทวน (พ.ศ. 2557 - 2560) และแผนปฏิบั ต ิ
ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ต อ
้ งการขอรั บ การ
ส นั บ ส นุ น จ า ก ส่ ว น ร า ช ก า ร เ พื่ อ ใ ห ส
้ ่ ว น ร า ช ก า ร เ ป็ น ข อ
้ มู ล
ประกอบการจัดทาคาของบประมาณของสว่ นราชการ
- อ.ก.น.จ. ด ้านแผนและด า้ นงบประมาณ พิจ ารณาแผนพั ฒ นา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี ของจั งหวัด/
กลุม
่ จังหวัด
2.
16 มกราคม 2558
3.
23 มกราคม 2558
- ก.น.จ. พิจารณาให ้ความเห็นชอบแผนฯ
4.
27 มกราคม 2558
- คณะรัฐมนตรีพจ
ิ ารณาอนุมัต ิ
5.
- ก.น.จ. สง่ แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี ฯ ที่ ครม. เห็นชอบให ้สานั ก
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ถื อ ว่ า จั ง ห วั ด /ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ไ ด ย
้ ื่ น ค า ข อ
18 กุมภาพันธ์ 2558
งบประมาณต่อสานักงบประมาณ
ภายใน
14
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
6.
3.
จุดแข็ง (Strength)
ทำเลที่ตงั ้ เหมำะสม เป็ นศูนย์กลำงกำรผลิต
สินค้ำส่งออกที่สำคัญ
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนด้ำนกำรคมนำคมส่งผลต่อ
พืน้ ที่ควำมเจริญทำงอุตสำหกรรม
มีควำมพร้อมในด้ำนสำธำรณูปโภคพืน้ ฐำนที่
รองรับกำรขยำยตัวของชุมชนเมืองและ
โรงงำนอุตสำหกรรม
มีตลำดกลำงกระจำยสินค้ำกำรเกษตรของ
ประเทศ (ตลำดไท
และตลำด 4 มุมเมือง)
โอกำส (Opportunity)
มีนโยบำยภำครั
ควำมหลำกหลำยของสถำนที
่ท่องเที่ยว
ฐ ในกำรพัฒนำระบบกำร
โดยเฉพำะด้
ำนแหล่
งเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์
คมนำคม ขนส่
ง โดยเฉพำะกำรขนส่
งระบบ
ิ วิทยำรวมทัง้ ด้ำนวัฒนธรรม
และธรรมชำต
รำง
และประเพณี
เป็ นศูนย์กลำงกำรกระจำยสินค้ำกำรเกษตร
มีและส
มหำวิ นิ ทค้ยำลั
และสถำบันทำงวิชำกำรหลำย
ำอุตยสำหกรรม
แห่
งตัง้ ำอยู
นพืน้ ที่จิ จงั ประชำคมอำเซี
หวัดเป็ นแหล่งยสนั
สนุน
กำรเข้
สู่เ่ใศรษฐก
น บ(AEC)
ิ ชำกำรในกำรว
เชช่ิวงวยส่
ยั และพัมฒิ ภนำจั
งหวัดน้
งเสริมกำรค้ำิ จขำยในภู
ำคมำกขึ
จุดอ่อน (Weakness)
1. ปริมาณและคุณภาพของแรงงานไมตรงตาม
่
ความตองการของภาคการผลิ
ต โดยเฉพาะการ
้
ผลิตอุตสาหกรรม
2. มีปญ
ั หาสั งคมคอนข
างมาก
โดยเฉพาะปัญหา
่
้
อาชญากรรมคอนข
างสู
ง เนื่องจากเป็ นเมืองทีม
่ ี
่
้
การเจริญเติบโตดานเศรษฐกิ
จและสั งคมสูง
้
3. มีปญ
ั หาแรงงานตางด
าว
่
้
4. การนาภูมป
ิ ญ
ั ญาทองถิ
น
่ มาพัฒนาในเชิง
้
เศรษฐกิจยังมีน้อย (สิ นคา้ OTOP) ของ
จังหวัดคอนข
างกระจุ
กตัว)
่
้
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมเสื
่ อมโทรม
้
โดยเฉพาะขยะและน้าเสี ย
ภัยคุกคำม (Threat)
6. การจราจรติดขัดมากเนื่องจากเป็ นจังหวัด
1. ปริ
การชะลอตั
ของเศรษฐกิ
จประเทศคู
ค
่ าส
้ าคัอ
