GurkanOzturk-MedipoldeArastirma

Report
MEDİPOL’DE
ARAŞTIRMA
Prof. Dr. Gürkan Öztürk
I. Araştırma merkezi kuruluşu.
II. Bilimsel faaliyet ve yayınların teşviki ve
ödüllendirilmesi ile ilgili düzenleme.
III. Proje Yönlendirme Birimi’nin teşekkülü
IV. Araştırma etik kurullarının teşekkülü.
Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi
• Bir proje olarak 2011 yılında DPT’ye sunulmuş, 2012
yılında 21 milyon TL ile desteklenme kararı çıkmıştır.
• Kalkınma Bakanlığı haline dönüşen DPT’den bu meblağın
ilk yarısı transfer edilmiş ve satın alma işlemleri
başlamıştır.
• Proje toplam 2 yıl içinde tamamlanacaktır.
• Medipol’ün projeye maddi katkısı Kavacık kampüs
alanında laboratuvar inşaatını gerçekleştirmektir.
Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi
• Merkez halihazırda inşaatı sürmekte olan binalarda
kurulmaya başlanacak, daha sonra ise güney parselindeki
ana binada ayrılan kalıcı yerine taşınacaktır.
• Medipol Mega Hastanelerin’de araştırmacıların in vivo ve in
vitro deneylerini destekleyecek temel bir laboratuvarın
oluşturulması yerinde olacaktır.
• Tıbbi görüntüleme merkezi, nöroloji ve psikiyatri
klinikleriyle koordineli olarak çalışacak, proje kapsamında
öngörülen deneysel elektrofizyoloji laboratuvarının
kuruluşu Mega’da gerçekleştirilecektir.
• Proje yürütücüsü Tıp Fakültesi fizyoloji anabilimdalı öğretim
üyesi Prof. Dr. Gürkan Öztürk’tür.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Merkez Alt Birimleri
Biyoinformatik Laboratuvarı
Biyomekanik Laboratuvarı
Deney Hayvanları Birimi
Dental Araştırmalar Laboratuvarı
Elektrofizyoloji Laboratuvarı
Farmasötik Kimya ve Farmakognozi Laboratuvarı
Genetik Laboratuvarı
Hücre Kültürü Laboratuvarı
İleri Mikroskopi Laboratuvarı
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
Proteomiks Laboratuvarı
BiLİMSEL FAALİYET VE YAYINLARIN TEŞVİKİ VE
ÖDÜLLENDİRİLMESİ
1-SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergiler için: Makalenin yayınlandığı derginin
SCI tarafından tespit edilmiş olan en son dergi etkinlik faktörü (DEF- impact
factor) SCI pirim katsayısı ile çarpılarak hesaplanır.
2- SCI, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki uluslararası dergilerde yayınlanan
araştırma makalelerine pirim kat sayısının ½ oranında teşvik verilir.
3- SCI, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki Ulusal dergilerde yayınlanan araştırma
makalelerine ¼ pirim kat sayısı oranında teşvik verilir.
4-Medipol Üniversitesi kaynaklı çalışmalara SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki
dergilerde yapılan atıflar (Citasyon/C) için, atıf yapan dergi etkinlik faktörü, SCI
pirim kat sayısının 1/10 u ile çarpılır.
5-Medipol Üniversitesinde yapılmış çalışmaların sözlü, poster veya video bildiri
olarak sunulduğu yurt dışındaki uluslararası kongrelerde(sponsor yoksa) ulaşım
bedeli (klinik bilimler dışı alanlarda standart konaklama) karşılanır. Bu şekilde
ödemeler her kongrede kişi başına ½ katsayıyı geçemez.
6-Dergi etkinlik faktörü 2,5 ve üzeri olan SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki
dergilerde basılması kabul edilen araştırma makaleleri için yayıncılar tarafından
talep edilen sayfa başı baskı ve renkli görsel baskı ücreti gibi giderler
belgelendirilmesi kaydıyla karşılanır. Açık erişimli dergilerin makale başına
aldıkları ücretler ya da makalenin açık erişimli olması için tercihen yapılacak
ödemeler bu kapsam dışındadır.
7- Teşvik dışı faaliyetler: Yurt içi kongre bildirileri, Yurt içi ve Yurt dışı kongre
oturum başkanlığı, panelistlik, konuşmacı, kurs eğitimcisi, kongre düzenleme
(başkan, sekreter, bilimsel kurul üyeliği), bilimsel mesleki dergiler ve Medipol
Üniversitesi bilimsel dergileri editörlüğü, editör yardımcılığı, bu dergilerde aktif
hakemlik, SCI dışı atıflar, kitap, kitap bölümü yazarlığı, kitap editörlüğü, çeviri,
çeviri editörlüğü, derleme yazıları, vaka takdimleri.
DEF x katsayı= ATP
1 x ½ katsayı =
ATP
1 x ¼ katsayı = ATP
C x 1/10 SCI = ATP
• Ödemelerin birinci isim yazara yapılmasına, yayına
katkı derecesine göre paylaşımın birinci isim yazar
tarafından belirlenmesine,
• çok merkezli çalışmalarda teşvik pirimi yazar sayısına
bölünerek Üniversitemiz yazarlarına doğrudan
ödeme yapılmasına,
• prim katsayısının 1000 (bin) TL olarak belirlenmesine
karar verilmiştir.
PROJE YÖNLENDİRME BİRİMİ
• Ulusal ve uluslararası proje alanları ve fırsatlar
hakkında öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi,
teşviki ve projelerin hazırlanmasında danışmanlık
yapılması amacıyla Rektörlük tarafından oluşturulmuş
bir birimdir.
• Birim üyeleri:
• Prof. Dr. Gürkan Öztürk (Tıp Fakültesi),
• Yard. Doç. Dr. Berna Eren (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
• Yard. Doç. Dr. Levent Korkut’tur (Hukuk Fakültesi).
• Yeni oluşturulan birimin çalışma esasları bir yönerge ile
belirlenecek ve duyurulacaktır.
KANSER ARAŞTIRMALARINDAN
KLİNİK UYGULAMALARA:
KANSER VE KÖK HÜCRE ÇALIŞMALARI
KONUŞMACI
YER:
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı, MESEM Toplantı
Salonu (3. kat Kan Merkezi girişi)
PROGRAM: 2 Ekim 2012
10.00-10.15 Kayıt ve kahve ikramı
10:15
Cancer stem cells: a new paradigm for
cancer therapy
Max Wicha, MD
Prof. Dr. Max WICHA,
Director, Comprehensive
Cancer Center
Distinguished Professor of
Oncology
University of Michigan
Ann Arbor, Michigan USA
11:00
Targeting self -renewal pathways in breast
cancer stem cells
Max Wicha, MD
 11:45 Tartışma
 12:00 Öğlen yemeği
Organizasyon:
CTF Ulusal ve Uluslararası İlişkiler
Komisyonu
Tıbbi Genetik Derneği
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı

similar documents