Opso ry kev+ñtseminaari 19032014

Report
Ajankohtaista
opetus- ja kulttuuriministeriöstä
Opso ry kevätseminaari 19.3.2014
Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund
Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman
toimeenpano
• Toisen asteen koulutuksen rahoitusjärjestelmän
uudistaminen
• Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon
rakenteellinen uudistaminen
• Toisen asteen koulutuksessa keskitytään tutkintojen
rahoitukseen ja luovutaan muun koulutuksen
julkisesta rahoituksesta
• Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus
käynnistyy hankkeina 2014. Toiminta vakiinnutetaan
valituin osin 2017 alusta.
Ammatillisen koulutuksen rahoituksen
uudistaminen
• Selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus
• Rahoitus maksetaan ensisijaisesti suorituksista ja
tuloksista, ei opiskeluajasta
• Rahoitus tukee nykyistä paremmin tutkintojen
tavoitteita, koulutusaikojen lyhentymistä ja
koulutuksen laadun parantamista
• Rahoitus myönnetään ja maksetaan edelleen
suoraan koulutuksen järjestäjille
• Koskee ammatillista perus- ja lisäkoulutusta
Ammatillisen koulutuksen rahoituksen
uudistamisen tavoitteita
•
•
•
•
lyhentää opiskeluaikoja
mahdollistaa joustavat ja yksilölliset koulutuspolut
vähentää päällekkäistä koulutusta
ohjaa aikuiset, joilla aiempaa osaamista, lyhyempiin
koulutusvaihtoehtoihin
• nopeuttaa jatko-opintoihin ja työelämään siirtymistä ja
työelämässä tarvittavan osaamisen hankkimista
• ottaa huomioon eri kohderyhmien opetuksen ja
ohjauksen tarpeen
Perusrahoitus
Vaikuttavuus/
suoritusrahoitus
Kouluttamattomat
10 %
Tutkinnot 10 %
50 %
tutkinnon
osat 30 %
Rahoituksen uudistaminen koelaskelmien johtopäätöksiä
• Tietopohjan oltava kunnossa ennen kuin
rahoitusjärjestelmä otetaan käyttöön
• Tärkeää, että koulutuksen järjestäjä ilmoittaa
kustannustiedoissa kerättävät tiedot oikein ja ne
kohdentuvat oikein
• Rahoituksen perusteena 3 edellisen vuoden toteuma
Ammatillisen koulutuksen rahoituksen
uudistamisen aikataulu
• Työryhmän määräaika 30.4.2014
• Esitys ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen
rahoitusuudistuksen sisällöstä
• Hallituksen esitys syksyllä 2014
• Voimaan 1.1.2015
Toisen asteen koulutuksen
järjestäjäverkon rakenteellinen
uudistaminen
• Tehostetaan koulutusjärjestelmän toimintaa ja
vahvistetaan toisen asteen koulutuksen järjestäjien
edellytyksiä vastata nykyistä joustavammin
opiskelijoiden, työelämän, muun yhteiskunnan sekä
alueiden muuttuviin tarpeisiin laadukkaalla
opetuksella ja koulutuksella
• Koulutuksen järjestäjäverkkoa tiivistetään
olennaisesti:
- järjestäjien toimintaedellytyksiä parannetaan
- jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin vastaavan
koulutuksen alueellinen saavutettavuus turvataan
Toisen asteen koulutuksen
järjestäjäverkon rakenteellinen
uudistaminen
• Tavoitteena on vahvoihin toisen asteen koulutuksen
järjestäjiin perustuva koulutuksen järjestäjäverkko
• Hakemukset uusista järjestämisluvista koulutuksen
järjestäjiltä elokuussa 2015
• Päätökset uusista järjestämisluvista alkuvuonna 2016
• Järjestäjäverkkoa koskeva uudistus tulee voimaan
1.1.2017
Tutkintojen rahoitukseen keskittyminen
• Keskitytään tutkintojen osien ja tutkintojen
rahoitukseen, luovutaan muun koulutuksen
rahoituksesta
• Koskee sekä oppilaitosmuotoista että
oppisopimuskoulutuksena järjestettävää ammatillista
lisäkoulutusta
• Aikataulu ja mahdollinen siirtymäaika vahvistunee
kehysriihessä maaliskuussa 2014
Nuorten työssäoppimis- ja
oppisopimusuudistus
• Toimenpideohjelma vuosille 2014 - 2016 on osa
nuorisotakuuta
• Kohderyhmä alle 25-vuotiaat, vailla perusasteen
jälkeistä tutkintoa olevat
• Tavoitteena:
- lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta
- kehittää malleja, joissa yhdistyvät oppilaitos- ja
oppisopimusmuotoinen koulutus
Nuorten työssäoppimis- ja
oppisopimusuudistuksen toimenpiteet
• Korotettu koulutuskorvaus työnantajille
(perusopetuksen tai 10. lk päättäneille)
• Ammatillisen perustutkinnon osasta/osista rahoitus
oppisopimuskoulutuksen ammatillisen
peruskoulutuksen rahoituksen mukaisesti
• Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso
• Oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitosmuotoisen
koulutuksen joustavien yhdistelmien kehittäminen
• Työpaikkaohjaajien/kouluttajien koulutus
• Tuetun oppisopimuskoulutuksen mallintaminen
Nuorten työssäoppimis- ja
oppisopimusuudistus
• Hankkeet käynnistyneet, tuloksia ja kokemuksia
tavoitellaan - toiminta vakiinnutetaan valituin osin
2017 alusta
• lisätietoa löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön wwwsivuilta
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/op
pisopimusuudistus/index.html
Toteumat (20.1.2014): korotettu
koulutuskorvaus ja nuorten aikuisten
osaamisohjelma
• Korotetun koulutuskorvauksen kohderyhmän
laskennalliset oppisopimuspaikat: 188 (tavoite 500)
• NAO: 321 laskennallista oppisopimuspaikkaa (tavoite
1000)
Monityönantajaista
oppisopimuskoulutusta koskeva selvitys
• Löytyy OPH:n sivuilta
http://www.oph.fi/download/155804_Selvitys_monityona
ntajaisesta_oppisopimuskoulutuksesta_OPH_31_041_2
013.pdf
Usean työnantajan kanssa järjestettävä
oppisopimuskoulutus – miksi?
• Työelämän tarpeet: erilaiset työsuhteet ja
elämäntilanteet
• Yritykset erikoistuvat, verkostoituvat
• Tutkinnon perusteiden mukaisen osaamisen
hankkiminen yhdessä työpaikassa ei ole välttämättä
mahdollista
• Edellyttää koulutuksen järjestäjältä resursointia:
oppisopimuskoulutuksen edellytysten varmistaminen,
suunnittelu, sopiminen, toteuttaminen sekä seuranta,
valvonta ja ohjaus
• Työhallinnon ja työelämäjärjestöjen toimivaltaan
kuuluvia asioita
Usean työnantajan kanssa järjestettävä
oppisopimuskoulutus – työryhmän
esitykset
• Oppisopimus tutkinnon osittain, jokaisen työnantajan
kanssa oma oppisopimus (+ henkilökohtainen
opiskeluohjelma ym.)
• Ns. päätyönantaja, sopimuksella käyttäjäyritykseen,
koulutuksen järjestäjä yhtenä sopijaosapuolena
• Rahoituksen uudistaminen
• Selvitetään osa-aikaisissa ja epätyypillisissä
työsuhteissa olevien mahdollisuuksia osallistua
oppisopimuskoulutukseen
• Opiskelijan tukeminen opintojen
loppuunsaattamiseksi

similar documents