มณฑลมีกวารเจริ
ญเติบโตของเมื
องและที
่ญ
ยู่
ของไทย
อาศั
ยอยางรวดเร็
ว
่
2. การแขงขั
น
ทางการค
าที
่ ค
ี วามรุนแรงมากขึน
้
่
้ ม
3. ความผันผวนดานราคาสิ
นคาเกษตร
้
้
4. การเปลีย
่ นแปลงกระแสโลกกระทบตอวิ
ี าร
่ ถก
ดาเนินชีวต
ิ ของประชาชน
5. ความเสี่ ยงจากภัยพิบต
ั ธิ รรมชาติ โดยเฉพาะ
อุทกภัย และโรคระบาด
6. เป็ นเส้นทางผานและจุ
ดพักยาเสพติด
่
แผนพัฒนำจังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2559 –
วิสยั ทัศน์ : ปทุมธำนี เ2560
ป็ นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอำด
อำหำรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้และพักผ่อน
่
หย่
อ
นใจของอำเซี
ย
น
สั
ง
คมอยู
เ
ย็
น
เป็
น
สุ
ข
เป้ ำประสงค์. 1. กำรผลิตและบริกำรได้มำตรฐำน สร้ำงสรรค์ และเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็น
ิ งธุรกิจ 3. ประชำชน
2. อำหำรปลอดภัยและสินค้ำชุมชมได้มำตรฐำนและมีศก
ั
ยภำพเช
่
ดกำรสิ ิ่ งแวดล้
อ
มแบบมี
ส
ว
นร่
ว
ม
ยุทธศำ 1. ส่งเสริมกำรจั
มีคณ
ุ ภำพชีวตที่ดียิ่งขึน้
สตร์ 2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบอำหำรปลอดภัย
อย่ำงครบวงจร
กำร
พัฒนำ 3. ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรท่องเที่ยว
จังหวัด 4. สร้ำงควำมเข้มแข็งและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
2557- ชุมชน
2560
16
: “ปทุมธำนี เป็ นเมืองสิ่งแวดล้อมสะอำด อำหำรปลอดภัย
แหล่
งท่องเที่ยรวม
ว เรี/วัยตนรู
ละพักผ่อนหย่อนใจของอำเซียน สังคมอยู่เย็น
เป้ ำประสงค์
ถุป้แระสงค์
เป็(Objective)
นสุข”
เป้าประสงค ์
รวม
ตัวชีว้ ด
ั /
เป้าหมายรวม 4 ปี
1. สิ่งแวดล้อม 1. คุณภาพสิ่ งแวดลอม
้
่
์
สะอำด เป็ นไป ไมต่ า่ กวาเกณฑ
มาตรฐาน
ตำมมำตรฐำน
2. เศรษฐกิจ
เจริญเติบโต
อย่ำงมี
เสถียรภำพ
3. เพิ่มขีด
1. อัตราขยายตัวของ
เศรษฐกิจจังหวัด
เพิม
่ ขึน
้ 20 %
2. อัตราขยายตัวรายได้
จากการทองเที
ย
่ วของ
่
จังหวัด เพิม
่ ขึน
้ 60
%
3.อัตราการขยายตัว
เป้าหมายรายปี
ขอมู
255 2560 2561 2562
้ ลคาฐาน
่
9
4.9
(คาเฉลี
ย
่ ปี
่
50-54)
15.4
(คาเฉลี
ย
่ ปี
่
56-57) *
5%
10
%
15 % 20 %
15
%
30
%
45 % 60 %
5.0
5%
10
15 % 2017%
ส่งเสริมการจัดการสิ่ งแวดลอมแบบมี
ส่วนรวม
้
่
กลยุทธ์
1. สร้างระบบและกลไกในการควบคุมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่ งแวดลอมแบบมี
ส่วนรวม
้
่
ตัง้ แตระดั
บชุมชน
่
2. ปรับระบบการบริหารจัดการไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมสี เขียว /อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ
3. ส่งเสริมการผลิตและบริการทีส
่ รางสรรค
ระดั
้
์ บชุมชน
4. ส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่ งแวดลอมในสถานประกอบการและชุ
มชน
้
ตัวชีว้ ด
ั /
เป้าหมายรายปี
