ppt workshop nieuwe Examen Gesch 2015

Report
Workshop Examen
geschiedenis Havo-Vwo
Bjorn Wansink en Hanneke Tuithof

Informatie geven over nieuwe examen +
aanvullingen examenprogramma zodat jullie
een correct PTA kunt maken

Suggesties geven voor didactiek+ toetsing,
zodat jullie leerlingen kunnen voorbereiden
op het nieuwe examen

Uitwisseling van ervaringen
Doelen workshop


Welkom en voorstellen
Wat is jullie voorkennis


Wat is orientatiekennis?
De pilotexamens



Wat verandert er?
Hoe moet het PTA er uit gaan zien?
Welke beslissingen moet een sectie nemen?


Werkvorm
Materiaal en tips
Programma 13.00-17.00

Naam en school

Welke bovenbouwklas(sen)?

Welke vraag moet er vanmiddag echt
beantwoord worden?
Voorstellen
Rood-groen

Wij hebben als sectie besloten een nieuwe
methode in te voeren met het oog op het
nieuwe examen

Wij hebben dit school jaar een ander PTA
in Vwo 4 dan vorig schooljaar

Wij hebben een ander PTA voor Havo 4
gemaakt
Rood-groen

Ik heb al een andere voorlichting gevolgd
over het nieuwe examen (bijv. Malmberg, SLO,
Nijmegen)

Wij gebruiken opdrachten uit
pilotexamens

Ik heb wel een indruk van hoe het nieuwe
examen er uit gaat zien
Rood-groen

De historische contexten voor de Havo
zijn Koude Oorlog, Duitsland en Republiek
Rood-groen
Orientatiekennis

Je krijgt twee stapeltjes met kaartjes.

Leg beide stapeltjes in chronologische
volgorde
Leg de kaartjes op chronologische
volgorde
Wat is orientatiekennis?

Zie bladzijde 30 van de CVE-syllabus Vwo
Domein B

Maak duo’s

Welke vragen in je meegebrachte toets
gaan over orientatiekennis?
Orientatiekennis

Werk in een duo

Je krijgt het pilotexamen Vwo 2012

Kies drie (goede) examenvragen die naar
orientatiekennis vragen uit
Pilotexamen

Domein A historisch besef, vaardigheden

Domein B orientatiekennis, 10 tijdvakken

Domein C Zelf te kiezen thema’s

Domein D Rechtsstaat en parlementaire
democratie
Examenprogramma

Voor domein A en B is er een aanvulling
gekomen in de syllabus

Ongeveer de helft van de kenmerkende
aspecten heeft een andere omschrijving
gekregen door Historische Contexten (3 Havo
en 4 Vwo)

Op het CSE worden vragen gesteld over alle
kenmerkende aspecten
Nieuwe syllabus
1)
2)
3)
4)
Republiek 1515-1648
Duitsland 1871-1945
Koude Oorlog 1945-1991
Verlichting en Revoluties 16501789 (alleen Vwo)
Historische Contexten
Republiek
Democratische
revoluties
Duitsland
Historische contexten
Koude
Oorlog
Schoolexamen:
* Historisch besef (A)
* Oriëntatiekennis via 49 kenmerkende aspecten
met 3 of 4 Historische Contexten waar in
ongeveer de helft van de kenmerkende aspecten
is verwerkt (B).
* 2 (Havo) of 4/5 (Vwo) zelf te kiezen thema’s (C)
* Rechtsstaat en Democratie (D)
Schoolexamen 2015

Domein A: op ongeveer dezelfde manier
bevraagd zoals in huidige examens

Domein B: 49 kenmerkende aspecten met 3
of 4 Historische Contexten- zal combinatie
worden van pilotexamens en reguliere
examens
NB. in 2014 al een pilotexamen over HC
Duitsland en Koude Oorlog
Centraal Schriftelijk Examen 2015
35 procent van de
scorepunten
65 procent van de
scorepunten
Orientatiekennis tijdvak
1 t/m 4
Historische contexten
Orientatiekennis
kenmerkende aspecten
tijdvak 5 t/m 10 die niet
voorkomen in de
Historische Contexten
Orientatiekennis
kenmerkende aspecten
die voorkomen in de
Historische Contexten
Indicatie voor verdeling op CSE

Tijdvak 1 t/m 4 alleen behandelen aan de
hand van de kenmerkende aspecten en niet
veel tijd aan besteden

Op examen zal ongeveer de helft bestaan uit
orientatiekennis-vragen en de andere helft
opdrachten zoals in het huidige examen

Katernen van uitgevers over HC zullen pas in
voorjaar 2014 verschijnen…zelf materiaal
maken?
Praktische consequenties?
Historische Context
 De historische context verbindt en aantal kenmerkende
aspecten met elkaar.
Leidende vraag
 De leidende vraag geeft richting aan de te kennen
voorbeelden en begrenst de leerstof.
Kenmerkende aspecten
 31, 33, 36, 40 en 43
Beschrijvende tekst
 Deze tekst heeft tot doel de voorbeelden die genoemd
worden in te bedden in de historische context en dient
gekend te worden.
De jaartellen in deze tekst, historische keerpunten,
moeten worden gekend.
Voorbeelden zijn illustraties van de tekst en moeten
gekend worden.
Dit geldt niet voor de jaartallen.

Conferentie van Berlijn (1884-1885)
ka 33, 36

Vlootwet (1898)
ka 33, 36, 40

Slag bij de Marne (1914)
ka 40, 43
Voorbeelden in Historische
Contexten

Bespreek in groepen het PTA van Vwo 4.

Wat zijn overeenkomsten en verschillen?

Wat betekent dit voor PTA Havo 4?
PTA Vwo 4 en Havo 4

Historische contexten integreren in de
behandeling van tien tijdvakken/49
kenmerkende aspecten of niet?

Hoe ga je toetsing vormgeven?
(stapeltoetsen)

Welke zelf in te vullen thema’s kies je?
Bespreekpunten sectie
(zie ook Kleio-artikel in je map)

Doorlopende leerlijn t.a.v. kenmerkende
aspecten+bijbehorende begrippen

Doorlopende leerlijn voor domein A
Voor langere termijn
Werkvorm
http://www.cve.nl/item/geschiedenis_havo_en_vwo voor de syllabus
http://www.slo.nl/downloads/documenten/hetgeschiedenisexamen-in-2015.pdf/ handleiding PTA van SLO en binnenkort op slo-website
ook handreiking
http://histoforum.net/vakinformatie.htm - voor recente
informatie, tijdvaktoetsen (lake-tahoe) en
pilotexamens (answer-trail)
www.uu.nl/geschiedenisendidactiek –voor lesmateriaal
en actuele info
Informatie

Typ werkvormen geschiedenis in en kijk
naar video
www.leraar24.nl
Vragen?

similar documents