5.เป
ส้่ งเสริ
มการบริ
ก
ารจั
ด
การขยะอย
างเป็
นระบบและมี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
าประสงค
เชิ
ง
ข
อมู
ล
ค
า
่
์
้
่
เป้าหมายรวม
2559 2560 2561 2562
ยุทธศาสตร ์
ฐาน
4 ปี
1. รักษาระดับ
คุณภาพน้า
(คา่ DO )ใน
แหลงน
่ ้าสาย
หลักให้ไมต
่ า่
กวาเดิ
่ ม
2. จานวนสถาน
ประกอบการที่
ผานเกณฑ
่
์
อุตสาหกรรมสี
เขียว (Green
รอยละ
้
45
รอยละ
้
50
300
300
รอยละ
้
55
รอยละ
้
60
18
”
ห่วงโซ่คุณคา่ (VC) และปัจจัยแหง่
ความสาเร็จ (CSF) “การบริหาร
จัดการสิ่ งแวดลอม
้
VC 1
โครงสร้ างพืน้ ฐาน
และการวิจยั พัฒนา
VC 2
การบริหาร
จัดการและสร้ างการมีส่วนร่ วม
ของทุกภาคส่ วน
VC 3
การบาบัดและ
พัฒนาเทคโนโลยีบาบัด
VC 4
การแปรรู ปและ
การนากลับมาใช้ ใหม่
VC 5
การฟื้ นฟู ตรวจสอบ
และประเมินผล
CSF1 การพัฒนาองค์
ความรู ้ดา้ นการบริ หาร
จัดการสิ่ งแวดล้อม
CSF 3 การสร้าง
จิตสานึกรับผิดชอบของทุก
ภาคส่วนต่อสิ่ งแวดล้อม
CSF 5 การเพิ่มขีด
ความสามารถในการกาจัดขยะ
น้ าเสี ย และมลพิษอื่นๆ
CSF7 การนาขยะและ
วัสดุเหลือใช้มาแปรรู ปใช้
ประโยชน์ใน รู ปแบบต่างๆ
CSF10 การฟื้ นฟูพ้นื ที่
บ่อขยะและแหล่งน้ าเน่าเสี ย
CSF 2 แผนแม่บท
การบริ หารจัดการ
สิ่ งแวดล้อมของจังหวัด
CSF 4 ส่ งเสริ มการลด
ปริ มาณขยะมูลฝอยน้ าเสี ยและ
มลพิษอื่นๆจากครัวเรื อน/
ชุมชนและสถานประกอบการ
CSF 6 การเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการรวบรวม
และกาจัดขยะ น้ าเสี ย และมลพิษ
อื่นๆ
CSF8 การนาเศษวัสดุ
ทางการเกษตรและวัชพืชใน
น้ ามาแปรรู ปใช้ประโยชน์
CSF11 การตรวจสอบ
และเฝ้ าระวังคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม
CSF9 การจัดการขยะ
(Recycle) มุ่งสู่
พลังงาน
CSF12 การตรวจสอบ
เครื่ องมือ/เทคโนโลยีใน
การจัดการสิ่ งแวดล้อม
CSF13 จัดทา
ระบบประเมินผล
การดาเนินงาน
ป้องกันและแกไข
้
ส่งเสริมการจัดการสิ่ งแวดลอมแบบมี
ส่วนรวม
้
่
ประเด็น
ยุทธศำสตร์
ส่งเสริมกำร
จัดกำร
สิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ใหม่
1. สรางระบบและกลไกในการควบคุ
ม
้
เฝ้าระวังคุณภาพสิ่ งแวดลอมแบบมี
ส่วน
้
รวมตั
ง้ แตระดั
บชุมชน
่
่
2. ปรับระบบการบริหารจัดการไปสู่
โรงงานอุตสาหกรรมสี เขียว /
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
3. ส่งเสริมการผลิตและบริการที่
สรางสรรค
ระดั
้
์ บชุมชน
4. ส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่ งแวดลอมใน
้
สถานประกอบการและชุมชน
5. ส่งเสริมการบริการจัดการขยะอยาง
่
เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพ
แผนงำน/โครงกำรที่สำคัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
แผนกำรบริหำรจัดกำรขยะ
โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรขยะ
โดยชุมชน (ทสจ.)
โครงกำรแปรรูปผักตบชวำเป็ น
สำรปรุงดิน (ทสจ.)
โครงกำรจัดกำรแผนแม่บทใน
กำรจัดกำรน้ำเสียจังหวัด
ปทุมธำนี (ทสจ.)
โครงกำรพัฒนำโรงงำนให้เป็ น
โรงงำนสีเขียว (สอจ.)
โครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรม
20
เชิงนิเวศ (สอจ.)
เสริมสร้ างความเข้ มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่ างครบวงจร
กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
ส่งเสริมการผลิตอาหารสู่ระบบมาตรฐานปลอดภัย
ลดตนทุ
่ ประสิ ทธิภาพดานการตลาดและระบบการกระจายสิ
นคา้
้ นการผลิต เพิม
้
พัฒนาผู้ประกอบการสิ นคาชุ
้ มชนให้มีมาตรฐาน
เพิม
่ ขีดความสามารถเชิงธุรกิจของผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร
เป้าประสงคเชิ
์ ง
ยุทธศาสตร ์
ตัวชีว้ ด
ั /
เป้าหมายรวม 4 ปี
1. รายไดจากการ
้
จาหน่ายสิ นคา้
OTOP (บาท)
2. รอยละของจ
านวน
้
แปลงฟารมที
่ านการ
่
์ ผ
ประเมินความพรอม
้
เบือ
้ งตนของจ
านวนแปลง
้
ฟารมที
่ มัคร (PGAP)
์ ส
3. จานวนสถาน
ประกอบการทีผ
่ านเกณฑ
่
์
รานอาหารปลอดภั
ย
้
(Clean Food Good
Safety)
ขอมู
้ ลคา่
ฐาน
เป้าหมายรายปี
2559 2560 2561 2562
Mandate ปี
58 +11%
21
VC 1 การผลิตวัตถุดบิ
ที่มีคุณภาพ
VC 2 การแปรรู ปทีไ่ ด้ มาตรฐาน
VC 3 การสร้ างความเชื่อมั่น
ให้ กบั ผู้บริโภคและ
เพิม่ ส่ วนแบ่ งทางการตลาด
CSF 1 การมีมาตรฐานการผลิต
สิ นค้าเกษตรปลอดภัย
CSF 4 การมีมาตรฐาน
การแปรรู ปอาหารปลอดภัย
CSF 7 การมีมาตรฐานสถานที่
จาหน่ายและแหล่งสะสมอาหารปลอดภัย
CSF 2 ส่ งเสริ มผลผลิตสิ นค้าเกษตร
ปลอดภัย
CSF 5 การถ่ายทอดองค์ความรู ้และ
เทคโนโลยีการแปรรู ป/ถนอม อาหาร
ปลอดภัย
CSF 8 มีระบบการตรวจสอบ
และการประกันคุณภาพ
CSF 3 การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารสู่ เกษตรกรและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
สาหรับเกษตรปลอดภัย
CSF 6การพัฒนาบรรจุภณั ฑ์
และการสร้างชื่อสิ นค้า
CSF 9 ส่งเสริมการรวมกลุม/การ
่
จัดตัง้ สหกรณของกลุ
มอาชี
พ
่
์
เพือ
่ สนับสนุ นการผลิตและ
การตลาด
CSF 10 ศูนย์จาหน่าย/ตลาดกลาง
สิ นค้าเกษตรปลอดภัย
CSF 11 การประชาสัมพันธ์และ
การเพิ่มช่องทางการตลาด
เสริมสร้ างความเข้ มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่ างครบวงจร
ประเด็น
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์ใหม่
1.
เสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง
ระบบอำหำร
ปลอดภัยอย่ำง
ครบวงจร
2.
3.
4.
ส่งเสริมการผลิตอาหารสู่ระบบ
มาตรฐานปลอดภัย
ลดตนทุ
่
้ นการผลิต เพิม
ประสิ ทธิภาพดานการตลาดและ
้
ระบบการกระจายสิ นคา้
พัฒนาผูประกอบการสิ
นคาชุ
้
้ มชน
ให้มีมาตรฐาน
เพิม
่ ขีดความสามารถเชิงธุรกิจ
ของผูประกอบการและสถาบั
น
้
เกษตรกร
แผนงำน/โครงกำรที่สำคัญ
1.
2.
3.
โครงกำรส่งเสริมกำรบริโภค
อำหำรปลอดภัย (กษจ. สอจ.
พณ)
โครงกำรอำหำรปลอดภัยจำก
เกษตรปลอดภัย
โครงกำรสินค้ำมำตรฐำน
ปทุมธำนี
23
ส่ งเสริมการสร้ างมูลค่ าเพิ่มจากการท่ องเที่ยว
กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกดานการท
องเที
ย
่ ว
้
่
2. ฟื้ นฟูแหลงท
ย
่ วเดิม พัฒนาแหลงแหล
งท
ย
่ วใหมให
่ องเที
่
่
่ องเที
่
่ ้ไดมาตรฐานการ
้
ทองเที
ย
่ ว
่
3. ส่งเสริมการทองเที
ย
่ วดานศิ
ลปวัฒนธรรมและการทองเที
ย
่ วดานวิ
ทยาศาสตรและ
่
้
่
้
์
ธรรมชาติวท
ิ ยา
4. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการมีส่วนรวมเพื
อ
่ พัฒนาการทองเที
ย
่ ว
่
่ าหมายรายปี
ตัวชีว้ ด
ั /
เป
้
ง
ขอมู
ลค
5.เป้าประสงค
พัฒนาขีดเชิ
านการประชาสั
มพั
นา่ ธและการตลาดการท
องเที
ย
่ ว
์ ความสามารถด
้
้
์
่
เป้าหมายรวม
2559 2560 2561
2562
ยุทธศาสตร ์
ฐาน
4 ปี
1. รายไดจากการ
้
ทองเที
ย
่ ว(ลาน
่
้
บาท)
28,516.8
3
28,516.83
+growth เฉลี่ย
ย้ อนหลัง
3 ปี
2. รอยละของ
้
จานวนนักทองเที
ย
่ ว
่
และนักทัศนาจรที่
เพิม
่ ขึน
้
24
VC 2
VC 1
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน
ด้ำนกำรท่องเที่ยว
CSF 1 การมี
แหลงท
ย
่ ว
่ องเที
่
ทีม
่ ศ
ี ักยภาพ
พัฒนำ
ระบบบริ หำร
จัดกำร
กำรท่องเที่ยว
CSF 2
ศูนยข
่
์ อมู
้ ลเพือ
การทองเที
ย
่ ว
่
CSF 3 การ
กาหนดขีด
ความสามารถ
ในการรองรับ
นักทองเที
ย
่ ว
่
(Carrying
Capacity)
VC 3
VC 4
พัฒนำ
ศักยภำพ
บุคลำกร
ด้ำนกำร
ท่องเที่ยว
พัฒนำ
ปัจจัย
พืน้ ฐำนด้ำน
ท่องเที่ยว/
ทรัพยำกร
CSF 4 พัฒนา
มาตรฐาน
มัคคุเทศก ์ /
ผูน
่ ว
้ าเทีย
CSF 5 พัฒนา
ศักยภาพ
แรงงาน
วิชาชีพและ
บุคลากรดาน
้
การทองเที
ย
่ ว
่
CSF 6
ส่งเสริมการ
รวมกลุมผู
่ ้
ประกอบ การ
ทองเที
ย
่ ว
่
CSF 7 การ
ส่งเสริม/
อนุรก
ั ษ/ฟื
์ ้ นฟู/
บูรณะ/พัฒนา
แหลง่
ทองเที
ย
่ ว
่
CSF 8 การ
จัดการ
คุณภาพ
สิ่ งแวดลอม
้
เพือ
่ การทอง
่
เทีย
่ วทีย
่ ง่ ั ยืน
CSF 9 สราง
้
ความเชือ
่ มัน
่
ดานความ
้
ปลอดภัยใน
ชีวต
ิ และ
ทรัพยสิ์ น
CSF 10
ส่งเสริมการมี
ส่วนรวมของ
่
ชุมชน
VC 5
กิ จกรรม
ท่องเที่ยว
CSF 11 การ
สรางสรรค
้
์
กิจกรรมการ
ทองเที
ย
่ ว
่
รูปแบบใหมๆ่
/การกาหนด
การเชือ
่ มโยง
เส้นทางการ
ทองเที
ย
่ วใน
่
จังหวัดและ
กลุมจั
่ งหวัด
VC 6
VC 7
พัฒนำ
ธุรกิ จ
บริ กำร
กำรท่องเที่ยว
พัฒนำ
กำรตลำด
และ
ประชำสัมพันธ์
CSF 12
พัฒนาธุรกิจ
บริการทีเ่ กีย
่ ว
เนื่องกับการ
ทองเที
ย
่ ว
่
อาทิราน
้
อาหาร,
ของทีร่ ะลึก
CSF 13
พัฒนาสิ นคา้
ของฝากและ
ของทีร่ ะลึก
โดยเฉพาะ
สิ นคา้
OTOP ทีม
่ ี
ศักยภาพ
CSF 14
การทาการ
ตลาดกลุม
่
นักทองเที
ย
่ ว
่
คุณภาพ
CSF 15
การประชา
สั มพันธสร
์ าง
้
ภาพลักษณ ์
CSF 16
การตลาด
เชิงรุก/
การตลาดผาน
่
สื่ อสมัยใหม่
ส่ งเสริมการสร้ างมูลค่ าเพิ่มจากการท่ องเที่ยว
ประเด็น
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์ใหม่
1.
ส่งเสริม
กระบวนกำร
ผลิตและบริกำร
ที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
2.
3.
4.
5.
พัฒนาโครงสรางพื
น
้ ฐานและสิ่ ง
้
อานวยความสะดวกดานการ
้
ทองเที
ย
่ ว
่
ฟื้ นฟูแหลงท
ย
่ วเดิม พัฒนา
่ องเที
่
แหลงแหล
งท
ย
่ วใหมให
่
่ องเที
่
่ ้ได้
มาตรฐานการทองเที
ย
่ ว
่
ส่งเสริมการทองเที
ย
่ วดาน
่
้
ศิ ลปวัฒนธรรมและการทองเที
ย
่ ว
่
ดานวิ
ทยาศาสตรและธรรมชาติ
้
์
วิทยา
พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการมี
ส่วนรวมเพื
อ
่ พัฒนาการทองเที
ย
่ ว
่
่
พัฒนาขีดความสามารถดานการ
้
ประชาสั มพันธและการตลาดการ
์
ทองเที
ย
่ ว
่
แผนงำน/โครงกำรที่สำคัญ
1.
2.
3.
4.
5.
โครงกำรอำสำสมัครกำร
ท่องเที่ยว
โครงกำรเปิดทริปพำสื่อ
โครงกำรเรือท่องเที่ยว
โครงกำรรักษำควำมปลอดภัย
สำหรับนักท่องเที่ยว
โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
สำหรับคนพิกำร
26
สร้ างความเข้ มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชน
กลยุทธ์
1. พัฒนาชุมชนและเสริมสร้างภูมค
ิ มกั
ุ้ นทีด
่ ท
ี างสั งคมดวยกระบวนการมี
ส่วนรวม
้
่
2. ส่งเสริมความรวมมื
อทุกภาคส่วนเขามามี
ส่วนรวมในการดู
แลผู้ประสบปัญหาทาง
่
้
่
สังคมและโอกาสจากประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน
ตัวชีว้ ด
ั /
เป้าหมายรายปี
เป้าประสงคเชิ
้ ลคา่ 25 256 25 256
์ ง เปาหมาย ขอมู
้
ยุทธศาสตร ์
ฐาน
รวม 4 ปี
59 0 61 2
จานวนคดี
อุจฉกรรจ ์
ตอ
่
ประชากร
ทีล
่ ดลง
2. จานวน
หมูบ
่ ้าน/
ชุมชน
1.
26 ของ
ประเทศ
1
2
3
4
27
VC 1
VC 2
การมีความเสมอภาคในการเข้ าถึง
การมีงานทา
โครงสร้ างพืน้ ฐาน/บริการภาครัฐ
CSF1 การส่งเสริ ม
การศึกษาสูงกว่าการศึกษา
ภาคบังคับ
CSF 2 การมีระบบประกัน
สุขภาพ การเฝ้ าระวังโรค
และการโภชนาการที่
เหมาะสม
CSF 3 การมีระบบขนส่ง
และการสือ่ สาร
โทรคมนาคมที่ทวั่ ถึง
CSF 4 การได้ รับบริ การ
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐานอย่างทัว่ ถึง
VC 3
VC 4
VC 5
การมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย การมีความปลอดภัยในชีวิตและครอบครัวอบอุ่นและสังคมอยู่เย็น
ภายใต้ ส่ งิ แวดล้ อมที่ดี
ทรัพย์ สิน
เป็ นสุข
และมีการกระจายรายได้ ท่ ดี ี
CSF 5 การส่งเสริ มการมี
CSF 7 การมีที่อยูอ่ าศัยที่
งานทาของกาลังแรงงาน
มัน่ คงปลอดภัย
CSF 6 การเพิ่มรายได้ /
CSF 8 การพัฒนาพื ้นที่
อาชีพเสริ มแก่กลุม่ ผู้มี
รายได้ น้อย เช่น เกษตรกร
ผู้ใช้ แรงงาน
ผู้ประกอบการสินค้ าชุนชน
แหล่งเสือ่ มโทรม/ชุมชน
แออัด
CSF 9 การมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและพื ้นที่สี
เขียวที่เหมาะสมเพียงพอ
CSF 11 การบังคับใช้
กฎหมาย และมีระบบการ
เฝ้ าระวังเพื่อลดปั ญหา
อาชญากรรม
CSF 12 การป้องกัน/
ปราบปรามยาเสพติด
สร้ างความอบอุน่ ใน
ครอบครัว
CSF 17 ส่งเสริ มกิจกรรม
สร้ าง ศีลธรรม จริ ยธรรมใน
ครอบครัว
CSF 13 การรณรงค์
CSF 18 ส่งเสริมกิจกรรมการรัก
ความสามัคคีและสร้ างความ
เข้ มแข็งของชุมชน/ท้ องถิ่น
ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้
กฎหมายและระบบเฝ้าระวังเพื่อ
ลดอุบตั ิเหตุบนท้ องถนน
CSF 10 การปลอดจาก
มลพิษและการมีคณ
ุ ภาพ
สิง่ แวดล้ อมที่ดี
CSF 16 ส่งเสริ มกิจกรรม
CSF 14 การมีสว่ นร่ วมของ
ประชาชนในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ในชุมชนร่วมกัน
CSF15 การเตรี ยมความพร้ อม
ในการรับมือกับอุบตั ิภยั และภัย
ธรรมชาติ และการมีระบบการ
แจ้ งเหตุ/เตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพ
สร้ างความเข้ มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชน
ประเด็น
ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์ใหม่
1.
สร้ำงควำม
เข้มแข็งและ
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของชุมชน
2.
3.
พัฒนาชุมชนและเสริมสราง
้
ภูมค
ิ ุมกั
่ ท
ี างสั งคมดวย
้ นทีด
้
กระบวนการมีส่วนรวม
่
ส่งเสริมความรวมมื
อทุกภาคส่วน
่
เขามามี
ส่วนรวมในการดู
แลผู้
้
่
ประสบปัญหาทางสั งคมและโอกาส
จากประชาคมสั งคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
พัฒนาศั กยภาพผูประกอบการ
้
เศรษฐกิจชุมชน
แผนงำน/โครงกำรที่สำคัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
โครงกำรป้ องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด
โครงกำรปรองดอง
โครงกำรควำมมันคงทำงสั
่
งคม
โครงกำรห้องสมุดเคลื่อนที่
(กศน.)
โครงกำรโรงเรียนวิธีไทยวิธี
ธรรม
โครงกำรขับเคลื่อนส่งเสริม
ศีลธรรม
โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
29
ศำลำแดงเหนื อ

similar documents